WUK dla specjalności Bazy danych na kierunku Informatyka Wiedza

advertisement
WUK dla specjalności Bazy danych na kierunku Informatyka
Wiedza
W wyniku realizacji zajęć specjalistycznych studenci zdobywają wiedzę ściśle związaną z bazami
danych dotyczącą następujących zagadnień:








Modelowania danych i projektowania relacyjnych baz danych przy wykorzystaniu narzędzi
MS Visio, ORACLE SQL Developer Data Modeler, Embarcadero ER/Studio.
Programowania serwerów SQL: MS SQL Server i ORACLE.
Projektowania i programowania internetowych baz danych przy wykorzystaniu technologii
Apache, PHP i MySQL oraz serwera MS IIS, MS SQL Server i ASP.
Bezpieczeństwa i administracji baz danych na przykładzie serwera MS SQL Server.
Architektury rozproszonych baz danych oraz planowania rozproszenia danych i pracy
w środowisku rozproszonym na przykładzie serwera MS SQL Server.
Programowania aplikacji użytkownika w środowisku RAD przy wykorzystaniu środowiska
Embarcadero Delphi.
Projektowania i tworzenia interfejsów dostępu do baz danych, przy użyciu wybranych metod
dostępu do danych oraz wybranych modeli dostępu do baz danych, za pomocą środowiska
Embarcadero Delphi oraz MS Visual Basic, oraz serwerów baz danych InterBase, MS SQL
Server, ORACLE.
Projektowania hurtowni danych, przetwarzania OLAP oraz prostej eksploracji danych za
pomocą narzędzi Embarcadero ER/Studio oraz środowiska MS SQL Server, MS SQL Server
Integration Services (ETL), MS SQL Analysis Services (Tworzenie hurtowni i zarządzanie
hurtowniami), MS SQL Server Reporting Services (Generowanie raportów).
Umiejętności
Studenci specjalności Bazy danych w trakcie
następujące/określone umiejętności pozwalające:








realizacji
programu
zajęć
nabywają
Tworzyć modele danych oraz projektować bazy danych korzystając, w tym celu z wybranych
narzędzi CASE do projektowania baz danych.
Programować bazę danych po stronie serwera baz danych, za pomocą proceduralnych
rozszerzeń języka SQL tj. Transact SQL oraz PL SQL.
Tworzyć aplikacje bazodanowe w oparciu o technologie WWW.
Zarządzać serwerem baz danych SQL oraz danymi przechowywanymi na serwerze, jak
również wdrażać strategie i politykę bezpieczeństwa bazy danych.
Zaprojektować rozproszoną bazę danych, wykonywać rozproszone zapytania, tworzyć
rozproszone transakcje, planować oraz wdrażać mechanizm replikacji danych w systemach
rozproszonych.
Tworzyć aplikacje użytkownika z wykorzystaniem GUI za pomocą narzędzi RAD, bazujące
na modelu zdarzeniowym, proceduralnym i obiektowym programowania.
Zaprojektować wizualne interfejsy użytkownika dostępu do baz danych a następnie
zaimplementować je w postaci aplikacji klienckich, jak również tworzyć aplikacje
wielowarstwowe przy wykorzystaniu architektury klient serwer.
Projektować proste hurtownie danych i zasilać je danymi, przetwarzać dane zgromadzone
w hurtowniach danych oraz generować na ich podstawie raporty analityczne, przeprowadzić
prostą eksplorację danych.
Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy na stanowisku projektanta baz danych,
programisty aplikacji bazodanowych, czy też analityka baz danych
Kompetencje
Absolwenta specjalności Bazy danych charakteryzować będą następujące postawy i kompetencje:








Postępowanie zgodne z metodologią oraz zasadami projektowania relacyjnych baz danych.
Postępowanie zgodne z dobrymi praktykami tworzenia programów, przy wykorzystaniu
proceduralnych rozszerzeń języka SQL. Ponadto absolwent posiada świadomość ciągłego
doskonalenia warsztatu programistycznego.
Postępowanie zgodne z zasadami projektowania aplikacji internetowych w oparciu
o mechanizmy dostępu do baz danych, jak również otwartość na nowe rozwiązania
i technologie wykorzystywane do komunikacji aplikacji użytkownika z bazami danych
poprzez sieć WWW.
Postępowanie zgodne z zasadami polityki planowania indeksów w bazie danych. Dbałość
o odpowiedni poziom zabezpieczeń serwera baz danych adekwatny do zaistniałej sytuacji.
Świadomość konieczności okresowego wykonywania kopii zapasowych.
Postępowanie zgodne z zasadami projektowania RSZBD. Świadomość różnic
charakteryzujących poszczególne typy rozproszonych baz danych, jak również dbałość
o odpowiedni dobór metody rozproszenia danych.
Postępowanie zgodne z zasadami dobrych praktyk programowania. Dbałość o czytelność
i wysoką jakość tworzonego kodu oraz kreatywność podczas tworzenia własnych aplikacji.
Postępowanie zgodne z zasadami projektowania aplikacji wielowarstwowych w architekturze
klient-serwer. Zdolność projektowania aplikacji klienckich za pomocą wybranych metod
dostępu do danych oraz modeli dostępu do baz danych.
Postępowanie zgodne z zasadami projektowania hurtowni danych. Zdolność użycia
mechanizmu ETL oraz przeprowadzenia prostej eksploracji danych.
Download