kolokwium-popyt-rynkowy

advertisement
4
reasumując; grupa A Zad.1 Popyt rynkowy na opony z kolcami wyraża równanie P=170-5Q gdzie P
to cena opon wyrażona w dloarach, zaś Q to wielkość produkcji opon w tys. Szt. Opony wytwarzane
są na doskonale konkurencyjnym rynku, a koszt przeciętny (AC) wynosi 60 dolarów za sztukę.
Niestety użytkowaniu opon towarzyszy negatywny efekt zewnętrzny - zniszczenie nawierzchni
drogi miejskiej. Wartość tych szkód opisuje równanie EC=0,25Q2 1. Określ cenę oraz ilość
równowagi rynkowej (pamiętaj, że mamy do czynienia z rynkiem doskonale konkurencyjnym). 2.
Napisz równanie społecznego kosztu krańcowego związanego z produkcją opon. 3. Jaka jest
społecznie optymalna ilość oraz cena równowagi na rynku opon? 4. Ile wynosi czysta strata
społeczna z tytułu nadmiernej - ze społecznego punktu widzenia - wielkości produkcji opon z
kolcami? Zad.2 Znajdująca się u źródeł rzeki papiernia wypuszcza do niej pewna ilość ścieków.
Spółka rybacka zlokalizowana u ujścia tej rzeki ponosi w efekcie zanieczyszczeń koszty w
wysokości 100tys. zł rocznie. Koszty te można byłoby obniżyć do 30tyś. zł rocznie, gdyby
zanieczyszczenie rzeki udało się zmniejszyć o 50%. Całkowite (w 100%) oczyszczenie rzeki
kosztowałoby papiernie 120 tys. zł, zaś oczyszczenie w 50% = 50tys. zł. Załóżmy, że nie ma
prawnego zakazu wypuszczenia tego rodzaju ścieków do rzeki, stąd też przedstawiciele papierni i
spółki rybackiej zasiadają do negocjacji dotyczących redukcji zanieczyszczenia powodowanego
przez papiernię. 1. Czy stronom negocjacji uda się osiągnąć porozumienie, jeżeli ich przedmiotem
będzie redukcja zanieczyszczeń o 50%? Jeśli tak, to wyznacz ceny graniczne negocjatorów i określ
obszar porozumienia. 2. Gdyby spółka rybacka nalegała na całkowitą likwidację zanieczyszczeń, to
czy podczas negocjacji uda się osiągnąć porozumienie? Jeśli tak, to wyznacz ceny graniczne
negocjatorów i określi obszar porozumienia. Zad.3 Samorząd rozważa zbudowanie niewielkiej tamy
na jednej z górskich rzek. Wybudowanie tamy (łącznie z kosztem zakupu terenu) oznaczało będzie
wydatek w wysokości 40 000 000 zł. Istotne koszty i korzyści towarzyszące tej inwestycji,
pojawiają sięw kolejnych latach po wybudowaniu tamy, zostało określone następująco (w ujęciu
rocznym w zł): a) Wartość produkowanej energii - 3 250 000; b) Popyt na walory rekreacyjne
zalewu uformowanego po wybudowaniu tamy: P=100-0,01Q, gdzie Q to liczba wizyt w ciągu roku
nad zalewem. Samorząd zamierza pobierać opłaty za możliwość wypoczywania nad zalewem.
Rozważane są dwie stawki: 50 lub 20zł c) Wartość pszenicy rosnącej na terenie objętym zalewem 400 000; d) Koszt obsługi tamy - 100 000 Czy tama powinna zostać wybudowana, jeżeli stopa
dyskontowa będzie równa 8%? Załóżmy, że odpowiednio użytkowana będzie mogła służyć
wiecznie. Którą stawkę za możliwość wypoczywania nad zalewem powinien wybrać samorząd?
(…)
…, wielkość produkcji i zysk przedsiębiorstwa? Czy żądanie przez nie od państwa subsydium w
wysokości 5 zł od jednostki wytworzonego produktu ma uzasadnienie, jeżeli wyznacznikiem skali
dotacji jest zysk normalny (zerowy zysk ekonomiczny) regulowanego podmiotu? Jeśli nie, to na
jakie subsydium )do jednostki produktu) może liczyć monopolista? Władze miasta muszą
zdecydować, czy wybudować podziemny parking…
… od tego ile są skłonni płacić, oraz korzyść miasta za to, że zarabia. policzyc miejsce zerowe, dla
ceny P=20, czyli 20 = 100 - 0,01Q -> Q = 800 TB = 1/2(100 - 20)(800 - 0) = 32000 - to jest
nadwyzka konsumenta TB = 20 * 8000 - 16000 - zarobek razem: 48000 tak samo robimy dla 50 50
= 100 - 0,01Q -> Q = 500 TB = 1/2(100 - 50)(500 - 0) = 12500 - nadwyzka konsumentów TB = 50 *
5000 = 25000 - zarobek Razem: 37500 Wynika…
Plakat wielokrotnośći dziesiętnej
statystyka matematyczna, cwicz 1 i 2
Finanse Przedsiębiorstw - Przedsiębiorstwo
Zadania
Analiza rentowności. Dźwignia operacyjna
Wyrównywanie potencjałów aerodynamicznych - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download