Załącznik nr 1 do SIWZ - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i

advertisement
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Wykonawca może złożyć ofertę na:
Część 1: Aparat do Real-time PCR
Część 2: Komory laminarne
Część 3: Termocykler z gradientem
Część 4: Zamrażarka niskotemperaturowa
Część 5: Chłodziarko-zamrażarka
Część 6: Zestaw do elektroforezy agarozowej
Część 7: Zestaw do dokumentacji żeli agarozowych
Część 8: Termomikser z blokiem grzejnym
Cześć 9: Śluza z podciśnieniem
Część 10: Wirówka z chłodzeniem
Część 11: Spektrofotometr
Część 12: Wytwornica płatków lodu
Część 13: Klimatyzatory
Część 14: Homogenizator
Część 15: Zestaw pipet automatycznych
Cześć 16: Zestaw lamp UV
Część 17: Wytrząsarki typu Vortex
Część 18: Rejestratory temperatury
Część 19: Urządzenie mikrofalowe
Część 20: Waga laboratoryjna
Część 21: Chłodziarko- zamrażarka
Część 22: Akcesoria do reakcji PCR
Część 23: Akcesoria laboratoryjne
Część 24: Akcesoria różne
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Spis treści
Część 1..................................................................................................................................................... 4
Aparat do Real-time PCR ..................................................................................................................... 4
Część 2 .................................................................................................................................................... 8
Komory laminarne ............................................................................................................................... 8
Część 3................................................................................................................................................... 10
Termocykler z gradientem ................................................................................................................. 10
Część 4................................................................................................................................................... 11
Zamrażarka niskotemperaturowa ..................................................................................................... 11
Część 5................................................................................................................................................... 12
Chłodziarko – zamrażarka ................................................................................................................. 12
Część 6 .................................................................................................................................................. 14
Zestaw do elektroforezy agarozowej ................................................................................................ 14
Część 7................................................................................................................................................... 15
Zestaw do dokumentacji żeli agarozowych ....................................................................................... 15
Część 8................................................................................................................................................... 17
Termomikser z blokiem grzejnym ...................................................................................................... 17
Część 9................................................................................................................................................... 18
Śluza z podciśnieniem ........................................................................................................................ 18
Część 10................................................................................................................................................. 19
Wirówka z chłodzeniem..................................................................................................................... 19
Część 11 ................................................................................................................................................ 20
Spektrofotometr ................................................................................................................................ 20
Część 12................................................................................................................................................. 22
Wytwornica płatków lodu ................................................................................................................. 22
Część 13................................................................................................................................................. 22
Klimatyzatory .................................................................................................................................... 22
Część 14................................................................................................................................................. 24
Homogenizator .................................................................................................................................. 24
Część 15................................................................................................................................................. 24
Zestaw pipet automatycznych ........................................................................................................... 24
Część 16................................................................................................................................................. 32
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Zestaw lampy UV ............................................................................................................................... 32
Część 17................................................................................................................................................. 34
Wytrząsarki typu Vortex .................................................................................................................... 34
Część 18................................................................................................................................................. 35
Rejestratory temperatury .................................................................................................................. 35
Część 19................................................................................................................................................. 36
Urządzenie mikrofalowe .................................................................................................................... 36
Część 20................................................................................................................................................. 37
Waga laboratoryjna .......................................................................................................................... 37
Część 21................................................................................................................................................. 37
Chłodziarko – zamrażarka ................................................................................................................. 37
Część 22................................................................................................................................................. 38
Akcesoria do reakcji PCR.................................................................................................................... 38
Część 23................................................................................................................................................. 40
Akcesoria laboratoryjne .................................................................................................................... 40
Część 24................................................................................................................................................. 40
Akcesoria różne ................................................................................................................................. 40
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Część 1
Aparat do Real-time PCR
Ilość
Lp.
Nazwa
Specyfikacja
1
szt.
Aparat do
Real-time
PCR
- urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w
1
szt.
czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych
- jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prób na płytkach 96dołkowych lub paskach / stripach (po 8 probówek)
- zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić
reakcję PCR: 10 - 50μl
- szybkość nagrzewania bloku do 4,4°C / sek.
- szybkość chłodzenia bloku do 2,2°C / sek.
- zakres temperatur bloku: 37 - 98°C
- zużycie prądu max 600W (1 run HRM 0.9 kWh)
- urządzenie emitujące do 43 dB w trakcie pracy
- średnie STD powtórzeń dla punktów w zakresie stężeń 1-10E9 równy
mniej niż 0.2 Cq
- homogenność termiczna bloku: ±0,3°C
- dokładność termiczna: ±0,2°C
- materiał z jakiego wykonana jest powierzchnia bloku: srebro
- blok z opcją gradientu: zakres nastawialnej temperatury dla reakcji z
wykorzystaniem opcji gradientu: maksymalnie 20°C (w całkowitym
zakresie temperatur 37 - 98°C), możliwość uzyskania w trakcie reakcji 12
różnych temperatur w obrębie płytki 96 dołkowej
- temperatura pokrywy grzejnej bloku: 105°C ±3°C
- wzbudzenie: pojedyncza dioda LED zainstalowana na stałe w aparacie
(brak elementów ruchomych związanych z elementem wzbudzenia
aparatu)
- jednoczesne wzbudzenie fluorescencji wszystkich prób
- średni okres żywotności diody: ok. 10 000 godzin
- system detekcyjny: kamera CCD
- czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie
dynamicznym w zakresie: 10 ms - 1 sek.
- czas pomiaru fluorescencji prób przez kamerę CCD w trybie
manualnym: do 4 sek.
- analiza krzywej topnienia - ciągły, nieprzerwany i jednoczesny pomiar
fluorescencji wszystkich prób w ustalonym zakresie temperatur
- aparat wyposażony w cztery kanały detekcji o następującym układzie
filtrów wzbudzających / detekcyjnych:
- 1. 470 / 514nm
- 2. 533 / 572nm
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- 3. 577 / 620nm
- 4. 645 / 697,5nm
- przekazywanie sygnału fluorescencyjnego z prób do systemu
detekcyjnego za pośrednictwem światłowodów
- urządzenie nie wymaga przeprowadzania żadnych okresowych
kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych
barwników fluorescencyjnych lub stosowanych rodzajów analiz w celu
zapewnienia optymalnego działania
- urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym
typu Rox.
- możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do odczytu kodów
drukowanych na płytkach 96-dołkowych (opcjonalnie)
- urządzenie wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający sterowanie /
programowanie bez pośrednictwa komputera
- rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli
- możliwość sterowania aparatem bez podłączania do komputera, w
zakresie:
- możliwość utworzenia i zapisania do 50 eksperymentów w pamięci
wewnętrznej urządzenia
- sortowanie plików (po nazwie, dacie, statusie)
- możliwość edycji protokołu reakcji oraz kontroli stanu reakcji (start,
koniec)
- możliwość dodawania cykli w czasie trwania reakcji
- możliwość otrzymania informacji o zakończeniu reakcji drogą
elektroniczną (na podany adres e-mail)
- możliwość wprowadzania protokołów reakcji poprzez wbudowany w
urządzenie port USB
- system umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy
różnych barwników i sond molekularnych:
- barwnik interkalujący SYBR Green I
- barwnik interkalujący typu LC Green, ResoLight Dye (lub podobny)
- sonda hydrolizująca typu TaqMan®
- oprogramowanie urządzenia wyposażone w dedykowane moduły do
analizy:
- ilościowej – analiza bezwzględna umożliwiająca pomiar ilości kopii
DNA w badanej próbie w oparciu o: * krzywą standardową
(oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji, nachylenia
krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R2)
- ilościowej – analiza względna umożliwiająca pomiar poziomu ekspresji
genu badanego w stosunku do genu referencyjnego w oparciu o:* krzywą
standardową (oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji,
nachylenia krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R2)*
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
ręcznie wprowadzoną wartością wydajności, gdzie E=2 oznacza
wydajność reakcji 100%* możliwość zdefiniowania próbki jako run
calibrator i study calibrator celem wyznaczenia stosunku
znormalizowanego i wyskalowanego
- genotypowania typu end-point przy pomocy sond hydrolizujących do
wykrywania mutacji (analiza dyskryminacji alleli)
- krzywej topnienia
- High Resolution Melting (HRM) / Gene Scanning (analiza mutacji /
SNP) z możliwością automatycznego grupowania prób o podobnym
profilu
- do analizy jakościowej (wykrywanie obecności badanego DNA bez
określania parametrów ilościowych; możliwość dodania kontroli
wewnętrznej reakcji – kontrola amplifikacji).
- opcje przeprowadzenia analizy z jednym barwnikiem (ustawienie
mono-color) lub dwoma / większą liczbą barwników (ustawienie dual- /
multi-color)
- oprogramowanie z automatyczną możliwością oznacza próbki jako
positive, negative, invalid lub inconsistent
- możliwość ustalenia przy analizie prób wartości fluorescencji punktu
końcowego (EPF) czyli progu odcięcia dla prób pozytywnych (bez
zmiany wartości Cq dla prób)
- możliwość podglądu wyników wykonanego eksperymentu pod postacią
Mapy ciepła:
- szybka ocena rozkładu wyników w obrębie analizowanych prób (m.in.
rozkład prób pozytywnych / negatywnych, rozkład wartości Cq, stężenia,
fluorescencji punktu końcowego oraz genotypów – w zależności od
wykonanej analizy)
- możliwość podglądu uzyskanych wartości Cq w formie wykresu
słupkowego
- możliwość importu / eksportu informacji o próbach do / z
oprogramowania z wykorzystaniem plików o formatach *.txt oraz *.csv
oraz możliwość eksportu wykresów w formatach *.png, *.gif i *.txt
- możliwość eksportu wyników w postaci plików w formacie *.txt.
- intuicyjny interfejs oprogramowania do analizy z możliwości
modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb chwili (niezależnie dla
każdego eksperymentu)
- możliwość automatycznego definiowania próbek krzywej standardowej
- eksport plików / eksperymentów w formacie: *.rdml (możliwość
otworzenia pliku zawierającego informacje o eksperymencie w
zewnętrznym oprogramowaniu do analizy danych)
- oprogramowanie z możliwością wyboru typu przeprowadzanej reakcji
PCR:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- standardowa,
- z wykorzystaniem gradientu temperatur w podanym zakresie
- z wykorzystaniem reakcji Touchdown PCR
- możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco
podczas jej trwania (online) zarówno w postaci krzywych fluorescencji
jak i fluorescencyjnej Mapy ciepła
- opcja powiadomienia o zakończeniu reakcji PCR na podany adres email
- możliwość wpisania do 50 adresów e-mail.
- możliwość otrzymywania na podany adres e-mail pliku zawierającego
wyniki przeprowadzonego eksperymentu
- możliwość zestawienia wyników z różnych eksperymentów w jednym
pliku w formacie *.txt
- możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in.
parametry reakcji PCR, opis próbek, wyniki, wykresy) w formacie *.html
- urządzenie spełnia wytyczne MIQE (Minimum Information for
Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments)
- dostępność w ofercie katalogowej zestawów odczynników
dostosowanych i zoptymalizowanych do pracy na aparacie
- dostępność w ofercie katalogowej gotowych zestawów / bibliotek sond
molekularnych umożliwiających analizę cDNA / DNA człowieka,
myszy, szczura i innych z możliwością:
- projektowania reakcji za pośrednictwem darmowego oprogramowania
dostępnego online,
- zamówienia zaprojektowanego układu sond na płytce 96-dołkowej w
formie liofilizatu,
- otrzymania potwierdzenia działania zaprojektowanego układu w formie
elektronicznej / papierowej, z uwzględnieniem informacji na temat
specyficzności reakcji (zdjęcie żelu) oraz jej wydajności (dostępne na
życzenie Zamawiającego)
- minimalne wymagania dotyczące komputera sterującego urządzeniem:
- procesor: Intel Core 2 duo 2.4 GHz
- pamięć RAM: 2 GB
- dysk twardy: 250 GB
- LAN: RJ45 Ethernet (100 MBit)
- port USB: USB 2.0
- rozdzielczość ekranu: 1280 * 1024
- system operacyjny: Microsoft Windows 7 (32bit)
- zainstalowany Microsoft .NET Framework 4.0
- możliwość dokumentacji wyniku autotestu przeprowadzanego
każdorazowo po uruchomieniu aparatu
- możliwość zdalnego serwisu
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- dostępność opracowanych przez producenta procedur kwalifikacji
instalacyjnej i operacyjnej aparatu
- bezpłatne wsparcie aplikacyjne w zakresie metody Real Time PCR na
miejscu u zamawiającego
- autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny (wliczony w cenę)
i pogwarancyjny (oświadczenie)
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
- gwarancja minimum 24 miesiące od daty instalacji
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej przy czym na oferencie spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty.
Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 2
Komory laminarne
Lp. Nazwa
1.
Komora
laminarna
Specyfikacja
- wymiary zewnętrzne (szer.x głęb.x wys.) 1340 x 810 x 1400
- wymiary wewnętrzne (szer.x głęb.x wys.) 1220 x 580 x 660
- komora zapewniająca ochronę produktu, operatora i otoczenia,
przeznaczona do ogólnych prac mikrobiologicznych ze środkami
biologicznymi o poziomie bezpieczeństwa 1,2 lub 3
- posiadanie niezależnej certyfikacji za zgodność z wymaganiami
klasy II EN12469: 2000
- oszczędność energii
- wyświetlacz LCD
- konstrukcja kanału wentylacyjnego umożliwiającego zamontowanie
filtra wstępnego
- zespół napędowy wraz z silnikiem typu EC zapewniający stabilną
pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej
oraz zapchania filtra
- bardzo niski poziom zużycia energii: 160W
- bardzo niski poziom szumów: 53,5 dBA
- gniazda elektryczne/zawory mediów montowane w części
metalowej ścian bocznych
- zespół filtrów skonstruowany zgodnie z wymaganiem EN1822
- cała strefa robocza otoczona podciśnieniem
- zintegrowany podłokietnik podnoszący bezpieczeństwo, poprzez
zapobieganie zatorom powietrza zasysanego do komory
- strefa robocza bez połączeń spawanych
- szklane boczne ściany komory, wpływają na jakość oświetlenia
strefy roboczej i eliminują poczucie pracy w pudełku
- lampa UV wyposażona w zintegrowany z systemem sterowania
„TIMER”
- wbudowany system oświetlenia (5000 k) o ciepłej barwie światła
- system sterowany elektronicznie
- elementy komory malowane proszkowo z pokryciem
minimalizującym wzrost bakterii na zewnętrznych powierzchniach
Ilość
1 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- blat roboczy wykonany z nierdzewnej stali, dzielony,
autoklawowalny
- szyba frontowa ustawiona ukośnie do blatu celem polepszenia
komfortu pracy z bezpiecznego szkła wielowarstwowego, manualnie
podnoszona i opuszczana z blokowaniem w dowolnej pozycji
-dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed
ewentualnym zagrożeniem zachwiania wartości oraz proporcji
oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów
powodujących zagrożenie
- statyw umożliwiający ustawienie komory jako niezależne
stanowisko pracy – na kółkach
- gniazdo elektryczne (2 szt.)
- test instalacyjny zgodny z normą EN 12469:2000
- autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny (oświadczenie)
- certyfikat/raport sprawdzenia zgodnego z wymaganiami systemu
zarządzania jakością
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja minimum 24 miesiące od momentu dostarczenia
urządzenia do użytkownika
2.
Komory
laminarne
PCR
- szyba frontowa ustawiona ukośnie do blatu celem polepszenia
komfortu pracy z bezpiecznego szkła wielowarstwowego, manualnie
podnoszona i opuszczana z blokowaniem w dowolnej pozycji
-dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed
ewentualnym zagrożeniem zachwiania wartości oraz proporcji
oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów
powodujących zagrożenie
- statyw umożliwiający ustawienie komory jako niezależne
stanowisko pracy – na kółkach
- gniazdo elektryczne (2 szt.)
- test instalacyjny zgodny z normą EN 12469:2000
- autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny (oświadczenie)
- certyfikat/raport sprawdzenia zgodnego z wymaganiami systemu
zarządzania jakością
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja minimum 24 miesiące od momentu dostarczenia
urządzenia do użytkownika
- komora laminarna PCR sterowana cyfrowo
- wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) (bez
statywu): 1035x617x950
-wymiary wewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):
935x538x550mm
- statyw do zamocowania komory jako niezależne stanowisko pracy
na kółkach
- test instalacyjny wg zaleceń producenta
- pionowy laminarny nawiew na blat roboczy
- wysokiej jakości filtr HEPA oraz filtr wstępny (przeciwkurzowy)
- zintegrowana pokrywa frontowa pracująca w trybie:
2 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
otwartym/roboczym/zamkniętym
- zabezpieczenie przed uruchomieniem lampy UV przy otwartej
pokrywie frontowej
- lampa UV
- powłoka hamująca rozwój drobnoustrojów na wszystkich
powierzchniach malowanych, która zapobiega zanieczyszczeniu
mikrobiologicznemu oraz poprawia bezpieczeństwo
- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
- mikroprocesorowe sterowanie zapewniające powtarzalność
parametrów pracy i możliwość konfigurowania funkcji urządzenia
zgodnie z wymaganiami użytkownika. Programowany czas pracy
lampy UV. Układ alarmowy przypominający o wymianie filtra
wstępnego oraz lampy UV. Zegar czasu pracy zainstalowanego filtra
HEPA
- autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny (wliczony w
cenę) i pogwarancyjny (oświadczenie)
- certyfikat/raport sprawdzenia zgodnego z wymaganiami systemu
zarządzania jakością
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja minimum 24 miesiące od momentu dostarczenia
urządzenia do użytkownika
Uwaga: Koszty dostawy i szkolenia użytkownika w cenie. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 3
Termocykler z gradientem
Lp. Nazwa
1.
Termocykler z
gradientem
Specyfikacja
Ilość
- termocykler w technologii Peltier z wymiennym blokiem
1szt
- wymienna głowica na 2x48 próbek 0,2 ml z gradientem
termicznym - musi posiadać ogrzewaną pokrywę o regulowanym
docisku
- maksymalna szybkość grzania, co najmniej 4C/sek
- zakres programowania temperatury 0 - 100 C
- dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż 0,2 C w temp.
90 C
- równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż
0,4 C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 C
- pojedynczy 48 dołkowy blok głowicy musi posiadać gradient
termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków
reakcji dla co najmniej 8 reagentów
- system gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy
inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu –
tzw. gradient dynamiczny
- maksymalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego co
najmniej 24 °C
- minimalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego 1 °C
- zakres temperatury w której można programować gradient co
najmniej od 30 do 100 °C
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- możliwość zainstalowania wymiennego niezależnego bloku
1960,2 ml z gradientem termicznym do oferowanego
termocyklera - możliwość zainstalowania wymiennego bloku na
384 próbek
- możliwość zainstalowania wymiennego bloku detektora
optycznego do reakcji real-time PCR z detekcją co najmniej 6
kanałową - detekcja 6 diod LED o zakresie spektralnym 450 – 730
nm
- multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do
5 genów w jednej próbce
- sterowanie wewnętrznym komputerem z systemem operacyjnym
Windows CE 6.0
- projektowanie protokołów termicznych w trybie graficznym i
tekstowym
- wbudowana aplikacja do automatycznego projektowania
protokołów termicznych
- kolorowy wyświetlacz LCD z funkcją ekranu dotykowego
- urządzenie musi posiadać, co najmniej 6 portów USB Port USB
do komunikacji z komputerem
- w zestawie zewnętrzna pamięć flash USB o pojemności 512 MB
do zapisu i przenoszenia protokołów termicznych
- możliwość sterowania z zewnętrznego komputera poprzez port
USB
- możliwość podłączenia myszy poprzez port USB
- musi posiadać możliwość zdalnego sterowania minimum 3
termocyklerów
- autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny (wliczony w
cenę) i pogwarancyjny (oświadczenie dołączone do oferty)
- urządzenie powinno posiadać świadectwo wzorcowania zgodne z
ISO 17025
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja min. 24 m-ce od daty instalacji
- np. C1000 Touch Termal Cycler
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej, przy czym na oferencie spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty.
Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 4
Zamrażarka niskotemperaturowa
Lp. Nazwa
1.
Zamrażarka
niskotemperaturowa
Specyfikacja
- część zewnętrzna zamrażarki wykonana ze stali
galwanizowanej pokrytej lakierem
- wnętrze zamrażarki wykonane ze stali nierdzewnej
- zamrażarka wyposażona we wbudowany cyfrowy
wyświetlacz parametrów pracy
- drzwi zamykane na klucz
- system chłodzący jednokompresorowy
Ilość
1szt
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- czynniki chłodnicze wyłącznie ekologiczne, nie
wybuchowe, nie toksyczne, wolne od freonów
- izolacja cieplna wykonana z pianki poliuretanowej
- bardzo niski poziom hałasu podczas pracy
- niski poziom zużycia energii
- sterowanie mikroprocesorowe
- zamrażarki wyposażone w alarmy optyczne i akustyczne:
(przekroczenia górnej i dolnej temperatury pracy, awarii
układu chłodzenia, braku zasilania)
-opcjonalnie kółka do ułatwienia przemieszczania urządzenia
- zamrażarka produkowana zgodnie z normą ISO 9001:2000
oraz ISO 13485:2003
- zamrażarka spełnia europejskie dyrektywy dotyczące
bezpieczeństwa urządzeń mechanicznych - posiadają znak CE
- pojemność: 35l
- zakres temperatury (ºC): od -40 do -80
- wymiary zew. [mm] (szer. x gł. x wys.): 495 x 660 x 680
- zasilanie: 230/1/50
- waga: 60kg
- instrukcja obsługi w języku polskim
- urządzenie powinno posiadać przynajmniej certyfikat/raport
sprawdzenia zgodnie z systemami jakości
- dostawca powinien zapewnić bezpłatny transport i
wnoszenie po schodach dostarczonego urządzenia w budynku
II- piętrowym - bezpłatne uruchomienie urządzenia przez
serwis - autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny
(wliczony w cenę) i pogwarancyjny (oświadczenie dołączone
do oferty)
- gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu - szkolenie
wliczone w cenę
- np. MUF 40 Arctiko
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 5
Chłodziarko – zamrażarka
Lp. Nazwa
1.
Chłodziarkozamrażarka
Specyfikacja
- obie komory chłodziarki i zamrażalnika zintegrowane
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy - serwis
gwarancyjny (wliczony w cenę) i pogwarancyjny - koszt
transportu wliczony w cenę
Charakterystyka zamrażarki:
- pojemność komory zamrażarki [l] – 86
- wymiary zewnętrzne [mm]: szerokość 620, wysokość 885,
głębokość 640 (bez uwzględnienia kabla zasilającego)
Ilość
1 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- wymiary wewnętrzne [mm]: szerokość 420, wysokość 590,
głębokość 395
- waga 60kg
- zakres temperatury pracy [°C] –25...0
- regulacja temperatury [°C] co 0,1
-stabilność temperatury [°C] w -10°C +/- 0,4
- jednorodność temperatury [°C] w -10°C +/- 1,1
- czas osiągania zadanej temperatury (od (22+/-2)0C) [min]: w
–15oC 72 min, w –20oC 10 min
- czas powrotu do zadanej temperatury po otwarciu drzwi na
30 s [min]: w –15oC 8 min, w –20oC 10 min
- obieg powietrza – naturalny
- materiał komory – stal nierdzewna
- materiał obudowy – blacha malowana proszkowo
- drzwi pełne
- sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym
wyświetlaczem LCD
- ilość półek – 2
- maksymalne obciążenie półki [kg] – 10
- maksymalne obciążenie urządzenia [kg] – 30
- zasilanie 230 V 50 Hz
-moc znamionowa urządzenia [W] – 200
Charakterystyka chłodziarki:
- pojemność komory [l] – 150
- wymiary zewnętrzne [mm]: szerokość 620, wysokość 860,
głębokość 640 (bez uwzględnienia kabla zasilającego)
- wymiary komory [mm]: szerokość 520, wysokość 660,
głębokość 420
- waga 54kg
- zakres temperatury pracy [°C] – 0…+15
- regulacja temperatury [°C] co 0,1
- stabilność temperatury [°C] w 4°C +/- 0,5
- jednorodność temperatury [°C] w 4°C +/- 0,8
- czas osiągania zadanej temperatury (od (22+/-2)0C)
[min]: 4oC 33min
- czas powrotu do zadanej temperatury po otwarciu drzwi na
30 s [min]: 4oC 1min
- obieg powietrza – wymuszony
- materiał komory - stal nierdzewna
- materiał obudowy - blacha malowana proszkowo
- drzwi pełne
- sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym
wyświetlaczem LCD
- ilość półek w standardzie – 3
- maksymalne obciążenie półki [kg] – 10
- maksymalne obciążenie urządzenia [kg] – 30
- zasilanie 230 V 50 Hz
- moc znamionowa urządzenia [W] - 200
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 6
Zestaw do elektroforezy agarozowej
Lp. Nazwa
1.
Zestaw do
elektroforezy
agarozowej
Specyfikacja
w skład zestawu musi wchodzić aparat do elektroforezy
poziomej z zasilaczem.
- komora elektroforetyczna musi być odlewem plastikowym,
nie może posiadać elementów klejonych
- w celu ułatwienia użycia na komorze elektroforetycznej
musi być naniesiona strzałka określająca kierunek rozdziału
elektroforetycznego oraz oznaczenia dotyczące
maksymalnego poziom używanego buforu
- komora aparatu musi być wyposażona w prowadnice
zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokrywy
- na pokrywie aparatu myszą być naniesione, ze względów
bezpieczeństwa, oznaczenia biegunowości (+) i (-)
- musi posiadać przezroczystą tackę na żele o wymiarach 15
x 15 cm, 1 szt.
- tacka musi mieć naniesioną fluoryzującą, w świetle UV,
linijkę
- aparat musi mieć jednoczęściowe urządzenie do
wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną bez użycia
taśmy
- opcjonalnie aparat musi mieć możliwość doposażenia o
zastawki umożliwiające wylewanie żeli w aparacie
- aparat musi posiadać w zestawie 1 grzebień o grubości 1.5
mm i 15 zębach
- aparat musi posiadać w zestawie 1 grzebień o grubości 1.5
mm i 20 zębach
- zasilacz wchodzący w skład aparatu powinien posiadać
maksymalne napięcie prądu 300V
- zasilacz posiada maksymalne natężenie prądu 400 mA
- zasilacz posiada maksymalną moc prądu 75 W
- zasilacz powinien posiadać opcję programowania napięcia
z dokładnością co 1V
- powinien mieć możliwość nastawienia stałego napięcia lub
stałego natężenia prądu
- powinien mieć możliwość nastawienia czasu prowadzenia
elektroforezy w zakresie od 1 do 999 min.
- opcje wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu
- powinien posiadać min. 4 wyjścia równoległe do
jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy
- powinien posiadać możliwość zmiany ustawień podczas
pracy urządzenia
- wyświetlacz cyfrowy wskazujący wartość ustawień
Ilość
1 zestaw
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
wprowadzonych przez użytkownika
- styki przewodów w zasilaczu muszą być schowane min. 2
cm pod pokrywą zasilacza
- autoryzowany serwis gwarancyjny (wliczony w cenę) i
pogwarancyjny
- szkolenie w zakresie obsługi urządzenia
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
- gwarancja urządzenia min. 24 m-ce od daty dostawy
- np. SUBCELL GT/POWERPAC BASIC SYS, SUBCELL
GT W/15X15 TRAY&CASTE Biorad
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 7
Zestaw do dokumentacji żeli agarozowych
Lp. Nazwa
1.
Zestaw do
dokumentacji żeli
agarozowych
Specyfikacja
- komora ciemniowa z wewnętrznym oświetleniem,
automatyczne wyłączanie lamp UV po otwarciu komory
- transiluminator wysuwany z urządzenia do załadowania
żelu o wymiarze min. 20x24 cm, długość światła
emitowanego 302 nm
- system powinien być wyposażony:
- w oświetlenie światłem białym od góry na lampach LED
(White Epi)
- w oświetlenie światłem niebieskim od góry w lampach
LED (epi blue LEDs) do pracy z barwnikami bezpiecznymi,
- w filtr UV (do Bromku Etydyny)
- co najmniej 3 pozycyjny zmieniacz filtrów
- detekcja przy użyciu kamery z przetwornikiem CCD o
rozdzielczości rzeczywistej min. 3,2 M pikseli,
rozdzielczości obrazu 12,9 M pikseli, możliwość
wykonywania obrazów 16 bitowych.,
- obiektyw sterowany automatycznie o zmiennej ogniskowej
min. f 1,0 (zmotoryzowane soczewki)
- urządzenie dostarczane wraz z wbudowanym tabletem z
funkcją dotykową o przekątnej 10,8”
- ekran dotykowy HD
- system operacyjny Windows 8 PRO
- pamięć 2 GB
- możliwość przesyłania danych za pomocą portu USB,
WiFi lub Bluetooth
- możliwość zdalnej kontroli urządzenia za pomocą tabletu
lub smartphone’a
- wymiary : nie więcej niż: szerokość x wysokość x
głębokość: 32 x 77 x 46 cm
- waga: nie więcej niż 26 kg z transiluminatorem
Ilość
1zestaw
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Oprogramowanie do wykonywania zdjęć umożliwiające:
- kontrolę oświetlenia, soczewek i komory ciemniowej
- możliwość konfigurowania profili użytkowników
pozwalających zachować wybrane ustawienia każdego z
nich
- podgląd na żywo fotografowanej próbki
- możliwość nałożenia i analizowania trzech obrazów
jednocześnie
-wykonywanie serii zdjęć w zadanym przedziale czasu
- kontrola saturacji dla aplikacji jakościowych
- możliwość wykonywania adnotacji na zapisywanym
obrazie
- korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja
jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia
koloru, wyostrzanie i wygładzanie)
- możliwość określenia, w jakim stopniu obraz został
powiększony (zoom).
- zapisywanie danych w zabezpieczonych, prywatnych
plikach spełniające wymogi Dobrej praktyki Laboratoryjnej
- formaty zapisywania zdjęć: JPEG, TIF, BMP, GIF, WPG,
PCX
- bezpośrednie połączenie z programem do analizy obrazu
- możliwość binningu (łączenia pikseli)
- możliwość podglądu obrazu przed wykonaniem
właściwego zdjęcia
- możliwość dowolnej rotacji obrazu po wykonaniu zdjęcia
- inteligentna baza danych pozwalająca na całkowicie
automatyczny dobór właściwych parametrów takich jak:
czas ekspozycji, filtr, oświetlenie do badanego barwnika
Oprogramowanie do analizy zdjęć umożliwiające:
- analizę jakościową i ilościową żeli jednokierunkowych
- jednoczesne wyświetlanie w jednym oknie wszystkich
danych, obrazów, histogramów dla analizowanego zdjęcia
- automatyczną analizę wielowarstwowych żeli
- przedstawienie na jednym obrazie w tym samym czasie
masy cząsteczkowej i densytometrii dając rezultat w postaci
tabeli
- automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków rozdziału
elektroforetycznego
- automatyczną detekcję zniekształconych prążków i ścieżek
z możliwością manualnej korekcji
- automatyczna korekcję tła (metody multipleksowe)
- automatyczne wyznaczanie masy molekularnej prążków
białek, DNA, RNA oraz Rf prążków
- automatyczne wyznaczanie masy prążka (ilościowe
oznaczanie densytometryczne)
- automatyczne i ręczne przypisywanie parametrów
standardu
- automatyczne liczenie kolonii bakteryjnych (również
kolorowych)
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- automatyczna analiza spot blotów
- kreowanie rezultatów w postaci wykresów i tabel,
wykreślanie profili ścieżek
- automatyczne sporządzanie raportów z dokonywanych
analiz
- pełne wypełnienie wymogów raportowania zgodnie z
Dobrą Praktyką Laboratoryjną
- bezpośrednie połączenie z programem Excel, Word
- kreślenie dendrogramów również w postaci „drzewek”
- drukarka termiczna A6 kompatybilna z ww. systemem
- 4 kopie oprogramowania do analizy zdjęć zawierających
wszystkie powyższe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- koszty transportu, instalacji i szkolenie z obsługi
urządzenia wliczone w cenę
- okres gwarancji- minimum 3 lata na system autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny
(wliczony w cenę) i pogwarancyjny (oświadczenie)
- np. T-Genius (Syngene)
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 8
Termomikser z blokiem grzejnym
Lp. Nazwa
1.
Termomikser z
blokiem grzejnym
Specyfikacja
- ogrzewanie i chłodzenie próbek z wysoką stabilnością
- nastawny zakres temperatury: od 1 °C do 100 °C
- zakres utrzymania temperatur: min. 4°C pow. temp. otoczenia,
maks. 100 °C
- minimalna temperatura poniżej temperatury otoczenia: maks.
13-15 °C
- dokładność temperatury maks. ±0,5 °C przy 20-45°C
- maksymalna prędkość podgrzewania: 4-7 °C/min
- maksymalna prędkość schładzania (powyżej temperatury
otoczenia): 2-3 °C
- maksymalna prędkość schładzania (poniżej temperatury
otoczenia): 0,3-1 °C
- częstotliwość mieszania: 300-3000 obr./min
- orbita mieszania min. 3mm
- zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz
- moc maks. 200 W
- warunki pracy (min. – maks.): temp. 5-40 °C, wilg. 10-90%,
ciśn. 79,5-106 kPa
- wymiary (szer.*głęb.*wys.): 20,6*30,4*13,6 cm
- waga 6,3 kg
- technologia suchej inkubacji
- zastosowanie predefiniowanych klawiszy do wyboru
Ilość
1szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
temperatury
- wytrząsanie próbek, które zapewnia wydajne i szybkie
wymieszanie cieczy w probówkach i płytkach
- funkcja krótkiego wytrząsania pozwalająca na szybkie
mieszanie próbek bez konieczności ustawiania szczegółowych
parametrów
- cicha praca
- posiada technologię zabezpieczającą przed skraplaniem się
wody na pokrywce
- urządzenie wyposażone w pokrywkę zapobiegającą
kondensacji pary wodnej na wewnętrznych ściankach lub
pokrywce termostatowanych probówek; temperatura próbek nie
ulega zmianie
- pokrywka polepsza również jednorodny rozkład temperatury
- termostatowanie probówek rozpoczyna się natychmiast po
nałożeniu pokrywki na termomikser
- możliwość montowania wymiennych wkładów
- urządzenie wyposażone w wymienne wkłady na 24 probówki
o poj. 1,5 ml oraz na 24 probówki o poj. 2ml
- szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez
potrzeby użycia narzędzi
- automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej
liczby obrotów
- możliwość mieszania z przerwami
- autoryzowany serwis gwarancyjny (wliczony w cenę) i
pogwarancyjny (oświadczenie)
- zgodnie z ISO 17025 zaopatrzony w świadectwo wzorcowania
dla odpowiednich bloków
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja minimum 24 miesiące
- np. Eppendorf ThermoMixer C
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 9
Śluza z podciśnieniem
Lp. Nazwa
1.
Śluza z
podciśnieniem
Specyfikacja
- śluza osobowa
- dostarczana jako kompletne, obudowane urządzenie
- obudowa: stal malowana proszkowo
- drzwi blokowane sekwencyjnie (jednocześnie możliwy tylko ruch
w
jedną stronę
- uszczelnione z zamkiem elektronicznym,z krzyżową blokadą
drzwi
Ilość
1szt
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- wyposażona w kompletną automatykę z możliwością
programowania trybu i czasu nadmuchu
- urządzenie wyposażone w aktywny wewnętrzny moduł filtracyjny
min. Hepa H13 na wlocie i wylocie powietrza z dyszami
nadmuchowymi - drzwi wyposażone w obustronną elektroniczną
sygnalizację zamknięcia i otwarcia, - przycisk alarmowy po obu
stronach drzwi i wewnątrz umożliwiający
natychmiastowe otwarcie drzwi
- wymiary zewnętrzne (szer.x głęb.x wys.) (mm):
1400x1000x2180
- wymiary wewnętrzne (szer.x głęb.x wys) (mm):
790x930x1910
- ilość głowic: 12szt.
- wykonane ze stali nierdzewnej
- materiał zewnętrzny: stal walcowana na zimno/wewnętrzny: stal
Typu SUS201
- wydajność filtrów: ≥99.99%@≥0.5μm
-czas jednego cyklu:1~99 (Regulowany)
- przepływ powietrza: ≥20m/s
- moc: 3N 380V 50H
- wydajność wentylatora: 1300 m3/h
- prędkość wentylatora: 2800 obr/min
- prędkość powietrza: > = 25-30 m/s
- poziom hałasu: < 62 db
- maksymalny pobór mocy: 3.0KW
- wymiar filtrów: 610×610×120 (długość/szerokość/wysokość)
- sterowanie elektroniczne
- montaż
- bezpłatna pomoc techniczna
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja minimum 24 miesiące
Uwaga: Konieczne jest wykonanie wizji lokalnej dostawy sprzętu i montażu u Zamawiającego w
związku z utrudnieniami i transportem (drugie piętro, wąskie schody). Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą
charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej. Termin realizacji –
do 15 grudnia 2015r.
Część 10
Wirówka z chłodzeniem
Lp. Nazwa
1.
Wirówka z
chłodzeniem
Specyfikacja
- wirówka stołowa
- zasilanie 230 V 50 Hz
- moc 600 W
- waga 47 kg
- wirnik kątowy na 36 probówek 1,5/2ml do 14 000 rpm
Ilość
1szt
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- prędkość wirowania od 90 do 18000 rpm, 24270xg
- wymiary urządzenia 320x365x660mm (HxWxD)
- funkcja opóźnionego startu
- rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury
- wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po
wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury
- bezobsługowy silnik indukcyjny
- nowoczesny układ programowania
- duży wyświetlacz graficzny LCD
- jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej
wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury
- 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania
- regulacja RPM/RCF
- dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od
osiągnięcia zadanej prędkości
- tryb pracy ciągłej „HOLD”
- praca w trybie „SHORT”
- możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
- identyfikacja wirnika
- automatyczne otwieranie pokrywy
- komora wirowania ze stali nierdzewnej
- szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia
- sygnalizacja niewyważenia
- blokada pokrywy podczas wirowania
- blokada startu przy otwartej pokrywie
- awaryjne otwieranie pokrywy
- produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa
EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101
- autoryzowany serwis gwarancyjny (wliczony w cenę) i
pogwarancyjny (oświadczenie dołączone do oferty)
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy - koszt
dostawy, instalacja i uruchomienie oraz szkolenie z zakresu
obsługi wliczone w cenę
- np. MPW-260R
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 11
Spektrofotometr
Lp. Nazwa
Specyfikacja
1.
Spektrofotometr absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązka odniesienia
- zasilanie 240 V ± 10 %
-maksymalne zużycie energii podczas pracy nie większe niż 15W
- waga nie większa niż 5,4 kg
- wymiary nie większe niż (szer. x dł. wys.) 29,5 x 40 x 15 cm
- źródło światła ksenonowa lampa błyskowa oraz LED (dotyczy
fluorescencji)
Ilość
1szt
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm
- możliwość wyboru fali co 1 nm
- wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekątnej nie
mniejszej niż 5,7 cala
- wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm
- spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm
- fotometryczny zakres pomiaru przy 260 nm nie mniejszy niż 0 –
3,0 A
- błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie większy niż 0,002
(0,2%)
- możliwość stosowania standardowych kuwet oraz kuwet
mikrolitowych
- możliwość rejestrowania skanów absorbcji z analizą i
wyznaczaniem pików
- możliwość pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu długościach
fal
- możliwość wyznaczania stężenia z na podstawie wprowadzonej
krzywej standardowej
- w zestawie Kuweta umożliwiająca pomiar stężenia DNA w
objętości 1,5 µl w zakresie 25-1500 ng/µl, nie posiadającą żadnych
dodatkowych części, miejsce naniesienia próbki otoczone
hydrofobowym pierścieniem, wykonana ze szkła kwarcowego i
aluminium, abosrbancja własna przy 260 nm nie większa niż 0,05
A.
- odczyt poprzez matrycę diodową CMOS
- intensywność fluorescencji w zakresie od 0,5nM do 2000nM
fluoresceiny
- długość fali wzbudzenia fluorescencji 470nm
- długość fali emisji fluorescencji 520nm i 560nm
- błąd pomiaru fluorescencji +/-2% przy 1nM fluoresceiny (długość
fali emisji 520nm)
- bezpośrednia obsługa w urządzeniu, nie potrzeba komputera
- wbudowana pamięć umożliwiająca zapisywanie co najmniej 100
metod lub 1000 wyników
- możliwość przesyłania danych za pomocą interfejsu USB
- możliwość podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232
- możliwość podłączenia PC przez interfejs USB
- certyfikat CE
- montaż w miejscu użytkowania
- szkolenie w zakresie obsługi urządzenia
- instrukcja obsługi w języku polskim - autoryzowany serwis
gwarancyjny (wliczony w cenę) i pogwarancyjny (oświadczenie
dołączone do oferty)
- gwarancja minimum24 miesiące
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Część 12
Wytwornica płatków lodu
Lp. Nazwa
1.
Wytwornica
płatków lodu
Specyfikacja
- wytwornica płatków lodu ze zbiornikiem
- pionowy cylinder z napędem ślimakowym
- łatwo dostępne drzwi
- odpowiedni do wody dejonizowanej
- wydajność max.: 82kg/dobę
- pojemność zbiornika nie większa niż 18kg
- ciężar nie większy niż 71kg
- chłodzenie powietrzem
- czynnik chłodzący: R404A
- zasilanie: 230V, 50Hz
- moc: 703W
- wymiary nie większe niż (szer.x głęb. x wys.): 500mm x 660mm
x 842mm
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- niezależny włącznik zasilania
- zestaw do podłączenia wody
- zestaw do opróżniania
- szufelka do lodu
- spełnia wymagania HACCP
- instrukcja obsługi w języku polskim - autoryzowany serwis
gwarancyjny (wliczony w cenę) i pogwarancyjny (oświadczenie
dołączone do oferty)
- gwarancja minimum 24 miesiące
Ilość
1szt.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 13
Klimatyzatory
Lp.
1.
Nazwa
Klimatyzatory
Specyfikacja
-klimatyzator charakteryzuje się wysoką oszczędnością energii
elektrycznej (klasa energetyczna A+++),
- niski poziom hałasu – do 17 dB (w trybie snu)
- jonizator który zapewnia skuteczną sterylizacje powietrza na
poziomie 99%.;cząsteczki jonów usuwają bakterie i inne szkodliwe
substancje
- wyposażony jest w wielowarstwowy filtr 3M Multi-Ochrona,
który usuwa z powietrza szkodliwe substancje, zapewniając przy
tym małe straty ciśnienia powietrza przepływającego przez filtr.
3M Multi-Ochrona przechwytuje mikroskopijne cząsteczki kurzu
oraz usuwa alergeny i wirusy z powietrza
Ilość
5 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- automatyczne oczyszczanie – funkcja ta zapewnia osuszanie
wewnętrznych elementów klimatyzatora, dzięki czemu nie
rozwijają się grzyby i bakterie powodujące nieprzyjemny zapach
- automatyczny restart
- 4 - kierunkowy automatyczny nawiew powietrza
- aktywna kontrola zużycia energii
- bezprzewodowy pilot
- funkcja cichej pracy w nocy dla jednostki zewnętrznej
-jednostka wewnętrzna:
-wydajność chłodzenie min 300W, średnia 2500W, max 3800W
- grzanie min 300W, średnia 3200W, max 6600W
- pobór mocy: chłodzenie 450W, grzanie 570W
- klasa wydajności cieplnej: chłodzenie A+++, grzanie A+++
- poziom ciśnienia akustycznego: chłodzenie 17-38 dBA, grzanie
25-38 dBA
- poziom mocy akustycznej: chłodzenie 57dBA
- przepływ powietrza: chłodzenie 300 - 930 m3, grzanie 570-990
m3
- osuszanie 1,5l/h
- prąd pracy 2,3-7,0 A
- prąd rozruchu: chłodzenie 2,3A, grzanie 2,9A
- zasilanie: 1/220/240/50 φ /V/Hz
- zabezpieczenie: C-16A
- wymiary: 875x295x235mm
- waga: 11,5kg
- moc silnika wentylatora: 20W
- jednostka zewnętrzna:
- zakres pracy: chłodzenie -10-48ºC, grzanie -15-24 ºC
- poziom ciśnienia akustycznego: chłodzenie 45dBA, grzanie 45dBA
- poziom mocy akustycznej: chłodzenie wysoki 65dBA
- przepływ powietrza wysoki 1980m3/h
- standardowy montaż wraz z instalacją chłodniczą, skroplin i
uruchomieniem w pomieszczeniach na drugim piętrze budynku 2
piętrowego - autoryzowany serwis gwarancyjny (wliczony w cenę) i
pogwarancyjny (oświadczenie dołączone do oferty)
- gwarancja minimum 3 lata
-instrukcja w języku polskim
np. LG H09AK Prestige inwerter V
Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane
urządzenia będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.
Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Część 14
Homogenizator
Specyfikacja
Ilość
1 szt.
- do ekstrakcji tkanek do próbek analizowanych przez ELISA lub
PCR
- płaskie urządzenie o wymiarach ok. 100x60x40 cm
- półautomatyczny, do poziomego ustawiania woreczków z
podnoszonym statywem, do którego przymocowana jest
automatyczna głowica homogenizująca
- homogenizowane mogą być próbki z tkanek o różnej grubości,
nawet kilku gramów
- homogenizator kompatybilny z trzema różnymi statywami
przystosowanymi do różnych rozmiarów woreczków
ekstrakcyjnych: 12x15 cm, 15x41 cm, 15x25 cm
- moc urządzenia 230 V/50 Hz
- waga netto ok. 30 kg
- instrukcja obsługi w języku polskim - autoryzowany serwis
gwarancyjny (wliczony w cenę) i pogwarancyjny (oświadczenie
dołączone do oferty) - transport wliczony w cenę
- minimum 1 rok gwarancji
1 szt.
Stojak regulowany do homogenizatora:
- kompatybilny z urządzeniem posiada 1 - 5 miejsc na worki
ekstrakcyjne o szerokości 12 cm i długości 12 - 14 cm.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Lp.
1.
Nazwa
Homogenizator
Część 15
Zestaw pipet automatycznych
Lp.
1.
Nazwa
Pipeta
automatyczna
zmiennoobjętośc
iowa ze
zrzutnikiem
końcówek o
zakresie 0,1-2,5
μl
Specyfikacja
- pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik
nastawionej objętości
- autoklawowalna w całości
- oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
- indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie
przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do
ustawień fabrycznych
- możliwość rekalibracji
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie
większy niż 48%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie
Ilość
1 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
większy niż 12%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie
większy niż 2,5%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie
większy niż 1,4%,
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie
większy niż 12%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie
większy niż 6%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie
większy niż 1,5%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie
większy niż 0,7%
- waga pipety nie większa niż 80g
- pipeta posiada certyfikat IVD oraz CE
- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające
precyzyjne nałożenie końcówki
- gwarancja minimum36 miesięcy
- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie
odpowiedniego zakresu końcówki – ciemnoszary
- pudełko wielokrotnego użycia z 96 końcówkami dołączone do
opakowania
- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełnia
wymagania normy EN ISO 8655
2.
Pipeta
automatyczna
zmiennoobjetości
owa ze
zrzutnikiem
końcówek o
zakresie 0,5-10 μl
- pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik
nastawionej objętości
- autoklawowalna w całości
- oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
- indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie
przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do
ustawień fabrycznych
- możliwość rekalibracji
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie
większy niż 8%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie
większy niż 2,5%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie
większy niż 1,5%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie
większy niż 1%,
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie
większy niż 5%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie
większy niż 1,8%
2 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie
większy niż 0,8%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie
większy niż 0,4%
- waga pipety nie większa niż 80g
- pipeta posiada certyfikat IVD oraz CE
- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające
precyzyjne nałożenie końcówki
- gwarancja 36 miesięcy
- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie
odpowiedniego zakresu końcówki – szary
- pudełko wielokrotnego użycia z 96 końcówkami dołączone do
opakowania
- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełnia
wymagania normy EN ISO 8655
3.
Pipeta
automatyczna
zmiennoobjetości
owa ze
zrzutnikiem
końcówek o
zakresie 2-20 μl
- pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik
nastawionej objętości
- autoklawowalna w całości
- oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
- indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie
przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do
ustawień fabrycznych
- możliwość rekalibracji
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie
większy niż 5%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie
większy niż 1,2%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie
większy niż 1%,
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie
większy niż 1,5%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie
większy niż 0,6%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie
większy niż 0,3%
- waga pipety nie większa niż 80g
- pipeta posiada certyfikat IVD oraz CE
- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające
precyzyjne nałożenie końcówki
- gwarancja 36 miesięcy
- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie
odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
- pudełko wielokrotnego użycia z 96 końcówkami dołączone do
opakowania
- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełnia
wymagania normy EN ISO 8655
1 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
4.
Pipeta
automatyczna
zmiennoobjetości
owa ze
zrzutnikiem
końcówek o
zakresie 20-200
μl
- pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik
nastawionej objętości
- autoklawowalna w całości
- oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
- indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie
przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do
ustawień fabrycznych
- ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortran
- możliwość rekalibracji
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie
większy niż 2,5%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie
większy niż 1%,
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie
większy niż 0,6%,
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie
większy niż 0,7%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie
większy niż 0,3%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie
większy niż 0,2%
- waga pipety nie większa niż 80g
- pipeta posiada certyfikat IVD oraz CE
- ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortran
- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające
precyzyjne nałożenie końcówki
- gwarancja 36 miesięcy
- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie
odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
- pudełko wielokrotnego użycia z 96 końcówkami dołączone do
opakowania
- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełnia
wymagania normy EN ISO 8655
1 szt.
5.
Pipeta
automatyczna
zmiennoobjetości
owa ze
zrzutnikiem
końcówek o
zakresie 0,5-5 ml
- pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik
nastawionej objętości
- autoklawowalna w całości
- oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
- indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie
przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do
ustawień fabrycznych
- ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortran
- możliwość rekalibracji
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie
większy niż 2,4%
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie
większy niż 1,2%
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie
1 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
większy niż 0,6%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie
większy niż 0,6%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie
większy niż 0,25%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie
większy niż 0,15%
- waga pipety nie większa niż 98 g
- pipeta posiada certyfikat IVD oraz CE
- ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortran
- gwarancja 36 miesięcy
- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie
odpowiedniego zakresu końcówki – liliowy
- próbka końcówek dołączona do opakowania
- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełnia
wymagania normy EN ISO 8655
6.
Zestaw 3 pipet
automatycznyczn
ych
zmiennoobjętośc
iowych o
zakresach (2-20
μl, 20-200 μl,
100-1000 μl)
- pipeta 2-20 μl opis jak powyżej
1
- Pipeta 20-200 μl opis jak powyżej
zestaw
- pipeta 100-1000 μl
(3szt.)
- pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik
nastawionej objętości
- autoklawowalna w całości
- oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
- indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie
na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych
- możliwość rekalibracji
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie
większy niż 3%
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie
większy niż 1%
- błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie
większy niż 0,6%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie
większy niż 0,6%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie
większy niż 0,2%
- błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie
większy niż 0,2%
- waga pipety nie większa niż 80g
- pipeta posiada certyfikat IVD oraz CE
- ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortran
- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające
precyzyjne nałożenie końcówki
- gwarancja 36 miesięcy
- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie
odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski
- pudełko wielokrotnego użycia z 96 końcówkami dołączone do
opakowania
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełnia
wymagania normy EN ISO 8655
7.
Pipeta
elektroniczna
jednokanałowa o
zmiennym
zakresie objętości
od 0,5-10µl
8.
Pipeta
elektroniczna
jednokanałowa o
zmiennym
zakresie objętości
od 5-100µl
- osobny przycisk do zrzucania końcówek
- ustawianie objętości elektroniczne
- wyposażona w adapter do ładowania
- oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w
trakcie ładowania
- styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za
pośrednictwem statywu do ładowania
- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające
precyzyjne nałożenie końcówki
- intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami,
bez potrzeby menu podrzędnego
- barwny kod na przycisku pipety (szary) ułatwiający dobranie
odpowiedniego zakresu końcówki
- wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki
automatycznie powraca w położenie początkowe
- uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania
pipety
- wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła
- dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie,
dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne
pipetowanie
- możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie
- możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości
- regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
- możliwość sterylizacji w autoklawie 121º C, 20 min dolnej
części pipety
- do wyboru min. 9 języków menu
- okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które
powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach
- waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g
- dokładność pipetowania +/-:
• max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL,
max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL,
• max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL,
max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL,
•max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,1 μL, max
błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL
- pipeta musi posiadać certyfikat CE
- gwarancja minimum 24 miesiące
- osobny przycisk do zrzucania końcówek
- ustawianie objętości elektroniczne
- wyposażona w adapter do ładowania
- oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w
trakcie ładowania
- styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za
pośrednictwem statywu do ładowania
- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające
2 szt.
1 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
9.
Pipeta
elektroniczna
jednokanałowa o
zmiennym
zakresie objętości
od 15-300µl
precyzyjne nałożenie końcówki
- intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami,
bez potrzeby menu podrzędnego
- barwny kod na przycisku pipety (żółty) ułatwiający dobranie
odpowiedniego zakresu końcówki
- wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki
automatycznie powraca w położenie początkowe
- uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania
pipety
- wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła
- dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie,
dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne
pipetowanie
- możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie
- możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości
- regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
- możliwość sterylizacji w autoklawie 121ºC, 20 min dolnej
części pipety
- do wyboru min. 9 języków menu
- okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które
powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach
- waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g
- pipeta musi posiadać certyfikat CE
- gwarancja minimum 24 miesiące
- dokładność pipetowania +/-:
• max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 2%=0,2 μL, max
błąd przypadkowy 1%=0,1 μL,
• max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 1%=0,5 μL, max
błąd przypadkowy 0,3%=0,15 μL,
•max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 0,8%=0,8 μL,
max błąd przypadkowy 0,2%=0,2 μL
- osobny przycisk do zrzucania końcówek
- ustawianie objętości elektroniczne
- wyposażona w adapter do ładowania
- oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w
trakcie ładowania
- styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za
pośrednictwem statywu do ładowania
- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające
precyzyjne nałożenie końcówki
- intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami,
bez potrzeby menu podrzędnego
- barwny kod na przycisku pipety (pomarańczowy) ułatwiający
dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
- wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki
automatycznie powraca w położenie początkowe
- uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania
pipety
- wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła
- dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie,
1 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
10.
Pipeta
elektroniczna
jednokanałowa o
zmiennym
zakresie objętości
od 50-1000µl
dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne
pipetowanie
- możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie
- możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości
- regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
- możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej
części pipety
- do wyboru min. 9 języków menu
- okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które
powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach
- waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g
- pipeta musi posiadać certyfikat CE
- gwarancja minimum 24 miesiące
- dokładność pipetowania +/-:
• max błąd systematyczny dla objętości 30 μL 2,5%=0,75 μL,
max błąd przypadkowy 0,7%=0,21 μL,
• max błąd systematyczny dla objętości 150 μL 1%=1,5 μL, max
błąd przypadkowy 0,3%=0,45 μL,
•max błąd systematyczny dla objętości 300 μL 0,6%=1,8 μL,
max błąd przypadkowy 0,2%=0,6 μL
- osobny przycisk do zrzucania końcówek
- ustawianie objętości elektroniczne
- wyposażona w adapter do ładowania
- oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w
trakcie ładowania
- styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za
pośrednictwem statywu do ładowania
- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające
precyzyjne nałożenie końcówki
- intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami,
bez potrzeby menu podrzędnego
- barwny kod na przycisku pipety (niebieski) ułatwiający
dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
- wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki
automatycznie powraca w położenie początkowe
- uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania
pipety
- wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła
- dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie,
dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne
pipetowanie
- możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie
- możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości
- regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
- możliwość sterylizacji w autoklawie 121ºC, 20 min dolnej
części pipety
- do wyboru min. 9 języków menu
- okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które
powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach
- waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g
1 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- pipeta musi posiadać certyfikat CE
- gwarancja minimum 24 miesiące
- dokładność pipetowania +/-:
• max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max
błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL,
• max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 1%=5 μL, max
błąd przypadkowy 0,2%=1 μL,
•max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL,
max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL
- statyw karuzelowy do ładowania: obrotowy statyw karuzelowy 2 szt.
do ładowania na 4 pipety Eppendorf Xplorer, pasujący do ww.
wyspecyfikowanych pipet
- statyw do ładowania : statyw do ładowania na jedną pipetę
2 szt
Eppendorf Xplorer, pasujący do ww. wyspecyfikowanych pipet
- statyw karuzelowy: obrotowy statyw karuzelowy na 6 pipet
4 szt.
Eppendorf Research plus, pasujący do ww.
Uwaga: Specyfikacja dotyczy pipet typu Eppendorf Research plus i Eppendorf Xplorer ponieważ,
Zamawiający jest w posiadaniu sprzętu w/w firmy. Pipety tej firmy w największym stopniu spełniają
założone wymagania, charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością w laboratorium.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane
produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej, przy
czym na oferencie spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty. Ponadto
zamawiający zastrzega prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego zrzutu końcówek, złego
ich przylegania do pipety lub przeciekania. W cenie dostawa z instalacją i szkoleniem z obsługi.
Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 16
Zestaw lampy UV
Lp. Nazwa
Specyfikacja
1.
Lampy UV - przepływowa lampa bakteriobójcza z zewnętrznym
promiennikiem bezpośredniego działania z licznikiem czasu pracy
- licznik czasu pracy bez wyświetlacza z akustyczną sygnalizacją
momentu wymiany promiennika
- uniwersalna (ścienno – sufitowa)
- rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i
mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prosta
wymiana filtrów powietrza bez użycia narzędzi
- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 115 VA
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C:
2xTUV30W zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C:
1xTUV30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 100 μW / cm2
- trwałość promiennika : 8000 h
- wydajność wentylatora: 132 m3 / h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m3
- zasięg działania lampy: 10-20 m2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
Ilość
5 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
2.
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 285 x 145 mm
- masa: 9 kg
- instrukcja obsługi w języku polskim
- posiadająca wszelkie wymagane certyfikaty
- gwarancja minimum 24 miesiące
np. NBVE 60/30NL
Lampy UV - lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania z licznikiem czasu
pracy
- licznik czasu pracy bez wyświetlacza z akustyczną sygnalizacją
momentu wymiany promiennika
- uniwersalna (ścienno-sufitowa)
- przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości
mikrobiologicznej pomieszczeń
- urządzenie emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7
nm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz
wszelkie inne drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i
powierzchnię
- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo
wysokiej jakości
- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 25 VA
- element emitujący promieniowanie UV-C: TUV15W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości
1 m : 0,9 W / m2
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m2
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200 °
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 465 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 2 kg
- długość uchwytu: 120 mm
- instrukcja obsługi w języku polskim
- posiadająca wszelkie wymagane certyfikaty
- gwarancja minimum 24 miesiące
np. NBV 15 NL
Zewnętrzny programator do lamp UV :
- zewnętrzny licznik cyfrowy i programator czasu pracy do lamp
bakteriobójczych
- tryby 1, 2, 4 lub 8 godzin pracy oraz tryb ciągły
- stacyjka na kluczyk z wyświetlaczem 4-polowym LCD z
akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promienników
- wszelkie wymagane certyfikaty
- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 0,1 VA
4 szt.
9 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- maksymalny prąd załączany: 10 A
- klasa zabezpieczenia ppor.: II
- typ obudowy : IP 20
- zliczany czas pracy lamp: 8000 h
- wymiary: 156 x 86 x 46 mm
- masa: 0,2 kg
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Transport wliczony w cenę. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 17
Wytrząsarki typu Vortex
Lp.
1.
Nazwa
Mikrowirówka
Vortex
2.
Vortex
3.
Multi wirówkovortex
Specyfikacja
- zasilanie [V/Hz} – 220/50,60
- moc [W} – 30
- wymiary {mm} 120x170x120
- waga {kg} – 1,7
- zakres prędkości minimum 2800 rpm
- RCF – max. 700 x g
- praca ciągła i impulsowa
- bez pokrywy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- minimum 24 miesiące gwarancji
np. FVL-2400
- rotor standard: 12 x 0,5 ml i 12 x 0,2 ml probówki ,
- rotor standard: 12 x 1,5 ml próbówki
- rotor dodatkowy: 2 x na 8 probówek 0,2 ml w rzędzie
- zakres regulacji prędkości 750 -3000 RPM
- moduł mieszania na probówki od 1,5 do 50 ml
- wymiary 90 x 150 x 80 mm
- waga 0,8 kg
- zasilanie 230V, 50/60 Hz
- praca ciągła i impulsowa
- instrukcja obsługi w języku polskim
- minimum 24 miesiące gwarancji
np. V-1 plus, personal Vortex tubes,
Ilość
2 szt.
- przeznaczony do pracy z mikroobjętościami reagentów,
wstępnego, szybkiego odwirowania, mieszania i ponownego
odwirowania reagentów ze ścianek i korka probówek
- urządzenie typu 4w1:
 wirówka – o maksymalnej prędkości – do 6000 obr./min
(2350 x g)
 worteks – 3 rodzaje ustawień łagodne, średnie oraz silne
wraz z regulacją czasu trwania
 wirówka/worteks
 SMS-cykler do stosowania w algorytmie sms
1 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- blokada pokrywy zabezpieczenie przed otwarciem w trakcie
pracy
- wymiary 190 x 235 x 125 mm
- waga 2,5 kg - instrukcja obsługi w języku polskim
- minimum 24 miesiące gwarancji - np. MSC-6000 MultiSpin
- rotor standard: 12 x 1,5 ml
1 szt.
- rotor standard: 12 x 0,5 ml + 12 x 0,2 ml
1 szt.
-rotor dodatkowy: 8 x 2 ml + 8 x 0,5 ml
1 szt.
-rotor dodatkowy: 4 x 8 w sekcji 0, 2 mL w stripach lub 32 x 0,2 1 szt.
ml
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 18
Rejestratory temperatury
Lp. Nazwa
1.
Rejestratory
temperatury
Specyfikacja
- 4-kanałowy rejestrator temperatury z możliwością podłączenia
czujników zewnętrznych (typ T, typ K i typ J)
- równoczesny pomiar temperatury w czterech miejscach
pomiarowych, przy użyciu zewnętrznych termopar do różnych
zastosowań
- łatwe monitorowanie i dokumentacja
- standardowe baterie (AA) wymienne przez użytkownika
- duży, czytelny wyświetlacz
- przekazywanie danych pomiarowych na PC poprzez kabel USB
- pamięć 2.000.000 odczyty
- temperatura przechowywania -40 … +85 °C
- temperatura pracy -20 … +70 °C
- zakres pomiarowy -195…+1000°C
- szybkość pomiaru 1s-24h
- wymiary 103 x 63 x 33 mm
-instrukcja obsługi w języku polskim
-minimum 2 lata gwarancji
Sprawdzenie poprawności wskazań czujnika temperatury:
- świadectwa wzorcowania uznawane przez PCA dla punktów:
- 80°C dla jednego rejestratora
- 20 i 5°C dla drugiego rejestratora
Testo 176 T4
Ilość
2 szt.
Sonda typ K:
- mocnej konstrukcji sonda do pomiaru temp. powietrza
- zakres pomiarowy -60 … +400 °C
- wymiary sondy Ø 4 mm
- klasa zabezpieczeń - Klasa 2
2 szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- długość sondy 115 mm
- czas reakcji 25 s
- długość przewodu 1.2 m - minimum 1 rok gwarancji
Sonda typ K:
- płaszczowa termopara L=500mm, Ø=1,5mm
- zakres pomiarowy -200…+40°C
- dokładność ±2,5 °C (+40 …-167 °C)
±0,015 % mierz. wart. (-167,1 …-200°C) - minimum 1 rok
gwarancji
Interfejs USB:
- kabel USB do podłączenia rejestratorów Testo 175/176 do PC,
Mini-USB do USB
1 szt.
1 szt.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ laboratorium posiada
na wyposażeniu rejestratory Testo i kompatybilne do nich oprogramowanie. Transport wliczony w
cenę. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 19
Urządzenie mikrofalowe
Lp. Nazwa
Specyfikacja
1.
