Materiały informacyjne na temat przebiegu

advertisement
Materiały informacyjne na temat przebiegu, profilaktyki i nadzoru epidemiologicznego
infekcji meningokokowej
1. Choroba meningokokowa może wystąpić jako posocznica, zapalenie opon mózgowordzeniowych lub posocznica z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
2. Choroba meningokokowa o szybkiej progresji może doprowadzić do zgonu w ciągu
kilku godzin od wystąpienia pierwszych objawów.
3. Posocznica meningokokowa bez objawów zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
może szybciej przejść w fazę wstrząsu septycznego i zakończyć się zgonem niż samo
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
4. Objawy posocznicy meningokokowej:
 tachykardia (względna bradykardia jest późnym objawem)
 bladość powłok
 gorączka, dreszcze
 wymioty, bóle brzucha, biegunka
 wysypka o charakterze purpury, petechii, czasem pęcherzowa - może być nieobecna
 bóle stawów, mięśni, kończyn
 drgawki
 zaburzenia stanu świadomości.
5. O rokowaniu decyduje szybkość rozpoznania choroby i wdrożenia leczenia. Opóźnienie
rozpoczęcia leczenia nawet o kilkadziesiąt minut może mieć fatalne skutki. Lekarz
pierwszego kontaktu jest zobowiązany do niezwłocznego wdrożenia postępowania
medycznego.
6. O podejrzeniu wystąpienia choroby meningokokowej należy niezwłocznie
zawiadomić odpowiedniego powiatowego inspektora sanitarnego.
W godzinach urzędowania tj. od godz. 725 do 1500 działa telefon Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach 644-31-26, 644-31-27, 644-20-40 oraz telefon
63-228-75 czynny całodobowo a także
0600-467-328
-
telefon alarmowy (kontakt z osobą dyżurującą pod tym telefonem)
Kontakt telefoniczny z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siedlcach: mgr
Jolantą Kowalską numer stacjonarny (w godzinach urzędowania), całodobowo tel.
komórkowy: 0602-761-266.
7. Schemat postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia meningokokowego
Zakażenia meningokokowe
Oddział szpitalny
Materiał
Tel/fax (niezwłocznie)
Pracownia diagnostyczna
- Diagnostyka mikrobiologiczna
- Zabezpieczenie p.m.r./krwi do PCR
- Przesłanie szczepu do KOROUN
informacja
zwrotna
PSSE
- ustalenie kontaktów
- wymazy z jamy nosowo-gardłowej
- wdrożenie profilaktyki
- informacja
- przesłanie szczepów od nosicieli
szczepy
KOROUN
Badania serologiczne
Badania lekowrażliwości
Badania pokrewieństwa szczepów
Pobrać wymazy z jamy nosowo-gardłowej osób z bezpośredniego kontaktu
i bezwzględnie rozpocząć chemioprofilaktykę (najlepiej w ciągu 24 godzin).
Chemioprofilaktyka jest zalecana :
- osobom, które w ciągu 7 dni poprzedzających miały kontakt z chorym na chorobę
meningokokową,
- domownikom zamieszkującym z chorym,
- uczniom/studentom/osobom śpiącym w tej samej sali sypialnej co chory,
- studentom dzielącym kuchnie z chorym w jednym akademiku,
- skoszarowanym żołnierzom i funkcjonariuszom,
- osobom mającym krótki kontakt z chorym, jeśli miały bezpośredni kontakt z
wydzielinami chorego z dróg oddechowych tuż przed i w trakcie przyjmowania chorego
do szpitala,
- osobom prowadzącym resuscytację usta-usta, odsysanie i intubację.
W przypadku trudności w podjęciu decyzji o objęciu chemioprofilaktyką osoby z kontaktu
ostateczną decyzje podejmuje osoba opracowująca ognisko zakażenia (PSSE).
W żadnym przypadku chemioprofilaktyka nie powinna być opóźniona z powodu
oczekiwania na pobranie lub wynik wymazu.
Podawanie chemioprofilaktyki w przypadku pojedynczego zachorowania wydaje być się
uzasadnione jedynie do 2 tygodni od wystąpienia zachorowania.
Należy powiadomić laboratorium, które wykonuje posiewy wymazów o konieczności
zabezpieczenia wyhodowanych szczepów.
8. Osobom kontaktującym się z chorym (również objętym chemioprofilaktyką) należy
udzielić
informacji o możliwości wystąpienia zachorowania i konieczności zgłaszania się do
lekarza.
9. Schemat stosowania antybiotyków w chemioprofilaktyce zakażeń meningokokowych
wg
wytycznych WHO z 1997r. :
Antybiotyk
Rifampicyna
Ciprofloksacyna
/Cifran/
Ceftrikson
/Lendacin/
Dawki / 24h
Czas trwania
Koszt
u dorosłych
pediatryczne
> 1 m-ca -10mg/kg
1 op. 100 kaps. a
600 mg
2 dni
<1 m-ca – 5 mg/kg
300 mg = 62,00
1 op. 10 tabl. a
500mg
stosuje się > 18r.ż. Poj.dawka
500 mg = 7,00
1 op. 5 fiolek. a
250mg
<15 r.ż. – 125m
poj.dawka
250 mg = 66,00
10. Chemioprofilaktyka u kobiet ciężarnych i karmiących:
- w razie konieczności likwidacji nosicielstwa u kobiet ciężarnych i karmiących
zalecanym lekiem jest ceftriakson (1 dawka 250 mg domięśniowo) .
Szczegółowe informacje na temat zakażeń meningokokowych znajdują się w wytycznych
„Inwazyjna choroba meningokokowi i inne bakteryjne zakażenia ośrodkowego układu
nerwowego - zasady postępowania – Skoczyńska A., Kadłubowski N., Hryniewicz W.”
Wytyczne te znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
www.gis.gov.pl
Download