REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NARODOWEGO

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ….. /2016
Dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
z dnia ……………… r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania
pracowników Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW NARODOWEGO FORUM MUZYKI
IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin Wynagradzania (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady
i warunki przyznawania wynagrodzenia za pracę oraz pozostałych świadczeń
związanych z pracą.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) pracodawcy – należy rozumieć przez to instytucję kultury Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu,
2) Forum - należy rozumieć przez to instytucję kultury Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu,
3) pracowniku – należy rozumieć przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy
o pracę w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego,
4) rozporządzeniu płacowym – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania
pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798),
5) pracowniku artystycznym – należy rozumieć przez to osoby zatrudnione na
stanowiskach artystycznych zgodnie z wykazem wskazanym w rozporządzeniu
płacowym,
6) wynagrodzeniu zasadniczym – należy rozumieć przez to: stawkę miesięcznego
wynagrodzenia brutto pracownika określoną w umowie o pracę,
7) ustawie – należy rozumieć przez to: ustawę z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2015 r., poz.
1505).
§2
1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników zatrudnionych w Forum, bez
względu na rodzaj umowy o pracę, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy,
z wyłączeniem osób zarządzających Forum (dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego
księgowego). Wykaz stanowisk pracy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Pracodawca jest obowiązany, przed dopuszczeniem każdego pracownika do pracy,
zapoznać go z treścią Regulaminu, a oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
dołączyć do jego akt osobowych.
§3
1. Wypłata należnego wynagrodzenia pracownika za przepracowany
miesiąc
kalendarzowy następuje z dołu do 29 dnia miesiąca kalendarzowego, za który
dokonywana jest wypłata. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym nie występuje 29
dzień miesiąca, wynagrodzenie wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia tego
miesiąca.
1
2. Jeżeli termin wypłaty, o którym mowa w ust. 1, przypada w dzień ustawowo wolny od
pracy, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się dnia poprzedniego.
3. Pracodawca na żądanie pracownika jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty,
na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.
4. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w kasie Forum do rąk własnych pracownika.
Wypłata wynagrodzenia może być na pisemny wniosek pracownika dokonana w inny
sposób, w szczególności przelewem na rachunek bankowy pracownika wskazany we
wniosku.
5. Wypłata dodatkowych należności wynikających ze stosunku pracy następuje do 10
dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, chyba, że przepis Regulaminu stanowi inaczej.
Rozdział II
Wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe świadczenia związane z pracą
§4
1. Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy dla
pracowników ustala dyrektor.
2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia
określonych w Regulaminie przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.
3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej
do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
4. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa
pracy tak stanowią.
§5
Wynagrodzenie zasadnicze określane jest stosownie do zajmowanego stanowiska
i posiadanych kwalifikacji.
§6
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po
pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten
wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na
podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze.
3. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, przy
obliczaniu okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę
uwzględnia się korzystniejszy dla pracownika okres zatrudnienia.
4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki
dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
6. Warunkiem ustalenia prawa pracownika do dodatku za wieloletnią pracę jest
udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia w aktach osobowych
2
pracownika. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji,
warunkiem ustalenia prawa do dodatku jest udokumentowanie odpowiedniego okresu
zatrudnienia przez pracownika.
§7
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku zarządzającym lub innym związanym
z kierowaniem komórką organizacyjną zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
Forum, przysługuje dodatek funkcyjny liczony procentowo od wynagrodzenia
zasadniczego przez okres zatrudnienia na tym stanowisku.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się:
1) zakres wykonywanych zadań;
2) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku;
3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji;
4) poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań;
5) liczbę podległych pracowników.
3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,
w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
4. Stawki dodatków funkcyjnych ustala się w indywidualnych umowach o pracę,
z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
§8
Pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych,
powierzonych przez pracodawcę zadań, na okres wykonywania tych zadań albo za
pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Warunkiem przyznania dodatku specjalnego jest wykonywanie przez pracownika:
1) okresowo zwiększonych obowiązków służbowych;
2) dodatkowo powierzonych zadań o wysokim stopniu złożoności;
3) pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.
Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień
trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikę i poziom uciążliwości
warunków, w jakich świadczona jest praca.
Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest
związany.
Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,
w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
Pracownikom artystycznym mogą zostać przyznane następujące dodatki specjalne:
1) pracownikowi artystycznemu kierującemu grupą muzyków, może być przyznany
miesięczny dodatek specjalny, w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego,
na czas kierowania tą grupą,
2) muzykowi pełniącemu obowiązki bibliotekarza, może być przyznany miesięczny
dodatek specjalny, w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego, na czas
pełnienia tych obowiązków,
3) muzykowi nie będącemu bibliotekarzem wykonującemu dodatkowe czynności
związane z przygotowaniem (przepisywaniem smyczków) dla danej grupy
instrumentów smyczkowych, może być przyznany miesięczny dodatek specjalny,
w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego, na czas realizacji tych zadań.
Wysokość dodatku specjalnego określa dyrektor.
Dyrektor może przyznać inne dodatki specjalne.
Dodatek specjalny jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§9
Muzykowi za grę na instrumencie dodatkowym przysługuje miesięczny dodatek do
wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek, może zostać przyznany na stałe bądź na czas określony.
Muzykowi, który zobowiązał się do grania na koncercie na instrumencie dodatkowym,
nie wskazanym w umowie o pracę, przysługuje jednorazowy dodatek za koncert oraz
3
3.
związane z koncertem próby w wysokości od 1% do 5% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego.
Wykaz instrumentów stałych i dodatkowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
Pracy Forum.
§ 10
Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości i na zasadach zgodnych z
ustawą oraz Rozporządzeniem płacowym.
§ 11
1. Pracownikom artystycznym przysługuje ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy, za
zgodą pracodawcy, własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru
scenicznego, rekwizytu lub narzędzi. Ekwiwalent pieniężny przysługuje po spełnieniu
warunków przewidzianych w rozporządzeniu płacowym.
2. Ekwiwalent pieniężny nie przysługuje za okres urlopu bezpłatnego.
§ 12
Pracownicy artystyczni mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za koncerty lub
opracowania muzyczne, w wysokości ustalanej zarządzeniem dyrektora na dany sezon
artystyczny.
§ 13
1. Pracownikowi artystycznemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za zajęcia
artystyczne ponadnormowe, które może być przyznane po wykonaniu przez
pracownika sezonowej normy zajęć artystycznych.
2. Wysokość stawki wynagrodzenia dodatkowego za zajęcia ponadnormowe określana
jest każdorazowo na dany sezon artystyczny zarządzeniem dyrektora. Wysokość ta
ustalana jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego.
3. Normy zajęć artystycznych określa Regulamin Pracy Forum.
4. Zarówno liczba zajęć artystycznych w ramach normy zajęć, jak również wysokość
dodatkowego wynagrodzenia za ponadnormowe zajęcia artystyczne ustalana jest
w zależności od sytuacji finansowej Forum.
§ 14
Pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na
zasadach powszechnie obowiązujących jeżeli w zamian nie otrzymali dnia wolnego od
pracy oraz dodatek za pracę nocną.
§ 15
1. Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub
rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna
(dalej: odprawa) w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż
15 lat,
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej
15 lat,
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej
20 lat.
2. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone
okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
3. Odprawę oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
4. Odprawa jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.
5. Warunkiem ustalenia prawa pracownika do dodatku za wieloletnią pracę jest
udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia w aktach osobowych
4
pracownika. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji,
warunkiem ustalenia prawa do odprawy jest udokumentowanie przez pracownika
odpowiedniego okresu zatrudnienia.
6. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabywać do niej prawa.
§ 16
Świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności o pracy ustalane są w oparciu
o Kodeks pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
§ 17
Pracownikowi poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami przysługują
również inne świadczenia związane z pracą:
1) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
w oparciu o Kodeks pracy oraz przepisy regulujące wysokość i zakres tych
świadczeń,
2) odprawa pośmiertna zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy,
3) inne należności które przysługują na podstawie ustaw lub aktów wykonawczych.
§ 18
Rozliczanie podróży służbowej na terenie kraju oraz poza jego granicami dokonuje się
odpowiednio w wysokości i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
dotyczących rozliczania podróży służbowych pracownikom zatrudnionym w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
Rozdział III
Nagrody, premie
§ 19
Premie oraz nagrody wypłacona są ze środków finansowych przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§ 20
Premie indywidualne mają charakter uznaniowy.
Wysokość wskaźnika premiowego ustala się w przedziale od 0 – 100% i jest
uzależniona od posiadanych środków finansowych.
Warunkiem przyznania premii dla poszczególnych pracowników jest należyte
i terminowe wykonanie zadań wynikających z zakresu czynności oraz dodatkowych
zadań ustalonych przez przełożonych, dbałość o powierzone mienie, przestrzeganie
dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.
Podstawę naliczania premii indywidualnej stanowi wynagrodzenie zasadnicze
otrzymywane przez pracownika w okresie obliczeniowym za czas faktycznie
przepracowany.
Za czas przepracowany uważa się także usprawiedliwioną nieobecność pracownika
w pracy z powodu powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe (lub równorzędne),
szkolenia zawodowego, delegowania do prac społecznych oraz korzystania z urlopu
wypoczynkowego, szkoleniowego, okolicznościowego a także dni wolnych
odbieranych w zamian za przepracowane niedziele, wolne soboty i święta ustawowe.
Kwota premii ulega zmniejszeniu odpowiednio do kwoty wynagrodzenia zasadniczego
zmniejszonej z powodu urlopu bezpłatnego, choroby, opieki i macierzyństwa.
Naliczenie i wypłata premii dokonywana będzie łącznie z wynagrodzeniem za dany
miesiąc.
Decyzję o przyznaniu i wysokości premii podejmuje dyrektor po dokonaniu oceny
spełnienia warunków premiowych.
5
9.
W przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących pozbawienie premii pracownika po
dniu podjęcia decyzji o jej wypłacie za dany miesiąc, korekty rozliczenia dokonuje się
w następnym miesiącu.
10. Premia nie przysługuje za cały miesiąc w przypadku:
1) udowodnionego zagarnięcia mienia zakładu pracy,
2) umyślnego wyrządzenia szkody,
3) porzucenia pracy,
4) rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy ze skutkiem natychmiastowym z
winy pracownika,
5) przystąpienia do pracy w stanie nietrzeźwym lub stwierdzenia spożywania
alkoholu w czasie pracy,
6) naruszenia dyscypliny pracy.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§ 21
Premie motywacyjne mają charakter uznaniowy.
Dla pracowników artystycznych mogą być przyznawane przez dyrektora premia
motywacyjna na podstawie egzaminu – przesłuchania lub indywidualnych osiągnięć
artystycznych. Terminy i wymagania egzaminów – przesłuchań będą podawane do
wiadomości z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Pracownicy artystyczni, którzy
przystąpili do egzaminu – przesłuchania i zdali go z wynikiem pomyślnym mogą
otrzymać premię motywacyjną w wysokości: muzycy tutti do 300,00 zł (słownie:
trzysta złotych) miesięcznie, muzycy soliści do 600,00 zł (słownie: sześćset złotych)
miesięcznie. Premia może być przyznana na okres zamknięty lub w przypadku osób
prezentujących wybitny poziom artystyczny – na czas nieokreślony z możliwością jej
wypowiedzenia z zachowaniem 2 – tygodniowego terminu wypowiedzenia.
Pracownikom artystycznym może być przyznawana premia motywacyjna za każde
zrealizowane zajęcie artystyczne (pod pojęciem zajęcie artystyczne
przyjmuje się próbę całego zespołu oraz próbę sekcyjną, koncert
w rozumieniu § 2 ust. 9 Regulaminu Pracy Forum). Wysokość premii ustalana
jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego zarządzeniem na każdy sezon
artystyczny.
Dyrektor zarządzeniem może określić specjalne zasady premiowania dla
poszczególnych działów bądź grup pracowników, w szczególności jeżeli działalność
pracowników prowadzi do optymalizacji działalności w aspekcie technicznym,
organizacyjnym, ekonomicznym bądź do obniżenia kosztów działalności Forum lub
zwiększenia przychodów pozabudżetowych.
§ 22
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracownikom może zostać
przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy.
Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy może być przyznana między innymi za:
1) wykonywanie dodatkowych zadań nieujętych w zakresie czynności pracownika,
2) wykonanie zadań mający wpływ na poprawę efektów w pracy i stosunków
międzyludzkich w Forum,
3) wykonanie czynności o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności,
4) wykonanie czynności w krótkim terminie,
5) podwyższenie kwalifikacji.
Suma nagród wypłacona w ciągu roku nie może przekroczyć 8% środków na
wynagrodzenia osobowe.
Indywidualne nagrody przyznaje pracownikom Dyrektor.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować bezpośredni przełożeni. Pismo
powinno zawierać uzasadnienie przyznania nagrody.
Wysokość nagrody ma charakter uznaniowy.
Przebywanie na urlopie wypoczynkowym lub inna usprawiedliwiona nieobecność
w pracy nie wyklucza przyznania pracownikowi nagrody.
Wypłata nagrody następuje w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia.
6
9.
Pracownik, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu
wraz z uzasadnieniem. Odpis pisma zamieszcza się w aktach osobowych pracownika.
§ 23
Pracownik ukarany karą upomnienia lub nagany nie może otrzymać nagrody za
szczególne osiągnięcia w pracy ani premii, o których mowa w niniejszym rozdziale do
czasu zatarcia kary.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Postanowienia Regulaminu nie naruszają postanowień indywidualnych umów o pracę.
2. Regulamin dostępny jest w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
3. W razie wątpliwości co do treści i rozumienia przepisów Regulaminu wyjaśnień
pracownikowi udziela dyrektor lub wskazana przez niego osoba.
4. Zmiana treści Regulaminu następuje w tym sam trybie co jego ustanowienie.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1505), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1502), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1798) oraz inne przepisy wykonawcze.
§ 26
1. Traci moc Regulamin Wynagradzania pracowników Międzynarodowego Festiwalu
Wratislavia Cantans nadany Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2013 z dnia 28.02.2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania.
2. Traci moc Regulamin Wynagradzania pracowników Filharmonii im. W. Lutosławskiego
we Wrocławiu nadany Zarządzeniem Dyrektora Nr 9/2014 z dnia 30.09.2004 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania.
3. Regulamin został ustalony przez pracodawcę w wyniku przeprowadzonych uzgodnień
z działającą w Forum zakładową organizacją związkową.
7
Download