pobierz plik

advertisement
Załącznik Nr 1.11
……………………………………
pieczątka jednostki organizacyjnej
OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA
ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
CZEŚĆ „A”*
(opis przedmiotu i programu nauczania)
OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Psychologia człowieka dorosłego
Wydział
Instytut/Katedra
Kierunek
Specjalność/specjalizacja
Poziom kształcenia
Profil
Forma studiów
Rok/semestr
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
pedagogika
Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
studia drugiego stopnia
ogólnoakademicki
niestacjonarne
Tytuł /stopień naukowy
(zawodowy).
Imię i nazwisko
prowadzącego przedmiot/
koordynatora przedmiotu
Liczba godzin
dydaktycznych
i formy zajęć
Liczba punktów ECTS
Rygory zaliczenia
Typ przedmiotu
Język wykładowy
Przedmioty wprowadzające
i wymagania wstępne
–
I
dr Anna Szymanik-Kostrzewska
30 wykładów
zaliczenie z oceną
specjalnościowy
język polski
podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej i psychologii
rozwoju człowieka
Efekty kierunkowe
K_W06 ma pogłębioną wiedzę na
temat rozwoju człowieka w cyklu
życia
zarówno
w
aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym
oraz społecznym
Efekty
K_W07 ma rozszerzoną wiedzę o
kształcenia
różnych
rodzajach
struktur
społecznych i instytucjach życia
społecznego; o normach i regułach
prawnych organizujących te normy i
struktury oraz zachodzących między
nimi relacjach z punktu widzenia
procesów edukacyjnych
Efekty przedmiotowe
W01 ma pogłębioną wiedzę na temat
rozwoju człowieka w dorosłości zarówno
w aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym oraz społecznym
W02 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach
więzi społecznych, o rządzących nimi
prawidłowościach oraz występujących w
nich zaburzeniach
K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną
wiedzę na temat biologicznych,
psychologicznych,
społecznych,
filozoficznych podstaw kształcenia i
wychowania;
rozumie
istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności,
harmonii i dysharmonii, normy i
patologii
K_U05
posiada
pogłębione
umiejętności prezentowania własnych
pomysłów, wątpliwości i sugestii,
popierania
ich
rozbudowaną
argumentacją
w
kontekście
wybranych
perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym
zasadami etycznymi
K_U07 ma pogłębione umiejętności
obserwowania,
diagnozowania,
racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji
edukacyjnych
oraz
analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań
K_U11 potrafi twórczo animować
prace nad własnym rozwojem oraz
rozwojem uczestników procesów
edukacyjnych oraz wspierać ich
samodzielność
w
zdobywaniu
wiedzy, a także inspirować do działań
na rzecz uczenia się przez całe życie
K_K01 ma pogłębioną świadomość
poziomu
swojej
wiedzy
i
umiejętności,
rozumie
potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego
K_K02 jest gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych i osobistych;
wykazuje aktywność, podejmuje trud
i odznacza się wytrwałością w
podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych
w obszarze edukacji; angażuje się we
współpracę
K_K06
odznacza
się
odpowiedzialnością
za
własne
przygotowanie
do
pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, czuje się
odpowiedzialny wobec ludzi, dla
których dobra stara się działać,
wyraża taką postawę w środowisku
specjalistów i pośrednio modeluje to
podejście wśród innych
W03 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę
na temat biologicznych,
psychologicznych i społecznych podstaw
kształcenia i wychowania; rozumie istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności,
harmonii i dysharmonii, normy i
patologii w rozwoju człowieka dorosłego
U1 posiada pogłębione umiejętności
prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierania ich
rozbudowaną argumentacją w kontekście
wybranych perspektyw teoretycznych,
poglądów różnych autorów, kierując się
zasadami etycznymi
U2
ma
pogłębione
umiejętności
obserwowania, diagnozowania, oceniania
złożonych sytuacji edukacyjnych oraz
analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań
U03 potrafi twórczo animować prace nad
własnym rozwojem oraz rozwojem
uczestników procesów edukacyjnych i
wspierać
ich
samodzielność
w
zdobywaniu wiedzy, a także inspirować
do działań na rzecz uczenia się przez całe
życie
K01 jest świadom poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
doskonalenia siebie i dokształcania się
K02
jest
aktywny,
gotowy do
podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; odznacza się wytrwałością w
podejmowaniu
indywidualnych
i
zespołowych działań profesjonalnych w
obszarze edukacji; angażuje się we
współpracę
K03 bierze na siebie odpowiedzialność za
własne
przygotowanie
do
pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, czuje się
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których
dobra stara się działać, wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów i
pośrednio modeluje to podejście wśród
innych
.....................................................
data
.........................................................................................................................................
podpis prowadzącego/koordynatora przedmiotu
Objaśnienia:
* Część „A” sylabusa (Opis przedmiotu i programu nauczania) ma postać jednorodną i jako wzór
obowiązuje w całej uczelni.
1. Opis przedmiotu jest opracowany i podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy
dany przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę.
2. Opis przedmiotu jest opracowany i podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy
dany przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę, np. ze względu na różne formy
realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia); przygotowanie przez koordynatora opisu przedmiotu
wymaga współpracy z pozostałymi osobami prowadzącymi przedmiot.
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Rok akademicki: (2015/16) Semestr: (letni/zimowy)
Nazwa przedmiotu
Wydział
Instytut/Katedra
Kierunek
Specjalność/specjalizacja
Opisywana forma zajęć
Liczba godzin
dydaktycznych
Tytuł /stopień naukowy
(zawodowy).
Imię i nazwisko
prowadzącego zajęcia
Psychologia człowieka dorosłego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka
pedagogika
pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
wykłady
30 h
dr Anna Szymanik-Kostrzewska
Treści programowe realizowane podczas zajęć
Opis i wyjaśnienie zmian zachodzących w okresie dorosłości w głównych obszarach rozwoju:
fizycznym, ruchowym, poznawczym, emocjonalnym, społecznym i moralnym.
Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe rozwoju psychicznego. Zasady i prawidłowości
psychicznego rozwoju człowieka. Czynniki ryzyka, zagrożenia prawidłowego rozwoju w
okresie dorosłości. Wpływ otoczenia fizycznego i społecznego na rozwój psychiczny w
okresie dorosłości. Wybrane teorie rozwoju.
Metody dydaktyczne
Metody i kryteria oceniania
Rygor zaliczenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
wykład, dyskusja, praca z książką, prezentacje multimedialne,
materiały źródłowe i filmowe
aktywność na zajęciach + zadania domowe + zaliczenie pisemne: test
mieszany
zaliczenie z oceną
Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań:
Wydawnictwo
Zysk i S-ka
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju
człowieka, tom 2 i 3. Warszawa: PWN
Trempała J. (2011). (red.). Psychologia rozwoju człowieka.
Warszawa:
PWN
Bromley D. (1986). Psychologia starzenia się. Warszawa: PWN
Kielar-Turska M. (2000). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia.
W: J. Strelau (red.) Psychologia, tom 1. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne
Pietrasiński Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: WP
Stuart-Hamilton I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Zysk i
Ska
Turner J., Helms D. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP
Trempała J. (1989). Rozumowanie w okresie wczesnej dorosłości.
Warszawa: PWN
.....................................................
data
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
Objaśnienia do „Programu nauczania przedmiotu”:
1. „Program nauczania przedmiotu” sporządza się odrębnie dla każdej formy przedmiotu.
2. „Program nauczania przedmiotu” jest opracowywany przez prowadzącego daną formę zajęć.
CZĘŚĆ „B”
(opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia)
Opis sposobu realizowania i sprawdzania efektów kształcenia dla przedmiotu
z odniesieniem do form zajęć i sprawdzianów
Efekty kształcenia a forma zajęć
Metody oceniania efektów kształcenia
Efekty kształcenia dla **
kierunku
K_W06,
K_W07,W_11
K_U05, K_U07,
K_U11
K_K01, K_K02,
K_K06
przedmiotu
Forma zajęć
Metody oceniania***
Dyskusje na zajęciach
Efekty kształcenia
dla przedmiotu
U01, U03, K01,
K02
W01-W03
W
U01-U03
W
Zadania domowe
U01, K02, K03
K01-K03
W
Zaliczenie pisemne
W01-W03, U01,
U02
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
Objaśnienia:
Część „B” sylabusa (opisy sposobów realizowania i sprawdzania efektów kształcenia) nie ma
jednorodnej postaci. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni bądź jednostki prowadzące kierunki
studiów mogą w tym zakresie opracować i przyjąć inne wzory i sposoby opisów części „B” sylabusa.
** Tabela. Lewa część tabeli jest przyporządkowaniem efektów przedmiotowych (W01, U02, K01)
do efektów kierunkowych (K_W01, K_U02) oraz wskazaniem form zajęć (W – wykład;
L – laboratorium; Ć – ćwiczenia itd.) pozwalających osiągnąć efekty dla przedmiotu.
*** Tabela. W prawej części tabeli należy zamieścić metody oceniania oraz efekty przedmiotowe,
które są w określony sposób sprawdzane (określają je prowadzący – w tabeli podano przykłady).
Download