Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Moduł / przedmiot: Bazy danych w systemach zarządzania
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Liczba godzin w
1
semestrze
I
II
III
Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
8 w/16 pr/4 e
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA
dr Łukasz Bibrzycki
FORMA ZAJĘĆ
2
IV
Wykład, projekt, e-learning
CELE PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z rolą baz danych w informatycznych systemach zarządzania oraz językiem
SQL jako narzędziem do pozyskiwania i modyfikacji danych w bazach danych oraz generowania ich
struktury.
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Wiedza:
Student:
 Praca pisemna
 Wymienia podstawowe zastosowania baz danych w systemach zarządzania oraz
przedstawia tendencje rozwojowe występujące w tym zakresie.
 Zna elementy teorii zbiorów i logiki matematycznej wykorzystywane przy tworzeniu
zapytań w języku - SQL.
 Opisuje model relacyjny baz danych. Zna elementy języka SQL wykorzystywane w
zapytaniach do baz danych oraz zasady tworzenia takich zapytań. Zna elementy
języka SQL służące do tworzenia struktury bazy danych. Opisuje rolę pełnioną
przez indeksy, klucze główne i klucze obce.
Umiejętności:
Umiejętności:
 Test ze stosowania SQL
Student:
Ocena projektu.
 Potrafi przypisać zbiory danych do poszczególnych bloków funkcjonalnych
oprogramowania działającego w firmie. –
 Klasyfikuje elementy języka SQL pod kątem ich zastosowania do tworzenia,
modyfikacji i pozyskiwania danych z baz danych. Konstruuje zapytania do
istniejących tabel bazy danych. Kontruje polecenia służące do tworzenia i
modyfikacji fizycznych elementów bazy danych takich jak tabele i indeksy.
 Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki do poprawnego formułowania
warunków logicznych występujących w zapytaniach do baz danych.
Kompetencje społeczne:
Kompetencje społeczne:
 Ocena projektów
Student:
przygotowywanych w
 Dyskutuje problemy postawione na wykładzie. Wykazuje kreatywność w
grupach.
poszukiwaniu rozwiązań postawionych problemów.
 Ocena wkładu do dyskusji
na platformie e-learningowej.
Realizowane są następujące kierunkowe efekty kształcenia:
K_W08, K_W09, K_W15, K_W17, K_U01, K_U02, K_U03, K_U09, K_U16, K_K02
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Niestacjonarne
udział w wykładach = 8
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 10
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 18
realizacja zadań projektowych =16
e-learning = 4
zaliczenie/egzamin = 2
inne (zebranie materiałów do projektu) = 47
inne (zebranie danych do rozwiązania zadań w ramach elearningu) = 10
RAZEM: 115
Liczba punktów ECTS: 4,5
w tym w ramach zajęć praktycznych: 3
WARUNKI WSTĘPNE
Podstawowa wiedza z matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstawy teorii zbiorów i logiki
matematycznej. Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnej.
TREŚCI PRZEDMIOTU
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
(z podziałem na
1. Omówienie roli baz danych w informatycznych systemach zarządzania
zajęcia w formie
2. Relacyjny model danych
bezpośredniej i e3. Inne modele danych
learning)
4. Powtórzenie podstawowych faktów z dziedziny logiki matematycznej i teorii mnogości
przydatnych w stosowaniu języka SQL
5. Wybrane elementy języka SQL
6. Typy danych w SQL
7. Transakcje
8. Tworzenie baz danych i elementów ich struktury: tabel, indeksów
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
Treści realizowane w formie e-learning:
1. Prezentacja przykładów zastosowania języka SQL
2. Przykłady wykorzystania zapytań prostych typu SELECT, UPDATE i DELETE oraz
wykorzystanie predykatów BETWEEN, IN, LIKE
3. Zapytania typu INSERT, UPDATE i DELETE
4. Zapytania ze złączeniami
1. Januszewski A., Funkcjonalność informacyjnych systemów zarządzania, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2012.
2. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Systemy baz danych. Kompletny podręcznik, Helion,
Gliwice 2011.
3. Celko J., SQL zaawansowane techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008.
1. Stones R., Matthew N., Bazy danych i PostgreSQL. Od podstaw, Helion, Gliwice 2002.
METODY NAUCZANIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
POMOCE NAUKOWE
PROJEKT
(o ile jest realizowany
w ramach modułu
zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
W formie bezpośredniej:
Wykład problemowy z elementami aktywnego udziału studentów. Dyskusja omawianych zagadnień i
problemów. Prezentacja rozwiązań przez studentów.
W formie e-learning:
Prezentacja i dyskusja przykładów wykorzystania języka SQL. Prezentacja przez studentów
własnych rozwiązań w ramach prac projektowych.
Prezentacja multimedialna, kurs e-learningowy.
Projekt realizowany w grupach. Jego celem jest zaprezentowanie praktycznych umiejętności w
zakresie języka SQL. Projekt będzie polegał na przygotowaniu zapytań SQL służących do
wygenerowania zestawień z zadanych tabel.
Wykład: zaliczenie z oceną
E-learning: rozwiązanie zadań problemowych i dostarczenie rozwiązań w formie elektronicznej .
Projekt: zaliczenie bez oceny.
Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z zaliczenia i przedstawienie projektu.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w
Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Download