regulamin wynagradzania pracowników w urzędzie gminy w babiaku

advertisement
Zarządzenie nr 30/09
Wójta Gminy Wierzbinek
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o
pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223, poz 1458 ) zarządza się , co
następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia
związane z pracą i warunki ich przyznawania.
§2
Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Wierzbinku na podstawie umowy o pracę.
§3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Pracodawcy – oznacza to Wójta Gminy Wierzbinek,
2) Pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Wierzbinku na
podstawie umowy o pracę,
3) Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U Nr
50, poz 398 ).
Rozdział II
Wynagrodzenie za pracę
§4
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz
posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek
specjalny, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa
odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do
pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne .
3. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie
może być niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10
października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U nr 200, poz
1679 ; ze zm).
4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę .
Wysokość minimalnego wynagrodzenia takiego pracownika ustala się w kwocie
proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez
pracownika w danym miesiącu ,biorąc za podstawę wysokość minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U nr 200, poz 1679 ;ze zm).
§5
Ustala się maksymalne stawki wynagrodzenia pracowników, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do regulaminu.
§6
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem ,
kierownikowi urzędu stanu cywilnego i zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego
przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
1.
2.
1.
2.
3.
§7
Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia
dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności pracodawca
może przyznać pracownikowi, na czas określony nie dłuższy niż rok, dodatek
specjalny.
Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na
wynagrodzenia i przyznawany w kwocie nieprzekraczającej 50 % łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika lub w kwocie
nieprzekraczającej 60% wynagrodzenia zasadniczego w wypadku gdy pracownik nie
ma przyznanego dodatku funkcyjnego.
§8
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości określonej w art.38 ust.1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Do okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie
poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki
dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki
dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§9
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w art.38
ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej
nagrody.
3. Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego
aktach brak jest odpowiedniej dokumentacji.
4. Wypłata nagrody następuje z urzędu tj. bez wniosku pracownika, niezwłocznie po
nabyciu do niej prawa.
5. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności
do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje
mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca
się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§ 10
1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje
jednorazowa odprawa w wysokości określonej w art.38 ust.3 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
2. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
Rozdział III
Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród
§ 11
1. Dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy tworzy się w ramach
planowanych środków na wynagrodzenia, fundusz nagród.
2. Fundusz nagród przeznacza się na nagrody uznaniowe.
3. Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków
finansowych, w terminach następujących świąt i okoliczności:
- Dzień Pracownika Samorządowego (27 maja),
- za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
- na koniec roku kalendarzowego.
4. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:
a) ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,
b) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,
c) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań
objętych zakresem obowiązków pracownika,
d) wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika,
e) działania usprawniające na stanowisku pracy.
Rozdział IV
Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych
1.
2.
3.
4.
§ 12
Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu w 27 dniu każdego miesiąca,a
jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych
dokonywana jest w terminie do dnia 27 następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień
wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie
wypłaca się w dniu poprzedzającym.
Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu
dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie
składniki wynagrodzenia.
Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie Urzędu Gminy lub przelewem na konto
bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 13
Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracowników
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 14
Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika Regulamin i w razie
potrzeby wyjaśnia jego treść.
§ 15
Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego
ustalania.
§ 16
Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba umożliwia pracownikom zapoznanie się z
treścią regulaminu oraz w przypadku jego zmiany a na żądanie pracownika wyjaśnia
znaczenie poszczególnych przepisów.
§ 17
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Wierzbinku
TABELA MAKSYMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Kategoria zaszeregowania
Maksymalna kwota w złotych
I
1 300
II
1 350
III
1 400
IV
1 450
V
1 500
VI
1 600
VII
1 700
VIII
1 800
IX
2 000
X
2 100
XI
2 300
XII
2 500
XIII
2 700
XIV
2900
XV
3 100
XVI
3 300
XVII
3500
XVIII
3700
XIX
4200
XX
5 000
XXI
5400
XXII
5800
TABELA STANOWISK
L.p.
Stanowisko
Maksymalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego wg
kategorii
zaszeregowania
Stawka dodatku
funkcyjnego do
Maksymalne wymagania
kwalifikacyjne
Wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe
Staż
pracy (w
latach)
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1.
Sekretarz gminy
XX
7
2.
Kierownik urzędu stanu
cywilnego
XVIII
5
3.
Zastępca kierownika
urzędu stanu cywilnego
XVI
3
wyższe
5
według odrębnych
przepisów
wyższe
4
Stanowiska urzędnicze
1.
.
Inspektor
Księgowa finansowa
XVI
-
wyższe
3
XIII
-
średnie
3
,
3.
Specjalista
według odrębnych
przepisów
Specjalista ds.BHP
4.
Referent,
XI
-
średnie
2
5.
Młodszy referent,
X
-
średnie
-
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1.
2.
3.
Pracownik II stopnia
wykonujący zadania w
ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych
Pracownik I stopnia
wykonujący zadania w
ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych
Opiekun dzieci i młodzieży
( w czasie przewozu do i ze
szkoły)
XVI
-
wyższe
3
X
-
średnie
3
według odrębnych
przepisów
v
4.
Kierowca samochodu
osobowego
VIII
-
według odrębnych
przepisów
5.
Robotnik gospodarczy
VII
-
podstawow
e
6.
Sprzątaczka
IV
-
-
podstawow
e
Załącznik nr 2 do Regulaminu
wynagradzania pracowników
Urzędu Gminy w Wierzbinku
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka dodatku
funkcyjnego
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Procent najniższego
wynagrodzenia zasadniczego
2
do 40
do 60
do 80
do 100
do 120
do 140
do 160
do 200
do 250
Download