Uchwala Nr XXVIII/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

advertisement
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 7 lutego 2017 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Poz. 525
Data: 2017-02-07 12:59:37
UCHWAŁA NR XXVIII/201/16
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
Gminy Damnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 30 ust. 6, 6 a, art. 49 ust. 1 i art. 54 ust. 5 i 7 oraz art. 91 d
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.2)), po
uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/250/09 Rady Gminy Damnica z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za
wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Damnica – wprowadza się następujące zmiany:
1) treść § 4 w rozdziale V regulaminu, otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (placówki)
albo inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły (placówki) i zatwierdzone przez organ
prowadzący szkoły oraz nauczycielom, którym powierzono funkcje wychowawcy klasy, opiekuna stażu,
przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości określonej w poniższych tabelach.
STANOWISKO
LICZBA
UCZNIÓW
KWOTA
DODATKU
Dyrektor Zespołu Szkół
Powyżej 250 uczniów
od 1000 zł do 1200 zł
do 250 uczniów
od 800 zł do 1000 zł
L
P
.
1
1) Zmiany
2) Zmiany
tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. Z 2016 r., poz 1579.
tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U z 2016 r., poz 668, 1010.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–2–
Poz. 525
.
Dyrektor Szkoły
2
.
Wicedyrektor
Szkół
od 400 zł do 600 zł
Zespołu
2. Ustala się wykaz innych stanowisk, za które przysługuje dodatek funkcyjny, liczony zgodnie
z zasadami zawartymi w ust. 1.
STANOWISKO - FUNKCJA
KWOTA DODATKU (zł)
Opiekun stażu
150 zł
Wychowawca klasy (grupy),
w zależności
100 zł
L
P
.
1
.
2
.
od liczby uczniów(wychowanków):
150 zł
200 zł
a) do 15
b) od 16 do 25
c) 26 i więcej
”;
2) Rozdział VIII otrzymuje brzmienie:
„Rozdział
dodatek mieszkaniowy
8.
1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny
i wynosi:
1) 75 zł dla jednej osoby;
2) 85 zł dla dwóch osób;
3) 110 zł dla trzech osób;
4) 120 zł dla czterech i więcej osób.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego utrzymaniu.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego
przyznanie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
–3–
upływie
Poz. 525
14 dni
od
dnia
ogłoszenia
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Kozina
w Dzienniku
Download