10953,00 zł Informacje dotyczące opłat za

advertisement
Lipinki Łużyckie, 12.02.2014r.
Liczba złożonych deklaracji
867 w tym:
 Liczba deklaracji z segregacją
/2198 osób /
 Liczba deklaracji z brakiem segregacji
/533 osoby/
670
197
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie
Gminy – 3262
Liczba mieszkańców wykazanych w złożonych
deklaracjach- 2731
Różnica= 531 mieszkańców
Sierpień 2013
Liczba gospodarstw domowych:
segregujących odpady
Niesegregujących odpadów
589
197
74,9%
25,1%
Dane na dzień 31.08.2013r.
Luty 2014
Liczba gospodarstw domowych:
segregujących odpady
Niesegregujących odpadów
609
195
75,7%
24,3%
Dane na dzień 10.02.2014r.
Łącznie z terenów zamieszkałych Gminy odebrano
i przekazano do Zakładu Zagospodarowania Odpadami
w Żarach 188,39 ton zmieszanych odpadów
komunalnych
Ilości te w poszczególnych miesiącach kształtowały się
następująco:
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1 odbiór
2 odbiory
1 odbiór
2 odbiory
1 odbiór
2 odbiory
20,970 t
34,890 t
20,420 t
31,650 t
32,050 t
48,410 t
/średnia miesięczna ilość odpadów 32 t/


Cena składowania zmieszanych odpadów
komunalnych w ZZO wynosi 221,40 zł/t
Łączny koszt poniesiony w okresie lipiecgrudzień 2013r. za składowanie odpadami
komunalnymi wyniósł
43761,00 zł
Łącznie z terenu gminy odebrano 36,73 ton
odpadów segregowanych w tym:
Bioodpady
Papier
Tworzywa sztuczne
Szkło
9,22
2,87
11,08
13,56
t
t
t
t
Dodatkowo w grudniu 2013r.
przeprowadzono odbiór
odpadów wielkogabarytowych
podczas, którego odebrano 21,62 t
tych odpadów
W Zakładzie Zagospodarowania Odpadami w Żarach
w
wyniku
mechanicznej
obróbki
odpadów
zmieszanych wysegregowano ponadto:
Papier
Tworzywa sztuczne
Metal
Szkło
1,49
2,16
1,50
5,85
t
t
t
t
Łączna wielkość odpadów wysegregowanych= 11,00 t
11,00 t x 221,40 zł= 2435 zł
Dodatkowo w grudniu 2013r.z terenu Gminy
odebrano
14,5 kg przeterminowanych lekarstw
Koszt odbioru i utylizacji tych odpadów wyniósł
109, 62 zł
Od 1 lipca do 31 grudnia 2013roku:

należności z tytułu opłaty
wpływy z tytułu opłaty

zaległości

(na dzień 31.12.2013r.)
200 532,00 zł
192 833,10 zł
(96%)
7698,90 zł
(4%)




Odbiór i transport odpadów
Zagospodarowanie odpadów
Odbiór lekarstw
Koszty administracyjne
Suma
77 862,00 zł
43 761,00 zł
109,62 zł
23 200,00 zł
144 932,62 zł
Uzyskane wpływy
Poniesione koszty
pozostało
192 833,10 zł
_ 144 932,62 zł
47 900,48 zł
Egzekucję administracyjną
wszczęto wobec 9 podatników
wystawiając
18 tytułów wykonawczych
na łączną kwotę 1086,00 zł.
Umorzono
2 postępowania egzekucyjne
ze względu na spłacenie zadłużenia.
Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych
do wyegzekwowania zostało 966,00 zł.
Od 1 lipca do 31 grudnia 2013roku:


Wpływy z tyt. odsetek
wpływy z tyt. kosztów upomnień
/stan na 31.12.2013r./
27,79 zł
431,20 zł

należności z tyt. kosztów upomnień
1311,20 zł
/koszt jednego upomnienia 8,80zł/
w 2013r. wystawiono
na łączną kwotę
149 upomnień
10953,00 zł
Kalkulację wykonano w oparciu o następujące
koszty miesięczne związane z funkcjonowaniem
gospodarki odpadami:
zagospodarowanie odpadów zmieszanych
32 tony x 243 zł/t
7 776,00 zł
Transport odpadów komunalnych
12 997,00 zł
Odbiór i utylizacja lekarstw
100,00 zł
Koszty obsługi systemu
3 800,00 zł
Koszty realizacji tytułów wykonawczych 700,00 zł
suma
25 373,00 zł
Miesięczne wpływy:
Segregacja
2198 osób x 8 zł = 17 584 zł
Brak segregacji 533 osoby x 15 zł= 7 995 zł
25 579 zł
Wpływy
Wydatki
_
25 579,00 zł
25 373,00 zł
206,00 zł
Nowa stawka opłaty:

segregacja odpadów komunalnych

brak segregacji
8 zł od mieszkańca
15 zł od mieszkańca
Download