Urządzenie mikrofalowe - moc: 800 W
- mechaniczne elementy sterujące
- 5 poziomów mocy mikrofal
- pojemność: 20 litrów
- 35-minutowy timer
- wielkość talerza obrotowego: 25,5 cm
- wnętrze malowane na szaro ułatwiające czyszczenie
- wymiary wewnętrzne (szer x wys x gł) mm:
306,0 x 208,2 x 306,6
- wymiary zewnętrzne (szer x wys x gł) mm:
439,5 x 256,2 x 338,2
- obudowa srebrno/szara
- waga 10,9kg
-instrukcja obsługi w języku polskim
-gwarancja minimum 12 miesięcy
- np. Sharp R200INE
Ilość
1 szt.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Część 20
Waga laboratoryjna
Specyfikacja
Ilość
- waga pracyzyjna z 12 klawiszową klawiaturą
1 szt.
- szybki czas stabilizacji
- obciążenie max 210g
- obciążenie minimalne wg. PN-EN 45501
- działka odczytowa d=1mg
- powtarzalność 1mg
-liniowość ±2mg
- czas stabilizacji 2s
-temperatura pracy +10 - +40ºC
-szalka 128x128mm
-zasilanie 12-16V DC / 2,1 A
-automatyczna kalibracja wewnętrzna z dokładnością 1mg
-czytelny wyświetlacz LCD
-osłona przeciwpodmuchowa
-obudowa wagi wykonana z tworzywa sztucznego, natomiast
szalka ze stali nierdzewnej
-masa netto 4,2kg, masa brutto 6,2kg
-legalizacja
-świadectwo wzorcowania w całym zakresie
-gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy
-instrukcja obsługi
-zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Lp. Nazwa
1.
Waga
laboratoryjna
Część 21
Chłodziarko – zamrażarka
Lp. Nazwa
1.
Chłodziarko zamrażarka
Specyfikacja
- 1-drzwiowa
- wymiary ok. 85 x 60,1 x 62,8 cm (wys. x szer. x gł.)
- pojemność użytkowa chłodziarki : 127 litrów
- pojemność użytkowa zamrażarki: 18 litrów
- pojemność całkowita: 147 l
- pojemność całkowita netto: 142 l
- położenie zamrażarki: wewnątrz na górze
- liczba agregatów: 1
- zdolność zamrażania: 2kg/24h
- czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania:
10 godzin
- sposób odszraniania chłodziarki: automatyczny - praca
bezszronowa
- płynna regulacja temperatury chłodziarki
- materiał półek – szkło
Ilość
1
szt.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
- liczba półek/szuflad w lodówce 2 półki szklane, 2 szuflady,
3 balkoniki
- sterowanie mechaniczne
- klasa energetyczna: A++
- zużycie energii 0,4 kWh/24h
- no frost
- roczne zużycie energii 147 kWh
- klasa klimatyczna: SN, ST
- poziom hałasu (dB) 38 dB
- instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna
- gwarancja minimum 24 miesiące
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż
oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane
powyżej. Koszt transportu wliczony w cenę. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 22
Akcesoria do reakcji PCR
Lp. Nazwa
1.
Probówki
Eppendorf SafeLock
2.
Probówki
Eppendorf SafeLock
3.
Probówki
reakcyjne do
PCR
Specyfikacja
pojemność 1,5ml z podziałką
-safe lock o wysokiej precyzji zamykania i
szczelności
- zamykana na zatrzask typu eppendorf (bez
oddzielnej kuleczki)
- łatwa do otwierania (obsługa jedną ręką)
- z dużą stabilnością i odpornością na wirowania w
30 000 g
- wolne od nukleaz, inhibitorów PCR
(przeznaczone do izolacji PCR)
- wykonane z PP
- np. Eppendorf 0030 123.328 lub równoważne
- pojemność 2 ml z podziałką
- safe lock o wysokiej precyzji zamykania i
szczelności
- zamykana na zatrzask typu eppendorf (bez
oddzielnej kuleczki)
- łatwa do otwierania (obsługa jedną ręką)
- z dużą stabilnością i odpornością na wirowania w
25 000 g
- wolne od nukleaz, inhibitorów PCR
(przeznaczone do izlolacji PCR)
- wykonane z PP
- np. Eppendorf 0030 123.344 lub równoważne
- probówki w paskach o pojemności 0,2 ml
- 8-stanowiskowe
- High Profile
- połączone z pojedynczymi pokrywkami Flat
Optical Caps
- certyfikowane i wolne od DNaz i RNaz.
- sterylne
Ilość
4 op.
(op. 1000 szt.)
4 op.
(op. 1000 szt.)
4 op.
(op. 120 szt.
pasków)
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
4.
Końcówki z
podwójnym
filtrem
5.
Końcówki z
podwójnym
filtrem
6.
7.
- opakowanie zawiera 120 pasków
np. Bionovo A-712139 lub równoważne
- pojemność 100-5000µl, sterylne, pakowane w
pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf
Research plus, nr kat. 0030 077.580
2 op.
(op. 5 x 24 szt.)
4 op.
(op. 10 x 96 szt.)
Końcówki z
podwójnym
filtrem
- pojemność 50-1000µl, sterylne, pakowane w
pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf
Research plus oraz Eppendorf Xplorer, nr kat.
0030 077.571
- pojemność 2-200µl, sterylne, pakowane w
pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf
Research plus nr kat. 0030 077.555
Końcówki z
podwójnym
filtrem
Końcówki z
podwójnym
filtrem
- pojemność 20-300µl, sterylne, pakowane w
pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf
Xplorer nr kat. 0030 077.563
- pojemność 2-20µl, sterylne, pakowane w
pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf
Research plus, nr kat. 0030 077.539
4op.(op.10x96szt.)
9.
Końcówki z
podwójnym
filtrem
4 op.
(op. 10 x 96 szt.)
10.
Końcówki z
podwójnym
filtrem
- pojemność 0,5-20µl, sterylne, pakowane w
pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf
Research plus oraz Eppendorf Xplorer, nr kat.
0030 077.520
- pojemność 0,1-10µl, sterylne, pakowane w
pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf
Research plus, nr kat. 0030 077.504
8.
4 op.
(op. 10 x 96 szt.)
2 op.
(op. 10 x 96 szt.)
- pasuje do płytek 96-dołkowych do PCR,
1 szt.
probówek do PCR 0,2 ml w paskach oraz
probówek 0,5 ml
- utrzymuje całą płytkę w temperaturze 0ºC przez
ponad godzinę po uprzednim chłodzeniu przez 2
godz w -20ºC
- stożkowe otwory nie pozwalają na zamarzanie
próbek
- np. Eppendorf (zestaw startowy) 3881 000.015
12. Statyw na
- dopasowany do 96 probówek o poj. 0,2 ml w
1 szt.
probówki PCR
paskach o dł. 8 lub 12 szt. oraz indywidualnych
- przezroczysta pokrywa
- np. Witko 6.255 804 lub równoważne
Uwaga: Koszt transportu wliczony w cenę. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
11.
Statyw chłodzący
typu PCR Cooler
4 op. (op. 10 x 96
szt.)
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Znak sprawy: WDA.272.5.2015
Część 23
Akcesoria laboratoryjne
Lp. Nazwa
1.
Torebki
ekstrakcyjne
uniwersalne
2.
Skalpel
Ilość
3000 szt.
Specyfikacja
12x15 cm z syntetycznym wkładem filtrującym
- np. Bioreba 430100b
- jednoczęściowe ostrze osadzone na stałe, wykonane ze stali 20 szt.
nierdzewnej
- długość ostrza nie mniej niż 50 mm
- np. Chirmed CO 107 lub równoważne
3.
Pojemniki do
- pojemnik na odpady stałe z możliwością spopielenia,
6 szt.
utylizacji
pojemność ok. 30 l, wykonany z polipropylenu, z uchwytami
odpadów
i wyprofilowaną pokrywą, z uszczelką gumową (pokrywa po
ostatecznym zamknięciu nie daje się otworzyć)
- np. Roth A854.1 lub równoważne
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla pozycji 1.,
ponieważ torebki ekstrakcyjne muszą pasować do urządzenia Homex, które jest przedmiotem
przetargu. Koszt transportu wliczony w cenę. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
Część 24
Akcesoria różne
Lp. Nazwa
1
Pojemnik
izolacyjny na lód
bez pokrywy
2.
Rękawiczki
nitrylowe odporne
na bromek etydyny
3.
Rękawiczki
lateksowe
Specyfikacja
Pojemność ok. 1litr, wymiary: 200x175x91mm np.
Bionovo L-0009 lub równoważny
Ilość
2 szt.
rozmiar S, bezpudrowe np. Bionovo B-1469 lub
równoważne
4 op.
(op. 100 szt.)
rozmiar S, bezpudrowe np. P-1041 Bionovo lub
równoważne
8 op.
(op. 100 szt.)
4.
Podajnik na
rękawiczki
5 szt.
5.
Pojemnik dozujący
na ręczniki
papierowe
Dozownik do
mydła
metalowa konstrukcja z powłoką PCV, przeznaczony
do montażu na ścianie np. B-1142 Bionovo lub
równoważne
na 250 ręczników przeznaczony do montażu na
ścianie wym. ok. 332 x 291 x 135mm
5 szt.
- przeznaczony do montażu na ścianie - pompka
5 szt.
zintegrowana z pojemnikiem - z okienkiem - łatwe
otwieranie przez naciśnięcie przycisku - wykonany z
białego tworzywa sztucznego odpornego na
uderzenia - obsługa dłonią
- wymiary: ok. 291 x 112 x 114 mm (wys. x szer. x
gł.)
Uwaga: Koszt transportu wliczony w cenę. Termin realizacji – do 15 grudnia 2015r.
6.
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards