DEZ2_SIWZ_DCO_szkolenia_załacznik_nr_5_OPZ

advertisement
Znak sprawy: ZP/PN/57/EI/15
Załącznik Nr 5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.
Wymagania ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 (dwóch) cykli szkoleń pracowników
Zamawiającego z zakresu bazodanowych systemów informatycznych Oracle posiadanych przez
Zamawiającego.
2. W każdym szkoleniu będą uczestniczyć 2 osoby wskazane przez Zamawiającego (mogą to być
różne osoby).
3. Szkolenia muszą odbywać się w granicach administracyjnych miasta Wrocławia lub odległości nie
większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta Wrocławia.
4. Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi:
a. komplet materiałów szkoleniowych (drukowanych i na nośnikach elektronicznych),
b. prowadzenie zajęć przez osobę posiadającą uprawnienia nadane przez producenta
rozwiązania będącego przedmiotem szkolenia,
c. certyfikat ukończenia szkolenia.
II.
Szkolenie 1
1. Szkolenie „Oracle SQL dla początkujących” lub analogiczne obejmujące co najmniej następujące
zagadnienia:
a. Relacyjne modele baz danych
b. Operacje na danych:
 Pobieranie danych
 Ograniczanie wyników
 Sortowanie danych
 Agregacja danych przy użyciu funkcji grupujących
 Pobieranie danych z wielu tabel
c. Funkcje SQL
d. Podzapytania
e. Operatory zbiorowe
f. Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych
g. Transakcje
h. Komendy DDL
i. Zarządzanie tabelami
2. Czas trwania: min. 6 godzin.
3. Forma: wykłady lub warsztaty.
III.
Szkolenie 2
1. Szkolenie „Oracle – Administracja” lub analogiczne obejmujące co najmniej następujące
zagadnienia:.
a. Architektura Systemu Zarządzania Relacyjną Bazą Danych
b. Zarządzanie instancją bazy danych
c. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa fizyczna
d. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa logiczna
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie transakcjami
Konfiguracja pracy w sieci
Przenoszenie danych, archiwizacja danych, odtwarzanie danych
Automatyzacja zadań
Statystyki i optymalizacja działania
2. Czas trwania: min. 20 godzin.
3. Forma: warsztaty.
4. Wykonawca musi zapewnić salę szkoleniową wyposażoną w
oprogramowanie.
odpowiedni sprzęt
i
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards