Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej

advertisement
Artykuł po seminarium: pt. Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego, w
dniu 30 marca 2015.
Autor tekstu:
Dr Tadeusz T. Kaczmarek
www.kaczmarek.waw.pl
Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1
1. Potrzeba istnienia ładu gospodarczego
Punktem wyjścia do badań nad ładem gospodarczym jest system społecznogospodarczy, który jest kategorią nadrzędną i obejmuje siatkę powiązań,
występujących pomiędzy gospodarką, polityką i kulturą. Natomiast system
gospodarczy
dotyczy istotnych powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi i
obejmuje między innymi takie elementy, jak koordynacja, planowanie, motywacja i
kontrola. W ramach systemu mieści się
konstytucja gospodarcza określonego
państwa, dotycząca jego instytucji prawnych oraz norm moralnych. Ona też określa
kształt ładu gospodarczego.
Ład, czyli porządek oznacza istnienie zbioru reguł, które wyznaczają ramy
indywidualnych zachowań ekonomicznych poszczególnych podmiotów oraz odnosi
się do takiego podejścia w polityce gospodarczej, w której ustala się ogólne zasady,
lecz nie dąży się do kształtowania konkretnych zdarzeń i ich następstw. Porządek
jest funkcją reguł i regulacji, określających podstawowe warunki i ramy dla całej
gospodarki.2 W efekcie konkretnego ustalenia reguł, norm i instytucji określone
zostają podstawy do podejmowania działalności gospodarczej. Właściwa polityka
ładu (porządku) w państwie gwarantuje jednostce wolność, a podmiotom
gospodarczym stabilne warunki działania. Polityka porządku wymaga koordynacji
działań w poszczególnych obszarach i gałęziach gospodarki państwa. Dotyczy to
finansów publicznych, podatków, polityki płacowej, emerytalnej i innych. Są to
zadania niezwykle złożone i trudne, a politycy, jak dowodzi praktyka gospodarcza,
skłaniają często do politycznej akcyjności i w ten sposób naruszają zasadę porządku.
W celu szczegółowego przeanalizowania koncepcji ładu ekonomicznego w demokratycznym państwie
odsyłam Czytelnika do mojej książki pt. Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie - Wydawnictwo Difin
Warszawa 2007.
2
Zob. Z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu
regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995, s. 15.
1
1
Wydaje się jednak, że tylko ład gospodarczy, oparty o zasady gospodarki rynkowej,
gwarantuje sukces.
Według F. A. von Hayeka, porządek jest pojęciem niezbędnym do
zrozumienia
wszystkich
złożonych
zjawisk
politycznych,
ekonomicznych
i
społecznych. W analizie tych zjawisk odgrywa taką rolę, jak pojęcie norm prawnych
w wyjaśnianiu wielu podstawowych zjawisk i zdarzeń3. Porządek jest kategorią,
zawierającą wzorce organizacji, które mogą być spontaniczne, samorzutne lub
narzucone z zewnątrz. Jest to kategoria szersza niż prawo w takim zakresie, w jakim
prawo implikuje zewnętrzne ograniczenia. Rodzaje porządku generowanego lub
możliwego do wygenerowania przez prawo są tylko podzbiorem szerszej kategorii
regularnych prawidłowości, cykli i wzorców4.
Ład, czyli porządek jest przeciwieństwem chaosu. Porządek jest podstawą
funkcjonowania każdej formy życia społecznego, to znaczy rodziny, gminy, powiatu,
województwa, państwa, wspólnoty, federacji, unii gospodarczej i politycznej. Te
szczegółowe porządki, na różnych poziomach, gwarantują funkcjonowanie porządku
światowego. Porządek ten jest oparty o dokładnie określone zasady, których
naruszenie prowadzi do destrukcji i chaosu.
Reasumując można powiedzieć, że ład jest celowym i uporządkowanym
związkiem wielu szczegółowych elementów, które jednak nie są niesamodzielnymi
składowymi częściami jakiejś całości, lecz samodzielnymi wielkościami, których
wzajemne wewnętrzne powiązania, niekiedy po dokonaniu niezbędnych korekt,
podlegają ponadczasowym zasadom, jak to własnie jest w przypadku porządku
społecznego lub gospodarczego.
2.Chaos – ujęcie teoretyczne
Ważną przesłanką w obszarze metodologii jest ustalenie cech charakterystycznych
dla kategorii ładu i a contrario dla nieporządku oraz chaosu. Zastanówmy się zatem
najpierw nad kategorią chaosu.
Teorią chaosu naukowcy zaczęli się interesować ponownie od kilkunastu lat i
w dalszym ciągu te naukowe badania są kontynuowane, czego wyrazem są między
innymi ostatnio wydawane książki. Wynika ono przede wszystkim z faktu, że teoria ta
jest nowym podejściem do naukowego opisu złożonych układów fizycznych i
3
4
Zob. F. A. Von Hayek, Law, Legislation and Liberty, Chicago 1973, s. 35.
S. H. Kellert, In the Wake of Chaos, Chicago 1993, s. 19.
2
społecznych, które do niedawna były zbyt skomplikowane, by można było je poznać
w precyzyjny sposób bez badań naukowych. Skuteczność stosowania pojęć i metod
teorii chaosu do analizy stale rosnącego obszaru zjawisk, badanych przez prawie
wszystkie nauki empiryczne, od astronomii i chemii poczynając a na medycynie,
socjologii i ekonomii kończąc, powoduje, że spotkają się z nią naukowcy z różnych
dziedzin badawczych na zróżnicowanym poziomie znajomości matematyki i nauk
ścisłych. Ludzie ci znają przeważnie niektóre klasyczne działy matematyki, potrzebne
im do pracy naukowej, takie jak na przykład rachunek różniczkowy i całkowy oraz
algebrę, które należą do tradycyjnego wykształcenia uniwersyteckiego na wydziałach
technicznych, przyrodniczych i społecznych.
Uczeni ci chcieliby poznać, nie
studiując dokładnie wszystkich działów teorii matematycznych, podstawy teorii
chaosu w stopniu wystarczającym im do jej skutecznego stosowania w swojej
dziedzinie badań naukowych5.
Obszar chaosu stanowi szeroki front badawczy, o bardzo zróżnicowanych
metodach i grupach zagadnień. I chociaż korzysta się z teorii chaosu w wielu
dziedzinach wiedzy, to trudno jest jednoznacznie określić jej istotę. Trudność ta
wynika z rozmytego charakteru tej teorii.
M. Tempczyk, omawiając źródła i
najważniejsze części teorii chaosu wskazuje na teorię fraktali. Twórcą tej teorii jest
amerykański matematyk Benoit Mandelbrot6. Obecnie teoria chaosu coraz częściej
korzysta z geometrii fraktali, ponieważ badane przez nią procesy mają nierzadko
bardzo skomplikowaną strukturę. Wydaje się, że na zastosowanie teorii chaosu w
naukach społecznych i ekonomicznych będzie trzeba jeszcze długo czekać.
Tradycyjnie, przez chaos rozumie się brak jakiegokolwiek porządku i całkowite
pomieszanie wszystkiego. Samo słowo chaos wywodzi się z języka greckiego i
oznacza nieskończenie pustą przestrzeń7. Może też oznaczać bezkształtną masę
pierwotną wszechświata. Kategoria ta od czasów starożytnych jest przedmiotem
zainteresowania badaczy i uczonych. W ostatnich czasach doczekała się ona wielu
opracowań teoretycznych i ujęcia we wstępną formę teorii chaosu8. Istnieją ponadto
takie teorie, jak teoria dynamicznych systemów, katastrof, a także teoria struktur
zmieniających się, uzupełniającą matematyczno-fizyczne teorie opisu
systemów,
M. Tempczyk, Teoria chaosu dla odważnych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002, s. 7.
Zob. B.B. Mandelbrot, Comment on computer rendering of fractal stochastic modes, Comm. Of the ACM 25,8
(1982) 581-583.
7
Por. Brockhaus Enzyklopädie, Mannheim 1987, t. 4, s.418.
8
Por. między innymi: A. Kunick, W.-H. Steeb, Chaos in dynamischen Systemen, 1986, s. 87, 99, 105 nast.
5
6
3
które charakteryzują się zachowaniami przypadkowymi i łączą się z tworzeniem
struktur chaotycznych. Teoria chaosu poprzez badania wielu rożnych procesów oraz
poprzez
dokonywane
symulacje
matematyczne
próbuje
wskazać
sposoby
opanowania chaosu. Z doświadczenia wiadomo, że suma małych zdarzeń może
powodować duże zdarzenia, jak to ma miejsce w przypadku zmiennych zjawisk
pogodowych i klimatycznych. Należy zauważyć, że pewne zdarzenia w ramach tego
rodzaju systemów w krótkich przedziałach czasu można przewidzieć, natomiast
długookresowo zdarzenia są niezwykle trudne do przewidzenia. Spowodowane jest
to wysokim stopniem złożoności powiązań przyczynowych w ramach podsystemów
tak, że powstający obraz zmian i ruchów jest dość przypadkowy, a ostatecznie
powstają z tego struktury chaotyczne.
Jednak teoria chaosu stosowana do badania zjawisk przyrodniczych,
technicznych,
gospodarczych,
deterministyczny chaos
społecznych
i
ekologicznych
informuje,
że
stosowany w obszarze określonego systemu, zgodnie z
pewnymi stałymi regułami i częściowo z wyłączeniem elementów stochastycznych,
określany bywa przez nowy rodzaj atraktorów9.
Wywołują one przypadkowe
zachowania w wielu systemach, jednak związki przyczynowe pozostają, a co
najważniejsze stwierdza się istnienie określonych porządków i fraktalnej struktury
chaosu. Jednym z bardziej znanych atraktorów jest atraktor Lorenza, który pokazuje,
że cały system globalnie może być stabilny i przewidywalny, jednakże lokalnie bywa
nieprzewidywalny. W atraktorze Lorenza łączy się przypadkowość z porządkiem. W
chaosie traci swoje znaczenie redukcjonizm, według którego zjawiska i procesy dość
złożone oraz rządzące nimi specyficzne prawa dają się wyjaśnić przez sprowadzenie
ich do zjawisk i procesów prostszych. Systemów nie można redukować do części,
ponieważ systemy są spójne i w ramach sprzężeń zwrotnych oddziałują one na
siebie wzajemnie. Proste i złożone formy łączą się w sposób bardzo ścisły, a
niekiedy nierozdzielny.
Prawdopodobnie w przyszłości dla potrzeb badań w dziedzinie nauk
ekonomicznych
użyteczna
występującego
w
może
złożonych
się
okazać
procesach
teoria
przyrody.
chaosu
dynamicznego,
Prowadzone
badania
dynamicznych układów niestabilnych i nieliniowych doprowadziły do zrozumienia
Atraktor w teorii chaosu oznacza stan końcowy dynamicznego systemu w przebiegu ewolucyjnego procesu,
kiedy dawne trajektorie procesu nie są z nim zbieżne. Atraktor może być punktem, zamkniętą krzywą albo dolną
przestrzenią obszaru fazy, w której następnie ten dynamiczny system pozostaje.
9
4
skomplikowanych rodzajów ruchu, w których jednocześnie występują dwie
właściwości, dawniej uważane powszechnie za przeciwstawne sobie i nie dające się
pogodzić. Chodzi o przyczynowość i wynikającą z niej jednoznaczność, a także o
nieregularność i związaną z nią nieprzewidywalność. Uczeni dowiedli, że układ
zdeterminowany wcale nie musi działać w sposób prosty i przewidywalny. Te
nieregularne i nieprzewidywalne w dłuższych okresach rodzaje dynamiki nazwano
chaosem dynamicznym, aby odróżnić je od zachowań układów całkowicie
przypadkowych, w których funkcjonowaniu nie ma żadnej jednoznaczności i które w
związku z tym podlegają jedynie prawom statystycznym 10. W tym kontekście
interesująca jest koncepcja spontanicznego porządku uznawanego coraz częściej za
naukową zasadę teorii ekonomii. Spontaniczny porządek jest dynamicznym,
otwartym procesem, w którym nieprzerwany strumień innowacji jest kreowany przez
konkurencję i przedsiębiorczość11.
Nowym i ambitnym zadaniem dla naukowców i praktyków jest kwestia
sterowania układami chaotycznymi, co pojawiło się przed dziesięciu laty, a w wyniku
prac prowadzonych przez E. Otta oraz innych fizyków, zostało już częściowo
opracowane teoretycznie i zweryfikowane empirycznie 12.
Korzystając
z układów
chaotycznych, na przykład w dziedzinie techniki i technologii, możemy starać się albo
wyeliminować chaos z działania, albo możemy ograniczyć lub zmienić to działanie w
celu poprawienia efektywności i jakości
wykonywanej pracy13. Teoria chaosu
pomaga znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego pewne procesy i zdarzenia w
odległym horyzoncie czasowym są nieprzewidywalne. Teoria ta znajduje także
zastosowanie w prognozowaniu koniunktury gospodarczej, formułowaniu modeli
przyszłej
konsumpcji
i
opracowaniu
wskaźników
optymalnego
wzrostu
gospodarczego. Dalsze możliwości zastosowania teorii chaosu, to przewidywanie
wahań kursowych, prognozowanie poziomu cen akcji oraz ekstrapolacji rozmiarów
produktu krajowego brutto (PKB). Przejście od ujęcia matematycznego do
10
M. Tempczyk, op. cit., s. 74.
Z. Hockuba, op. cit., s. 18.
12
Por. E. Ott, Chaos w układach dynamicznych, WNT Warszawa 1997 oraz G. Gerken, Manager ... Die Helden
des Chaos, ECON Verlag Düsseldorf/Wien/New York/Moskau 1992.
13
Sterowanie chaotyczne zostało użyte między innymi do zmniejszenia nieregularności pracy serca, a obecnie
prowadzone są prace zmierzające do sterowania pracą mózgu i pomagające przezwyciężyć pewne choroby. Są to
badania trudne i ryzykowne, dlatego na razie prowadzi się je na zwierzętach. Wieloletnie badania empiryczne
pozwoliły odkryć i sklasyfikować wiele rodzajów niestabilnego, chaotycznego działania poszczególnych partii
mózgu ludzkiego. - M. Tempczyk, op. cit., s.91.
11
5
zastosowań praktycznych teorii chaosu wymagać będzie jeszcze wielu lat studiów i
eksperymentów14.
Chaos może dotyczyć funkcjonowania gospodarki jednego kraju, ale może też
objąć współpracę gospodarczą rozwijaną pomiędzy wieloma państwami. Może on
dotyczyć sfery monetarnej, ale może równie groźnie dotknąć sfery realnej. W tym
miejscu warto przedstawić różnice, które można
zidentyfikować w obszarze
zarządzania różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami w odniesieniu do ładu i w
warunkach chaosu. Oto krótkie zestawienie tych najważniejszych różnic.
Tabela nr 1
Różnice w zarządzaniu instytucją w warunkach ładu i chaosu
Zarządzanie w warunkach ładu
Zarządzanie w warunkach
chaosu
Stabilność
Niestabilność
Organizacja
Samoorganizacja
Świat rzeczywisty
Świat wirtualny
Racjonalność
Paradoks
Źródło: opracowanie własne.
3. Pojęcie ładu15
W obszarze działań człowieka nie musi jednak panować chaos. Z doświadczenia
wynika, że częściej panuje porządek, przez który rozumie się stałość reguł
niezbędnych w procesie budowania mechanizmu sprawnego funkcjonowania
różnych podmiotów, w tym osób fizycznych i prawnych, zapewnienia właściwych
zachowań obywateli, a także tworzenia zespołu niezbędnych instytucji w każdym
państwie. Porządek w przeciwieństwie do chaosu jest wyobrażeniem pewnego stanu
idealnego i uporządkowanego. Przyjmując jako punkt wyjścia charakterystykę
sektorów gospodarki, możemy mówić o porządku gospodarczym, finansowym,
monetarnym, społecznym, agrarnym, prawnym, o porządku na rynku pracy, w
wymianie handlowej oraz o innych porządkach. Taksonomia może dotyczyć
porządku w wymienionych obszarach, ale może też obejmować kategorie i instytucje
14
Zob. A. Pinkwart, Chaos und Unternehmenskrise, Wiesbaden 1992, passim.
Ład gospodarczy w języku niemieckim – to Wirtschaftsordnung, w języku angielskim: Economic System,
Economic Order, a w języku francuskim: Le système économique.
15
6
nadrzędne, np. całe państwa, czy też globalną gospodarkę i wówczas zasadę
porządku można odnieść do całego świata.
Przystępując do opisania zasady ładu należy sięgnąć do prawa naturalnego.
Prawo naturalne można podzielić na prawo pozytywne i prawa przyrody. Prawo
pozytywne obejmuje reguły postępowania w sensie prawnym, natomiast prawo
przyrody może dotyczyć zarówno reguł jak i prawidłowości w przyrodzie.
Idea ładu, jako zjawiska przeciwstawnego zmienności i chaosowi, pojawiła się
historycznie bardzo dawno. I tak, jak prawa przyrody wyrażają porządek przyrody,
ograniczający jej zmienność i chaotyczność, tak prawo jako reguła postępowania
wprowadza stałość do obszaru ludzkich działań.
oznaczało u Hezjoda reguły postępowania
Heraklita teios nomos (prawo boskie)
Greckie słowo nomos (prawo)
nadane ludziom przez Zeusa, a u
zostało utożsamione z zasadą świata.
Filozofowie antyczni przeciwstawiali sobie dwa pojęcia: prawo i chaos - tak w
przyrodzie jak i w życiu ludzi. Można przyjąć, że Cyceron był tym filozofem, który
zakończył antyczny okres rozwoju koncepcji prawa naturalnego. Uważał on to prawo
za powszechne, niezależne od woli
ludzkiej, niezmienne i wieczne.
Ponadto
twierdził, że prawo naturalne jest niepisane i wrodzone, a jego źródłem jest Bóg i
natura. Żyć w zgodzie z naturą polega na kultywowaniu czterech cnót, a mianowicie
mądrości, sprawiedliwości, wielkoduszności i umiarkowania16. Cyceron mówiąc o
prawie
pozytywnym
użył
słowa
ius
(prawo),
wskazując
na
związek
ze
sprawiedliwością, a lex naturae uznał za fundament sprawiedliwości. Jeśli więc
prawo pozytywne ma być sprawiedliwe, to musi być zgodne z prawem naturalnym.
Tworzenie antycznej koncepcji prawa trwało ponad 700 lat i było związane
przekonaniem
o
niezmienności,
rozumności
i
wieczności
kosmosu
z
oraz
uniwersalności rządzących nim zasad.
Średniowieczne ujęcie prawa naturalnego zasadniczo nie odbiegało od
cycerońskiego. Dodatki i zmiany pochodzą głównie z tego, że Bóg teologii katolickiej
nie może być rozumiany panteistycznie. Jednolite u Cycerona prawo natury u
wybitnego myśliciela wieków średnich -Tomasza z Akwinu rozpadło się na prawo
boskie, prawo wieczne, prawo naturalne i prawo ludzkie. Prawo wieczne jest zbiorem
zasad, które istnieją w Bogu i dotyczą wszystkich bytów bez wyjątku. W ten sposób
Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1, Warszawa PWN 1998, s. 154 i nast. – Obserwując przyrodę
stwierdzamy naturalny porządek. Odnosi się on do pór roku, rytmu dnia i nocy, flory i fauny, narodzin i śmierci.
Tymi prawidłowościami, bardzo interesującymi, nie będziemy się zajmować, ponieważ ta książka poświęcona
jest porządkowi gospodarczemu.
16
7
ostateczną racją ustroju świata są właśnie te zasady, które między innymi
konstytuują naturę.
Zasadnicza nowość pojawiła się w racjonalizmie filozoficznym, co znalazło
wyraz w zeświecczeniu prawa naturalnego, czyli odebranie jemu genezy religijnej.
Grocjusz twierdził, że nawet Bóg nie jest władny zmienić prawa naturalnego. U
podstaw takiego podejścia leżały z pewnością zdarzenia polityczne, w tym powstanie
nowożytnych państw, a także rozwój filozofii racjonalistycznej i powstanie nowożytnej
nauki. Tacy racjonaliści jak Grocjusz, Spinoza, empirysta J. Locke przedstawiali
podobne konstrukcje prawno-naturalne. Z racjonalizmu Kartezjusza i empiryzmu
Newtona wynika, że
przyroda i człowiek podlegają wiecznym, koniecznym i
niezmiennym zasadom natury17.
W tym kontekście pogląd Monteskiusza, że prawo rozumiane jako zbiór reguł
postępowania opiera się na koniecznych relacjach, wypływających z natury rzeczy,
nie może być jakąkolwiek niespodzianką. Nie jest też zaskakujące uniezależnienie
prawa naturalnego od religii, skoro każdy może odkryć jego reguły wysiłkiem
własnego
rozumu.
racjonalizmie
Ważnym
uzupełnieniem
filozofii
prawa
naturalnego
po
była neokantowska idea prawa naturalnego o zmiennej treści jako
pojęcie natury rzeczy (Natur der Sache) w niemieckim prawoznawstwie XIX i XX
wieku. W pewnym sensie był to powrót do stoicyzmu i
pojmowania natury jako
pomostu między bytem i powinnością18.
Minimum treści prawa naturalnego, to próba pogodzenia pozytywizmu
prawniczego i tradycyjnej teorii prawa naturalnego. Szkoła anglosaska wprowadziła
terminy: natural rights obok natural law. Warto zauważyć, jak zmieniła się od czasu
Cycerona terminologia używana w racjonalistycznej teorii prawa naturalnego.
Rzymianie mówili o lex naturae oraz ius positivum. Pierwsze było sprawiedliwe z
istoty rzeczy i nie trzeba było tego specjalnie zaznaczać w nazwie. To, że pochodzi
ono od Boga uzasadniało użycie słowa lex. Natomiast drugie – ius positivum, bywało
sprawiedliwe lub nie było sprawiedliwe. Natomiast Tomasz z Akwinu nie
przywiązywał zbyt dużej wagi do odróżniania ius od lex.
Bóg jako ostateczny prawodawca uprawnia do mówienia o lex w każdej
dziedzinie, skoro każde prawo to ius, a iustia – to sprawiedliwość.
Prawo
niesprawiedliwe nie jest bowiem prawem. Komplikacje terminologiczne są może
17
18
Zob. Z. Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Instytut Myśli J. Tischnera, Kraków – Warszawa 2006.
Zob. Philosophie, w: Brockhaus Enzyklopädie, t. 17, Mannheim 1992, s. 105-107.
8
najprostszym świadectwem złożoności koncepcji prawno-naturalnych, ich treści i
związanych z tym trudności. Byłoby zresztą kwestią wręcz niezrozumiałą, gdyby idee
o takim nasyceniu filozoficznym i politycznym były bezproblemowe. Zaczyna się to
już przy kwestii klasyfikacji teorii prawa natury, gdzie kryteria historyczne przeplatają
się z innymi kryteriami.
Najważniejszy problem rzeczowy w teorii prawa naturalnego polega na
usprawiedliwieniu jego zaleceń i nakazów. Dla teistycznych rozwiązań, zasadnicze
kwestie są rozstrzygane w teologii, jednak od Grocjusza nie wszystkim to już
wystarcza. Istniejący dylemat można ująć w następujący sposób: słowo „natura” jest
znacznie ważniejsze od wieloznacznego słowa „prawo”. Dalsze kwestie są już tego
pochodną i dlatego wielokrotnie zwracano uwagę na zadziwiające rozbieżności
pomiędzy poszczególnymi teoretykami prawa naturalnego, wychodzącymi z tych
samych lub podobnych założeń, na przykład różnice między Hobbesem i Lockiem.
Odmienne też były katalogi treści prawa naturalnego, co powodowało, że to co jedni
uważali za najzupełniej sprawiedliwe, inni uznawali za hańbiące. Takie podejście
stanowiło podstawę dla krytyki doktryn prawno-naturalnych i ich praktycznej
stosowalności. Wydaje się, że nie ma
recepty na rozwiązanie sporu o prawo
naturalne, jego treść, zasięg i stosunek do prawa pozytywnego.
3.1. Harmonia, porządek i doskonałość świata
Przedstawione wyżej pojęcia natury i prawa oraz ich interakcje, skłaniają do dalszych
poszukiwań zasady harmonii, ładu i porządku w świecie. I tak, Platon był daleki od
mechanistycznego pojmowania przyrody. W przyrodzie dostrzegał on zespół
organiczny, ułożony celowo i rozumnie. Przyroda w jego rozumieniu jest materialna,
ale ma pierwiastki idealne i duchowe; istnieje w niej doskonałość idei. W takim
podejściu umacniały go odkrycia astronomiczne dokonane za jego życia przez
uczonych pitagorejskich. Skoro ziemia jest kulista, a szlaki planet okrężne, to znaczy,
że we wszechświecie panują kształty najprostsze i najdoskonalsze i że harmonia jest
zasadą jego budowy. Ciała niebieskie krążą po stałych i geometrycznie prawidłowych
szlakach, a więc wszechświatem rządzi rozum i ład.
Platon uważał, że właściwości przyrody są wówczas zrozumiałe, kiedy
przyjmie się, że przyroda jest zbudowana celowo. Cel stał się u niego podstawową
zasadą wyjaśniania przyrody. Celowość i rozumny ustrój świata kazały mu wierzyć w
istnienie bóstwa, które rozumnie zbudowało świat. Stworzony przez Boga naturalny
9
porządek rzeczy stanowi miarę, która pozwala właściwie oceniać nasze życie i nasze
dzieła19.
Dokonując skrótu historycznego i przechodząc do epoki Odrodzenia
stwierdzamy, że filozofia przyrody stała się typową postacią filozofii wyjaśniającej
porządek świata. Jeden z przedstawicieli tamtej epoki, Giordano Bruno (1548-1600),
poszukując zasady porządku świata, zakończył żywot na stosie i został spalony w
1600 roku. Z nauki Kopernika Bruno wyciągnął wniosek o nieskończoności świata,
choć sam Kopernik stał jeszcze na stanowisku, że świat jest skończony i ma Słońce
jako centrum. G. Bruno uświadomił sobie, że gwiazdy są tej samej natury co Słońce i
że granica świata jest koncepcją zupełnie niezrozumiałą. Ludzkość, co prawda, zna
tylko skończoną część wszechświata, ale kto przypuszcza, iż tyle tylko jest ciał
niebieskich, ile my widzimy, podobny jest do tego człowieka, który sądzi, że żyją tylko
te ptaki, które on widzi. Świat jest nieskończony20.
Dalej G. Bruno twierdził, że wszystko co żywe jest wolne i z tego dedukował,
że w przyrodzie panuje wolność. Z kolei, z tego przekonania wyciągnął praktyczne
konsekwencje, a mianowicie, że nikt nie ma prawa do narzucania innym
jakichkolwiek ograniczeń. Wolność stanowiła obok nieskończoności zasadniczy
element poglądu G. Bruna na świat. To prowadziło go do harmonii, czyli ładu w
świecie, jako istotnej cechy. Harmonię świata Bruno tłumaczył tym, że jest on
doskonały, a jest doskonały, bo jest obrazem Boga.
Jego poglądy na porządek
świata zainspirowały filozofów następnych stuleci, między innymi Spinozę i Leibniza.
Uczeni każdej epoki powracają do dorobku swoich prekursorów i uwzględniając
postęp w wielu dyscyplinach naukowych, starają się tworzyć systemy ładu,
pozwalające zrozumieć zdarzenia epoki, w której żyją.
3.2. Istotne cechy ładu gospodarczego
Ład oznacza celowe i całościowe powiązanie samodzielnych części i elementów w
określone struktury, organizacje lub jednostki instytucjonalne. Taką definicję można
sformułować w oparciu o dotychczasowe badania. Połączone elementy nie są jednak
częścią zależną określonej całości, lecz zachowują odrębność i samodzielność, a ich
wzajemne relacje podlegają ściśle określonym nadrzędnym zasadom. Pod pojęciem
19
Z. Stawrowski, op. cit., s. 33.
Zob. J. Brockmeier, Die Naturtheorie Giordano Brunos, Erkenntnistheoretische und naturphilosophische
Voraussetzungen des frühbürgerlichen Materialismus. (1980), Campus Verlag Frankfurt, N. York. Forschung
Bd.127.
20
10
ładu rozumie się także zespół reguł, stanowiących porządek prawny, który jest
realizowany przez centralne instytucje, to znaczy parlament, instytucje rządowe i
urzędy niższych szczebli.
Porządek jest rezultatem działalności człowieka w
relacjach społecznych, przy czym indywidualne działania są koordynowane i
wzajemnie uzgadniane. W tym ostatnim przypadku porządek realizuje się w ramach
autonomicznych działań wielu jednostek. Jest to porządek działania, natomiast
wskutek planowania i wprowadzania w czyn określonych reguł prawnych powstaje
porządek prawny. Konstytuowane porządki, wskutek występowania regularności
pewnych elementów, są wynikiem faktycznych działań jednostek, a nie tylko ich chęci
i zamierzeń.
Jeżeli
chodzi
o
ład
gospodarczy,
to
obejmuje
on
m.in.
następujące
fundamentalne kwestie, które stanowią konstytutywne wyróżniki każdego ładu
gospodarczego:

Kto jest właścicielem środków produkcji ?

Jaki rodzaj rynku obowiązuje ?

Jaka forma przedsiębiorstw przeważa ?

Które zasady systemu gospodarczego są bezwzględnie wiążące ?

Według jakich zasad ustalane są ceny ?

Jakie istnieją formy gospodarki pieniężnej i finansowej ?
System gospodarczy obejmuje zatem ważne decyzje ekonomiczne, dotyczące
produkcji, inwestycji, finansów, podziału i konsumpcji. Należy zauważyć, że w
istniejących typach porządku zwykle panuje równorzędność podmiotów, a władza
dysponowania dotyczy tylko rzeczy, a nie osób. Spontaniczne porządki rozwijają się
w gospodarce poprzez określone regularne działania podmiotów gospodarczych na
różnych rynkach. Wiele podmiotów gospodarczych dąży do zaspokojenia swoich
potrzeb w drodze transakcji wymiennych. Porządek rynku łączy i godzi nie tylko plany
i działania uczestników rynku, lecz za pośrednictwem cen i wymiany dostarcza
informacji na temat podaży i popytu ze strony wielu uczestników rynku. W ten sposób
są zbierane i porządkowane informacje o różnych podmiotach gospodarczych.
Ułatwia to stałe dostosowywanie podaży do zmieniających się warunków na rynkach.
Niezwykle ważne są informacje o cenach i ich zmianach w procesach wymiany
towarów i usług, dokonujących się na rynkach globalnych.
11
Ład
wymaga
istnienia
określonych
reguł,
które
w
nowoczesnych
społeczeństwach są regułami prawnymi ustalanymi przez państwo. Przede
wszystkim jest to porządek prawa prywatnego, który ustala dla każdego podmiotu
ogólnie obowiązujące reguły. W praktyce nie może funkcjonować żaden porządek
gospodarki rynkowej bez prawnej ochrony zawartych umów i porozumień. Porządek
prawny wpływa na pozostałe porządki, w tym zwłaszcza na porządek gospodarczy.
Elementy składowe porządku można ująć w schemat, który obejmuje ważne obszary
działalności człowieka, a wśród nich m.in. kulturę, gospodarkę i politykę. Między tymi
obszarami występuje ścisła zależność.
Każdy z wymienionych porządków cechuje stosunek interakcji. Człowiek jest
bowiem równocześnie podmiotem jak i źródłem potrzeb, posiadanych uzdolnień i
specyficznych relacji w tych obszarach porządku.
4. Warunki funkcjonowania ładu gospodarczego21
ład jest niezbędną kategorią w społeczeństwie, w którym istnieje podział pracy i
specjalizacja, i w którym skutecznie funkcjonuje system wymiany oraz wzajemna
zależność podmiotów. Budowanie tych zasad i stałe ich utrzymywanie określane
jest jako ład lub porządek, jak przedstawiliśmy to powyżej.
Przede wszystkim
dotyczy to ładu gospodarczego i społecznego. Ładu nie można jednak pojmować
jako
sposobu
ingerowania
w
określone
rynki,
np.
rynek
mieszkaniowy,
komunikacyjny, rolny lub inny. Ład gospodarczy obejmuje reguły, normy i instytucje,
które w długim przedziale czasu pozwalają ukształtować ramy i warunki działania
różnych podmiotów gospodarczych, a także ustalić organizację i porządek
gospodarczy państwa. Ład gospodarczy jest częścią składową ładu społecznego
państwa22.
W ujęciu morfologicznym, różne definicje koncepcji ładu gospodarczego są
kombinacją pewnej ograniczonej liczby form porządku. Jako kryterium klasyfikacji
porządków gospodarczych przyjmuje się występujące w praktyce gospodarczej
poszczególne formy planowania i kierowania gospodarką, różne formy własności,
specyficzne cechy rynków, pieniądza i finansów, cen oraz zróżnicowane
formy
Jak na początku zaznaczyliśmy używamy zamiennie obu synonimów: ład i porządek. Porządek (w jęz.
niemieckim Ordnung) był najczęściej używaną nazwą w szkole ordoliberalnej.
22
Niemiecki ekonomista U. P. Ritter określa porządek gospodarczy właśnie w taki sposób:
“Wirtschaftsordnung: Gesamtheit der, der (staatlichen) Gestaltung unterliegenden Normen und Institutionen,
die den Rahmen alles wirtschaftlichen Handelns darstellen und die Organisation, also die Ordnung einer
Wirtschaft bestimmen.“ - U. P. Ritter, Vergleichende Wirtschaftslehre, München – Wien 1997, s.99.
21
12
organizacyjne przedsiębiorstw23.
Proces gospodarczy może być kierowany
centralnie lub z wielu ośrodków w sposób zdecentralizowany, a narzędzia produkcji
mogą stanowić własność prywatną, państwową lub spółdzielczą. Wymiana towarowa
może się dokonywać na zasadach wolnej konkurencji albo restrykcyjnych ograniczeń
monopolistycznych. Formy porządku politycznego i ekonomicznego są przez
państwo ustalane w konstytucji oraz w regulacjach kodeksowych.
Z doświadczeń historycznych wiadomo, że ład godny człowieka nie powstaje
sam z siebie, czy też przez jakieś przypadkowe zdarzenia, ale wymaga świadomego,
racjonalnego i politycznego działania. W ten sposób można stwierdzić, że ustalenie
zasad ładu wewnętrznego należy do kompetencji państwa. W tym kontekście mówi
się o zasadach ładu etycznego, moralnego, prawnego i instytucjonalnego. Ład w
społecznej
gospodarce
rynkowej
obejmuje
decyzje
i
działania
podmiotów
gospodarczych realizowane w taki sposób, że istota społecznej gospodarki rynkowej
zostaje stale zachowana. Z analizy prac W. Euckena wynika, że zasady ładu
społecznego, politycznego, prawnego, gospodarczego i kulturalnego charakteryzują
się ścisłymi wzajemnymi powiązaniami. Zatem generalny ład na poziomie państwa
decyduje o tym, jak poszczególne porządki w społeczeństwie są zorganizowane i w
jaki sposób mają być realizowane i koordynowane. Ludwig Erhard uważał, że ład
wymaga konsekwentnej polityki stanowiącej monolit (jak to określał: „z jednego
odlewu” lub z jednej formy), czyli ma to być nadrzędny porządek wolny od
wewnętrznych sprzeczności. Nieodzownym warunkiem wewnętrznej spójności ładu
są jednakowe reguły obowiązujące każdy podmiot.
Naczelną zasadą społecznej gospodarki rynkowej jest porządek konkurencji
oparty o zasady państwa prawa, w którym bezwzględnie obowiązuje prawo a nie
arbitralne decyzje urzędników. Władza polityczna i ekonomiczna państwa
jest
stopniowo ograniczana, a podmioty zyskują coraz większą niezależność działania.
Innymi słowy, państwo gwarantuje ramy prawne i organizacyjne dla
sprawnego
funkcjonowania konkurencji, bez której nie może istnieć gospodarka rynkowa.
Porządek konkurencji, obowiązujący w społecznej gospodarce rynkowej,
polega
na
takich
podstawowych
zasadach,
jak
wolność,
suwerenność
i
Zob. A. Schüller i H.-G. Krüsselberg (wydawcy), Grundbegriffe zur Ordnungstheorie und politischen
Ökonomik, Marburg 1992 oraz G. Gutmann, Volkswirtschaftslehre. Eine ordnungstheoretische Einführung, op.
cit., s. 160 i nast.
23
13
samorealizacja. Porządek konkurencji obejmuje też takie istotne
kategorie, jak
własność prywatna, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, wolność zawierania
umów, stabilny pieniądz, stabilna polityka gospodarcza, wolny handel, swoboda
wykonywania wyuczonego zawodu. Do tego trzeba dołączyć bezpieczeństwo
społeczne jednostki oraz instytucje odpowiedzialne
za
infrastrukturę i ochronę
środowiska24.
Ład
w
państwie
jest
ukierunkowany
na
poszczególnych rodzajów porządku z zastosowaniem
długookresową
ochronę
określonych reguł, zasad,
norm, instytucji. Nie może on jednak oznaczać szczegółowego kierowania
poszczególnymi procesami gospodarczymi.
priorytet ma porządek i
W społecznej gospodarce rynkowej
„myślenie według zasad porządku”, jak określał to W.
Eucken, przed zarządzaniem procesami gospodarczymi. W gospodarce rynkowej
obowiązuje zasada subsydiarności, zgodnie z którą im bardziej skuteczny jest
porządek konkurencji, tym rzadziej potrzebne są interwencje ze strony instytucji
państwa. Innymi słowy, państwo może wpływać na ustalanie zasad, ale nie może
bezpośrednio kierować poszczególnymi procesami gospodarczymi. Konieczne jest
więc wyraźne rozgraniczenie pomiędzy zasadami i procesami.
Dla polskiego Czytelnika istotne jest zauważenie tych różnic, na które
zwracają uwagę twórcy społecznej gospodarki rynkowej. Z jednej strony porządek
gospodarczy nie oznacza automatyzmu, natomiast wymaga od państwa stałej i
roztropnej troski o ten porządek. Do tego jednak potrzebne jest silne państwo, które
skutecznie realizuje zasady porządku i ogranicza supremację władzy gospodarczej,
poszczególnych ministerstw i innych instytucji. Z drugiej strony państwo powinno
samo się ograniczać, aby gwarantować podmiotom swobodę
podejmowania
działania i
indywidualnych decyzji. Z tego względu państwo ma unikać
permanentnych ingerencji w gospodarkę, ale równocześnie powinno gwarantować
niezwykle ważną w gospodarce rynkowej autonomię banku centralnego w zakresie
polityki pieniężnej.
Te różnice można zauważyć w przypadku wolnej konkurencji, gdzie z jednej
strony konieczne są społeczne instytucje, wyrównujące istniejącą nierówność wśród
obywateli, aby umożliwić godną egzystencję osobom chorym lub pozostającym
okresowo bez pracy, podczas gdy z drugiej strony trzeba starać się nie naruszyć
24
W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, op. cit., s. 245 i nast.
14
zasad gospodarki rynkowej. Chodzi tu między innymi o szereg istotnych społecznych
aspektów, a wśród nich o uwzględnianie podeszłego wieku obywateli, ich chorobę,
bezrobocie. W sprawnie funkcjonującym rynkowym systemie ekonomicznym muszą
być utrzymywane silne zachęty do podejmowania własnych inicjatyw, troska o siebie
samego i odpowiedzialność za siebie oraz własną egzystencję.
Specyficzne i istotne cechy społecznej gospodarki rynkowej, które wyżej
przedstawiliśmy, zawarte są w poniższym schemacie nr 1. Podane w schemacie
cechy zostały przejęte do modelu społecznej gospodarki rynkowej w Polsce m.in. z
modelu niemieckiej społecznej gospodarki rynkowej. Wiele elementów tej gospodarki
spotyka się w modelach tzw. gospodarek liberalnych. I tak, ustawy antymonopolowe
istnieją w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, redystrybucja dochodów jest
dość powszechnie stosowana wraz z progresywną skalą podatkową. Nie ma
natomiast w gospodarce liberalnej równych szans na zdobycie wykształcenia i
zrobienie kariery zawodowej przez wszystkich obywateli. W ten sposób łatwo można
zauważyć subtelne różnice występujące w różnych modelach gospodarki rynkowej,
nie zawsze przez wszystkich dostrzegane.
Schemat nr 1
Synteza specyficznych cech społecznej gospodarki rynkowej
Podział dochodów
nierównomierny, ale
wyrównywany progami
podatkowymi
Kontrolowana konkurencja
(ustawy antymonopolowe)
Społeczna
gospodarka
rynkowa
Społeczne
bezpieczeństwo
(gwarantuje państwo
osobom chorym,
starym)
Równe szanse zdobycia
wykształcenia i dostępu
do zawodu
Sprawiedliwe stosunki
pomiędzy pracodawcą i
pracownikiem
15
Źródło: opracowanie własne
Ład w społecznej gospodarce rynkowej musi łączyć rynkową efektywność ze
społecznym wyrównaniem różnic i ma prowadzić do połączenia wolności z
odpowiedzialnością społeczną, które razem odpowiadają etycznym zasadom
społecznej gospodarki rynkowej.
Trzeba w tym miejscu zauważyć, że społeczna gospodarka rynkowa nie jest
żadnym dogmatem, ani także zamkniętą i skostniałą koncepcją. Z tego powodu
poddawana jest ona stałej weryfikacji. Zasadnicze ramy społecznej gospodarki stale
obowiązują, ale równocześnie pozwalają uwzględniać nowe bieżące potrzeby
społeczne w ramach obowiązującego porządku politycznego i gospodarczego
poszczególnych państw25.
Obecnie przedstawimy ważne dla naszych badań zagadnienie polityki ładu
gospodarczego.
5. Różne definicje polityki ładu gospodarczego26
Zanim poniżej przedstawimy różne definicje polityki porządku, najpierw zastanowimy
się nad istotnymi cechami tej polityki w ujęciu niemieckiej szkoły ordoliberalnej.
