Systemy informacyjne sprawozdawczo*ci finansowej Wyk*ad III

advertisement
Michał Suchanek
Sprawozdawczość finansowa
Zajęcia III
Podział aktywów
• ze względu na postać:
•
•
•
•
niematerialne,
rzeczowe,
finansowe,
rozliczenia międzyokresowe;
• ze względu na zdolność do zmiany postaci:
• trwałe,
• obrotowe.
Układ bilansowy aktywów
• aktywa trwałe:
•
•
•
•
•
wartości niematerialne i prawne,
rzeczowe aktywa trwałe,
należności długoterminowe,
inwestycje długoterminowe,
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe;
• aktywa obrotowe:
•
•
•
•
zapasy,
należności krótkoterminowe,
inwestycje krótkoterminowe,
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Aktywa trwałe
• wykorzystywane w sposób ciągły,
• pozostają w przedsiębiorstwie przez okres dłuższy niż 1 rok
Wartości niematerialne i prawne
•
•
•
•
•
licencje, koncesje i inne autorskie prawa majątkowe i pokrewne,
patenty, znaki towarowe i wzory użytkowe i zdobnicze,
prawa do wykorzystania technologii, know-how,
wartość firmy (goodwill),
koszty zakończonych prac rozwojowych.
Rzeczowe aktywa trwałe
• środki trwałe (kompletne, sprawne, użytkowane w działalności podstawowej
przedsiębiorstwa):
• nieruchomości, grunty, prawa do użytkowania gruntów, budynki i budowle, lokale i prawa
do użytkowania lokali,
• maszyny, urządzenia techniczne, środki transportowe,
• ulepszenia i inwestycje w obcych środkach trwałych,
• inwentarz żywy
• środki trwałe w budowie,
• zaliczki na środki trwałe w budowie.
Należności długoterminowe
• prawa do środków pieniężnych,
• wynikają z umów,
• termin spłaty dłuższy niż 1 rok;
• od jednostek powiązanych,
• od pozostałych jednostek.
Inwestycje długoterminowe
• aktywa nabyte lub wytworzone w celu osiągania korzyści z:
• przyrostu ich wartości,
• osiągania odsetek bądź dywidend,
w okresie dłuższym niż 1 rok
• nie są wykorzystywane w działalności podstawowej jednostki
• między innymi, zalicza się:
• nieruchomości,
• WNiP,
• długoterminowe aktywa finansowe…
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
• rezultat tzw. zasady współmierności – koszty poniesione w celu osiągnięcia
określonych przychodów muszą być ujęte w księgach rachunkowych w tym
samym okresie rozliczeniowym;
• „przechowalnia” kosztów
• dwie główne grupy:
• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów,
• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa obrotowe
• zbywane,
• zużywane,
• płatne,
• wymagalne
w okresie krótszym niż 1 rok
Zapasy
• materiały:
• podstawowe materiały produkcyjne,
• pomocnicze materiały produkcyjne,
• materiały eksploatacyjne.
•
•
•
•
półprodukty,
produkcja w toku,
produkty gotowe,
towary.
Należności krótkoterminowe
• kwoty środków pieniężnych należne przedsiębiorstwu w ciągu 1 roku z tytułu:
•
•
•
•
dostawy towarów, wyrobów i usług,
deklarowanych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,
operacji wewnątrzzakładowych,
sporów sądowych.
Inwestycje krótkoterminowe
• analogicznie do inwestycji długoterminowych,
• środki pieniężne.
Krótkoterminowe rozliczenia międzokresowe
• jak wcześniej,
• rozwiązanie (wpisanie w koszty) ma nastąpić w okresie krótszym niż 1 rok, na
przykład:
•
•
•
•
wykupione prenumeraty czasopism,
wykupione polisy ubezpieczeniowe,
przeprowadzone remonty,
opłacone z góry czynsze lub podatki.
• w części dotyczącej okresu po dniu bilansowym.
Pasywa
• kapitały własne:
• kapitały wniesione,
• kapitały wypracowane;
• kapitały obce (zobowiązania):
•
•
•
•
rezerwy na zobowiązania,
zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe,
rozliczenia międzyokresowe.
Kapitały własne
Forma prawna
Kapitał wniesiony
Kapitał wypracowany
Spółka z o.o.
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Spółka akcyjna
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy
Przedsiębiorstwo państwowe
Fundusz założycielski
Fundusz przedsiębiorstwa
Spółdzielnia
Fundusz udziałowy
Fundusz zasobowy
Jednostki rejestrowe
przedsiębiorców, spółki
cywilne, spółki osobowe
Kapitał właściciela
Nie występuje
Pozostałe kapitały własne
• kapitał rezerwowy,
• wynik finansowy z lat ubiegłych,
• wynik finansowy roku obrotowego.
Zobowiązania
• wg terminu spłaty:
• długoterminowe,
• krótkoterminowe,
• wg tytułu prawnego:
•
•
•
•
zwykłe,
finansowe,
warunkowe,
rezerwy.
Pozostałe
• fundusze specjalne – np. ZFŚS,
• rozliczenia międzyokresowe, głównie:
• ujemna wartość firmy,
• przychody przyszłych okresów,
• bierne międzyokresowe rozliczenia kosztów.
Przychody ze sprzedaży
• Korzyści ekonomiczne uzyskane w okresie sprawozdawczym,
• Źródła przychodów,
• Trzy rachunki przychodów:
• Przychody ze sprzedaży działalności operacyjnej,
• Przychody ze sprzedaży pozostałej działalności operacyjnej,
• Przychody ze sprzedaży działalności finansowej.
Koszty
• Celowe zużycia zasobów związanych z działalnością
gospodarczą jednostki w okresie sprawozdawczym,
• Wyrażone w pieniądzu bądź jego ekwiwalencie,
• Trzy rachunki kosztów:
• Koszty działalności operacyjnej:
• Bezpośrednie,
• Pośrednie.
• Koszty pozostałej działalności operacyjnej,
• Koszty działalności finansowej.
Ewidencja kosztów
• Konta zespołu 4. planu kont -> układ rodzajowy,
• Konta zespołu 5. planu kont -> układ według typów
działalności
Rachunek zysków i strat
Układ rodzajowy
Wariant porównawczy
RZiS
Układ funkcjonalny
Wariant kalkulacyjny
RZiS
Rachunek zysków i strat
Wariant kalkulacyjny
Wariant kalkulacyjny
A.
A.
B.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby
Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
B.
Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
C.
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
IV. Podatki i opłaty
D.
Koszty sprzedaży
V. Wynagrodzenia
E.
Koszty ogólnego zarządu
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
F.
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C.
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Wariant kalkulacyjny i porównawczy
F.
Zysk (strata) ze sprzedaży
G.
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H.
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I.
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej (F+G-H)
J.
Przychody finansowe
K.
Koszty finansowe
L.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
M.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
N.
Zysk (strata) brutto (L+/-M)
O.
Podatek dochodowy
P.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
R.
Zysk (strata) netto (N-O-P)
Układ rodzajowy kosztów
• Amortyzacja,
• Zużycie materiałów i energii,
•
•
•
•
•
•
Usługi obce,
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Amortyzacja
• Koszt stanowiący ekwiwalent zużytych w procesie
produkcyjnym środków trwałych,
• Związany z umorzeniem środków trwałych – zmniejszeniem
ich wartości początkowej w wyniku zużycia się – skumulowana
od początku użytkowania amortyzacja,
• Koszt niezwiązany z wydatkiem;
• Wysokość zależy od:
• Wartości początkowej środka trwałego,
• Okresu użytkowania,
• Zastosowanej metody amortyzowania.
Zużycie materiałów i energii
• koszty zużycia materiałów, surowców, obcych półfabrykatów,
• koszty zużycia materiałów pomocniczych, zarówno własnej i obcej produkcji
wykorzystywanych w działalności produkcyjnej i usługowej,
• koszty zużycia materiałów biurowych i gospodarczych,
• koszty zużycia opakowań produkcyjnych i wysyłkowych,
• koszty zakupu książek, czasopism fachowych,
• koszty niedoborów i szkód materiałów wynikłych z ubytków naturalnych lub błędnych
pomiarów zużycia,
• koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
• koszty zużycia sprężonego powietrza,
• koszty zużycia wody,
• koszty zużycia paliw: ciekłych, gazowych i stałych.
Usługi obce
•
usługi transportowe,
•
usługi remontowe,
•
usługi pocztowe,
•
usługi ochrony mienia,
•
usługi wywozu nieczystości,
•
usługi doradztwa prawnego i podatkowego,
•
usługi informatyczne,
•
usługi wydawnicze,
•
usługi biurowe,
•
usługi sprzątania,
•
usługi turystyczne,
•
usługi kulturalne,
•
usługi bankowe,
•
usługi wykonania badań i ekspertyz,
•
usługi najmu i dzierżawy,
•
usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Podatki i opłaty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podatek od nieruchomości, w tym budowli, gruntów i budynków,
podatek od czynności cywilnoprawnych,
podatek od środków transportowych,
podatek akcyzowy,
podatek VAT naliczony, który nie podlega odliczeniu od podatku należnego i zwrotowi
przez Urząd Skarbowy,
podatek VAT należny od importu usług, towarów, produktów, zużytych materiałów
oraz usług własnych, które związane są z reklamą i reprezentacją na zewnątrz,
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
opłaty za korzystanie ze środowiska,
opłaty na rzecz PFRON,
opłaty skarbowe, notarialne, sądowe, administracyjne.
Wynagrodzenia
•
•
•
•
wynagrodzenia brutto w formie pieniężnej,
zasiłków, które wypłacane są ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
nagród i premii, które pochodzą z zysku netto przedsiębiorstwa,
deputaty – wartość świadczeń w naturze.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
•
•
•
•
•
•
•
składki na ubezpieczenia społeczne,
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
składki na Fundusz Pracy,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
odpisy na świadczenia urlopowe,
koszty dokształcania i szkolenia pracowników,
koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (np. odzież ochronna i
robocza, ubezpieczenia osobowe pracowników usługi medyczne),
• dopłaty do biletów miesięcznych.
Pozostałe koszty rodzajowe
• koszty reprezentacji i reklamy (w tym: zakup usług obcych, przekazane z
naszego magazynu materiały, towary i wyroby gotowe),
• koszty podróży służbowych oraz delegacji krajowych i zagranicznych (w tym:
diety, koszty noclegów, koszty dojazdów, przejazdów, ryczałty za użyczenie
prywatnego pojazdu samochodowego, koszty biletów imiennych i na
okaziciela w komunikacji),
• składki na ubezpieczenia majątkowe,
• odprawy pośmiertne,
• koszty wynalazczości i racjonalizacji.
Układ kalkulacyjny kosztów
•
•
•
•
•
•
Koszty produkcji podstawowej,
Koszty wydziałowe,
Koszty sprzedaży,
Koszty zakupu,
Koszty handlowe,
Koszty działalności pomocniczej,
• Koszty ogólnego zarządu,
• Rozliczenie produkcji
Rachunek kosztów – pełna ewidencja
Etapy
1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
2. Rozliczenie kosztów na układ kalkulacyjny – konto 490
„Rozliczenie kosztów”
3. Rozliczenie kosztów w czasie – konto 640 „Rozliczenia
międzyokresowe kosztów”
4. Rozliczenie kosztów produkcji pomocniczej
5. Rozliczenie kosztów pośrednich (wydziałowych)
6. Rozliczenie kosztów wytworzenia na produkty gotowe i
produkcję niezakończoną
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans
- ujęcie statyczne
Rachunek zysków i strat
– zasada memoriałowa
Rachunek przepływów
pieniężnych – zasada
kasowa
Zasada kasowa
• wpływy,
• wydatki.
Sposoby sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych
• metoda bezpośrednia,
• metoda pośrednia.
Metoda bezpośrednia
• wpływy i wydatki wykazane w działalności operacyjnej według podstawowych
tytułów:
• wpływy od odbiorców,
• płatności za dostawy,
• płatności dla oraz w imieniu pracowników;
•
•
•
•
konieczność prowadzenia osobnej ewidencji bądź dostosowania istniejącej;
czytelne przedstawienie struktury,
dostarczanie informacji do analiz na przyszłość,
łatwość weryfikacji.
Metoda pośrednia
• przepływy ustalone jako korekta wyniku finansowego netto,
• widoczna relacja przepływów pieniężnych z pozycjami bilansu i rachunku
zysków i strat,
• nie wymaga rozbudowy ewidencji księgowej.
Trzy rodzaje działalności
• działalność operacyjna,
• działalność inwestycyjna,
• działalność finansowa.
Działalność operacyjna
W szczególności zalicza się:
• wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
• wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat,
• wydatki z tytułu zapłaty za dostarczone towary, materiały, surowce, energię,
usługi,
• wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia,
• wpływy i wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
• wydatki z tytułu podatku dochodowego, innych podatków o płat o charakterze
publicznoprawnym
Działalność inwestycyjna
W szczególności zalicza się:
• wydatki z tytułu zakupu, montażu, uruchomienia środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, inwestycji,
• wpływy ze sprzedaży powyższych,
• wpływy i wydatki z tytułu udzielenia i zwrotu pożyczek innym jednostkom
• wpływy i wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych,
Działalność finansowa
W szczególności zalicza się:
• wpływy z wydania udziałów, akcji i innych instrumentów kapitałowych,
• płatności na rzecz właścicieli akcji lub udziałów,
• wpływy z emisji dłużnych instrumentów finansowych,
• zaciąganie i spłatę kredytów oraz pożyczek,
• wydatki z tytułu podziału zysku,
• wydatki związane z leasingiem finansowym,
• zapłacone odsetki, prowizje i inne koszty
Działalność operacyjna – metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.
Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II.
Wydatki
1.
2.
3.
4.
5.
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I – II)
Działalność operacyjna – metoda pośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.
II.
Zysk (strata) netto
Korekty razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
Działalność inwestycyjna
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.
Wpływy
1.
2.
3.
4.
II.
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych (w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach)
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
1.
2.
3.
4.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)
Działalność finansowa
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.
Wpływy
1.
2.
3.
4.
II.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)
Saldo
D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III +/- B. III +/- C. III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)
Powiązania między elementami sprawozdania
Bilans
Aktywa trwałe
Rachunek przepływów
pieniężnych
Wpływy
Wydatki
Kapitał własny
Aktywa obrotowe
Nadwyżka /
niedobór
środków
pieniężnych
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Rachunek zysków i strat
Wynik finansowy
netto
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Przychody
Koszty
Download