Document

advertisement
RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA
do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej
Lp.
Podmiot
zgłaszający
1.
 Federacja
Związków
Pracodawców
Ochrony
Zdrowia
Porozumienie
Zielonogórskie
2.
 Małopolski
Ośrodek
Medycyny Pracy
Przepis
§9
§ 1 pkt 2
§ 4 pkt 1
Załącznik
nr 3
Uwaga
ogólna
Treść uwagi
Stanowisko MZ
 W nieuzasadniony sposób doprowadzono do zaniżenia stawki opłat za badanie Uwaga uwzględniona
lekarskie i psychologiczne. Według Federacji PZ stawka określona w § 9 ust. 1 Wprowadzono zapis analogiczny do art.
powinna wynosić co najmniej 300 zł. Dodatkowo uwzględniając 15e ustawy o broni i amunicji
możliwość/konieczność pomocniczych konsultacji wnioskujemy o podwyższenie
stawki do 500 zł. Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od podawania konkretnych
wartości opłat w liczbach bezwzględnych. W zamian powinna zostać ustalona
opłata stanowiąca określony procent wybranej wartości typu średnie
wynagrodzenie. Dzięki temu uniknie się konieczności nowelizacji rozporządzenia
przy inflacji.
 Proponuje się po słowie „ustawy” dodać spółgłoskę: „z”
 Proponuje się zapis: „Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po
złożeniu wniosku przez osobę ubiegającą się o wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej lub posiadającą taki wpis, o którym mowa w art.
33 ust. 1 ustawy, a także w przypadku, o którym mowa w art. 32 pkt 3 i art. 33a
ust. 3 ustawy. Badanie lekarskie i psychologiczne przeprowadza się również po
złożeniu oświadczenia albo dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy.”
Z treści zapisu § 4 ust. 1 wynika, że oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do rozporządzenia, składają tylko osoby, o których mowa w art. 32 pkt 3 i w
art. 33a ust. 3, a taka wiedza byłaby przydatna również w przypadku osób
badanych na własny wniosek.
 W pouczeniu do załącznika nr 3 w ust. 1 pkt 3 lit a projektu rozporządzenia w
miejscu: „wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie
dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny
pracy – jednostka o wyższym poziomie referencyjnym” proponuje się wyraz
„lekarskiego” zamienić na „psychologicznego”.
 Brak regulacji postępowania w przypadku stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim
nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań
pracownika ochrony fizycznej może spowodować, w szczególności w przypadku
osób badanych na własny wniosek, wielokrotne powtarzanie badań aż do
uzyskania pozytywnego orzeczenia.
Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona
Treść przepisu została odpowiednio
przeredagowana
Uwaga nieuwzględniona
Regulacja ustawowa, nie podlega
modyfikacji (vide art. 34 ust. 3 ustawy)
Uwaga nieuwzględniona
Przedstawiona propozycja uzupełnienia
projektu
rozporządzenia
stanowi
RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA
do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej
materię ustawową i wykracza poza
zakres spraw objętych upoważnieniem
3.
 Wojewódzki
Ośrodek
Medycyny Pracy
CP–L w Łodzi
4.
 Konsultant
Krajowy w
dziedzinie
psychologii
klinicznej
5.
 Wojewódzki
Ośrodek
Medycyny Pracy
w Rzeszowie
§9
 Proponuje się, aby rozporządzenie jednoznacznie określało dokładną stawkę
stanowiącą koszt tych badań. Takie rozwiązanie ma istotny wpływ na
ograniczenie stosowania cen dumpingowych i pośrednio na poprawę jakości
świadczonych usług orzeczniczych.
Uwaga nieuwzględniona
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym
projekt
rozporządzenia
określa
maksymalne stawki opłat za badania
lekarskie i psychologiczne
Uwagi
ogólne
 Do prowadzenia badań psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej powinni być wskazywani
psychologowie z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem klinicznym i stażem
pracy klinicznej.
 W diagnozie psychologicznej i sporządzonej opinii winny znaleźć się uniwersalne
przyjęte i wskazane jako istotne kryteria opisu i oceny struktury i cech osobowości.
W diagnozie zaburzeń i dysfunkcji warto uwzględnić zakres wiedzy dotyczący
psychologii klinicznej (szczególnie subdyscypliny zaburzenia psychiczne
człowieka dorosłego), co daje podstawy profesjonalnej wiedzy klinicznej w ocenie
przedstawianego w omawianym rozporządzeniu tematu kryteriów oceny pod
kątem psychologicznego funkcjonowania osoby chcącej być wpisaną na listę
pracowników ochrony fizycznej.
 W badaniu psychologicznym warto wskazać na uniwersalną potrzebę badania
wzorca zaburzenia osobowości z nasilonymi cechami antyspołecznymi
(psychopatycznymi, borderline, nasilonymi objawami autodestruktywnymi
nadmiernie depresyjnymi, lękowymi i innymi dysfunkcjami psychologicznymi w
strukturze i cechach osobowości). Osoby takie nie powinny być rozważane jako
osoby ubiegające się o wpis na listę pracowników ochrony fizycznej ze względu
na poziom zaburzeń osobowości i utrwalony wzorzec reagowania emocjonalnego
w relacjach do siebie i innych.
Uwaga nieuwzględniona
Regulacje ustawowe (vide art. 33a ust. 1
ustawy)
§8
Uwaga nieuwzględniona
Zakres badania psychologicznego, o
którym mowa w § 3 pkt 1 i pkt 2 projektu
rozporządzenia powinien być znany
uprawnionemu psychologowi.
Uwaga nieuwzględniona
jw.
 Proponuje się usunięcie § 8 z uwagi na regulację zawartą w art. 34 ust. 3 ustawy Uwaga nieuwzględniona
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Jednostki
o
wyższym
poziomie
referencyjnym określono zgodnie z
upoważnieniem ustawowym.
RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA
do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej
6.
 Instytut
Medycyny Pracy
w Łodzi
Załączniki
nr 2 i 3
7.
 Wojewódzki
Ośrodek
Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
§9
 Proponuje się dopisać przepis: „W przypadku osoby ubiegającej się na podstawie
wniosku, o którym mowa w art. 33 ust. ustawy, o wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki wpis stawki opłat podwyższa
się o VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.”
Badanie te nie stanowią usług określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18-19 zwolnionych
z podatku VAT.
8.
 Wojewódzki
Ośrodek
Medycyny Pracy
w Kielcach
§9
 Proponowane w treści rozp. stawki za badania są za niskie w stosunku do kosztów Uwaga uwzględniona
rzeczywistych. Proponujemy aby maksymalne opłaty za badania były wyliczane Wprowadzono zapis analogiczny do art.
analogicznie jak w badaniach osób ubiegających się o pozwolenie na broń.
15e ustawy o broni i amunicji
 Brak precyzji o naliczaniu podatku VAT
 W nagłówku wzoru orzeczenia lekarskiego nie jest właściwe użycie wyrażenia Uwaga uwzględniona
„pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie”. Właściwszy byłby
zapis „oznaczenie podmiotu, w którym przeprowadzono badanie lekarskie”
(podmiot nie przeprowadza badań lekarskich, robi to lekarz). Zastąpienie słowa
„pieczęć” wyrażeniem „oznaczenie” wynika z coraz powszechniejszego
korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej i możliwości wydruku nazwy
podmiotu leczniczego.
 Absolutnie nie możemy się zgodzić z określeniem maksymalnej kwoty za badanie Uwaga uwzględniona
lekarskie wynoszące 250 zł. Zapis ten nie odpowiada założeniom ustawy, by
„stawki opłat, o których mowa w pkt 2 art. 33a ust. 4, odpowiadały kosztom
przeprowadzonych badań”. Proponujemy zapis analogiczny do użytego w ustawie
o broni i amunicji: „Maksymalna opłata za badanie lekarskie wynosi odpowiednio
15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.)”. Ustalanie sztywnej stawki
przy stale rosnących kosztach usług medycznych jest całkowicie nieuzasadnione.
Uwaga nieuwzględniona
Przepisy
zostały
przeredagowane
analogicznie do art. 15e ustawy o broni i
amunicji
RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA
do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej
Załącznik
nr 3
Uwagi
ogólne
9.
 Wielkopolskie
Centrum
Medycyny Pracy
w Poznaniu
Załącznik
nr 1
§9
10.  Polskie
Towarzystwo
Psychologiczne
Uwagi
ogólne
 Błędne wpisanie w załączniku nr 3 w pouczeniu odnośnie wnoszenia odwołania Uwaga uwzględniona
od orzeczenia psychologicznego ”orzeczenia lekarskiego„. Powielony jest tutaj
błąd występujący w tekstach ustaw (art. 34 ust.3 pkt 1 ustawy o ochronie osób i
mienia oraz art. 15h ust.3 pkt 1 ustawy o broni i amunicji), który skutkuje brakiem
wskazania jednostek orzekających w trybie odwoławczym od orzeczeń
psychologicznych wydanych w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy.
 Brak wzorów dokumentacji badania lekarskiego i psychologa.
Uwaga nieuwzględniona
Poza zakresem upoważnienia.
 Uważamy, że w „Oświadczeniu" powinien być również punkt 3 i 4 o treści:
„Jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r, o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); posiadam orzeczenia o
inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy.
Według naszej oceny są choroby, które mimo, że powodują powstanie
niepełnosprawności lub inwalidztwa nie powodują niezdolności do uzyskania
pozytywnego orzeczenia dla pracownika ochrony fizycznej.
 W uzasadnieniu zapisano, że maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i
psychologiczne pozostawiono bez zmian. Niestety brak w § 9 ustępu 2 spowoduje,
że stawki te zostają pomniejszone o podatek VAT. Dlatego proponujemy utrzymać
zapis poprzedni o treści:
„§ 9 ust. 2 Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, za badanie lekarskie i
psychologiczne wykonywane przez podatników podatku od towaru i usług,
zobowiązanych do rozliczenia podatku, podwyższa się odpowiednio o kwotę tego
podatku.”
Uwaga nieuwzględniona
Wzór oświadczenia, zgodnie z art. 33
ust. 2, ma poświadczyć, że osoba go
składająca
nie
jest
osobą
niepełnosprawną lub nie posiada
orzeczenia
o
inwalidztwie
lub
niezdolności do pracy.
Uwaga uwzględniona
Wprowadzono zapis analogiczny do art.
15e ustawy o broni i amunicji
 Podstawowe wątpliwości w projektach obu rozporządzeń budzi brak określenia Uwaga nieuwzględniona
kompetencji psychologów wykonujących badania odwoławcze a jedynie Zgłoszona uwaga faktycznie odnosi się
wskazanie, iż badania takie wykonują wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, do regulacji ustawowych.
jednostki medycyny wyznaczone przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej.(zał. 4 lub zał. 3 odpowiedniego
projektu). Wskazując określone placówki ustawodawca zakłada, że zatrudniają
one uprawnionych psychologów o wiedzy i kompetencjach pozwalających im
RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA
do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej
prowadzić badania odwoławcze. Wymóg ten nigdzie w obu projektach nie został
zapisany. Dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
września 2000 roku ( Dz. U. Nr 79, poz. 898, z późn. zm.) wskazywało na
konieczność zasięgania opinii PTP lub SPSwP dotyczącej kompetencji
psychologów wyznaczanych przez Wojewodę jako podmioty odwoławcze. Polskie
Towarzystwo Psychologiczne posiada procedurę rekomendującą szczególne
kompetencje psychologów uprawnionych do prowadzenia badań odwoławczych,
kontroli i szkolenia psychologów w zakresie psychologicznych badań na broń.
Takich kompetentnych psychologów wskazywaliśmy dotychczas do badań
odwoławczych. W projektach zakłada się, że każdy z wskazywanych w
załącznikach podmiotów odwoławczych posiada kompetentnego, uprawnionego
psychologa, co nie jest to zgodne z faktycznym stanem rzeczy. Przepisy
dotyczące psychologicznych badań odwoławczych i uprawnionych do nich
psychologów wymagają zdecydowanie uszczegółowienia.
 W sposób całkowicie pozamerytoryczny przypisuje się lekarzom-psychiatrom
diagnozowanie zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Jest kompetencja
zawodowa psychologa. Wnosimy więc o skorygowanie tego błędnego zapisu,
wprowadzenie nowego tekstu rozporządzenia jest dobrą okazją doprecyzowania
kolejnych przepisów.
Uwaga nieuwzględniona
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b psychiatra
dokonuje oceny stanu zdrowia biorąc
pod uwagę stany chorobowe i
zaburzenia
funkcjonowania
psychologicznego
określone
w
przepisach wydanych na podstawie art.
15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji w zakresie zaburzeń
psychicznych
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards