xxvii_235_05

advertisement
Uchwała Nr XXVII/235/05
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 17 marca 2005r
w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli
uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Śmigiel.
Na podstawie art. 18 ust. 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591,z 2002r Dz. U. Nr 23
poz.220,Dz.U.Nr 62poz.558,Dz.U.Nr 113 poz. 984,Dz.U.Nr 153 poz. 1271,Dz.U.Nr 214
poz.1806, z 2003r Dz.U.Nr 80 poz.717,Dz.U.Nr 162 poz.1568,z 2004r Dz.U.Nr 102
poz.1055,Dz.U.Nr 116 poz.1203) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta
Nauczyciela (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 118 poz.1112,z 2003r Dz.U.Nr 90poz.844,Dz.U.Nr 137 poz.1304,Dz.U.Nr 203 poz.1966,Dz.U.Nr 213 poz. 2081,z 2004r
Dz.U.Nr 96 poz.959,Dz.U.Nr 179 poz.1845) Rada Miejska Śmigla uchwala co następuje:
§ 1.
Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa
obowiązującego wymiaru zajęć, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość
uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.
§ 2.
1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 3%
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4%
3) przy trzech osobach w rodzinie - 5,5%
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6,5%
od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z
przygotowaniem pedagogicznym.
2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty
do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.
§ 3.
1. Do członków rodziny, o których mowa w § 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
§ 4.
1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko
jeden dodatek, w wysokości ustalonej w § 2 .
2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela , a w
przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 2 na ich wspólny wniosek:
1) nauczycielowi - dyrektor,
2) dyrektorowi - Burmistrz.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 , nauczyciel dołącza oświadczenie, dotyczące jego
stanu rodzinnego określonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
złożył wniosek o jego przyznanie.
§ 5.
1. Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) niewykonywania pracy z powodu urlopu do poratowania zdrowia,
3) pobierania wynagrodzenia za czas choroby,
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej
służby wojskowej, w przypadku gdy z nauczycielem zawarta została umowa na
czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który
umowa ta została zawarta.
5) korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 6.
Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
/-/ Jan Józefczak
Download