ZADANIE Linia podaży, S, kawioru jest dana równaniem Q=P–2

advertisement
1
Witam Państwa na wykładzie z podstaw mikroekonomii,
:)…
2
RYNEK 2
3
I.
BARDZIEJ SKOMPLIKOWANY PRZYKŁAD INTER-WENCJI
PAŃSTWA – JAK DZIAŁA PODATEK?
PB
S
P*
E
D
Q*
Q
Oto konkurencyny rynek. Na osi pionowej zaznaczamy cenę
płaconą przez NABYWCĘ. Na takim rynku państwo wprowadza PODATEK OD SPRZEDAŻY (podatek kwotowy).
4
PB
S
P*
E
D
Q*
Q
Po wprowadzeniu podatku linia popytu, D, nie zmienia położenia. Przecież nie zmieniają się: ceny dóbr pokrewnych, dochody
nabywców, gusty nabywców, liczba nabywców.
5
PB
S
P°
T
P*
E
D
Q*
Q
Natomiast linia podaży, S, przesuwa się do góry o odcinek odpowiadający stawce wprowadzonego podatku (w lewo).
SPRZEDAWCY DOSTARCZĄ TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ DOBRA,
JAKĄ
DOSTARCZALI
PRZED
WPROWA-DZENIEM
PODATKU, POD WARUNKIEM, ŻE NA-BYWCY ZAPŁACĄ ZA
TĘ
ILOŚĆ
STARĄ
„PRZED-PODATKOWĄ”
CENĘ
POWIĘKSZONĄ O STAWKĘ PODATKU.
6
S1
PB
S
P°
T
P*
E
D
Q*
Q
Sprzedawcy dostarczą taką samą ilość dobra, jaką dostarczali
przed wprowadzeniem podatku, pod warunkiem, że nabywcy zapłacą za tę ilość starą „przedpodatkową” cenę powiększoną o
stawkę podatku.
Okazuje się, że wprowadzenie podatku od sprzedaży powoduje negatywny szok podażowy na rynku opodatkowanego dobra.
7
S’
PB
S
P1
E1
P*
B
P2
A
E
D
Q1
Q*
Q
Oto końcowy efekt wprowadzenia podatku. Wzrosła cena płacona
przez nabywców, spadła cena, którą dostają sprzedawcy, zmalała
ilość dobra będąca przedmiotem handlu.
Zauważ, że SPRZEDAWCOM NIE UDAŁO SIĘ PRZERZUCIĆ
CAŁEGO PODATKU NA NABYWCÓW... DLACZEGO??
8
S’
PB
P°
P1
S
F
G
E1
P*
P2
E
A
D
Q1
Q*
Q
Zauważ, że sprzedawcom nie udało się przerzucić całego podatku
na nabywców... DLACZEGO??
Kiedy rosła cena, sprzedawcy sprzedawali coraz mniej,
bo nabywcy kupowali coraz mniej. Powstała nadwyżka oferty nad
zapotrzebowaniem (np. zob. odcinek FG na rysunku) zmuszała
sprzedawców do zaakceptowania niższej ceny...
9
S’
PB
S
P1
E1
P*
B
P2
A
E
D
Q1
Q*
Q
Czy dostrzegasz OBSZAR ODPOWIADAJĄCY WPŁYWOM Z
TEGO PODATKU DO BUDŻETU PAŃSTWA? Oczywiście
chodzi o pole P1P2AE1.
10
S’
PB
S
P1
E1
P*
B
P2
A
E
D
Q1
Q*
Q
KIEDY WŁAŚCIWIE CENA DLA NABYWCY WZROŚNIE
BARDZIEJ NIŻ SPADNIE CENA DLA SPRZEDAWCY? Być
może, w odpowiedzi pomoże Ci „teoria gwoździa”?
11
Teoria gwoździa
S’
PB
S
P1
E
P*
P2
D’
Q1
Q*
D
Q
12
P
P1
P*
E
D’
Q2 Q1 Q*
D
Q
Co to właściwie znaczy, że linia popytu staje się bardziej stroma?
Otóż w takiej sytuacji, reagując na wzrost ceny (P*P1), nabywcy
ograniczają zapotrzebowanie mniej niż w przypadku względnie
płaskiej linii popytu! Q*Q1<Q*Q2. Przyczyną może byc np. brak
bliskich substytutów drożejącego dobra...
13
S’
PB
S
P1
E1
P*
B
P2
A
E
D
Q1
Q*
Q
Na jakim rynku wprowadzenie podatku od sprzedaży spowoduje
większy wzrost ceny, na rynku mleka, czy wody mineralnej?
14
II.
EFEKTYWNOŚĆ RYNKU
15
1. NADWYŻKA KONSUMENTA
Przyporządkowana danej porcji dobra cena jest miarą SKŁONNOŚCI DO PŁACENIA (ang. willigness to pay) nabywcy tej porcji
dobra za tę porcję dobra (miarą jej wartości dla tego nabywcy).
16
Przyporządkowana danej porcji dobra cena mierzy SKŁONNOŚĆ
DO PŁACENIA nabywcy tej porcji dobra za tę porcję dobra.
GDYBY TA PORCJA DOBRA BYŁA DLAŃ WARTA WIĘCEJ,
NABYWCA CHCIAŁBY JĄ KUPIĆ PRZY WYŻSZEJ CENIE,
ZAŚ GDYBY BYŁA WARTA MNIEJ – NIE KUPIŁBY JEJ.
A zatem, np. motorynka nr 5 (5000?) jest dla jej nabywcy
warta 5.
17
2
Nadwyżkę skłonności do płacenia nad zapłaconą ceną nazywamy
NADWYŻKĄ KONSUMENTA (ang. consumer surplus).
18
2
NADWYŻKA KONSUMENTA może dotyczyć JEDNEJ lub
WSZYSTKICH kupionych jednostek dobra (zob. zacieniowany
obszar na rysunku).
19
NADWYŻKA KONSUMENTA STANOWI MIARĘ KORZYŚCI
NABYWCÓW Z HANDLU.
Dla bardzo wielu nabywców nabywane jednostki dobra są
warte więcej niż wynosi ich cena. Suma korzyści tych nabywców
stanowi łączną nadwyżkę konsumenta.
20
2. NADWYŻKA PRODUCENTA
Przyporządkowana danej porcji dobra cena jest miarą ponoszonego przez producenta KOSZTU ZAOFEROWANIA tej porcji dobra
[KOSZTU KRAŃCOWEGO (ang. marginal cost)].
21
Przyporządkowana danej porcji dobra cena mierzy KOSZT ZAOFEROWANIA tej porcji dobra [KOSZTU KRAŃCOWEGO (ang.
marginal cost)].
DLA CENY CHOĆBY NIECO NIŻSZEJ OFERTA MALEJE, A
CENA WYŻSZA NIE JEST WARUNKIEM KONIECZNYM ZAOFEROWANIA TEJ PORCJI DOBRA.
A zatem, np. koszt zaoferowania (koszt krańcowy) motorynki nr 5 wynosi dla jej producenta 5.
22
2
Nadwyżkę uzyskanej ceny nad kosztem zaoferowania nazywamy
NADWYŻKĄ PRODUCENTA (ang. producer surplus).
23
2
NADWYŻKA PRODUCENTA może dotyczyć JEDNEJ lub
WSZYSTKICH sprzedanych jednostek dobra (zob. zacieniowany
obszar na rysunku).
24
NADWYŻKA PRODUCENTA STANOWI MIARĘ KORZYŚCI
PRODUCENTOW Z HANDLU.
Dla bardzo wielu producentów wytworzenie oferowanych
jednostek dobra kosztuje mniej niż wynosi uzyskana cena. Suma
korzyści tych producentów stanowi łączną nadwyżkę producenta.
25
3. NADWYŻKA CAŁKOWITA
■ NADWYŻKA CAŁKOWITA (ang. total surplus) stanowi sumę
nadwyżki konsumenta (ABP*) i nadwyżki producenta (P*B0).
26
4. NADWYŻKA CAŁKOWITA A EFEKTYWNOŚĆ
Nadwyżka całkowita stanowi naturalną miarę efektywności gospodarowania. Im większa jest nadwyżka całkowita, tym lepszy użytek
jest robiony z zasobów (tym bardziej efektywne jest gospodarowanie).
27
W STANIE RÓWNOWAGI RYNKOWEJ WYTWARZANA JEST
ILOŚĆ DOBRA, Q*, PRZY KTÓREJ NADWYŻKA CAŁKOWITA, A ZATEM RÓWNIEŻ EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA, JEST NAJWIĘKSZA.
Wyobraźmy sobie, że produkcja byłaby mniejsza (np. Q1)
lub większa (np. Q2) od Q*…
28
Przyczyną zmiany nadwyżki całkowitej mogą być np. wzrost wartości dóbr spowodowany ich ulepszeniem [linia popytu przesuwa
się w górę (w prawo)]; spadek kosztów produkcji [linia podaży
przesuwa się w dół (w prawo)] (ceteris paribus).
29
ZADANIE
Linia podaży, S, kawioru jest dana równaniem Q=P–2. Linia popytu, D, to Q=-P+12. Wprowadzono podatek równy 2 gb. Sprzedawcy
przekazują państwu 2 gb od każdego sprzedanego opakowania. a)
Pokaż na rysunku wpływ opodatkowania na rynek kawioru.
30
Linia podaży, S, kawioru jest dana równaniem Q=P–2. Linia popytu, D, to Q=-P+12. Wprowadzono podatek równy 2 gb. Sprzedawcy
przekazują państwu 2 gb od każdego sprzedanego opakowania. a)
Pokaż na rysunku wpływ opodatkowania na rynek kawioru.
31
Linia podaży, S, kawioru jest dana równaniem Q=P–2. Linia popytu, D, to Q=-P+12. Wprowadzono podatek równy 2 gb. Sprzedawcy
przekazują państwu 2 gb od każdego sprzedanego opakowania. a)
Pokaż na rysunku wpływ opodatkowania na rynek kawioru.
b) Ile wynosiła wielkość obrotów i cena przed, a ile po wprowadzeniu podatku?
32
