Nr LII/368/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego

advertisement
UCHWAŁA Nr LII/368/2013
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz .U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)1 oraz art.5d i art.5f ust.1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie
przyznawania i
wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek
Adam Lesiński
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 984 i poz. 1238.
Uzasadnienie
Od stycznia 2014 roku gminy mają wykonywać nowe zadanie: wypłacać dodatek
energetyczny. Dodatek ten ma przysługiwać tzw. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
czyli osobom które mają prawo do dodatku mieszkaniowego.
Przyznawaniem zryczałtowanych dodatków energetycznych ma się zajmować burmistrz,
a ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zlecone gminom, jego finansowanie w całości
obciąża budżet państwa. Po raz kolejny okazuje się, że to tylko teoria. Na koszty obsługi nowego
zadania gmina otrzyma zaledwie 2% łącznej kwoty dotacji.
W znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne ustawodawca nie przewidział możliwości
upoważnienia przez burmistrza kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej lub innej
jednostki organizacyjnej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych
w sprawie przyznania dodatku energetycznego, tak jak to zostało określone w ustawie
o dodatkach mieszkaniowych. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym, aby taką
decyzję mógł wydać kierownik MOPS, konieczna jest uchwała Rady Miasta podjęta na podstawie
art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
Wg znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne gmina ma składać wojewodzie wniosek
o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał.
Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom w miesięcznych ratach. Gmina przedstawia
wojewodzie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczenie dotacji
sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał.
Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej. Dodatek ten wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia
energii elektrycznej oraz średniej ceny energii dla odbiorcy energii w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu wynosi:
- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez
osobę samotną,
- 1250kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z co najmniej 5 osób.
Na podstawie obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość
dodatku od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi dla gospodarstwa
domowego:
- prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc
- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc
Download