Informacja z komputera - Kiedy potrzebne sa

advertisement
Informacja z komputeraKiedy potrzebne są bazy danych?Najważniejsze
zastosowanie komputerów - gromadzenie informacji. Biblioteka Kongresu
Narodowego (Congress Library), ok. 20 Terabajtów. Digital Library Initiative, np.
http://sunsite.berkeley.edu/Collections/ - wszystko cyfrowe bo brakuje pieniędzy!
Organizacja dostępu do informacji multimedialnej przez WWW: teksty, mapy, obrazy,
papirusy, filmy. Kiedy potrzebne są bazy danych? Niewielkie listy (adresy, telefony,
książki) - wystarczy prosty edytor tekstów, można wówczas drukować na wąskim
pasku papieru. Zalety programów DBMS: szybkość wyszukiwania informacji, zdalny
dostęp, łatwość gromadzenia, możliwość prezentacji tej samej informacji w różny
sposób. PIM (Personal Information Manager) - programy do zarządzania podręczną
informacjąPodstawowe pojęciaDBMS (od angielskiego akronimu Data Base
Management Systems) Dzielą się na: DSS (Decision Support Systems) i OLTP (On
Line Transaction Processing) Transakcja - pełny obieg danych i aktualizacja bazy
Bazy danych i banki danychODBS (Open Data Base Systems) ODBC (Open
DataBase Connectivity), otwarta komunikacja pomiędzy bazami danych, standard
wymiany danychDwa poziomy - logiczna i fizyczna struktury zapisu, pola, rekordy,
indeksy Typy bazy danych: bazy tekstowe, bazy danych bez struktury (free form),
bazy proste (flat file), bazy relacyjne, bazy obiektowo zorientowane. Formaty: wolny,
struktury rekordów o zmiennej lub ustalonej długości. Repozytoria lub słowniki
danych, czyli centralne "magazyny informacji" Hurtownie danych (data warehouse)
Administrator baz danych (DBA, DataBase Administrator) Relacyjne bazy danych,
RDBMS Podstawowe pojęcia: encje, atrybuty, klucze, związki encji, 1NF, czyli
pierwsza forma normalna bazy danych. Rodzaje baz danychDSS (Decision Support
Systems); OLTP (On Line Transaction Processing), transakcje ODBS (Open Data
Base Systems) Sieciowe bazy danych , udostępnianie baz danych przez WWW:
Lotus Domino - bardzo popularna sieciowa baza danych i system wspomagający
pracę grupową. 4th Dimension 6.0, Borland IntraBuilder 1.01, askSam Web Publisher
3.0, Oracle WebServer 2.1 Do projektowania logicznej struktury danych w
hierarchicznych i sieciowych bazach danych używany jest język definicji danych
(DDL, Data Definition Language) a do korzystania z systemu służy język manipulacji
danymi (DML, Data Manipulation Language). Obiektowo zorientowane bazy danych;
rozproszone bazy danych Replikacja, temporalne bazy danych. OLAP - On-Line
Analytical Processing, czyli proces podsumowania dużych ilości informacji na
bieżąco. Typowe cechy programów DBMSFormularze, menu i raporty Język zapytań
SQLSQL (Structured Query Language),czyli Strukturalny Język Zapytań: Standard
SQL 2 opracowany w 1992 roku, rozszerzony o ODBC w 1995 roku; Standard SQL 3
wzbogacony o rozszerzenia obiektowe jest w opracowaniu i powinien się pojawić
około 1999 roku. PDQ (Parallel Data Query), czyli SQL na wiele procesorów
Przykłady i porównanie programów zarządzających bazami danychDuże systemy
zarządzania bazami danych, stosowane przez agendy rządowe i duże firmy: miliony
rekordów i gigabajty danych, systemy wielodostępne, na wieloprocesorowe
komputery. Social Security, USA: 40.000 terminali, 20 milionów transakcji dziennie.
NASA - przyrost 100 MB/dzień W Polsce ZUS, PZU, kasy chorych ... Niektóre
instutucje naukowe, np. medyczne, skanują wiele gigabajtów obrazów
dziennie.Systemy profesjonalneOracle Corporation (wg. wielkości obrotów) około
50%, Informix i Ingres około 15% Oracle to druga co do wielkości po Microsofcie
firma zajmująca się oprogramowaniem.Oracle DBMS - na około 90 platformach
sprzętowych, Personal Oracle na PC, Oracle Media Server, Oracle Video Server,
obsługa hurtowni danych PROGRESS Application Development Environment - jeden
z najbardziej popularnych w Polsce DB/2 (IBM) lub DRDA (Distributed Relational
DataBase Architecture), Rozproszona Relacyjna Architektura Baz Danych. Informix
Software Polska, w Polsce od 1994 rokuIngres (Computer Associates, CA) , w
Polsce Rodan Systems Sp. z.o.oSybase PL Adabas C, Siemens Nixdorf Polska
Gupta SQLBase (Centura Corporation)Microsoft SQL Server for Windows NTDBMS
dla mniejszych firmMałe systemy na komputery osobiste i stacje robocze: dBase
(Borland), od 1981 roku (dBase II pod CP/M), wersja polska ISIS wzorowany na
dBase, darmowy FoxPro (Microsoft) pod DOS, Windows, Mac, Unix, wersja polska
Paradox (Borland) - Query by Example, pytania przez analogie Microsoft Access
(Windows) - łatwy, SQL, język Access Basic HyperCard (MacIntosh) - prosta baza
hipertekstowaStandardy: IDAPI (Integrated Database Application Programming
Interface), oraz ODBC ( Open Data Base Connectivity) Bazy danych bez
strukturyLotus Agenda Textract, http://www.textract.com/ - bazy tekstowe, np.
archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji.
Hiperkarta i hiperbazyHyperCard na Macintosha Hiperbazy w Internecie:
bezpośrednie połączenia (linki) pomiędzy fragmentami tekstów. GIS, Systemy
Informacji GeograficznychBazy danych połączone z cyfrowymi mapami. Proste
możliwości - Lotus 123 GIS i kartografia, Smallworld GISPrzykłady banków danych i
elektronicznych archiwówFundacje: fundacja im. Stefana Batorego, fundacja Sorosa,
Polskie banki danych9.BIS, baza informacji skierowującej, zawiera dane o polskich
firmach świadczących profesjonalne usługi informacyjne. Business Foundation - bazy
danych o polskim biznesie, oferowanych towarach, firmach poszukujących partnerów
zagranicznych. BMB Promotions - posiada bazę danych o wszystkich gminach w
Polsce - wszystkie znaczące podmioty gospodarcze CINP - Centrum Informacji
Naukowej i Przemysłowej, reprezentant STN International w Polsce, bazy danych
dotyczące współpracy między firmami polskimi i zagranicznymi, bazy handlowoekonomiczne, dostęp do światowych baz informacyjnych, bazy danych dla przemysłu
chemicznego. Dun & Bradstreet (D&B) Poland to polski oddział największej na
świecie firmy (oddziały w 60 krajach, 2 miliony klientów rocznie) zajmującej się
dostarczaniem informacji gospodarczych. EUROSTART - udostępnia kilkanaście
polskich baz danych przez serwis KOLIBER dostępny przez sieć pakietową
POLPAK. Giga-Teleservice - biuletyny giełdowe, informacje z rynku pieniężnego,
kapitałowego i towarowego oraz system transakcyjny ogłoszeń. GUS - Główny Urząd
Statystyczny, dane statystyczne, rejestr REGON Internet Securities dostarcza
informacje inwestycyjno-finansowe o Polsce, Czechach, Rosji i krajach
nadbałtyckich. Krajowa Izba Gospodarcza, krajowe podmioty gospodarcze
KLON/JAWOR, bank informacji o organizacjach pozarządowych LEX - krajowy
system informacji prawnej Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - informacja
naukowa i naukowo-techniczna. PESEL , Powszechny Elektroniczny System
Ewidencji Ludności Reuters Polska uruchomił w 1993 roku profesjonalny serwis
informacji gospodarczych Polish Financial News Service. Teleadreson, baza danych
o firmach TIP, czyli Towarzystwo Informacji Profesjonalnej, grupuje firmy
specjalizujące się w udostępnianiu informacji. WWW Technology - różne bazy
danych Brokerzy informacji - sprzedaż i wyszukiwanie informacji to intratny
interes.Tendencje rozwojoweIntegracja: OLE oraz DocObjects, bazy wiedzy.
Komputery masowo równoległe (MPP), Technologia LIMD ( Large-scale In Memory
Database), Digital i Oracle, wszystko w gigabajtach RAM.
Download