program szkolenia - Elf Centrum Mowy i Ruchu

advertisement
Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych
neurologicznie
Prowadzący: dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk
logopeda ze specjalnością neurologopedii
wykład, ćwiczenia, warsztat, prezentacje video, analiza wytworów
Forma:
Czas trwania: 2 dni (16 godz.)
Temat:
Dla kogo przeznaczony jest kurs?
logopedzi, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, lekarze
Cel:
Zapoznanie ze standardem diagnozowania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych
neurologicznie, zasadami diagnozy różnicowej, procedurami oddziaływań terapeutycznych w
przypadkach zaburzeń rozwoju mowy o charakterze sensorycznym i motorycznym.
Program:
 Neurologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;
 Wpływ wrodzonych i nabytych uszkodzeń i/lub dysfunkcji układu nerwowego oraz
chorobowych zespołów genetycznych na rozwój mowy;
 Specyfika zaburzeń w nabywaniu języka u dzieci z problemami neurologicznymi;
 Problemy terminologiczne i definicyjne w opisie specyficznych zaburzeń rozwoju
mowy u dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi;
 Neurologopedyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi
zaburzeniami rozwoju mowy:
 Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy u dzieci (alalia prolongata, alalia,
niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca versus oligofazja, demencja
wieku rozwojowego, autyzm, schizofazja dziecięca, dysglosja, dyzartria, głuchota),
 typologia specyficznych zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu u dzieci,
 procedury diagnostyczne w ocenie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci,
 strategie terapii logopedycznej w przypadkach motorycznych i sensorycznych
zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;
 metodyka prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dziecka w okresie
rozwojowym i u młodzieży.
W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z:
 dokumentacją medyczną dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi,
 materiałami z patologii mowy w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu u dzieci i
młodzieży przedstawionymi na nagraniach video,
 przykładami patologicznych wypowiedzi mówionych i tekstów pisanych tworzonych
przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami mózgu,
 kwestionariuszami i procedurami do badania zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z
uszkodzeniami mózgu,
 przykładami zajęć logopedycznych w przypadkach alalii, niedokształcenia mowy o
typie afazji i afazji dziecięcej,
 materiałami i pomocami wykorzystywanymi w terapii mowy dzieci i młodzieży z
uszkodzeniami mózgu,
 przykładami opinii neurologopedycznej o dzieciach i młodzieży z zaburzeniami mowy
w przebiegu chorób neurologicznych,
W wyniku szkolenia uczestnik powinien znać:
 wpływ wrodzonych i nabytych uszkodzeń i/lub dysfunkcji układu nerwowego oraz
chorobowych zespołów genetycznych na rozwój mowy,
 zasady rozpoznawania zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,
 alternatywne metody kształcenia sprawności komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z
uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego,
 zasady budowania kontaktu terapeutycznego z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami
i/lub dysfunkcjami układu nerwowego oraz z ich opiekunami,
 metodykę prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci w okresie
rozwojowym oraz u młodzieży.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards