razem dla nadodrza

advertisement
PO CO?
Intencją Partnerów jest wyjście naprzeciw
wyzwaniom w zakresie potrzeb i problemów społeczności lokalnej oraz działanie
na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców osiedla Nadodrze.
W szczególności chcemy: tworzyć warunki
do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej, ograniczać obszary wykluczenia społecznego, zwiększać kompetencje społeczne w przypadku osób pozostających poza
rynkiem pracy, zwiększać aktywność
mieszkańców, kultywować tradycje i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym,
zwiększać świadomość, wiedzę i kompetencje mieszkańców osiedla, w pełni wykorzystywać możliwości, potencjał i zainteresowania różnych środowisk społecznych osiedla do realizacji działań, podejmować działania zmierzające do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi
na terenie osiedla Nadodrze, wspierać
przedsięwzięcia inicjowane przez partnerów, mające na celu wzbogacenie oferty
społecznej, zbierać informacje o problemach i potrzebach środowiska lokalnego.
DLACZEGO?
poprawa skuteczności działań
innowacyjne podejście
lepsze wykorzystanie zasobów
lepszy dostęp do informacji
różnorodne mechanizmy
wzrost reputacji, wiarygodność
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
POROZUMIENIE JEST OTWARTE
NA NOWYCH PARTNERÓW
Zapraszamy do współpracy!!!
PARTNERSTWO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Terenowej
Pracy Socjalnej Nr 7
50 -244 Wrocław
pl. Św. Macieja 4
Zastępca Kierownika
Zespołu Terenowej
Pracy Socjalnej Nr 7
WIOLETTA BODNAR
tel. 71 78 22 423
e-mail:
[email protected]
Publikacja ta jest dystrybuowana bezpłatnie.
Opracowanie Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
RAZEM DLA
NADODRZA
KTO?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
Siedziba terenowych
pracowników socjalnych
Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr 7
pl. Św. Macieja 4, pl. Św. Macieja 19/20
tel. 71/ 78 22 422
Komisariat Policji Wrocław Ołbin
ul. Rydygiera 46
50 – 249 Wrocław
tel. 71 340 46 82, 71 340 43 06
Rada Osiedla Nadodrze
Jednostka Pomocnicza Miasta
ul. Rydygiera 43, 50–248 Wrocław
tel. 71 328 73 39
Parafia Rzymsko – Katolicka
p.w. Opieki Św. Józefa
ul. Ołbińska 1, 50–259 Wrocław
tel. 71 792 72 61
Komitet Charytatywny Caritas
Straż Miejska
ul. Gwarna 5, 50-001 Wrocław
tel.71/347 16 45
Osiedlowy strażnik miejski:
Robert Sadowski, tel. 60098531
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 8
ul. Składowa 2/4, 50–209 Wrocław
tel. 71 797 87 67
Fundacja Eko Rozwoju
ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
tel. 71 3430849
Towarzystwo Kultury Czynnej
ul. Paulińska 4-8
50 – 247 Wrocław
tel. 663 781 530
Fundacja Rosa
ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław
tel. 71 3432424
Stowarzyszenie Pomocy Iskierka
ZOW - Ognisko Wychowawcze Nr 3
pl. Św. Macieja 5a, 50–244 Wrocław
tel. 71/322 41 14
Info Punkt Nadodrze „Łokietka5”
ul. Łokietka 5/1, 50–243 Wrocław
tel. 883 047 310
Szkoła Podstawowa nr 93
ul. Niemcewicza 29-31, 50–238 Wrocław
tel.71 322 51 74
Szkoła Podstawowa Nr 108
ul. Chrobrego 3, 50-254 Wrocław
tel. 71 794 77 67
Stowarzyszenie SemperAvanti
pl. Św. Macieja 5, 50–244 Wrocław
tel. 71 79 286 79
Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Dubois 11/13, 50-028 Wrocław
tel. 71 328 70 73
Centrum Informacji
i Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6, 50–159 Wrocław
tel. 71 772 49 02
Klub pod Kolumnami
pl. Św. Macieja 21, 50–244 Wrocław
tel. 71 322 95 38
Autorskie Centrum Integracji
POZYTYWKA
ul. Pomorska 55/29, 50-217 Wrocław
tel. 71 793 90 44
Stowarzyszenie Aktywnych
Społecznie Trampolina
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
tel. 693 907 408
Kolegium Pracowników
Służb Społecznych
ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław
tel. 71 329 02 96
CO?
Porozumienie „Aktywne Nadodrze” – moje
miejsce, mój dom” dotyczące współpracy
partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców Osiedla
Nadodrze we Wrocławiu.
KIEDY?
Porozumienie zostało zawarte w dniu 26
kwietnia 2010 r. z inicjatywy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu,
Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr 7 z
siedzibą przy pl. św. Macieja 4.
Porozumienie niniejsze obejmuje swoim
działaniem obszar Osiedla Nadodrze.
GDZIE?
Poprzez zintegrowanie i wspieranie dotychczasowych działań lokalnych na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.
JAK?
Współpraca opiera się w szczególności na
połączeniu środków (wiedzy, informacji,
zasobów ludzkich, kapitału) oraz realizacji
wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw w
oparciu o zasadę równości Partnerów, zaufanie, otwartość i jawność działań.
PRA C UJ EM Y W S PÓL N I E
N A R Z E CZ
PO DN I E SI EN I A
STA N DA R DU ŻY CI A
N A T W OI M O SI EDL U
Download