Protokół nr 9/2013

advertisement
Protokół nr 9/2013
z zebrania Rady Osiedla „Centrum” w dniu 30.09.2013r
Tematy zebrania :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych Osiedla „Centrum” za I półrocze 2013r
– podjęcie uchwał.
3. Informacja o przygotowaniu zasobów Osiedla do sezonu grzewczego 2013/2014 – podjęcie
uchwał.
4. Informacja dot. wykonania prac zalecanych po przeglądzie wiosennym Osiedla „Centrum”
– podjęcie uchwał.
5. Wnioski Przewodniczących Komisji Problemowych – podjęcie uchwal.
6. Interpelacje – odpowiedzi.
7. Sprawy różne.
Obecnych 15 osób wg listy obecności ; Prezes OSM „Przyszłość” p. F.Dezor ; Kierownik
AOI p. M. Kondziołka ; z-ca Kierownika ds. Tech. p. A. Chorążyczewska
Ad 1/
Protokół z poprzedniego zebrania przyjęty został z następującą poprawką:
p. Kierzyk – uzupełnić wypowiedź o zapis: „RO nie ma uprawnień do uchwalania funduszy
celowych”
- wykreślić zapis wypowiedzi mówiący o : „…obecna sytuacja nie ulegnie zmianie przy
zatrudnieniu pracownika z zewnątrz”
- zgłębić zasadność weryfikacji dotychczas stosowanych współczynników LAF i UF z punktu
widzenia zmniejszenia kosztów
(13 gł. „za” ; 0 gł. „przeciw” ; 2 gł. „wstrz.”)
Ad 2/
p. Ekiert- Komisja Rewizyjna przedstawił i omówił wyniki ekonomiczno-finansowe Osiedla
„Centrum” za I półrocze 2013r- zdaniem komisji :
- ogólne wskaźniki ekonom.-finans. Gospodarki lokalami mieszkalnymi ukształtowały się na
dobrym poziomie
- wskazać na wystąpienie niewłaściwych wskaźników w gospodarce lokalami użytkowymi
w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego , a mianowicie:
a/ pogorszenia wyniku brutto o 22%(zmniejszenie przychodów o 4,3% i wzrost kosztów
o 17,2%)
b/ wysoki przyrost o 44% zaległości w płatnościach za lokale użytkowe
- szczegółowej analizy i podjęcia dalszych działań wymagają :
a/ koszty energii elektrycznej –ich wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego wyniósł 17%
b/ koszty przeglądów instalacji gazowej – wzrost w porównaniu do analogicznego okresu
roku poprzedniego wyniósł 17%
c/ wysoki wzrost zaległości w płatnościach za lokale użytkowe o 35%
- komisja proponuje wystąpić do Zarządu z wnioskiem o przedstawienie szczegółowej
porównawczej analizy przychodów , kosztów i wyników najmowanych lokali użytkowych
Osiedla za trzy kwartały 2012r i za trzy kwartały 2013r ze wskazaniem okresów w których
lokale nie były wynajmowane oraz zaległości w płatnościach za poszczególne lokale
1
p. Kępa – uważa, że występowanie zaległości na lokalach użytkowych może mieć swoją
przyczynę w zbyt wysokich stawkach za 1m2, dlatego należałoby się zastanowić nad ich
obniżeniem
p. Gajos – czy AOI prowadzi działania windykacyjne wobec swoich dłużników
- wzrost kosztów energii elektrycznej może być spowodowany faktem użytkowania przez
mieszkańców pomieszczeń wspólnych lub piwnic , w których mają podłączone urządzenia
elektryczne np. zamrażarki , elektronarzędzia ; uważa , że należałoby dokonać przeglądu
takich pomieszczeń pod tym kątem
p.Hein – również uważa, że Osiedle posiada zbyt wysokie stawki w porównaniu z innymi
rejonami miasta ; jest zdania, że lepiej wynajmować za niższą stawkę niż mieć pustostany
za które ponosi się koszty
p. Waczyńska – analizując wzrost kosztów energii należy wziąć pod uwagę fakt , że przy
modernizacji ulic i parkingów doposażono je w dodatkowe punkty świetlne
p. Kondziołka – wyjaśnił , że wysokość stawki za przegląd instalacji gazowej nie wzrosła
od zeszłego roku ; w br. firma rozpoczęła dokonywać przeglądu dużo wcześniej niż poprzedni
laty i stąd też większe koszty pojawiły się już w I półroczu
- wzrost kosztów energii elektrycznej jest najniższy w porównaniu do innych Osiedli
p. Dezor – potwierdził fakt szybszego rozpoczęcia przez firmę przeglądów gazowych ,
w III i IV kwartale br. nastąpi stagnacja w tych kosztach
- aby poprawić sytuację najmu lokali użytkowych przypadku ich większych powierzchni
Zarząd podejmuje decyzje o ich podziale na mniejsze ; w większości przypadków lokale
te znajdują szybko nowych najemców
- przeprowadzane też są remonty generalne lokali użytkowych i taki ma aktualnie miejsce
w biurowcu przy ul. Telesfora 2, gdzie następuje podział pokoi , wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, remont sanitariatów i korytarzy , malowanie pomieszczeń ; lokalizacja
odnowionego biurowca obok sądu i US na pewno zachęci ewentualnych najemców
związanych z tymi branżami
- Zarząd nie jest zwolennikiem obniżenia stawek za lokale, dlatego też proponuje najemcom
podnoszenie standardu najmowanych lokali
-polityka Zarządu jest jednoznaczna i opiera się na jednej zasadzie – robimy wszystko ,
aby utrzymać stawki najmu lokali , bo to stanowi nasz przychód
- działania windykacyjne prowadzone są na bieżąco zarówno przez AOI jak i Zarząd ;
ponadto Zarząd zawiera porozumienia z dłużnikami na spłatę ich zobowiązań wobec Sp-ni
p. Kierzyk – czy są szanse zrealizowania przez Zarząd wniosku o zmianę dostawce energii
lub negocjacji stawek z aktualnymi dostawcami
p. Dezor – Zarząd wystąpił do kilku firm zajmujących się dostawą energii elektrycznej
i w wyniku przeglądu ofert i prowadzonych negocjacji podpisał umowę z PGE SA
„Bełchatów” Opole i oni w naszym imieniu będą wypowiadać dotychczasowe umowy
- na pewno w ten sposób zostanie obniżona cena zakupu energii ; można jednak
przypuszczać, że „Tauron” podniesie opłaty tzw. stałe ; taryfy „Turonu” nie są zatwierdzane
przez URE , jednak te podjęte działania powinny zatrzymać wzrost cen energii elektrycznej
RO podjęła uchwałę o następującej treści :
UCHWAŁA nr 47 / 2013 :
Rada Osiedla „Centrum” OSM „Przyszłość” w Opolna podstawie § 89 ust. 1 pkt.1 ppkt.”a”
Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej – postanawia :
1. Przyjąć informację dot. wyników ekonomiczno-finansowych Osiedla „Centrum”
za I półrocze 2013r i uznać, że ogólne wskaźniki ekonomiczno-finansowe gospodarki
lokalami mieszkalnymi ukształtowały się na dobrym poziomie.
2. Wskazać na niewłaściwe wskaźniki w gospodarce lokalami użytkowymi porównaniu
2
do analogicznego okresu roku poprzedniego , a mianowicie:
a/ pogorszenie wyniku brutto o 22% (zmniejszenie przychodów o 4,3% i wzrost kosztów
o 17,2%)
b/ wysoki przyrost (o 44%) zaległości w płatnościach za lokale użytkowe
3. Zobowiązać AOI „Centrum” i Komisję Rewizyjną do dokonania szczegółowej analizy
kosztów energii elektrycznej i kosztów przeglądów instalacji gazowej, których wzrost
w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 17%.
4. Wystąpić do Zarządu z wnioskiem o przedstawienie RO w m-cu XI br. szczegółowej
porównawczej analizy przychodów, kosztów i wyników najmowanych lokali użytkowych
poszczególnych nieruchomości za trzy kwartały 2012r i trzy kwartały 2013r ze
wskazaniem okresów (dat)w którym lokale nie były wynajmowane oraz zaległości
w płatnościach za wynajmowane poszczególne lokale.
(15 gł. „za” ; 0 gł. „przeciw” ;0 gł. „wstrz.”)
Ad 3/
p. Kondziołka – przedstawił i omówił informację o przygotowaniu Osiedla do sezonu
grzewczego 2013/14
p. Gajos – należało zakręcić lub wyregulować zawory przy grzejnikach w pomieszczeniach
maszynowni i hydroforni ;zobowiązać ECO , aby pilnowała terminu legalizacji urządzeń
w wymiennikowniach
p. Ekiert – umożliwić lokatorom ręczną regulację dopływu ciepła , tak aby w okresie
przejściowym można było samodzielnie regulować temperaturę pomieszczeń
Informacja została przyjęta.
Ad 4/
p. Mokrzycki – Komisja Społ-Samorząd. przedstawił i omówił realizację wniosków
wynikających z wiosennego przeglądu Osiedla
p. Chorążyczewska – przedstawiła wnioski ze spotkania w sprawie odchylenia się
konstrukcji budynku przy ul. Andersa 1a-bz geotechnikiem i firmą „Novotech”
p. Kępa – jest zdania, ze nie należy likwidować placów zabawa nawet , gdy obecnie nie ma
w danej nieruchomości małych dzieci
RO podjęła uchwałę o następującej treści :
UCHWAŁA nr 48 / 2013:
Rada Osiedla „Centrum” OSM „Przyszłość” w Opolu na podstawie § 89 ust. 1 pkt.14 Statutu
Spółdzielni po zapoznaniu się z opinią Komisji Społ-Samorząd.- postanawia :
1. Przyjąć informację przedstawioną przez Kierownictwo AOI z wykonania prac wynikłych
z wiosennego przeglądu Osiedla „Centrum”.
2. Zobowiązać AOI do wystąpienia do właściciela lub zarządcy posesji przy ul. Pasiecznej 4
o wycięcie suchego drzewa, które może stanowić zagrożenie dla mieszkańców
nieruchomości Pasieczna 4a.
3.Przyjąć informację przedstawioną przez z-cę Kierownika ds.Technicznych w sprawie
pękającego budynku przy ul. Andersa 1a-b wg załącznika nr 1.
(15 gł. „za” ; 0 gł. „przeciw” ; 0 gł. „wstrz.”)
Ad 5/
a/ p. Mokrzycki – Komisja Społ-Samorząd. – przedstawił :
1/ pismo mieszkańców nieruchomości przy ul. Andersa 1a-b w sprawie zwołania zebrania
mieszkańców w celu powołania Komitetu Domowego – z uwagi na proponowany termin
zebrania (29.09.-niedziela) – RO pozostawia do zaopiniowania przez Prezydium
3
(15 gł. „za” ; 0 gł. „przeciw” ; 0 gł. „wstrz.”)
b/ p.Śmietański - poinformował o rezygnacji p. S. Bernackiego z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej – RO przyjęła do wiadomości
c/ pismo OSM „Przyszłość” (TT/GDT/3895/13) z dnia 19.08.2013r skierowane do Komitetu
Domowego przy ul. Wrocławskiej 16a-d w sprawie ustanowienia odrębnego konta
rozliczeniowego dla budynku jw. – RO przyjęła do wiadomości
Ad 6/
Interpelacje – nie wystąpiły.
Ad 7/
W sprawach różnych RO rozpatrzyła następujące podania i pisma:
a/ p. Waczyńska – proponuje , aby Zarząd przygotował program modernizacji budynków
4-ro piętrowych wybudowanych w latach 60 – 70 np. o dobudowanie balkonów lub
wyposażenie w dźwigi osobowe
p. Dezor – wyjaśnił , że są to bardzo kosztowne inwestycje na których realizację mieszkańcy
musieliby wyłożyć ok. 20 tys. zł,- od mieszkania , a tych ludzi którzy zamieszkują na to
po prostu nie stać
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała :
I.Kostecka
Opole, dnia 30.09.2013r
Sekretarz RO „Centrum”
R. Bogatko
Przewodniczący RO „Centrum”
F.Śmietański
4
Download