projektem konkursowym Gminy Świercze

advertisement
PROJEKT
DZIAŁŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ
W GMINIE ŚWIERCZE
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest wzrost liczby mieszkańców Gminy Świercze wykonujących
badania profilaktyczne chorób nowotworowych tj. cytologię, mammografię,
kolonoskopię.
INFORMACJE O GMINIE
Gmina Świercze położona jest na Mazowszu
w zachodniej części powiatu
pułtuskiego zajmuje 93,04 km2 co stanowi 11,22 % ogólnej powierzchni powiatu,
zamieszkuje ją 4 737 osób (stan na 31.07.2012 r.) Gmina Świercze graniczy z 5
gminami: z gminą Gzy, Winnica ( powiat pułtuski ), Nasielsk (powiat nowodworski)
oraz Nowe Miasto (powiat płoński) i Sońsk (powiat ciechanowski). Wiodącą funkcją
gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych.
PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA W GMINIE ŚWIERCZE W 2012r.
Odnotowuje się małą zgłaszalność na badania profilaktyczne chorób nowotworowych
wśród mieszkańców Gminy Świercze. Jak apelują środowiska medyczne, przy
rosnącej zachorowalności, wiele osób zgłasza się do lekarza za późno, co w
przypadku raka szyjki macicy, raka jelita grubego, raka piersi
szanse na wyleczenie.
znacząco obniża
Spośród 4737 mieszkańców Gminy Świercze, badanie
profilaktyczne raka jelita grubego (kolonoskopię) powinno wykonać 20,54%, a
poddało się mu zaledwie kilkanaście kobiet i mężczyzn. Zachorowaniem na raka
piersi i raka szyjki macicy zagrożone są kobiety, które stanowią 49,77%
mieszkańców Gminy Świercze. Z przesiewowych badań: cytologicznych skorzystało
niespełna 16%, mammografii poddało się 40,23% kobiet.
W ramach projektu podjęte zostaną działania przełamujące niechęć do
wykonywania badań, która tkwi w małej świadomości na temat profilaktyki i leczenia
chorób nowotworowych, w braku czasu na troskę o własne zdrowie, lęku przed
negatywnymi wynikami czy zawstydzeniu. Działania skierowane zostaną też na
ułatwienie mieszkańcom dostępu do badań.
GRUPY DOCELOWE PROJEKTU
Rodzaj badania
Płeć
Wiek
liczba osób do
przebadania
Cytologia
kobiety
25-59
1148
Mammografia
kobiety
50-65
345
Kolonoskopia
Kobiety i
40-65
100*
mężczyźni
*szacunkowa
HARMONOGRAM
Działanie I
Okres realizacji
Kampania informacyjna na rzecz promocji
II 2013r – IX 2013r.
profilaktyki nowotworowej
Zakup i przygotowanie materiałów promocyjnych
II – IV 2013r.
oraz tj. ulotki, plakaty, banery itp. (włączeni
gimnazjaliści)
Dystrybucja materiałów informacyjnych: sklepy,
III–V 2013r.
ośrodek zdrowia , szkoły, biblioteka, GOPS,
sołtysi, kościoły, tablic ogłoszeniowych itp.
Spotkanie z uczniami Gimnazjum o tematyce
III-IV 2013r.
profilaktyki nowotworowej. Konkurs plastyczny –
plakat „Twoje zdrowie, jest mi potrzebne, zbadaj
się”, Celem konkursu jest zachęcanie
najbliższych: rodziców, dziadków do badań
profilaktycznych za pośrednictwem młodzieży.
Wykłady tematyczne dla mieszkańców z
udziałem specjalistów. np. w szkołach - zebrania
ogólne rodziców, kościoły- po mszach św., przy
okazji szkoleń dla rolników, spotkania
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
III–IX 2013r.
Publikacje informacji profilaktyki nowotworowej:
III–VIII 2013r.
„Wieści Gminne Świercze’, strona internetowej
gminy, blogi: Gminnej Biblioteki Publicznej,OSP
Świercze, strony Internetowych szkół
Spotkanie nawiązujące współpracę
IV 2013r.
propagowania profilaktyki nowotworowej
środowisk lokalnych: (liderzy społeczni,
przedsiębiorcy, nauczyciele, księża, OSP, policja,
GOPS, prasa lokalnej, lekarze, samorządowcy)
Pikniki (szkoły podstawowe) „Dzień rodziny”
V 2013r.
rodzinne: zawody sportowe, gry ,zabawy,
propagowanie profilaktyki nowotworowej
Festyn + dożynki gminne w Świerczach „Postaw
IX 2013r.
na zdrowie” promujący zdrowy styl życia w tym
profilaktykę nowotworową min. Z punktem
informacyjnym „Zdrowa gmina”,
konkurs
„profilaktyka nowotworowa”
Działanie II
V – X 2013r.
Przeprowadzenie badań profilaktycznych
mammografia – organizacja przyjazdu
V–IX 2013r.
mammobusu
Cytologiczne – organizacja wyjazdów
V–IX 2013r.
(bezpłatnych) na badania
Kolonoskopia - organizacja wyjazdu (bezpłatny)
V–IX 2013r.
na badania
Budżet:
Działanie I
60 000zł
Działanie II
40 000 zł
Download