Linia podaży, S, kawioru jest dana równaniem Q=P–2. Linia popytu, D, to Q=-P+12. Wprowadzono podatek równy 2 gb. Sprzedawcy
przekazują państwu 2 gb od każdego sprzedanego opakowania. a)
Pokaż na rysunku wpływ opodatkowania na rynek kawioru.
b) Ile wynosiła wielkość obrotów i cena przed, a ile po wprowadzeniu podatku?
Przed: Q=P–2 i Q=-P+12, to Q=5, P=7.
Po: Q=P–4 i Q=-P+12, to Q = 4, P = 8.
33
Linia podaży, S, kawioru jest dana równaniem Q=P–2. Linia popytu, D, to Q=-P+12. Wprowadzono podatek równy 2 gb. Sprzedawcy
przekazują państwu 2 gb od każdego sprzedanego opakowania. a)
Pokaż na rysunku wpływ opodatkowania na rynek kawioru.
b) Ile wynosiła wielkość obrotów i cena przed, a ile po wprowadzeniu podatku?
Przed: Q=P–2 i Q=-P+12, to Q=5, P=7.
Po: Q=P–4 i Q=-P+12, to Q = 4, P = 8.
34
Linia podaży, S, kawioru jest dana równaniem Q=P–2. Linia popytu, D, to Q=-P+12. Wprowadzono podatek równy 2 gb. Sprzedawcy
przekazują państwu 2 gb od każdego sprzedanego opakowania. a)
Pokaż na rysunku wpływ opodatkowania na rynek kawioru.
b) Ile wynosiła wielkość obrotów i cena przed, a ile po wprowadzeniu podatku?
Przed: Q=P–2 i Q=-P+12, to Q=5, P=7.
Po: Q=P–4 i Q=-P+12, to Q = 4, P = 8.
c) Oblicz wpływy do budżetu z wprowadzonego podatku.
35
Linia podaży, S, kawioru jest dana równaniem Q=P–2. Linia popytu, D, to Q=-P+12. Wprowadzono podatek równy 2 gb. Sprzedawcy
przekazują państwu 2 gb od każdego sprzedanego opakowania. a)
Pokaż na rysunku wpływ opodatkowania na rynek kawioru.
b) Ile wynosiła wielkość obrotów i cena przed, a ile po wprowadzeniu podatku?
Przed: Q=P–2 i Q=-P+12, to Q=5, P=7. Po: Q=P–4 i Q=-P+12, to Q
= 4, P = 8.
c) Oblicz wpływy do budżetu z wprowadzonego podatku.
Wpływy z opodatkowania wynoszą 4 razy 2 gb, czyli 8 gb.
36
Linia podaży, S, kawioru jest dana równaniem Q=P–2. Linia popytu, D, to Q=-P+12. Wprowadzono podatek równy 2 gb. Sprzedawcy
przekazują państwu 2 gb od każdego sprzedanego opakowania. a)
Pokaż na rysunku wpływ opodatkowania na rynek kawioru.
b) Ile wynosiła wielkość obrotów i cena przed, a ile po wprowadzeniu podatku?
Przed: Q=P–2 i Q=-P+12, to Q=5, P=7. Po: Q=P–4 i Q=-P+12, to Q
= 4, P = 8.
c) Oblicz wpływy do budżetu z wprowadzonego podatku.
Wpływy z opodatkowania wynoszą 4 razy 2 gb, czyli 8 gb.
d) O ile zmieniły się nadwyżki: (i) konsumenta, (ii) producenta, (iii)
całkowita?
37
d) O ile zmieniły się nadwyżki: (i) konsumenta, (ii) producenta, (iii)
całkowita?
PB
(i)
S’
12
8
7
6
E1
S
E
A
4
2
0
D
4
5
12
Q
Rysunek pokazuje sytuację na rynku kawioru po wprowadzeniu podatku od sprzedaży. Początkowo nadwyżka konsumenta była równa
polu trójkąta o wierzchołkach (0,7), (0,12), E i wynosiła 12,5. Następnie zmalała ona do 8, czyli o 4,5 (pole trójkąta o wierzchołkach:
(0,8), (0,12), E1.
38
d) O ile zmieniły się nadwyżki: (i) konsumenta, (ii) producenta, (iii)
całkowita?
PB
(i)
S’
12
8
7
6
E1
S
E
A
4
2
0
D
4
5
12
Q
Rysunek pokazuje sytuację na rynku kawioru po wprowadzeniu podatku od sprzedaży. Początkowo nadwyżka konsumenta była równa
polu trójkąta o wierzchołkach (0,7), (0,12), E i wynosiła 12,5. Następnie zmalała ona do 8, czyli o 4,5 (pole trójkąta o wierzchołkach:
(0,8), (0,12), E1.
(ii)
Początkowo nadwyżka producenta była równa polu trójkąta o
wierzchołkach (0,2), (0,7), E i wynosiła 12,5. Następnie także ona
zmalała do 8 (o 4,5) (pole trójkąta o wierzchołkach: (0,2), (0,6), A.
39
d) O ile zmieniły się nadwyżki: (i) konsumenta, (ii) producenta, (iii)
całkowita?
PB
(i)
S’
12
8
7
6
E1
S
E
A
4
2
0
D
4
5
12
Q
Rysunek pokazuje sytuację na rynku kawioru po wprowadzeniu podatku od sprzedaży. Początkowo nadwyżka konsumenta była równa
polu trójkąta o wierzchołkach (0,7), (0,12), E i wynosiła 12,5. Następnie zmalała ona do 8, czyli o 4,5 (pole trójkąta o wiechchołkach:
(0,8), (0,12), E1.
(ii)
Początkowo nadwyżka producenta była równa polu trójkąta o
wierzchołkach (0,2), (0,7), E i wynosiła 12,5. Następnie także ona
zmalała do 8 (o 4,5) (pole trójkąta o wierzchołkach: (0,2), (0,6), A.
(iii)
A zatem nadwyżka całkowita zmalała o 9 (zauważ, że wpływy do
budżetu z tego podatku wynoszą tylko 8).
40
d) O ile zmieniły się nadwyżki: (i) konsumenta, (ii) producenta, (iii)
całkowita?
PB
(i)
S’
12
8
7
6
E1
S
E
A
4
2
D
0
4 5
Q
12
Rysunek pokazuje sytuację na rynku kawioru po wprowadzeniu podatku od sprzedaży. Początkowo nadwyżka konsumenta była równa
polu trójkąta o wierzchołkach (0,7), (0,12), E i wynosiła 12,5. Następnie zmalała ona do 8, czyli o 4,5 (pole trójkąta o wiechchołkach:
(0,8), (0,12), E1.
(ii) Początkowo nadwyżka producenta była równa polu trójkąta o
wierzchołkach (0,2), (0,7), E i wynosiła 12,5. Następnie zmalała ona
do 8 (o 4,5) (pole trójkąta o wierzchołkach: (0,2), (0,6), A.
(iii) A zatem nadwyżka całkowita zmalała o 9 (zauważ, że wpływy do
budżetu z tego podatku wynoszą tylko 8).
e) Pokaż, że w tej sytuacji MOGŁO dojść do konfliktu efektywności
ze sprawiedliwością.
41
d) O ile zmieniły się nadwyżki: (i) konsumenta, (ii) producenta, (iii)
całkowita?
PB
(i)
S’
12
8
7
6
E1
S
E
A
4
2
0
D
4 5
Q
12
Rysunek pokazuje sytuację na rynku kawioru po wprowadzeniu podatku od sprzedaży. Początkowo nadwyżka konsumenta była równa
polu trójkąta o wierzchołkach (0,7), (0,12), E i wynosiła 12,5. Następnie zmalała ona do 8, czyli o 4,5 (pole trójkąta o wiechchołkach:
(0,8), (0,12), E1.
(ii) Początkowo nadwyżka producenta była równa polu trójkąta o
wierzchołkach (0,2), (0,7), E i wynosiła 12,5. Następnie zmalała ona
do 8 (o 4,5) (pole trójkąta o wierzchołkach: (0,2), (0,6), A.
(iii) A zatem nadwyżka całkowita zmalała o 9 (zauważ, że wpływy do
budżetu z tego podatku wynoszą tylko 8).
e) Pokaż, że w tej sytuacji MOGŁO dojść do konfliktu efektywności
ze sprawiedliwością.
Jeśli dochód z tego podatku państwo przeznaczy na zasiłki dla potrzebujących, zadba o sprawiedliwość kosztem efektywności (równy
9 ubytek nadwyżki całkowitej jest większy od równego 8 dochodu
budżetu z tego podatku!).
42
III.
WSPÓŁCZYNNIKI ELASTYCZNOŚCI
43
P
P
E’
E’
E
D’
E
D
D
Q
Q
Badając rynek, często potrzebujemy dokładnej odpowiedzi na
pytanie o wrażliwość zapotrzebowania na – na przykład – zmiany ceny...
Podobnie, często zależy nam na dokładnym określeniu siły wpływu szoku popytowego spowodowanego np. zwiększeniem się dochodu nabywców na zapotrzebowanie.
Pomocą służą nam wtedy WSPÓŁCZYNNIKI ELASTYCZNOŚCI POPYTU.
44
WSPÓŁCZYNNIKI ELASTYCZNOŚCI stanowią MIARY WRAŻLIWOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA (OFEROWANEJ NA RYNKU
ILOŚCI DOBRA) NA ZMIANY RÓŻNYCH CZYNNIKÓW (np.
ceny dobra, dochodu nabywców, ceny dobra substytucyjnego).
45
WSPÓŁCZYNNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU
(PROSTEJ)
E PD
Q1
Q1

P
P
Małe!
46
OD CZEGO ZALEŻY POZIOM EPD?
1. Dostępność substytutów (natura, zakres definicji).
2. Długość okresu pomiaru.
3. Inne.
47
Q=-P+10
48
-1/6:1/4 = -2/3
49
-1/10:1/cbm = 0
50
1/cbm:-1/10= -
51
52
Zysk całkowity = Utarg całkowity – Koszt całkowity
TP (ang. total profit) = TR (ang. total revenue) –TC (ang. total cost).
Załóżmy, że koszt całkowity, TC, jest stały (autostrada pod Poznaniem?).
W takiej sytuacji zysk całkowity, TP (TP=TR-TC), zmienia się tak,
jak zmienia się utarg całkowity, TR (TR=Q•P)…
53
W takiej sytuacji zysk całkowity, TP (TP=TR-TC), zmienia się tak,
jak zmienia się utarg całkowity, TR (TR=Q•P)…
Jeśli EPD<-1, NALEŻY OBNIŻAĆ CENĘ, P. Ilość, Q, wzrośnie
silniej niż spadnie cena, P. A zatem utarg całkowity, TR (TR=Q•P),
a wraz z nim zysk całkowity, TP, wzrośnie.
54
W takiej sytuacji zysk całkowity, TP (TP=TR-TC), zmienia się tak,
jak zmienia się utarg całkowity, TR (TR=Q•P)…
Jeśli EPD>-1, NALEŻY PODWYŻSZAĆ CENĘ, P. Ilość, Q, spadnie
słabiej niż wzrośnie cena, P. A zatem utarg całkowity, TR
(TR=Q•P), a wraz z nim zysk całkowity, TP, wzrośnie.
55
│EPD│>1
Obniżka ceny spowoduje wzrost utargu całkowitego, TR (ang. total
revenue).
│EPD│<1
Podwyżka ceny spowoduje wzrost utargu całkowitego, TR (ang.
total revenue).
56
Liniowa funkcja popytu a elastyczność (Q1=a•P+b)
RYSUNEK 3.1. POPYT HIPOTECJAN NA MOTORYNKI
Cena (P)
gb/sztuka
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
D
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
Zapotrzebowanie (Q1) (tys. sztuk/rok)
57
Q1=a•P+b
E PD
Q1
Q1 Q1  P a  P
aP




 E PD
P P  Q1 Q1 a  P  b
P
Q1=a•P+b
58
E PD
Q1
Q1 Q1  P a  P
aP




 E PD
P P  Q1 Q1 a  P  b
P
WNIOSKI:
P  E PD 
59
E PD
Q1
Q1 Q1  P a  P
aP




 E PD
P P  Q1 Q1 a  P  b
P
WNIOSKI:
P  E PD 
60
E PD
Q1
Q1 Q1  P a  P
aP




 E PD
P P  Q1 Q1 a  P  b
P
WNIOSKI:
Wielkość i kierunek zmiany ceny nie wpływają na poziom elastyczności.
61
E PD
Q1
Q1 Q1  P a  P
aP




 E PD
P P  Q1 Q1 a  P  b
P
Wnioski:
E PD
aP
aP
-b


 1  P 
Q1
aPb
2a
ZADANIE
Oto rynek motorynek; linie popytu dwóch
grup nabywców, D1 i D2, są równoległe.
Wskaż na rysunku (wykorzystaj już istniejące oznaczenia): a) Dwa punkty, w których: (i)
wielkość zapotrzebowania jest taka sama;
(ii) poziom ceny jest taki sam. b) Punkt na linii popytu D2, w którym wartość bezwzględna elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie C. c) Punkt na linii
popytu D2, w którym wartość bezwzględna
elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie B linii popytu D1. d)
Punkt na linii popytu D2, w którym wartość
bezwzględna elastyczności cenowej popytu
(prostej) jest większa niż w punkcie A.
62
P
D2
D1
A
B
C
Q
ZADANIE
Oto rynek motorynek; linie popytu dwóch
grup nabywców, D1 i D2, są równoległe.
Wskaż na rysunku (wykorzystaj już istniejące oznaczenia): a) Dwa punkty, w których: (i)
wielkość zapotrzebowania jest taka sama;
(ii) poziom ceny jest taki sam. b) Punkt na linii popytu D2, w którym wartość bezwzględna elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie C. c) Punkt na linii
popytu D2, w którym wartość bezwzględna
elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie B linii popytu D1. d)
Punkt na linii popytu D2, w którym wartość
bezwzględna elastyczności cenowej popytu
(prostej) jest większa niż w punkcie A.
a)
(i) A, B.
63
P
D2
D1
A
B
C
Q
P
D2
H

D1
A
B
CG

Q
ZADANIE
Oto rynek motorynek; linie popytu dwóch
grup nabywców, D1 i D2, są równoległe.
Wskaż na rysunku (wykorzystaj już istniejące oznaczenia): a) Dwa punkty, w których: (i)
wielkość zapotrzebowania jest taka sama;
(ii) poziom ceny jest taki sam. b) Punkt na linii popytu D2, w którym wartość bezwzględna elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie C. c) Punkt na linii
popytu D2, w którym wartość bezwzględna
elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie B linii popytu D1. d)
Punkt na linii popytu D2, w którym wartość
bezwzględna elastyczności cenowej popytu
(prostej) jest większa niż w punkcie A.
a)
(i) A, B.(ii) B, C.
64
P
D2
D1
A
B
C
Q
P
D2
H

D1
A
B
CG

Q
ZADANIE
Oto rynek motorynek; linie popytu dwóch
grup nabywców, D1 i D2, są równoległe.
Wskaż na rysunku (wykorzystaj już istniejące oznaczenia): a) Dwa punkty, w których: (i)
wielkość zapotrzebowania jest taka sama;
(ii) poziom ceny jest taki sam. b) Punkt na linii popytu D2, w którym wartość bezwzględna elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie C. c) Punkt na linii
popytu D2, w którym wartość bezwzględna
elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie B linii popytu D1. d)
Punkt na linii popytu D2, w którym wartość
bezwzględna elastyczności cenowej popytu
(prostej) jest większa niż w punkcie A.
a)
(i) A, B.(ii) B, C.
b) G.
65
P
D2
D1
A
B
C
Q
P
D2
H

D1
A
B
CG

Q
ZADANIE
Oto rynek motorynek; linie popytu dwóch
grup nabywców, D1 i D2, są równoległe.
Wskaż na rysunku (wykorzystaj już istniejące oznaczenia): a) Dwa punkty, w których: (i)
wielkość zapotrzebowania jest taka sama;
(ii) poziom ceny jest taki sam. b) Punkt na linii popytu D2, w którym wartość bezwzględna elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie C. c) Punkt na linii
popytu D2, w którym wartość bezwzględna
elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie B linii popytu D1. d)
Punkt na linii popytu D2, w którym wartość
bezwzględna elastyczności cenowej popytu
(prostej) jest większa niż w punkcie A.
a)
(i) A, B.(ii) B, C.
b) G.
c) C.
66
P
D2
D1
A
B
C
Q
P
D2
H

D1
A
B
CG

Q
ZADANIE
Oto rynek motorynek; linie popytu dwóch
grup nabywców, D1 i D2, są równoległe.
Wskaż na rysunku (wykorzystaj już istniejące oznaczenia): a) Dwa punkty, w których: (i)
wielkość zapotrzebowania jest taka sama;
(ii) poziom ceny jest taki sam. b) Punkt na linii popytu D2, w którym wartość bezwzględna elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie C. c) Punkt na linii
popytu D2, w którym wartość bezwzględna
elastyczności cenowej popytu (prostej) jest
mniejsza niż w punkcie B linii popytu D1. d)
Punkt na linii popytu D2, w którym wartość
bezwzględna elastyczności cenowej popytu
(prostej) jest większa niż w punkcie A.
a)
(i) A, B.(ii) B, C.
b) G.
c) C.
d) H.
67
P
D2
D1
A
B
C
Q
P
D2
H

D1
A
B
CG

Q
68
WSPÓŁCZYNNIK ELASTYCZNOŚCI DOCHODOWEJ POPYTU (PROSTEJ)
Q 1
Q1
E ID 
I
I
Małe!
69
OD CZEGO ZALEŻY POZIOM EID?
1. Dostępność lepszych jakościowo, choć droższych substytutów.
2. Długość okresu pomiaru.
70
71
WSPÓŁCZYNNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU
(MIESZANEJ)
i
E IDJ
Q
Qi

Pj
Pj
Małe!
72
OD CZEGO ZALEŻY POZIOM Eij?
1. Natura pokrewieństwa dóbr (substytuty? dobra komplementarne?).
2. „Bliskość” pokrewieństwa.
73
WSPÓŁCZYNNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ PODAŻY
Q 2
Q2
E PS 
P
P
Małe!
74
OD CZEGO ZALEŻY POZIOM EPS?
1. Możliwośc zwiększania produkcji przez firmy (rola kosztu
krańcowego).
2. Możliwość wchodzenia na rynek nowych producentów.
3. Długość okresu pomiaru (np. dobra kapitałowe).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards