Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - ministerstwo infrastruktury i

advertisement
INSTYTUT ROZWOJU MIAST
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA ROK 2015
Kraków 2015
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) Nazwa – Instytut Rozwoju Miast.
Siedziba – 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2
Podstawowy przedmiot działalności jednostki – prowadzenie badań naukowych
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
Właściwy sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2) Czas trwania działalności jednostki rozpoczyna się od dnia 1 listopada 2002
r. w związku z wydaniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast, opublikowanym
w Dz. U. Nr 180 poz. 1503.
3) Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r., oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku.
4) Jednostka nie posiada wyodrębnionej organizacyjnie jednostki wewnętrznej, samodzielnie sporządzającej sprawozdanie finansowe.
5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Instytut
Rozwoju Miast działalności.
6) W okresie którego dotyczy sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie.
7) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
Uwzględniając wymogi art. 48 i Załącznika nr 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości przedstawiamy opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
w tym metody wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
z tym że:
Środki trwałe
Środki trwałe umarzane były drogą sukcesywnego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.
Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez
przepisy podatkowe.
1
Środki trwałe w cenie nabycia od 1000,00 zł do 3500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie
nabycia nieprzekraczającej 1000,00 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne (licencje i sublicencje na programy komputerowe) wyceniane są według cen nabycia. Jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
W przeciwnym wypadku wartości niematerialne umarzane są drogą sukcesywnego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na okres 24 miesięcy.
Należności
Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty. Nierozliczone na
dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenione były po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.
Należności sporne, wątpliwe obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość.
Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszają te należności.
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów
w toku wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych
od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Materiały zakupywane są jedynie do aktualnie realizowanych tematów i przeznaczane bezpośrednio do zużycia wg cen zakupu.
Rozchód towarów z magazynu – ze względu na specyfikę działalności w Instytucie dotyczy wydawnictw książkowych i odbywa się wg cen przeciętnych, to jest
ustalanych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów.
Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu – ze względu na specyfikę działalności w Instytucie nie występuje przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu.
Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki
pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten
dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne obejmują koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy.
2
Fundusze własne
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartościach nominalnych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym
na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne wykazuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień bilansowy to stan wartości
nominalnej przychodów długo- i krótkoterminowych, których realizacja nastąpi
w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Roboty długoterminowe
Przyjęta metoda ustalania przychodów i kosztów nie zakończonych jako całość
długotrwałych (powyżej 6 miesięcy) umów o usługi, przypadających na poszczególne okresy sprawozdawcze ma na celu poprawne odzwierciedlenie dotyczących danego okresu efektów finansowych realizacji umowy. Stopień zaawansowania prac został ustalony metodą tzw. „koszty plus”, czyli na podstawie porównania kosztów poniesionych i przewidywanych w oparciu o preliminarz kosztów
wymagających jeszcze poniesienia, powiększonych następnie o zysk. Przychody
i koszty ustala się narastająco, od rozpoczęcia umowy. Na wynik danego okresu
wpływa różnica między narastającymi przychodami i kosztami umowy a przychodami i kosztami, które już w poprzednich okresach wpłynęły na wynik. Przychody
ustalone w ten sposób dokumentowane są notami. Podatkowo kosztem uzyskania przychodów są koszty współmierne do zafakturowanych przychodów.
Metoda sporządzania rachunku zysku i strat
Instytut stosuje rozwinięty wariant rachunku kosztów. Wariant ten gwarantuje
informację kosztową w przekroju rodzajowym, podmiotowym i przedmiotowym.
Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariancie porównawczym.
Kraków, dn. 31.03.2016 r.
3
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1.
1) Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi zł 199.192,45
Zaliczają się do nich środki trwałe o wartości netto zł 193.579,95 i wartości niematerialne
i prawne o wartości netto 5.312,50
Zmiany w wartościach brutto i umorzeniach grup rodzajowych środków trwałych okresie
1.01.2015 -31.12.2015 r. obrazuje Załącznik nr 1 oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik nr 2.
2) Instytut posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu w dz. Krowodrza objętego
Kw 59494 działka nr 213 o pow. 0,0524 ha obr. 46 na podstawie Decyzji Nr 75 Ministra
Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie przydziału niektórych składników
mienia Instytutowi Rozwoju Miast z siedzibą w Krakowie.
Wartość gruntu ustalona zgodnie z oświadczeniem b. Urzędu Rejonowego
nr RGG.7224/OPŁ/80/640/93/LA z dnia 20.07.1993 r. wynosi zł 68.120.000,00 tj. po denominacji zł 6.812,00.
3) W Instytucie nie występują nieamortyzowane lub nieumarzane środki trwałe używane na
podstawie umów najmu , leasingu lub dzierżawy.
4) Instytut posiada prawo własności do budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 w Krakowie o oszacowanej wartości rynkowej na kwotę zł. 7.716.000,00.
Z tytułu tego prawa występowało zobowiązanie wobec Urzędu Miasta Krakowa. Od części powierzchni wynajmowanej Instytut uiścił podatek od nieruchomości w kwocie
zł 6.470,00.
5) Kapitał (fundusz) podstawowy wynosi na dzień bilansowy zł 717.671,22 a kapitał (fundusz) rezerwowy zł. 126.495,27.
Instytut jest państwową jednostką organizacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 618 z późn.
zm.).
6) Stan funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny na 31.12.2015 r. wynosi zł 463.215,06
– kwota wynikająca z BO na dzień 1.11.2002 r. po byłym Instytucie Gospodarki Mieszkaniowej.
7) Zysk netto za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wynosi zł 53.501,56. Proponuje się
przeznaczenie zysku na fundusz rezerwowy .
8) Stan rezerw na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł 0,00.
Strona 1 z 5
9) Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą zł 0.
Stan odpisów na 1.01.2015 r. wynosił zł 6.778,59. W ciągu roku rozwiązano odpis na
kwotę zł.6.778,59.
10) Przewidywany umową okres spłaty wszystkich zobowiązań w kwocie zł 495.609,26
wynosi do 1 roku, w tym kwota zł 4.918,54 stanowi kaucję najemców.
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wynoszą zł 140.177,22
z czego:
1. zobowiązanie z tytułu rozliczenia podatku VAT
zł 65.410,00
2. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zł 19.048,00
3. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
zł
16,00
4. zobowiązanie z tytułu PFRON za XII /2014
zł
2.309,00
5. zobowiązanie wobec ZUS z tyt. składek za ubezpieczenia społeczne zł
53.394,22
zobowiązania dotyczą rozliczeń miesiąca XII/2015 i zostały uregulowane w styczniu
i lutym 2015 r.
11) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zł 1.092.141,54
Na to saldo składają się następujące pozycje:
a) Rozliczenie usług długoterminowych
Saldo Wn zł 1.087.754,32
Stosownie do wyjaśnień zawartych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
dotyczy to robót długoterminowych.
Przyjęta metoda ustalania przychodów i kosztów nie zakończonych jako całość długotrwałych (powyżej 6 miesięcy) umów o usługi, przypadających na poszczególne okresy
sprawozdawcze ma na celu poprawne odzwierciedlenie dotyczących danego okresu efektów finansowych realizacji umowy. Stopień zaawansowania prac został ustalony metodą
tzw. „koszty plus”, czyli na podstawie porównania kosztów poniesionych i przewidywanych w oparciu o preliminarz kosztów wymagających jeszcze poniesienia, powiększonych
następnie o zysk. Przychody i koszty ustala się narastająco, od rozpoczęcia umowy.
Na wynik danego okresu wpływa różnica między narastającymi przychodami i kosztami
umowy a przychodami i kosztami, które już w poprzednich okresach wpłynęły na wynik.
Przychody ustalone w ten sposób dokumentowane są notami. Podatkowo kosztem uzyskania przychodów są koszty współmierne do zafakturowanych przychodów.
Na dzień 31.12.2015 r. dokonano weryfikacji i inwentaryzacji robót długoterminowych
i dokonano stosownych korekt w zakresie wyceny, odnosząc ich skutki w ciężar kosztów
operacyjnych.
b) Rezerwa na przyszłe koszty na dzień 31.12.2015 r. wynosi
zł 1.000,00 i dotyczy kosztów bezpośrednich .
Strona 2 z 5
c) Rozliczenia międzyokresowe czynne :
Saldo Wn 5.387,22 z tego:
- ubezpieczenia majątkowe na rok 2016
- prenumerata czasopism na rok 2.016
zł. 4.540,00
zł. 847,22
11a.Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2015 r wynoszą zł. 396.053,40
Na tę kwotę składają się przychody przyszłych okresów z tytułu:
– zaliczek z NCN na kontynuację badań naukowych w 2015 r. zł
3.333,62
– zaliczki na realizację projektu MSZ - „Lwów”
zł
526,65
– zaliczki na realizację projektu z Polsko Niemiecką
Fundacją na rzecz Nauki
zł. 4.783,79
- zaliczki na realizację projektu UE Erasmus
zł. 47.233,44
– wartości netto gruntu przy ul. Cieszyńskiej
zł
2.842,73
- zaliczki na realizację problemów badawczych w ramach dotacji zł. 337.333,17
statutowej
12) Instytut w roku 2015 korzystał z kredytów w rachunkach bieżących.
Na 31.12.2015 r. środki kredytów w rachunkach bieżących zostały zaangażowane.
Zgodnie z obowiązującymi umowami kredytowymi z bankami BPH S.A i PEKAO S.A.
i BGK zabezpieczeniem spłat kredytów są:
– weksel in blanco,
– pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego,
– oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego.
– hipoteka na nieruchomości do wysokość zł 300.000,00.
Instytut nie korzystał w roku 2015 z kredytu pomostowego unijnego w Banku Gospodarstwa
Krajowego na realizację trzech projektów finansowanych z Unii Europejskiej , którego
zabezpieczeniem spłaty były środki otrzymane z Unii Europejskiej.
W miesiącu wrześniu 2015r kredyt pomostowy unijny został w całości spłacony.
Zobowiązania wobec banków z tytułu udzielonych kredytów nie musiały być uregulowane na
31.XII.2015 r, ponieważ zgodnie z zawartymi umowami okres na który zostały zawarte nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W wypadku jednego banku umowa na kredyt w rachunku
bieżącym kończy się w listopadzie 2016 r, w wypadku drugiego w maju 2016 r a kredyt w BGK
podlega spłacie ostatniego dnia grudnia 2016 r.
2.
1) Instytut prowadził badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych. Wartość tych prac stanowiła 75,9 % przychodów ze
sprzedaży produktów. Największy udział w tych przychodach stanowiły: przychody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 449.715,73 zł oraz
przychody z tytułu realizacji projektu dotowanego przez MSZ dotyczącego Utworzenia
Youth Enterprneurship Incubator we Lwowie 311.538,35 zł.
Obok prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych Instytut świadczył usługi projektowania urbanistycznego polegające głównie na opracowywaniu planów zagospodaro-
Strona 3 z 5
wania przestrzennego miast i gmin ,usługi badań i analiz technicznych wód, powietrza i
gleby oraz oceny oddziaływania na środowisko jak również opracowania dokumentacyjne,
strategie i programy.
Działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz usługi
wykonywane były wyłącznie na terenie kraju.
Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia Załącznik nr 3.
2) Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.
3) Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły.
4) Nie wystąpiły przychody i koszty działalności zaniechanej w roku obrotowym, jak również nie przewiduje się ich w roku następnym.
5) Instytut korzysta z przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dochody wolne w roku 2015 wynoszą zł 1.086.911,09
W roku 2015 zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło
zł. 3.605,00
Deklaracje roczne: CIT-8, CIT-8/O złożono do Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza.
Specyfikację kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów
stanowi Załącznik nr 5
6) Instytut sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
7) Nie występują środki trwałe w budowie na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
8) Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie występują i nie planuje się ich poniesienia
w roku następnym.
9) Zyski i straty nadzwyczajne nie występują.
10) Nie występuje podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
2a Przychody powstałe w roku 2015 z tytułu projektów współfinansowanych przez UE, wynoszą
zł 449.715,73 i dotyczą pokrycia wydatkowanych kosztów w projektach: URMA –
INTERREG IVC, HERMAN, airLED (programy dla Europy Środkowej).
Instytut osiągał
również przychody w kwocie zł 112.713,01 z tytułu realizacji Projektu Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego
Strona 4 z 5
Waluty obce na rachunkach bankowych zostały wycenione wg średniego kursu NBP
tj.4,2615 zł obowiązującego na ostatni dzień roku kalendarzowego i zwiększyły wartość tych
rachunków o kwotę zł 3.650,63.
3. Instytut nie sporządza rachunku z przepływu środków pieniężnych.
4. Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosiło 55 osób.
Najliczniej reprezentowane grupy zawodowe to:
geografowie
20 osób
magistrowie gospodarki przestrzennej 10 osób
architekci
7 osób
inżynierowie budownictwa lądowego 5 osób
Pozostali pracownicy to m.in.: inżynierowie inżynierii środowiska, magistrowie zarządzania i
marketingu, ekonomista i socjolog.
Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia Załącznik nr 4.
5. W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
1) Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2) W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywarłyby
istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Instytutu.
3) Istnieje możliwość porównywania danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
6. 1) Instytut nie uczestniczył we wspólnych przedsięwzięciach generujących przychody i koszty a także zobowiązania warunkowe i inwestycje.
2) Transakcje z jednostkami powiązanymi nie wystąpiły.
3) Instytut nie posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów
w organie stanowiącym spółki.
7. W okresie za jaki sporządzane jest sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie metodą
nabycia ani łączenia udziałów.
8. Instytut ma możliwości kontynuowania działalności.
Dotyczy to zarówno prac realizowanych w latach poprzednich, których wycena na dzień bilansowy wynosi zł 1.087.754,32 jak i planowanych do realizacji w roku 2016.
W 2015 roku Instytut otrzymał częściowy zwrot kosztów w kwocie 396.451,46 zł poniesionych na realizację trzech projektów UE : airLed, HERMAN, URMA w latach 2012-2014.
Kraków, 31.03.2016 r.
Strona 5 z 5
BILANS AKTYWA
A
AKTYWA TRWAŁE
I
Wartości niematerialne i prawne
1.
Koszty zakończonych [rac rozwojowych
2.
Wartość firmy
3.
Inne wartości niematerialne i prawne
4.
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II
Rzeczowe aktywa trwałe
1.
Środki trwałe
a)
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c)
urządzenia techniczne i maszyny
d)
środki transportu
e)
inne środki trwałe
2.
Środki trwałe w budowie
3.
Zaliczki na środki trwałe w budowie
III
Należności długoterminowe
1.
Od jednostek powiązanych
2.
Od pozostałych jednostek
IV
Inwestycje długoterminowe
1.
Nieruchomości
2.
Wartości niematerialne i prawne
3.
Długoterminowe aktywa finansowe
a)
w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b)
w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
V
B
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4.
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
I
II
Zapasy
1.
Materiały
2.
Półprodukty i produkty w toku
3.
Produkty gotowe
4.
Towary
5.
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
1.
Należności od jednostek powiązanych
a)
Z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b)
- inne
2.
Należności od pozostałych jednostek
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
Stan na dzień
31.12.2015
31.12.2014
199.192,45
5312,50
5.312,50
193.579,95
193.579,95
2.842,72
183.883,07
6.854,16
300,00
300,00
300,00
-
210.104,77
210.104,77
210.104,77
3.126,10
198.131,85
8.846,82
-
2.053.353,32
2.529.885,94
23.707,53
23.707,53
744.151,72
744.151,72
101.787,39
478.765,14
454.709,14
24.056,00
753.045,60
753.045,60
120.827,07
III
IV
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b)
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c)
inne
d)
dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe1.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
a)
w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b)
w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2.
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
Kraków,31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Kępa
101.787,39
16.789,23
120.827,07
1.594,47
625.575,10
193.352,53
193.352,53
193.352,53
193.352,53
1.092.141,54
630.624,06
275,37
275,37
275,37
1.297.799,83
2.252.545,77
2.739.990,71
Stan na dzień
31.12.2015
31.12.2014
BILANS PASYWA
A
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I
Kapitał (fundusz) podstawowy
II
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV
Kapitał (fundusz) zapasowy
V
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII
VIII
IX
B
-
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I
Rezerwy na zobowiązania
1.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3.
Pozostałe rezerwy
– długoterminowa
– krótkoterminowa
II
Zobowiązania długoterminowe
1.
Wobec jednostek powiązanych
2.
Wobec pozostałych jednostek
a)
kredyty i pożyczki
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
Inne
III
Zobowiązania krótkoterminowe
1.
Wobec jednostek powiązanych
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b)
inne
2.
Wobec pozostałych jednostek
a)
kredyty i pożyczki
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
f)
Zobowiązania wekslowe
IV
g)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h)
z tytułu wynagrodzeń
i)
Inne
3.
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
1.
Ujemna wartość firmy
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
Kraków,31. 03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Kępa
1.360.883,11
717.671,22
463.215,06
126.495,27
1.307.381,55
717.671,22
463.215,06
-
+53.501,56
+126.495,27
-
891.662,66
495.609,26
485.404,32
219.201,09
59.251,91
59.251,91
12.287,10
-
1.432.609,16
-
140.177,22
48.151,81
6.335,19
10.204,94
396.053,40
396.053,40
396.053,40
105.047,03
10.170,14
18.300,99
458.653,58
458.653,58
458.653,58
973.955,58
955.654,59
811.108,76
19.785,34
19.785,34
9.543,32
-
2.252.545,77 2.739.990,71
na dzień 31 XII 2015
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
wariant porównawczy
Dane za okres
bieżący
ubiegły
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI
– w tym od jednostek powiązanych
I
Przychody netto ze sprzedaży produktów
II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
3.565.397,98
3.999.222,31
3.934.307,08
-378.588,78
3.772.745,05
+212.573,06
9.679,68
13.904,20
B
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I
Amortyzacja
II
Zużycie materiałów i energii
III
Usługi obce
IV
Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
V
Wynagrodzenia
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
3.444.429,68
20.795,76
205.429,99
798.886,19
56.142,90
1.921.285,77
293.805,95
147.404,05
679,07
3.814.149,83
21.909,07
148.314,59
819.339,23
58.736,02
2.178.386,69
337.847,45
247.204,78
2.412,00
C
ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A – B)
+120.968,30
+185.072,48
D
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II
Dotacje
III
Inne przychody operacyjne
120.837,85
120.837,85
5.479,47
5.479,47
E
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III
Inne koszty operacyjne
141.256,34
141.256,34
6.393,61
6.393,61
F
ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)
+100.549,81
+184.158,34
G
PRZYCHODY FINANSOWE
I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III
Zysk ze zbycia inwestycji
IV
Aktualizacja wartości inwestycji
V
Inne
7.976,12
708,08
7.268,04
7.031,60
184,07
6.847,53
H
KOSZTY FINANSOWE
I
Odsetki, w tym :
- dla jednostek powiązanych
II
Strata ze zbycia inwestycji
III
Aktualizacja wartości inwestycji
IV
Inne
51.419,37
29.238,35
22.181,02
59.768,67
37.456,80
22.311,87
I
ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)
+57.106,56
+131.421,27
J
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I – J.II)
I
Zyski nadzwyczajne
II
Straty nadzwyczajne
K
ZYSK (strata) BRUTTO (I  J)
L
PODATEK DOCHODOWY
M
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (zwiększenia straty)
A
N
ZYSK ( STRATA) NETTO (K – L – M)
Sporządziła: Elżbieta Kępa
Kraków, 31.03.2016 r
-
-
+57.106,56
+131.421,27
3.605,00
4.926,00
+53.501,56
+126.495,27
Rzeczowy majątek trwały
Załącznik nr 1
ZMIANY W MAJĄTKU TRWAŁYM W 2015 r
Wartość początkowa środków
trwałych
a)
Wyszczególnienie
LP
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Grunty (prawo wieczyste użyt. pr.)
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki
Inwestycje rozpoczęte
Zaliczki na poczet inwestycji
8 Razem
Umorzenia środków trwałych
b)
Wartość
BO 1.01 2015
Przesunięcia
3
w grupach
4
6 812,00
569 951,05
253 371,91
0,00
23 012,79
853 147,75
Wyszczególnienie
LP
Amortyzacja za
rok 2015
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Grunty (prawo wieczyste użyt. pr.)
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki
Inwestycje rozpoczęte
Zaliczki na poczet inwestycji
8 Razem
3
283,38
14 248,78
1 992,66
0,00
0,00
16 524,82
0,00
Umorzenia
BO 1.01 2015
3
3 685,90
371 819,20
244 525,09
0,00
23 012,79
643 042,98
początkowa
przychody
z zakupów
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozchody
inne
6
0,00
5
0,00
0,00
6 347,00
0,00
0,00
B.Z.
31.12 2015
6
3 969,28
386 067,98
240 170,75
0,00
23 012,79
6 347,00
653 220,80
Rozchody
BZ 31.12.2015
7
0,00
0,00
6 347,00
0,00
0,00
(wartość brutto)
8
6 812,00
569 951,05
247 024,91
0,00
23 012,79
6 347,00
846 800,75
Wartość netto na
1.01.2015
BZ 31.12.2015
7
3 126,10
198 131,85
8 846,82
0,00
0,00
(wartość brutto)
8
2 842,72
183 883,07
6 854,16
0,00
0,00
210 104,77
193 579,95
Załącznik nr 2
ZMIANY W WARTOŚCI BRUTTO I UMORZENIU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
BO na 1.01.2015.
wartość
początkowa
1
324 692,44
RAZEM
324 692,44
L.P.
Zwiększenie
wartości w 2014
9 583,44
9 583,44
Zmniejszenie
Wartość brutto na BO na 1.01.2015 r.
wartości z tytułu
31.12.2015 r.
umorzenia
likwidacji
27 300,97
306 974,91
324 692,44
27 300,97
306 974,91
324 692,44
Umorzenia w
2015r.
4 270,94
4 270,94
Zmniejszenie
umorzeń
27 300,97
27 300,97
Umorzenia na
31.12.2015 r.
301 662,41
301 662,41
Wartość netto na
31.12.2015r.
5 312,50
5 312,50
Załącznik nr 3
Wyszczególnienie
I. Przychody ze sprzedaży produktów
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej
a) usługi badawczo-rozwojowe
w tym :
- projekt Lwów
– projekty badawcze własne
– projekty współfinansowane przez UE
- program - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
- programy i opracowania naukowe na podstawie własnej
metodyki, prace dokumentacyjne, programy naukowe
- szkolenia i seminaria
b) projektowanie urbanistyczne
c) badania i analizy
d) oceny oddziaływania na środowisko
e) opracowania dokumentacyjne, strategie i programy
2. Dotacja podmiotowa na działalność statutową
3. Działalność ogólnotechniczna – sprzedaż wydawnictw
4. Pozostała sprzedaż (wynajem pomieszczeń, ksero itp.)
II. Pozostałe przychody operacyjne
1. Przyjęcie na stan magazynu towarów handlowych
2. Otrzymane kary i grzywny
3. Przychody z tyt. obciążeń za rozmowy telefoniczne
Wartość
%
3.565.397,98
100
2.432.465,33
68,2
1.193.352,06
49,1
311.538,35
75.378,78
449.715,73
112.713,01
237.416,76
26,1
6,3
37,7
9,5
19,9
6.589,43
394.972,74
254.749,22
186.894,31
402.497,00
0,5
16,2
10,5
7,7
16,5
957.411,52
26,8
9.679,68
0,3
165.841,45
4,7
120.837,85
100
715,60
0,6
59.223,36
49,0
78,87
0,1
16.541,32
13,7
283,38
0,2
1 ,78
0,0
43.718,19
36,2
8.Przychody z tyt. sprzedaży śr. trwałego
162,60
0,1
9. Przychody z tyt. zbycia makulatury
112,75
0,1
7.976,12
100
103,98
1,3
7.268,04
91,1
604,10
7,6
4. Przychody z tyt. odpisanych zobowiązań
5. Przychody z tyt. prawa wieczystego użytkowania gruntu
6. Zaokrąglenia sald
7.Przychody z tyt. rozliczenia dotacji z 2014 r.-Lwów i programu Changes
III. Przychody finansowe
1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych
2. Dodatnie różnice kursowe
3. Odsetki od należności
D
GK
GŁóWNY
KSIĘGOWY
DN
Pełnomocnik IRM
FK
Dział FinansowoKsięgowy
SN
DYREKTOR
Z-CA DYREKTORA
D/S NAUKOWYCH
Pełnomocnik IRM
RN
RD
KD
RADA NAUKOWA
RZECZNIK
DYSCYPLINARNY
KOMISJA
DYSCYPLINARNA
Sekretarz
Naukowy
B1 – B6
PA
Samodzielne
Stanowisko ds.
Personalnych
DM
Dział Zarządzania, Marketingu
i Współpracy
z Zagranicą
ZAKŁADY NAUKOWOBADAWCZE
S1 – S5
BZ
Biblioteka
Zakładowa
AZ
Archiwum
Zakładowe
SAMODZIELNE
ZESPOŁY
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Specyfikacja kosztów nie uzyskania przychodów
1.Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu
zł.
3. Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
zł. 18.308,00
4. Likwidacja wydawnictw (książki)
zł.
RAZEM PODSTAWA OPODATKOWANIA
Sporządził:
Elżbieta Kępa
283,38
385,00
zł. 18.976,38
Download