Zużyte opony można przetwarzać w 100% ze względu na ich

advertisement
Zużyte opony można przetwarzać w 100% ze względu na ich właściwości
 GRANULAT – otrzymuje się w wyniku rozdrabniania opon na cząstki
fizyczne i chemiczne. Jednakże z powodu ich znacznych ilości i rosnącego
o rozmiarze ± 1 – 10 mm. ZASTOSOWANIE: masywy oponowe, płytki
z roku na rok tempa wytwarzania są najbardziej kłopotliwymi odpadami
podłogowe, materiały do pokrycia dachu, maty tłumiące drgania, warstwy
gumowymi.
podkładowe boisk sportowych i nawierzchnie boisk sportowych,
W krajach rozwiniętych z jednej strony przeciwdziała się zanieczyszczeniu
lepiszcze asfaltowo – gumowe, pobocza dróg.
środowiska zużytymi wyrobami gumowymi poprzez zakazy ich wywozu na
 MIAŁ – otrzymuje się w wyniku rozdrabniania gumy na drobne cząstki
wysypiska, z drugiej strony stosuje się ulgi podatkowe lub bezpośrednie
o rozmiarach poniżej 1 mm. ZASTOSOWANIE: podeszwy butów, sprzęt
dotacje z funduszy proekologicznych dla zapewnienia opłacalności procesów
sportowy, osłona kabli elektrycznych, części samochodowe, pigmenty,
recyklingu. Tak prowadzona konsekwentnie polityka powinna doprowadzić
farba drukarska, nawierzchnie drogowe.
do rozwiązania problemu recyklingu odpadów i zużytych wyrobów.
Jakie materiały otrzymujemy ze zużytych opon?
RECYKLING ENERGETYCZNY oznacza spalanie gumy połączone
 CAŁE OPONY – mogą być poddane recyklingowi bezpośredniej
z odzyskiwaniem wydzielającego się w tym procesie ciepła. Operacja
fizycznej obróbki, mogą być cięte na połówki, ćwiartki lub sprasowane
spalania wymaga odpowiednich pieców zapewniających temperaturę spalania
w bele. ZASTOSOWANIE: jako bele konstrukcyjne, sztuczne rafy,
powyżej 10000C. Do tego celu nadają się piece stosowane w cementowniach.
osłony wyciszające, bariery, nawierzchnie prowizorycznych dróg,
Ze względu na prostotę oraz efektywność recyklingu energetycznego gumy,
wzmocnienia podłoża gruntowego, falochrony.
jego znaczenie bardzo wzrasta. W Polsce spalaniem opon zajmuje się m.in.
 STRZĘPY – otrzymuje się z opon w wyniku mechanicznego
cementownia Górażdże.
rozdrabniania lub rozdzierania na nieregularne kawałki o wymiarach
± 50-300 mm. ZASTOSOWANIE: wypełnienia warstw podłoża dróg,
ZUŻYTE OPONY STANOWIĄ CENNE ZASOBY ZE WZGLĘDU NA
nasypów, warstwy drenujące, izolacje cieplne budynków, bariery
SWOJE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.
wyciszające, budowa składowisk odpadów.
Są materiałem bezpiecznym, niestwarzającym ryzyka, jeżeli się je
 CHIPSY – to nieregularne kawałki opon o wymiarach ± 10 – 50 mm.
w odpowiedni sposób przetwarza, transportuje i magazynuje. Opony
otrzymane w wyniku mechanicznego rozdrabniania lub rozdzierania.
produkuje się obecnie z kauczuku syntetycznego wytwarzanego z surowców
ZASTOSOWANIE: lekkie wypełnienia w budownictwie, warstwy
otrzymywanych z ropy naftowej. Ze względu na rosnące ceny ropy naftowej
drenażowe, podłoże nawierzchni drogowych, budowa składowisk
istnieje potrzeba jej oszczędzania, a tym samym wykorzystania zużytych
odpadów i ich konserwacja, przyczółki mostowe, wyroby dla rolnictwa.
opon w sposób opłacalny i bezpieczny dla środowiska.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards