wzór umowy - Policja Kujawsko

advertisement
WZÓR UMOWY
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia
Umowa nr
/2016
Zawarta w dniu.................2016r. w Bydgoszczy pomiędzy
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy reprezentowanym przez
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Marcina Woźniaka,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a …………………………………………………………… zwanym w treści umowy „Dostawcą”.
Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
SZPiFP-24-16 prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa nowego ogumienia letniego/całorocznego do
pojazdów.
Umowa obejmuje dostawy nowych opon letnich/całorocznych wymienionych w załączniku nr 1
do
umowy
na
łączną
kwotę
..................zł
(słownie
złotych:
………………………………………….).
Szczegółowy wykaz opon zawiera załącznik nr 1 do umowy określający parametry techniczne,
ilość oraz ceny jednostkowe opon, stanowiący integralną część umowy.
Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy jest mowa o „oponach” należy przez to rozumieć
opony, o których mowa w ust. 2.
Na warunkach uzgodnionych niniejszą umową Dostawca zobowiązuje się dostarczyć opony,
a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę zgodnie ze złożoną ofertą przez Dostawcę.
W przypadku gdy Dostawca posiada oddziały na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, umożliwi
Zamawiającemu dokonywanie zakupów we wszystkich tych oddziałach na zasadach określonych
w niniejszej umowie.
§2
Strony ustalają, że każda partia dostarczonych opon odpowiadać będzie wymogom producenta
pojazdów, posiadać będzie metki fabryczne i etykiety oraz atesty.
Dostarczana opona nie może być wyprodukowana wcześniej niż 12 miesięcy licząc od dnia
dostawy.
Każda dostarczona opona posiadać będzie naklejkę na bieżniku zawierającą etykietę wskazującą:
klasę efektywności paliwowej określoną zgodnie z załącznikiem I część A, klasę i wartość
pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia określone zgodnie z załącznikiem I część C oraz
w stosownych przypadkach klasę przyczepności na mokrej nawierzchni określoną zgodnie
z załącznikiem I część B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009
z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej
i innych zasadniczych parametrów, z zastrzeżeniem ust. 4.
W przypadku dostarczania jednorazowo identycznych opon dopuszcza się by dostarczona partia
posiadała jedną drukowaną etykietę wskazującą oznaczenie klasy efektywności paliwowej
określoną zgodnie z załącznikiem I część A, klasę i wartość pomiarową zewnętrznego hałasu
toczenia określone zgodnie z załącznikiem I część C oraz w stosownych przypadkach klasę
przyczepności na mokrej nawierzchni określoną zgodnie z załącznikiem I część B Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie
etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów.
W przypadku dostarczenia opony niezgodnej z wymaganiami określonymi w ust. 1 - 4 lub
niezgodnej z zamówieniem Dostawca wymieni ją na właściwą w terminie 1 dnia roboczego od
dnia zgłoszenia reklamacji faksem na nr …......................... lub adres e-mail…………….Za dni
robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30. Koszty wymiany opony
(w tym np.: koszt transportu/przesyłki) ponosi Dostawca.
Gwarancja na dostarczone opony wynosi: minimum 12 miesięcy od daty dostawy opony.
§3
1. Strony ustalają następujące warunki dostawy:
1) Zakup opon będzie dokonywany sukcesywnie w okresie trwania umowy, zgodnie
z potrzebami Zamawiającego.
2) Rodzaj zamawianych opon oraz ich ilość każdorazowo określane będą w zamówieniu
kierowanym przez wyznaczonego pracownika Wydziału Transportu do Dostawcy
telefonicznie na nr ………………, faksem na nr …………… lub pocztą elektroniczną na
adres e-mail: ……………………..
3) Wszystkie wymienione w zamówieniu opony Dostawca dostarczy razem tzn. w formie
jednej dostawy.
4) Miejsce dostaw: Magazyn Stacji Obsługi Wydziału Transportu w Bydgoszczy przy
ul. Iławskiej 1.
5) Dostawca dostarczy zamówione opony w terminie 2 dni roboczych licząc od otrzymania
informacji, o której mowa w pkt. 2. Przy zamówieniu przekraczającym 30 szt. dopuszcza się
dostawę w terminie 3 dni roboczych. Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do
piątku od godz. 7:30 do 15:30.
6) Dostawy następować będą środkami transportu Dostawcy, na jego koszt i ryzyko.
W sytuacjach szczególnych, pozostających w gestii Zamawiającego, odbiór opon może
odbyć się w siedzibie Dostawcy przez pracownika Zamawiającego.
7) Dostawca dostarczy wraz z dostawą fakturę VAT dotyczącą dostawy.
§4
1.Strony ustalają następujące warunki zapłaty:
1) Rozliczenie następować będzie po każdej należycie zrealizowanej dostawie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Dostawcę. Faktura zawierać będzie m.in. rodzaj i ilość
dostarczonych opon, ceny jednostkowe, kwotę do zapłaty.
2) Dostawca wystawi jedną fakturę obejmującą wszystkie opony dostarczone jedną dostawą
i przekaże ją Zamawiającemu w dniu dostawy opon.
3) Dostawca wystawi fakturę w oparciu o ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr 1
do umowy. Ceny te nie będą podlegały zmianom przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt.3.
4) Faktura wystawiona zostanie w dwóch egzemplarzach, wskazując jako płatnika: KWP w
Bydgoszczy, 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, NIP: 554-031-29-93,
REGON: 091362152.
5) Kwota należności za dostarczone opony zawiera podatek VAT.
6) Płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej
faktury do Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
7) Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
§5
1.Strony ustalają następujące kary umowne:
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy
Dostawcy w wysokości 10% wartości umownej, o której mowa w § 1 ust. 2.
2) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie w stosunku do
terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt. 5 w wysokości 0,1% wartości umownej, o której
mowa w § 1 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w załatwieniu reklamacji –
w wysokości 20% wartości opon, które były przedmiotem reklamacji, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5.
4) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zawyżenie ceny opony– w wysokości
stanowiącej różnicę między ceną zawyżoną a ceną określoną dla tej opony w załączniku nr
1 do umowy,
5) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego – w wysokości 10% wartości umownej, o której mowa w § 1 ust. 2,
2.
3.
4.
5.
6.
z wyjątkiem sytuacji unormowanej w art. 145 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość należnych kar umownych, strony będą mogły
dochodzić od siebie odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy
w terminie 14 dni od złożenia na piśmie przez drugą stronę żądania zapłaty.
Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur za
realizację przedmiotu umowy.
Dostawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 505 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3 i 4
z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności.
Zamawiający oświadcza, że wystawi Dostawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe
naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,2,3 lub 4.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w następujących
przypadkach i na zasadach w nich określonych:
1) W przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności
niezależnych od Dostawcy skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się
niemożliwe. Dostawca składa pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Zamawiającego
w celu jego akceptacji.
2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający dopuszcza
dostarczenie opon o innych wskaźnikach (indeksach) nośności i prędkości z zastrzeżeniem, iż
nie mogą być one mniejsze (gorsze), niż te określone przez Zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dot. przedmiotowego
postępowania przetargowego.
Jednocześnie cena przedmiotu umowy nie może być wyższa, a rozmiar opon musi pozostać
bez zmian.
3) W przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszcza się zmianę
wartości umownej oraz cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1. Zmiana musi być
proporcjonalna do zakresu zmiany stawki podatku VAT.
4) W przypadku gdy przed upływem terminu realizacji umowy określonego w § 10 Zamawiający
nie dokona zakupu produktów na kwotę określoną w § 1 ust. 2 dopuszcza się przedłużenie
tego terminu w zakresie określonym przez strony.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz
naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 w przypadku:
a) co najmniej trzykrotnego opóźnienia w realizowaniu dostaw lub załatwianiu reklamacji
w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 2 ust. 5 i § 3 ust. 5 umowy,
potwierdzonych naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych,
b) co najmniej trzykrotnego dostarczenia opon wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem,
c) co najmniej trzykrotnego zawyżenia cen opon,
d) nie dostarczenia zamówionej opony w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności
uzasadniających to odstąpienie.
§8
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały
stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będą
właściwe rzeczowo sądy powszechne stosowne dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
- ……………………….. tel. …………….. i – …………………… tel. ……………………………
Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Dostawcy są: ……………………………………
§ 10
Umowa niniejsza obowiązuje przez 12 miesięcy od daty jej podpisania, z tym że w przypadku
wcześniejszego wydatkowania kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 umowa wygaśnie przed upływem
tego terminu, z chwilą jej wydatkowania.
§11
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – Wykaz opon.
§12
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.
Dostawca:
Zamawiający:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards