Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2016
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Regulamin wynagradzania pracowników
Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie
I. Przepisy wstępne
§ 1.
1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników,
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia
zasadniczego,
3) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda
jubileuszowa,
4) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.
2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
§ 2.
1.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) pracodawcy - oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew,
2) kierowniku Urzędu - oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew lub osobę,
którą Burmistrz upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy w swoim imieniu,
3) pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skaryszewie na podstawie umowy o pracę.
II. Wymagania kwalifikacyjne
§ 3.
1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników zgodnie
z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
2. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu obowiązują wymagania kwalifikacyjne
określone
przepisami
prawa.
W
pozostałym
zakresie
obowiązują
wymagania
kwalifikacyjne ustalone w obowiązujących przepisach normatywnych.
1
III. Szczegółowe warunki wynagradzania
§ 4.
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz
posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę,
nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na
emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 5.
Ustala się maksymalne stawki wynagrodzenia pracowników, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
regulaminu.
IV. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród
§ 6.
1. W ramach środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród, zwany
dalej funduszem nagród, w wysokości do 5 % planowanego osobowego funduszu płac.
2. Pracownikom może być przyznana nagroda uznaniowa za np. szczególne osiągnięcia
w pracy zawodowej .
3. Nagrody przyznaje Burmistrz na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub
z własnej inicjatywy.
4. Wniosek bezpośredniego przełożonego o przyznanie nagrody powinien zawierać
uzasadnienie.
5. Wysokość jednorazowej nagrody nie może przekroczyć 100% łącznego, miesięcznego
wynagrodzenia brutto przyznanego dla danego pracownika.
6. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody stosuje się następujące kryteria:
1) wzorowe wypełnianie obowiązków,
2) terminowe wykonywanie zadań,
3) wykazywanie inicjatywy w pracy,
4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami urzędu,
5) dbanie o dobro urzędu.
6) nieobecność w pracy, niezależnie od przyczyny nieobecności.
2
V. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego
§ 7.
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek
funkcyjny.
2. Maksymalną wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk określa
załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
§ 8.
1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia
dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia
w kwocie nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego pracownika .
3. Dodatek specjalny może być przyznany w wyższej wysokości niż przewidziany
w ustępie 2, w szczególności z tytułu pozyskania środków w ramach funduszy
zewnętrznych, realizacji projektu oraz jego rozliczenia.
4. Wyżej wymieniony dodatek może być przyznany od chwili podpisania umowy
o dofinansowanie projektu do jego zamknięcia, rozumianego jako całkowite
rozliczenie, łącznie z ewentualną kontrolą końcową projektu.
5. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony.
VI. Postanowienia końcowe
§ 9.
Regulamin wchodzi w życie od dnia 01 lutego 2016 roku po podaniu go do wiadomości
pracowników.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga
3
Download