PI w systemie EMS w Norddeutsche Affinerie Hamburg

advertisement
PI w systemie monitoringu produkcji
opon w Michelin Olsztyn
Paweł Maćków
O wdrożeniu…
Klient
 Projekty Tire Tracking i PressLock
 Czas wdrażania – obecny stan
projektu

Cele wdrożenia systemu Tire
Tracking

Zbieranie danych o wyprodukowanych
oponach z maszyn konfekcyjnych
 Zliczanie czasów przestojów maszyn wraz
z kategoriami przestojów
 Automatyzacja raportów zmianowych
– Overall Equipment Effectiveness

Weryfikacja wykonania planu produkcji
 Analizy statystyczne (SQC)
Cele wdrożenia systemu
PressLock
Porównanie wydajności z różnych
maszyn
 Przyporządkowanie operatora do
wyprodukowanej opony
 Zapis danych o parametrach opony
surowej (ok. 50 wartości)

Sytuacja wyjściowa





19 maszyn konfekcyjnych Krupp
Wymagane oprogramowanie sprzęgające
Raporty wykonywane ręcznie (zliczanie
opon na wózkach)
Rejestracja przerw w produkcji na
podstawie notatek mistrza zmianowego
Niemożliwe określenie dokładnego czasu
trwania przestoju, błędy w określeniu
przyczyny
Zastosowane rozwiązania (Tire Tracking)
Dedykowany interfejs zbierający dane
 Interaktywna aplikacja wymuszająca (popup) podanie przyczyny przestoju w razie
niewyprodukowania kolejnej opony
 Tabele definicji parametrów granicznych
według asortymentów i trybu pracy (PIMDB)
 Raportowanie w Excel - DataLink

Zastosowane rozwiązania (PressLock)
Rozbudowa serwera PI
 Współpraca z systemem pras
wulkanizacyjnych
 Wymiana danych z malowarkami
 Stanowisko naprawiacza
 Generowanie raportów jakościowych

Elementy systemu






Serwer PI – 3000 punktów
PIImport – interaktywna aplikacja na
maszynach konfekcyjnych
PI2SQL – konwersja danych do bazy TDB
SQL2SQL – synchronizacja baz z
systemem na prasach i malowarkach
SQL2OPC – interfejsy obsługujące
komunikację z malowarkami (WinCC)
Report Generator
Elementy systemu
Monitorowanie infrastruktury IT

MCN Health Monitor
– PI Server
– SQL Server
– Maszyny konfekcyjne
– Stanowisko naprawiacza
– Komputer sprzęgający – prasy
– Komputer sprzęgający – malowarki
Elementy systemu
Rozwój projektu
Planowana rozbudowa o kontrolę
końcową (segregację)
 Planowane rozszerzenie funkcjonalności o
przechowywanie receptur
 …centralna baza wszystkich (!)
parametrów wszystkich (!)
wyprodukowanych opon – udostępnianie
danych za pomocą SQL

Download