Systemy baz danych i administrowanie

advertisement
Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
TECHNIKI INTERNETOWE I SYSTEMY BAZ DANYCH
STUDIA PODYPLOMOWE
NAZWA PRZEDMIOTU
SUBJECT TITLE
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
Nazwy przedmiotów
Wiedza
Wymagania wstępne
w zakresie przedmiotu
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU
EGZAMIN – ZALICZENIE NA OCENĘ *)
V03
Systemy baz danych i administrowanie
Ma wiedzą dotyczącą projektowania i procesów
wytwarzania oprogramowania, wymagań i specyfikacji;
walidacji i testowania oprogramowania, ewolucji i
zarządzania przedsięwzięciem programistycznym.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i
innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz
formułować i uzasadniać opinie.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
PROGRAM PRZEDMIOTU
FORMA ZAJĘĆ
W YKŁAD
10
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
MGR INŻ. ALINA STEFANOWSKA-KĘDZIA
20
MGR INŻ. ALINA STEFANOWSKA-KĘDZIA
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SPOSÓB REALIZACJI:
W YKŁAD Z WYKORZYSTANIEM RZUTNIKA
Tematyka zajęć
Wprowadzenie do problematyki baz danych - podstawowa terminologia. Modele danych
- historia.
Język relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych. Operatory algebraiczne na
zapytaniach. Złożone zapytania zapytania grupujące. Podwójne grupowanie.
Podzapytania a NULL. Podzapytania skorelowane. Złączenie zewnętrzne.
Perspektywy. Modyfikowalne perspektywy zawierające złączenia. Tworzenie
perspektywy z opcją sprawdzania.Transakcje. Blokady. Poziomy izolacji transakcji.
Katalog systemowy, słownik danych - informacja o obiektach bazy danych.
Przyznawanie i odbieranie uprawnień w bazie danych. Uprawnienia systemowe.
Schemat, katalog, klaster, schemat informacyjny. Sesja i połączenia.
Oprogramowanie strony serwera na przykładzie Oracle i MS Server 2012. Aplikacja
bazodanowa. Rozszerzenie języka SQL o elementy języka programowania.
Deklaratywne więzy spójności. Operacje na więzach.
Język PL/SQL. Blok anonimowy, deklaracje zmiennych i stałych. Instrukcja select w
PL/SQL. Wyjątki. Rekordy PL/SQL, Zmienne rekordowe. Obsługa błędów
przechwytywanych przez serwer bazy danych.
Migracja Oracle do MS Server 2012.
Kursory - dostęp do obszarów roboczych instrukcji select. Tabele. Procedury, funkcje i
pakiety. Wyzwalacze bazy danych.
Administracja i bezpieczeństwo BD.
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
Liczba godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Sposoby sprawdzenia zamierzonych efektów
kształcenia
LABORATORIUM
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SPOSÓB REALIZACJI:
Kolokwium pisemne
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z KOMPUTEREM
Tematyka zajęć
Zdefiniowanie zadanej bazy danych na serwerze Oracle i MS Server 2012. Zapytania
proste i złożone.
Perspektywy. Modyfikowalne perspektyw zawierające złączenia. Tworzenie perspektywy
z opcją sprawdzania.Transakcje. Blokady. Poziomy izolacji transakcji. Synonimy.
Sekwencje.
Wstęp do programowania w PL/SQL i T-SQL. SQLDeveloper. Tworzenie podprogramu i
kompilacja, definiowanie procedur i funkcji, uruchamianie składowanych procedur i
funkcji.
Uprawnienia i zarządzanie zbiorami uprawnień. Zaawansowane parametry użytkownika.
Monitorowanie pracy użytkowników.
Sterowanie przepływem w PL/SQL. Pętle LOOP, FOR, WHILE, instrukcje IF, EXIT,
logika trójwartościowa SQL.
Kursory PL/SQL i T-SQL. Deklaracja kursora (kursory jawne i niejawne) atrybuty
kursora, otwarcie, zamknięcie, sprowadzanie danych z kursora, pętle kursorowe.
Wyjątki w PL/SQL i T-SQL. Obsługa wyjątków predefiniowanych, tworzenie własnych
wyjątków, przechwytywanie własnych wyjątków.
Wyzwalacze. Klastry.
Obsługa DDL w PL/SQL. Obsługa pakietów PL/SQL. Wykonanie instrukcji DDL przy
zastosowaniu EXECUTE IMMEDIATE, CREATE/DROP PACKAGE, CREATE/DROP
PACKAGE BODY – tworzenie i usuwanie własnych pakietów, ustawianie praw dostępu.
Mechanizmy zabezpieczenia bazy danych przed awarią. Archiwizacja BD.
Liczba godzin
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
Sposoby sprawdzenia zamierzonych efektów
kształcenia
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu – po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
Wykonanie zadań wyznaczonych w trakcie zajęć
Ma podstawową wiedzę o możliwościach wykorzystania
języków SQL, PL/SQL T-SQL dla oprogramowania
transakcyjnych systemów bazodanowych (W, L).
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały
stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich SQL Developer (zapewniający zdalny dostęp do baz danych),
Power Designer (narzędzia typu CASE - do modelowania baz
danych) (L).
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz
innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim;
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i
uzasadniać opinie (W, L).
Potrafi posługiwać się oprogramowaniem Oracle i MS Server do
realizacji systemów bazodanowych (L).
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (W,
L).
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role (L).
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie się ze współczesnymi problemami baz danych na przykładzie Oracle i MS Server 2012.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład środkami audiowizualnymi. Dyskusja dydaktyczna w ramach wykładu i laboratorium. Konsultacje.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Pozytywna ocena z kolokwium pisemnego (uzyskanie co najmniej 51% odpowiedzi na pytania); uzyskanie zaliczenia z
laboratorium.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1]
Letner M.: ORACLE – System zarządzania bazą danych. Wyd. EXIT, Warszawa 2001.
[2]
Dokumentacja Oracle: Application Developer’s Guide – Fundamentals, PL/SQL User’s Guide and Reference,
PL/SQL Web Toolkit Reference, Using the PL/SQL Gateway.
[3]
Elsmarsi R., Navahe S.B.: Wprowadzenie do systemów baz danych. Helion, Gliwice, 2005.
[4]
Gutta R.: Oracle. Skrypty administracyjne. Mikom. Warszawa, 2002.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1]
Buyens J.: Bazy danych w Internecie. Oficyna Wydawnicza RM. Warszawa, 2000.
[2]
Stanisławski W. (pod redakcją): Współczesne problemy systemów baz danych. Cz. I. OW Opole, 2005.
*) niewłaściwe przekreślić
.............................................................................................
..........................................................
/Kierownik jednostki organizacyjnej / bezpośredni przełożony:
pieczęć i podpis/
/Dziekan Wydziału WEAiI:
pieczęć i podpis/
Download