ZATWIERDZAM: Szczecin, dnia marca 2005 r

advertisement
Szczecin, dnia 15 lipca 2009 r.
Egz. Nr 1
BZK. I. Pa - 0932/ 20 /09
PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
1. Jednostka kontrolowana: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I
NASIENNICTWA w Koszalinie, ul. Partyzantów 7/9 75-441 Koszalin.
2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w
składzie:
1) kierownik zespołu - Tomasz Pawnuk
kierownik Oddziału Spraw Obronnych
2) członek zespołu
- Stanisław Domżalski
starszy inspektor wojewódzki
na podstawie upoważnień nr 40/2009 r. i 41/2009 r. z dnia 17 czerwca 2009 r.
3. Kontrolę przeprowadzono 19 czerwca 2009 roku.
4. Zakres kontroli:
1) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze organizacyjnej
Inspektoratu;
2) realizacja planowania obronnego w tym opracowanie kart realizacji zadań
operacyjnych;
3) przygotowanie do kierowania w ramach systemu kierowania obroną województwa
/organizacja stałego dyżuru/.
5. Stwierdzony stan.
Stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa sprawuje Pani Anna KRASKA.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Koszalinie
częściowo realizuje zadania obronne wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967
roku
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, pomimo braku zapisu o ich realizacji w Regulaminie
organizacyjnym,
wprowadzonym
zarządzeniem
wewnętrznym
nr
4/2007
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z
dnia 27 lutego 2007 r.
Egz. Nr 1
Zadania obronne, zgodnie z zakresem czynności stanowiącym załącznik do
Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu, powierzono Pani Małgorzacie Bieleckiej –
starszemu specjaliście, p.o. zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Opracowany zakres
czynności pracownika ujmuje w dziale II lit. D pkt. 6 jedynie „prowadzenie spraw i
koordynacja
zadań
w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej” .
Stały dyżur Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i
Nasiennictwa jest w trakcie organizacji. Przedstawiona dokumentacja w tym zakresie
jest niekompletna w stosunku do ustaleń zawartych w „Wytycznych Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie stałych dyżurów”.
Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie opracowania kart
realizacji zadań operacyjnych przesłanych pismem ZK.I.Pa – 5254/5/05 z dnia
1 września 2005 roku oraz wypisem z „Tabeli realizacji zadań operacyjnych
województwa zachodniopomorskiego” przesłanym za pismem przewodnim ZK.I.Pa 5254/Pf - 673/05 z dnia 12 września w Inspektoracie opracowano część kart realizacji
zadań operacyjnych.
6. Ustalenie nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu
na wykonywanie zadań.
Niedociągnięcia w zapisach regulaminu organizacyjnego Inspektoratu, opracowanych
dokumentach dotyczących spraw obronnych wynikają z niedopatrzenia
przygotowujących je osób, okresu ich opracowania oraz braku aktualizacji.
Nie opracowanie i wdrożenie w życie dokumentacji stałego dyżuru oraz nie
opracowanie części kart realizacji zadań operacyjnych wynika z dużej fluktuacji
pracowników Inspektoratu realizujących zadania obronne. Taki stan rzeczy może
negatywnie wpływać na realizację zadań obronnych przypisanych Inspektoratowi.
7. Wnioski i zalecenia kontrolującego.
W wyniku kontroli stwierdza się, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Koszalinie nie jest w pełni przygotowany do wykonywania zadań
obronnych.
Zalecenia:
1) przy najbliższej nowelizacji regulaminu organizacyjnego Inspektoratu wprowadzić
odpowiednie zapisy dotyczące wykonywania zadań obronnych, zachowując
odpowiednie ich uogólnienie. Szczegółowe zapisy odnoszące się do realizacji
poszczególnych zadań obronnych ująć w zakresie czynności pracowników
/pracownika/, odpowiednio do przepisów prawnych regulujących poszczególne
zadania;
2) do 30 października 2009 roku opracować całość dokumentacji stałego dyżuru
zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego w tej
sprawie;
3) do 30 października 2009 roku opracować i uaktualnić karty realizacji zadań
operacyjnych .
2
Egz. Nr 1
O wykonaniu zalecenia należy powiadomić pisemnie Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Szczecinie.
8. Kierownik jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu, może
zgłaszać kontrolującemu zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
9. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje
w aktach organu kontrolującego.
Kierownik
Jednostki kontrolowanej
/ - / Anna Kraska
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Zespół Kontrolujący
1) / - / Tomasz Pawnuk
Kierownik
Oddziału Spraw Obronnych
2) / - / Stanisław Domżalski
St. inspektor wojewódzki
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards