MARKETING PARTNERSKI

advertisement
MARKETING PARTNERSKI
Magdalena Adamczak
1. DEFINICJA I
PARTNERSKIEGO
GŁÓWNE
ZAŁOŻENIA
DOTYCZĄCE
MARKETINGU
Marketing partnerski/ relacyjny jest to ogół działań oraz filozofia postępowania,
zgodnie z którymi celem firmy jest osiągnięcie założonych rezultatów w długim
okresie poprzez rozwój korzystnych kontaktów z kontrahentami.
Idea marketingu partnerskiego kładzie szczególny nacisk na:
 Podkreślenie roli konsumenta w procesie wymiany towarowej
 Sposób zarządzania procesami współpracy tj. tworzenia, rozwoju i utrzymania
powiązań firmy z innymi podmiotami,
 Bezpośredni, interaktywny, dwu- i wielostronny charakter kontaktów między
sprzedającymi a nabywcą oraz, innymi podmiotami w procesie tworzenia, oraz
dostawy produktów i usług
 Odpowiednie zarządzanie portfelem nabywców
2. MARKETING PARTNERSKI NA RYNKU B2C
JAKOŚĆ
OBSŁUGA
KLIENTA
MARKETING
MARKETING PARTNERSKI
MARKETING TRANSAKCYJNY
MARKETING PARTNERSKI
Najważniejsza jest sprzedaż
Najważniejsze są pozytywne odczucia klienta
Liczą się cechy produkty
Liczy się wartość dla klienta
Krótki horyzont czasowy
Długi horyzont czasowy
Małe znaczenie obsługi klienta
Duże znaczenie obsługi klienta
Umiarkowany kontakt z klientem
Duże znaczenie kontaktów z klientem
Najważniejsza jest jakość produktu
Najważniejsza jest jakość kontaktu z klientem
3. MARKETING PARTNERSKI NA RYNKU B2B
 KONCEPCJA SIEDMIU RYNKÓW
OSIĄGNIECIE SUKCESU = SKUTECZNA AKTYWNOŚĆ NA 7 RYNKACH:
NABYWCÓW ( utrzymywanie tzw. adwokatów i partnerów wspierających
przedsiębiorstwo)
PODMIOTÓW OPINIOTWÓRCZYCH (podmioty wspierające dobrą opinię- klienci,
pracownicy, agencje)
DOSTAWCÓW (budowanie obustronnego zaufania wśród dostawców bezpośrednich i
docenianie znaczenia dostawców pośrednich)
PRACY (odpowiednio wyszkoleni i motywowani pracownicy)
WPŁYWOWYCH PODMIOTÓW (dziennikarze, grupy finansowe, agencje PR)
KONKURENTÓW (stosowanie benchmarkingu)
WEWNĘTRZNY (duże znaczenie pracowników firmy, ich wzajemnych relacji oraz
nastawienia do klienta)
MARKETING PARTNERSKI NA PRZYKŁADZIE MTP
RYNEK NABYWCÓW
 WYSTAWCY
DUŻA SIŁA PRZETARGOWA=>
WPŁYW NA KSZTAŁT, ZAKRES,
TERMIN, IMPREZY
TOWARZYSZĄCE..
 STOWARZYSZENIA BRANŻOWE
DOGŁĘBNA OCENA ZAPLECZA
TECHNOLOGICZNEGO, KLIMATYZACJI,
POMOCY UDZIELANEJ WYSTAWCOM,
ITP.
RYNEK DOSTAWCÓW
 FIRMY BUDOWLANE,
 FIRMY INFORMATYCZNE
DOSTAWCY BEZPOŚREDNI
 AGENCJE REKLAMOWE
 FIRMY TRANSPORTOWE, TAXI, LINIE LOTNICZE, PKP
 HOTELE
 RESTAURACJE
 WŁADZE MIEJSKIE
DOSTAWCY POŚREDNI
RYNEK PRACY
 PRACOWNICY TYMCZASOWI- NP. TŁUMACZE, HOSTESSY...
RYNEK KONKURENTÓW
 LOKALNY
 KRAJOWY
 ZAGRANICZNY
RYNEK WPŁYWOWYCH PODMIOTÓW
 MIASTO
POSIADA 40% UDZIAŁÓW W KAPITALE
ZAKŁADOWYM SPÓŁKI (60% - SKARB
PAŃSTWA)
RYNEK PODMIOTÓW OPINIOTWÓRCZYCH
 WYSTAWCY
 BANKI
 FIRMY UBEZPIECZENIOWE
 ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
RYNEK WEWNĘTRZNY
 PRACOWNICY TECHNICZNI, BIUROWI, SPRZĄTAJĄCY, OCHRONA
 KIEROWNICTWO
FORMALNE I
PSYCHOLOGICZNE
ASPEKTY ZARZĄDZANIA –
SZKOLENIA, SYSTEM
MOTYWACJI, POLITYKA
PŁACOWA
SUBIEKTYWNE ELEMENTY
MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO –
STOPIEŃ IDENTYFIKACJI
PRACOWNIKÓW Z FIRMĄ,
POSTRZEGANIE FIRMY,
KOMUNIKACJA POMIĘDZY
KOMÓRKAMI, KONFLIKTY
POJAWIAJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ
FIRMY, ZADOWOLENIE Z PRACY,
MOŻLIWOŚĆ AWANSU,
Download