inspektor_w_dziale_administr

advertisement
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektora w Dziale Administracyjnym
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
ul. Partyzantów 7-9 75-411 Koszalin
Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
ul. Partyzantów 7-9
75-411 Koszalin
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Gospodarowanie majątkiem Inspektoratu,
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką samochodową i paliwami,
3. Prowadzenie gospodarki materiałowej Inspektoratu,
4. Gospodarowanie odpadami we wszystkich komórkach organizacyjnych Inspektoratu oraz wdrażanie rozwiązań i
obowiązków mających na celu zapewnienie realizacji polityki Państwa odnoszącej się do ochrony środowiska na poziomie
jednostki,
5. Gospodarowanie pieczątkami, drukami, środkami niezbędnymi do działalności oraz ich rozdział na poszczególne
komórki organizacyjne,
6. Obsługa kancelaryjna.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Praca biurowa z wykorzystaniem sprzętu: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Siedziba urzędu znajduje się na parterze budynku. Przemieszczanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających
trudności z poruszaniem się po schodach. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości; rozporządzeń resortowych
- obsługa komputera i urządzeń biurowych
dodatkowe
Wykształcenie : średnie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym,
- prawo jazdy kat. B,
- 0,5 roku doświadczenia w administracji lub pracy biurowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:






życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania dokumentów:
Do dnia 13 października 2015 roku
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie ul Partyzantów 7-9 ; 75-411 Koszalin w zamkniętych
kopertach z dopiskiem : konkurs na Inspektora w dziale administracyjnym
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Download