Zastosowanie systemów baz danych

advertisement
Zastosowanie systemów baz danych
Kod przedmiotu
PBAZSBD
LICZBA GODZIN
ECTS 4,5
Imię i Nazwisko organizującego
mgr. inż. Piotr BARTKIEWICZ
w
c
Kurs egzaminacyjny kontynuowany
15 tygodni zajęć
2
1
Kursy poprzedzające
Egzamin
4 tygodnie sesji
egzaminacyjnych
Bazy danych, Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych
PROGRAM RAMOWY
CELE KURSU
Na bazie wiedzy i umiejętności z kursu Bazy danych oraz Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych
uzyskanie pogłębionej wiedzy w zakresie umiejętności wykorzystania systemów baz danych w tworzeniu
aplikacji.
Rozszerzenie wiedzy pozyskanej w kursach poprzedzających o umiejętności pełnego wykorzystania
technologii bazy danych ORCALE. Pozyskanie umiejętności pozwalających na dostosowanie architektury
bazy w zależności od rodzaju systemu informatycznego.
Kształtowanie sprawności w wymienionych umiejętnościach w stopniu pozwalającym
domniemać
zrozumienie i potencjalną możliwość świadomego i skutecznego wykorzystania technologii Oracle w
projektowaniu systemów informatycznych.:
Kształtowanie przekonania o zawodowej przydatności kształconych umiejętności
TREŚCI KSZTAŁCENIA
WYKŁADY:
Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle
Metody doboru parametrów dla bazy danych
Typy segmentów oraz ich charakterystyka
Zarządzanie bezpieczeństwem
Współbieżny dostęp do danych
Standardy SQL w Oracle,Obiektowe rozszerzenie modelu danych
Opcja proceduralna serwera bazy (PL/SQL)
Czynności kontrolne i organizacyjne związane z dopuszczeniem do zasadniczej sesji egzaminacyjnej
ĆWICZENIA::
Tworzenie bazy danych
Zarządzanie plikami danych i przestrzeniami tabel
Słownik danych
Bezpieczeństwo
Tworzenie SEGMENTÓW i ich zastosowanie
Analiza poleceń SQL w celach ich strojenia
Opcja proceduralna bazy danych
Czynności kontrolne i organizacyjne związane z dopuszczeniem do zasadniczej sesji egzaminacyjnej
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Wykonywanie analiz wymagań systemu informatycznego. Dostosowanie parametrów instancji bazy danych do
wymogów systemu. Projektowanie i zarządzanie przestrzeniami tabel i plikami danych. Zarządzanie i sposób
doboru parametrów przechowania dla obiektów bazodanowych. Wykorzystanie segmentów danych dla
dedykowanych rozwiązań.
Zastosowanie klastra tablicowego, tablicy partycjonowanej, tablicy indeksowej, indeksu bitmapowego, indeksu
typu b-tree, partycji indeksu, segmentu wycofania, tabeli zagnieżdżonej. Zarządzanie bezpieczeństwem w
dostępie do danych. Tworzenie użytkowników i ich schematów, uprawnienia systemowe, uprawnienia do
obiektów, zarządzanie rolami, dostęp do zasobów systemowych – Profile. Wykorzystanie zarządzania
współbieżnym dostępem do danych. Zarządzanie transakcjami, blokowaniem danych.
Wykorzystanie opcji proceduralnej serwera bazy danych. Zastosowanie kursorów, wyjątków i instrukcji
sterujących. Tworzenie logiki aplikacyjnej przy pomocy funkcji, procedur. Wykorzystanie pakietów w celu
organizacji kodu. Zastosowanie wyzwalaczy bazodanowych jako elementu architektury bazy aplikacyjnej.
Wykorzystanie opcji proceduralnej do pobierania i wyszukiwania danych za pomocą WWW. Wykorzystanie
relacyjno-obiektowego modelu danych. Implementacja relacyjno – obiektowego modelu danych.
WYKAZ ŹRÓDEŁ (PODRĘCZNIKÓW I SKRYPTÓW)
1. R. Wrembel, W. Wieczerzycki „Projektowanie aplikacji bazy danych Oracle”
2. R. Wrembel, W. Wieczerzycki „System zarządzania bazą danych Oracle 8”
3. B. Pribyl „Oracle PL/SQL”
4. E. Honour, P. Dalberth, A. Kaplan „Oracle w zadaniach”
5. D. Tow „SQL Optymalizacja”
Oracle 9i – Dokumentacja techniczna produktu.
Download