Protokół nr 2/2015 z zebrania Rady Osiedla

advertisement
Protokół nr 2/2015
z zebrania Rady Osiedla „Centrum” w dniu 23.02.2015r
Tematy zebrania:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Analiza ilości zużytej wody i kosztów jej podgrzania za I i II półrocze 2014r.
3. Ocena potrzeby wymiany dźwigów na podstawie wyników kontroli UDT i opinii Spółki
„Dźwig ”konserwującej dźwigi w zasobach Spółdzielni.
4. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Rady i Prezydium w
n/w sprawach:
a/ zasad opłat czynszowych dla członków Spółdzielni i osób, które nie są członkami
b/ opomiarowania zużycia wody oraz wprowadzenia liczników z odczytem radiowym
(koszty itp.)
c/ powoływania Komitetów Domowych
5. Uchwalenie Regulaminu Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej RO.
6. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do RO.
7. Sprawy różne – interpelacje.
Obecnych 14 osób wg listy obecności; Gł. Księgowa OSM „Przyszłość” p. C. Walewska ;
Kierownik AOI „Centrum” p. M. Kondziołka.
Do proponowanego porządku obrad zmian nie wniesiono i poddano go głosowaniu.
(14 gł. „za” ; 0 gł. „przeciw” ; 0 gł. „wstrz.”)
Ad 1/
Protokół z poprzedniego zebrania przyjęty został z następującymi poprawkami:
p.Hein – koszty monitorowania budynku przy ul. Andersa 1a-b nie powinny obciążać
funduszu remontowego tej nieruchomości.
p.Ekiert – wnosi, aby materiały opracowane i przedstawione przez p. Chorążyczewską dot.
działań AOI i Zarządu w sprawie budynku Andresa 1a-b stanowiły załącznik do niniejszego
protokołu
(14 gł. „za” ; 0 gł. „przeciw” ; 0 gł. „wstrz.”)
Ad 2/
p. Ekiert – przedstawił i omówił zestawienie tabelaryczne i wskaźniki dot. zużycia wody wraz
z kosztami jej podgrzania – zdaniem Komisji Rewizyjnej:
- należy dokonać porównania zużycia wody w nieruchomości Kośnego 14 w okresie
poprzednich 2 lat i w przypadku zużycia wody na poziomie zbliżonym do zużycia
w I półroczu 2014r ustalić przyczynę nagłego wzrostu zużycia wody w II półroczu 2014r
- monitorować zużycie wody w nieruchomości Fabryczna 8-12 ; w przypadku utrzymywania
się tendencji rosnącej ustalić przyczyny wzrostu zużycia wody
- wyjaśnić stosunkowo wysokie zróżnicowanie kosztów stałych nieruchomości podobnych
pod względem ilości mieszkań oraz wielkości budynków
- dokonać oceny pod względem technicznym przyczyn wysokich kosztów stałych
nieruchomości Waryńskiego 7a
- sprawdzić koszty nieruchomości Fabryczna 8-12, czy nie wystąpiło przesunięcie kosztów
zmiennych na koszty stałe
1
- ustalić przyczyny wzrostu kosztów zmiennych podgrzania wody w nieruchomości Ozimska
53
- monitorować koszty zmienne podgrzania wody w nieruchomościach pl. Teatralny 1-2, 4-5,
10-11
p. Mokrzycki – uważa, że niemożliwy jest spadek zużycia wody w ciągu półrocza o 15%
p. Gajos – uważa, że faktyczne koszty związane z podgrzaniem wody są znacznie niższe niż
koszty jakimi ECO obciąża Spółdzielnię w fakturach
RO podjęła uchwałę o następującej treści:
UCHWAŁA nr 7/2015:
Rada Osiedla „Centrum” OSM „Przyszłość” w Opolu działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 14
Statutu Spółdzielni – postanawia:
1. Przyjąć informację (analizę) przedstawioną przez AOI „Centrum” w sprawie ilości
zużytej wody ciepłej i kosztów jej podgrzania w budynkach mieszkalnych Osiedla
„Centrum” w 2014r – informacja w załączeniu.
2. Zwrócić się do AOI „Centrum” o przedstawienie Radzie Osiedla :
a/ wyjaśnienia przyczyn wysokich wskaźników zużycia wody i kosztów podgrzania,
odbiegających znacznie od poziomu wskaźników średnich w Osiedlu. Dotyczy to:
- zużycia wody/osobę: 2 nieruchomości
- koszty stałe/m-c: 5 nieruchomości
- koszty zmienne/m3: 4 nieruchomości
b/ rozliczenia ilości zużytej wody zimnej we wszystkich budynkach mieszkalnych w
Osiedlu za rok 2014 i przeprowadzenie analizy wyników (wskaźników)
3. Przestrzegać, aby w okresach półrocznych po dokonanych odczytach sporządzać i
analizować rozliczenie zużycia wody zimnej i ciepłej oraz kosztów jej podgrzania we
wszystkich budynkach mieszkalnych w Osiedlu „Centrum”.
Realizację uchwały powierza się:
- pkt. 2 „a” – AOI „Centrum” w terminie do 15.03.2015r
- pkt. 2 „b” – AOI „Centrum” i RO w terminie do 15.03.2015r
- pkt. 3 – AOI „Centrum” i RO (na bieżąco)
(12 gł. „za” ; 2 gł. „przeciw” ; 0 gł. „wstrz.”)
Ad 3/
p. Kierzyk – przedstawił i omówił informację AOI oraz pismo Spółki „Dźwig” w sprawie stanu
technicznego dźwigów znajdujących się w zasobach Osiedla – zdaniem Prezydium:
- należy wystąpić do w/w spółki o bliższe przedstawienie informacji, które z obecnie
eksploatowanych dźwigów mogą być zmodernizowane, a które powinny być wymienione
- na czym polegałaby modernizacja dźwigów i jaki to byłby koszt w porównaniu z ich
wymianą
- jaki byłby okres eksploatacji dźwigu po dokonanej modernizacji
p. Gajos – Komisja Tech.-Ekspl. popiera stanowisko i wnioski UDT oraz Spółki „Dźwig”
p. Walewska – przyznała, że po przeanalizowaniu kosztów energii zużywanej przy
eksploatacji nowo wymienionych dźwigów zauważalny jest ich spadek , co daje nam wniosek
że są to urządzenia energooszczędne
p. Waczyńska – uważa, że w przyszłości wszystkie budynki posiadające więcej niż
3 kondygnacje powinny być wyposażane w dźwigi
RO podjęła uchwałę o następującej treści:
2
UCHWAŁA nr 8/2015:
Rada Osiedla „Centrum” OSM „Przyszłość” w Opolu działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 14
Statutu Spółdzielni – postanawia:
1. Uznać na podstawie pisma (opinii) Spółki „Dźwig” z dnia 12,01,2015r (w załączeniu)
stan techniczny dźwigów osobowych w Osiedlu „Centrum” jako niepokojący i
wymagający stosownych działań z tym związanych. Według opinii Spółki „Dźwig”
na 37 dźwigów, 19 wymaga wymiany lub modernizacji.
2. Zwrócić się do AOI „Centrum” o wystąpienie do Spółki „Dźwig” o wyjaśnienie:
- na czym ma polegać modernizacja poszczególnych dźwigów i jaki byłby koszt
w porównaniu z ich wymianą
- jaki może być przybliżony okres eksploatacji dźwigu po przeprowadzeniu
modernizacji
Wyjaśnienia powyższe powinny dać odpowiedź na pytanie, co jest bardziej zasadne
modernizacja dźwigów, czy ich wymiana, zważywszy koszty ich zakupu i montażu.
(14 gł. „za” ; 0 gł. „przeciw” ; 0 gł. „wstrz.”)
Ad 4/
p. Kierzyk – przedstawił i omówił:
a/ zasady opłat czynszowych dla członków Spółdzielni i osób, które nie są członkami –
RO przyjęła do wiadomości
b/ p. Kondziołka – przedstawił i omówił informację o opomiarowaniu zużycia wody oraz
wprowadzania liczników z odczytem radiowym
p.Jabrzemski – negatywnie ocenia fakt, że w 49 lokalach mieszkalnych Osiedla nie ma
liczników zużycia wody; jest to szczególnie niekorzystne w sytuacji, gdy zamieszkuje
więcej osób niż zgłoszono do opłat
- przypomniał fakt, że w 2009r Rada Nadzorcza zobowiązała uchwałą Zarząd do
olicznikowania 400 mieszkań w całej Spółdzielni – termin tego zadania upłynął
30.09.2010r
p.Ekiert – zgłosił zastrzeżenia do trybu wprowadzenia liczników z odczytem radiowym –
bez wiedzy RO, przy znacznie wyższych kosztach od liczników z odczytem tradycyjnym
p.Kierzyk – wnioskuje o ustalenie przyczyn dla których nie założono liczników wody
w pozostałych nielicznych mieszkaniach; czy jest to niemożliwe z przyczyn tylko po
stronie lokatorów
- proponuje podjęcie uchwały na kolejnym zebraniu Rady przy analizie zużycia wody
w Osiedlu
p. Szczerba – dlaczego przy wymianie wodomierzy z odczytem tradycyjnym nie
wymieniono wszystkich na radiowe tylko pozostawiono 2 rodzaje na jednej nieruchomości
p. Kondziołka – wyjaśnił, że wodomierze wymieniane są w związku z kończącą się
legalizacją i wtedy wymieniane są na wodomierze radiowe
p. Kierzyk – zwrócił uwagę na fakt, że na etapie wprowadzania liczników radiowych Rada
Osiedla została pominięta
- zobowiązał się w imieniu Prezydium do przygotowania pisma w sprawie wystąpienia do
Zarządu o jasne określenie polityki wymiany wodomierzy z zwykłych na radiowe, a także
o wyjaśnienie jakie są stawki za odczyt radiowy lub fizyczny pracowników w przeliczeniu
na 1 wodomierz
Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję.
3
c/ p. Kierzyk – przedstawił i omówił pismo Komisji Społ-Samorząd. skierowane do
mieszkańców Osiedla w sprawie powoływania Komitetów Domowych – RO przyjęła do
wiadomości
d/ p. Kierzyk – przedstawił propozycję pisma skierowanego do Zarządu Spółdzielni w sprawie
wyjaśnienia możliwości montażu klimatyzacji w lokalach mieszkalnych – Ro przyjęła do
wiadomości
Ad 5/
p. Kierzyk – przedstawił projekt Regulaminu Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej RO
RO podjęła uchwałę o następującej treści:
UCHWAŁA nr 9/2015:
Rada Osiedla „Centrum” OSM „Przyszłość” w Opolu działając na podstawie § 5 ust. 3
Regulaminu RO – postanawia:
1. Uchwalić Regulamin Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej Rady Osiedla „Centrum”
OSM „Przyszłość” w Opolu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2015r.
(14 gł. „za” ; 0 gł. „przeciw”; 0 gł. „wstrz.”)
Ad 6/
p. Kierzyk – przedstawił:
a/ pismo Zarządu Spółdzielni z dnia 22.01.2015r L.dz. P/TT/GDT/7113/15 dot. wprowadzenia
do struktury organizacyjnej Spółdzielni osoby ds. zagospodarowywania i utrzymania
terenów zielonych wraz z propozycją pokrycia kosztów zatrudnienia w/w pracownika po
dokonanej analizie Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna
W wyniku jawnego głosowania RO pozytywnie zaopiniowała powyższe propozycje zawarte
w piśmie (13 gł. „za” ; 0 gł. „przeciw” ; 1 gł. „wstrz.”)
b/ pismo Zarządu Spółdzielni w sprawie szkolenia członków organów samorządowych
w m-cu IV br. – wyznaczono termin zgłaszania chętnych uczestników do dnia 9.03.2015r –
RO przyjęła do wiadomości
c/ pismo mieszkańców budynku Fabryczna 14-14b (skierowane do Zarządu Spółdzielni) z dnia
2.02.2015r w sprawie rozliczenia kosztów doprowadzenia instalacji c.w. do budynków jw.
– RO przyjęła do wiadomości
d/ pismo AOI „Centrum” z dnia 13.01.2015r L.dz. AOI/F/JK/70/15 w sprawie decyzji Zarządu
o nieobniżaniu stawki opłat dla Sklepu „Grosik” s.c. ul. Oleska 37 – RO przyjęła do
wiadomości
e/ pismo Zarządu Spółdzielni z dnia 30.01.2015r L.dz. E/CW/576/15 dot. przedawnienia
roszczeń do faktury „Tauronu” sp. z o.o. z dnia 28.10.2014r na kwotę 2765,65 zł,- dot.
nieruchomości przy ul. Ozimskiej 53 – RO przyjęła do wiadomości
4
Ad 7/
W sprawach różnych RO rozpatrzyła następujące podania i pisma:
a/ p. Szczerba – wnosi o wyjaśnienie przyczyny powtarzającego się zjawiska od m-ca IX 2014r
systematycznego 1-dniowego braku wody
- umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych informacji o planowanych remontach w br.
b/ p. Jabrzemski – zwrócił uwagę na fakt ,iż w „Regulaminie wydawania pilotów…” istnieją
martwe zapisy, których na dzień dzisiejszy nie ma kto respektować ; dotyczy to pobierania
kar: wg posiadanych przez niego informacji sprawa ta miała być rozwiązana przez Zarząd
do końca II br.
- wyniki jesiennego przeglądu Osiedla – zostaną rozpatrzone przez Prezydium RO
- w budynkach przy pl. Teatralnym 4-5 i 8-9 istnieją pomieszczenia firmy „Tauron” tzw.
stacje trafo – uważa, że należałoby uregulować ich stan tzn. firma „Tauron” powinna
płacić za ich użytkowanie
- złożył informację z przebiegu sprawy sądowej dot. budynku przy ul. Matejki 5 w sprawie
dźwigu osobowego
c/ pismo Rady Nadzorczej OSM „Przyszłość” z dnia 12.02.2015r L.dz.RN/72/15 w sprawie
informacji dot, skarg na p. Grabowską Wandę ,ul. Nysy Łużyckiej 56/5 – skierowano do
Komisji Społ-Samorząd.
d/ p. Walewska – przedstawiła działania Zarządu skierowane przeciwko Spółce
„Tauron”związane z obciążaniem Spółdzielni zawyżonymi fakturami za pobór energii,
w tym wystąpienia o przedawnienie roszczeń do faktur za energię w budynkach przy
ul. Ozimska 53 i Waryńskiego 23-41
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
I.Kostecka
Opole, dnia 23.02.2015r
z-ca Przewodniczącego RO „Centrum”
E.Król
Przewodniczący RO „Centrum”
P.Kierzyk
5
Download