pobierz plik - Biuletyn Informacji Publicznej

advertisement
Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 26 B, 15-959 Białystok
Jednostka nadrzędna : Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
NIP: 002348718 , Regon : 966-12-29-690
Kontrolę w dniach 13 i 14 marca 2007r. przeprowadziła Monika Kondratowicz starszy inspektor w
Oddziale Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na
podstawie upoważnienia do kontroli nr 18/07 z dnia 13 marca 2007r. wydanego z upoważnienia
Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli PUW w Białymstoku.
Tematem kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Białymstoku, zwanym w dalszej części protokołu Inspektoratem było przestrzeganie przepisów ustawy
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
W trakcie kontroli zbadano :
1) organizację dostępu do informacji publicznej w Inspektoracie,
2) udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek zainteresowanych.
3) postępowanie w sprawach skarg na postępowanie o udostępnienie informacji publicznej.
4) wyłączenia jawności w postępowaniu o udostępnianie informacji publicznej.
Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku od dnia
19 marca 2007r. jest Pan Andrzej Stanisław Zaman, który od dnia 01 września 2006 r. był pełniącym
obowiązki Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Białymstoku
W okresie od dnia 7 maja 2002 roku do dnia 31 sierpnia 2006r. Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Roślin i Nasiennictwa Białymstoku był Pan Czesław Węgrzyniak.
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała :
 Pani Katarzyna Jankowska - inspektor
1. Organizacja dostępu do informacji publicznej.
W badanym okresie strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek
organizacyjnych Inspektoratu regulowały: Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 14/06
Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 08 września 2004r.
oraz zmiana do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona zarządzeniem Nr 8/06 Podlaskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 28 września
2006r.
Powyższe zarządzenia nie zawierały regulacji dotyczących organizacji i podziału zadań w
zakresie realizacji zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Zgodnie z zakresem czynności, do zadań Pani Katarzyny Jankowskiej – inspektora w
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, należy „obsługa łączy
elektronicznych, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
(akta kontroli str. 1)
2. W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku założono
zgodnie z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiotową stronę w Biuletynie
Informacji Publicznej. Na stronie tej zamieszczono następujące informacje w postaci „linków”
jako menu tematyczne :

kluczowe osoby (imiona i nazwiska osób pełniących kierownicze funkcje w
Inspektoracie i jego delegaturach),

prawne podstawy działania (zawiera wykaz aktów prawnych stanowiących
podstawę działania Inspektoratu),

struktura organizacyjna (adresy i nazwy jednostek organizacyjnych wchodzących w
skład Inspektoratu),

budżet (podano zatwierdzoną kwotę na rok 2007),

eksport i import (informacje dotyczące zasad eksportu i importu materiałów
podlegających nadzorowi Inspektoratu),

forma prawna jednostki (regulamin organizacyjny jednostki, informacja dotycząca
osobowości prawnej i zasad budżetowania),

instrukcja (sposób poruszania się po podmiotowej stronie BIP Inspektoratu),

kompetencje jednostki (zadania jednostki),

kontrole (sprawozdania z działalności kontrolnej),

majątek (stan majątkowy jednostki, wyszczególnienie majątku na dzień 31.12.2006r.),

ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy i rekrutacja ( treść ogłoszeń, listy osób
spełniających wymagania formalne na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy),

rejestracja producentów (zasady postępowania przy rejestracji producentów),

rejestry i ewidencje (wyszczególniono prowadzone w Inspektoracie rejestry i
ewidencje),

sposób załatwiania spraw ( informacja o przyjęciach interesantów w sprawach skarg
i wniosków, podział merytoryczny spraw),

udostępnianie informacji (formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej),

zadania i plany (plany pracy i plany kontroli),

zarządzenia wewnętrzne (treść zarządzeń wewnętrznych).
(akta kontroli str. 3-71)
2
Zgodnie z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP
powinny znaleźć się ponadto min. informacje dotyczące: sposobu stanowienia aktów
publicznoprawnych, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub
rozstrzygania, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy
publicznej, informacja o stanie Urzędu, długu publicznym, pomocy publicznej oraz
ciężarze publicznym.
W kontrolowanym okresie, zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami Pani Katarzyny Jankowskiej
nie było przypadków wyłączenia jawności informacji publicznej.
W siedzibie Inspektoratu nie wyznaczono miejsca lub urządzenia ogólnodostępnego,
które umożliwiałoby wgląd do aktów prawnych i dokumentów urzędowych. Na terenie
Urzędu nie zamieszczono również informacji, w którym pokoju udostępniane są akta
prawne i dokumenty urzędowe o charakterze informacji publicznej.
W Inspektoracie nie prowadzono zbioru Monitora Polskiego B. Pozostałe zbiory aktów
normatywnych tj.: Dziennik Ustaw i Monitor Polski są prowadzone w formie elektronicznej
systemu informacji prawnej LexisNexis.
Zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów pranych z dnia 20 lipca 2000r. – urzędy terenowych organów administracji
rządowej oraz organów samorządu terytorialnego prowadzą zbiory Dziennika Ustaw,
Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie do
powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach
pracy Urzędu.
3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanych.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z
postanowieniami art. 10 ust. 1 powinna być udostępniania na „wniosek”.
W Inspektoracie opracowano wzór formularza „wniosku o udostępnienie informacji publicznej”.
Formularz udostępniony jest podmiotowej stronie BIP Urzędu.
(wzór wniosku stanowi akta kontroli str.73 )
W kontrolowanym okresie nie wpłynął żaden wniosek.
W kontrolowanym okresie nie wpływały do urzędu skargi na postępowania o udostępnienie
informacji publicznej oraz nie było przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej ze względu
na wyłączenie jawności.
3
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Białymstoku został
poinformowany o prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w
protokole przed podpisaniem protokołu oraz wyjaśnień do stwierdzonych w protokole
nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono
Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.
Białystok, 30 marca 2007 r.
Podpis kierownika
Podpis kontrolujących
jednostki kontrolowanej
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Starszy Inspektor
Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
/-/ Monika Kondratowicz
/-/ Andrzej Stanisław Zaman
4
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards