Regulamin wynagradzania

advertisement
REGULAMIN
WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW
SAMORZĄDOWYCH
ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ
I.
Przepisy wstępne
§1
1. Regulamin wynagradzania , zwany dalej regulaminem określa:
a) wymagania kwalifikacyjne pracowników,
b) szczegółowe warunki wynagradzania , w tym maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego,
c) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii
i nagród w tym nagrody jubileuszowej,
d) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,
e) zasady przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.
2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) pracodawcy – oznacza to dyrektora Przedszkola Nr 16,
b) pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Przedszkolu Nr 16
w Bielsku - Białej na podstawie umowy o pracę.
1
II.
Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych
§3
Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników
zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu obowiązują wymagania
kwalifikacyjne określone przepisami prawa.
III.
Szczegółowe warunki wynagradzania
§4
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego
stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze , dodatek za
wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny.
3. Pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.
4. Pracownikowi przysługuje również nagroda inna niż jubileuszowa,
nagroda jubileuszowa oraz odprawa w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
5. Pracownikowi przysługują inne świadczenia związane z pracą:
5.1 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
5.2 wynagrodzenie lub czas wolny za godziny nadliczbowe.
§5
1. Ustala się maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
pracowników zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
2
§6
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5%
wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy. Dodatek ten wzrasta
o 1 % za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za wieloletnią pracę wypłacany jest w terminie wypłaty
wynagrodzenia:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu w którym pracownik nabył prawo
do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej
stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca,
c) dodatek za wieloletnią pracę przysługuje za dni za które pracownik
otrzymuje wynagrodzenie , oraz za dni nieobecności w pracy z
powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny , za które pracownik otrzymuje z tego tytułu
zasiłek z ubezpieczenia społecznego,
Od dodatku wypłacanego za w/w okres nieobecności w pracy
nie odprowadza się składek emerytalnych , rentowych
i zdrowotnych.
d) jeżeli praca stanowi dodatkowe zatrudnienie , do okresu
dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy
zatrudnienia podstawowego.
§7
1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub
powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany
dodatek specjalny w wysokości adekwatnej do wynagrodzenia za
wypełnianie tych dodatkowych obowiązków lub zadań , z
uwzględnieniem ich ilości oraz potrzebnych do ich wykonywania
kwalifikacji.
3
2. Wysokość dodatku specjalnego nie może być niższa niż 10 % i wyższa
niż 80 % wynagrodzenia zasadniczego określonego w umowie o pracę.
3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony z tytułu
okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub na czas
nieokreślony z tytułu powierzenia dodatkowych zadań
4. Dodatek specjalny przyznaje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na
wniosek przedstawiciela związków zawodowych.
5. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi samorządowemu za
dni, nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego
§8
1. Pracownikom może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia
w pracy zawodowej.
2. Tworzy się fundusz nagród , który stanowi 1% rocznych ,planowanych
środków na wynagrodzenia.
3. Nagrodę przyznaje Dyrektor.
4. Nagroda może zostać przyznana miedzy innymi za:
a) wykonywanie zadań wymagających wzmożonego nakładu pracy,
b) wykonywanie zadań mających szczególne znaczenie dla
pracodawcy,
c) szczególne zaangażowanie w pracę zawodową,
d) wykazywanie inicjatywy oraz nowatorskie podejście do
wykonywanych zadań.
5. Fundusz nagród może być podwyższony przez Dyrektora w ramach
posiadanych środków na wynagrodzenia.
6. Nagroda jest przyznawana pracownikowi niezależnie od tego , czy
pracownik świadczył pracę, czy otrzymywał wynagrodzenie za czas
choroby lub zasiłek. W związku z powyższym składnik ten nie jest
uwzględniany w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
oraz zasiłku chorobowego i pozostałych świadczeń w razie choroby
i macierzyństwa
4
§9
1. Pracownikowi za wieloletnią pracę przysługuje nagroda jubileuszowa
w wysokości:
a) po 20 latach pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego,
b) po 25 latach pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego,
c) po 30 latach pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego,
d) po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego,
e) po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego,
f) po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.
2. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do
nagrody, jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej
dokumentacji.
3. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie
przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody,
a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze- wynagrodzenie
przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu
przez pracownika prawa do tej nagrody.
5. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc
zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty
podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy , któremu do nabycia prawa do
nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia
rozwiązania stosunku pracy , nagrodę wypłaca się w dniu rozwiązania
stosunku pracy.
§ 10
1. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności
do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
a) po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia,
b) po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia,
c) po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
5
d)
§ 11
1. W razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących
pracownika przysługuje mu jednorazowa odprawa pieniężna.
2. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy
i wynosi równowartość:
a) jednomiesięcznego wynagrodzenia – przy stażu pracy
nieprzekraczającym 2 lat
b) dwumiesięcznego wynagrodzenia – przy stażu pracy
wynoszącym co najmniej 2 lata
c) trzymiesięcznego wynagrodzenia – przy stażu pracy
wynoszącym co najmniej 8 lat
§ 12
Wynagrodzenie o którym mowa w § 11 i 12 oblicza się według zasad
obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkowy.
§ 13
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę,
nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem
na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie
poprzednio zakończone okresy zatrudnienia , oraz inne okresy jeżeli z mocy
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze.
§ 14
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie
zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
6
§ 15
Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie
z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
dla pracowników jednostek sfery budżetowej z późniejszymi zmianami
( Dz. U. z 1997 r. , Nr 160, poz. 1080, z póź. zm. )
§ 16
Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego
w godzinach nadliczbowych przysługuje , według jego wyboru
wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze zgodnie
z art.42 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada
2008 r. ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ).
§ 17
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. , w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych , którzy posiadali wymagane kwalifikacje na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowują je do czasu rozwiązania stosunku
pracy.
§ 18
Pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku
emerytalnego , jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do
emerytury z osiągnięciem tego wieku , podlega ochronie przedemerytalnej.
Pracodawca w tym okresie nie może wypowiedzieć umowy o pracę.
7
§ 19
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu pracy, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. Nr 223 ,poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. ( Dz. U. Nr 50 , poz.398 ).
IV.
Postanowienia końcowe
§ 20
Regulamin wchodzi w życie ………01.07.2009 r.……… po podaniu go do
wiadomości pracowników poprzez bezpośredni dostęp w poszczególnych
sekcjach organizacyjnych.
……………………………………
/podpis i pieczęć pracodawcy/
Uzgodniono:
………………………………….
/zakładowe organizacje związkowe/
Przyjęto do wiadomości i stosowania:
8
Załącznik nr 1
Wymagania kwalifikacyjne
pracowników samorządowych
zatrudnionych w Przedszkolu Nr 16 w Bielsku - Białej
Stanowiska pracownicze
Lp
stanowisko
kategoria wykształcenie
1.
Intendent
V
średnie
2.
Kucharka
V
3.
Pomoc nauczyciela
VI
średnie zawodowe lub zasadnicze
zawodowe / z odpowiednim
wykształceniu w zawodzie/
podstawowe
4.
Rzemieślnik-ogrodnik
V
zasadnicze zawodowe
5.
Pomoc kuchenna
IV
zasadnicze zawodowe
Załącznik nr 2
Minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
pracowników samorządowych
zatrudnionych w Przedszkolu Nr 16 w Bielsku - Białej
Kategoria zaszeregowania
Minimalna kwota
w złotych
Maksymalna kwota
w złotych
IV
1 160
2000
V
1 180
2600
VI
1 200
2700
9
Download