Kwestią tą zajmowało się wielu uczonych tzw. Szkoły Fryburskiej, a wśród nich także
Walter Eucken i dlatego przede wszystkim sięgniemy do jego dorobku 27.
5.1. Co znaczy polityka porządku w ujęciu W. Euckena ?
Podstawowe pytanie, które należy najpierw postawić, to czym jest polityka porządku?
Jak można wpływać na coraz potężniejsze siły gospodarcze w krajach wysoko
rozwiniętych, aby nie zagrażały one funkcjonowaniu demokracji i zasadom
nowoczesnego państwa prawa? W jaki sposób można ograniczać coraz bardziej
masowe bezrobocie oraz szerzące się w świecie ubóstwo? Jak oddziaływać na
Zob. T.T.. Kaczmarek, P. Pysz, Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Instytut Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.
26
Zob. E. Mączyńska, P. Pysz red., Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań
współczesności, PTE Warszawa 2013.
27
Por. P. Piotr, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo
25
16
gospodarkę światową, aby zahamować proces ekologicznej degradacji i zagłady
naszej cywilizacji?
W dorobku naukowym W. Euckena można znaleźć kilka propozycji
rozwiązania problemów, które w ostatnich latach przyniósł proces globalizacji
gospodarki światowej. Ordoliberalizm i tzw. Szkoła Fryburska od samego początku
zajęły się problemem nadmiernej władzy instytucji ekonomicznych w państwie 28. Od
samego początku W. Eucken uznany został w Niemczech za autorytet legitymizujący
społeczną gospodarkę rynkową.
Prowadzona od początku lat 90. XX wieku dyskusja nad zjawiskiem
globalizacji i zupełnie nowym procesem transformacji porządku gospodarczego w
postkomunistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej spowodowała znaczne
zainteresowanie ordoliberalizmem i polityką porządku. To wywołało także potrzebę
przetłumaczenia najważniejszych prac W. Euckena na język rosyjski, chiński,
portugalski i polski29. Warto odnotować, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat koncepcję
polityki porządku gospodarczego zastępowano pojęciem polityki ekonomicznej.
W ekspertyzach opracowanych przez Euckena w latach trzydziestych
ubiegłego wieku na temat konieczności zlikwidowania koncernów w Trzeciej Rzeszy,
stwierdzał on jednoznacznie, że nie chodzi o walkę z nadużyciami popełnianymi
przez koncerny, ale o faktyczne ich rozwiązanie30. Dla osiągnięcia tego celu,
należało stworzyć zasady nowego ładu gospodarczego, ponieważ w połowie XX
wieku fiasko poniosły
zarówno koncepcje zarządzania stosowane w „wolnej”
gospodarce jak i w centralnie zarządzanej gospodarce. Okazało się bowiem, że
„wolna” gospodarka rynkowa wcale nie była wolna dla większości obywateli. Pod
hasłem „wolności rynku” największe korzyści osiągały koncerny, a to sprawiało, że
gwałtownie postępowała koncentracja zarówno aktywów jak i władzy ekonomicznej i
politycznej. Duże grupy przedsiębiorców kontrolowały rynki i równocześnie
ograniczały ich „wolność” przez porozumienia kartelowe, fuzje, alianse, dumping
cenowy i tym podobne posunięcia. Podobne im duże grupy interesów są także
współcześnie w stanie ograniczać demokrację i struktury prawne państwa, a także
Teorii porządku poświęcona została praca W. Euckena pt. Grundlagen der Nationalökonomie, Jena 1940, a
kwestią polityki porządku zajął się W. Eucken w książce pt. Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen 1951.
29
Por. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, pod red. E.
Mączyńskiej i P. Pysza, PTE Warszawa 2003.
30
Por. W. Eucken, Konzernentflechtung und Kartellauflösung, Freiburg 1947, s.9. – Ekspertyza dla Comité d’
Etudes Economiques.
28
17
ograniczać wolne decyzje konsumentów. Koncentracja władzy na rynkach lokalnych i
globalnych zmierza do ograniczania wolności osób fizycznych i prawnych.
Z tego powodu W. Eucken postulował, aby polityka państwa zmierzała do
rozwiązania gospodarczych grup interesów. Dla Euckena miała to być regulacja na
kształt wyboru określonej formy rządzenia państwem. Jak dla demokratycznej
wolności w państwie podstawą jest równe prawo wyborcze dla wszystkich obywateli,
tak dla indywidualnej wolności wszystkich podmiotów gospodarczych jest swoboda
konkurowania na rynkach.
Porządek konkurencji pozwala osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, na
mechanizm cenowy oddziałuje nie tylko wybrana mniejszość, ale wszyscy uczestnicy
rynku. Warunkiem jednak jest pełna konkurencja, czyli że wszyscy uczestnicy rynku
mają możliwość wpływania na ustalanie reguł gry na rynku. I po drugie, potrzebny
jest system gospodarczy, który nie będzie zagrażał demokracji i porządkowi
prawnemu
państwa.
najważniejszych
Zatem
porządków
chodzi
w
ekonomicznego i kulturalnego.
o
wzajemne
państwie,
w
bezkolizyjne
tym
porządku
powiązania
politycznego,
Polityka porządku jest logiczną konsekwencją
faktycznego podziału władzy wewnątrz państwa. Euckenowi chodziło nie tylko o
zakazy, ale o pozytywną politykę ekonomiczną31. Z tego powodu postulował
gruntowną rewizję regulacji prawnych, w tym prawa patentowego, handlowego i
wprowadzenie odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za podejmowane
decyzje. Głosił, że należy jednoznacznie unikać gry pozorów. Jeżeli chodzi o przyszły
porządek w powojennych Niemczech, to sugerował likwidację karteli, trustów,
syndykatów i wszystkich innych form monopolu. Uważał także za niezbędne
wprowadzenie zakazu przenikania do Niemiec koncernów międzynarodowych. Jak
można
łatwo
zauważyć,
postulaty
Euckena
zostały
zlekceważone.
Firmy
transnarodowe są przyciągane różnego rodzaju ułatwieniami, w tym subwencjami
bezpośrednimi lub pośrednimi przez rządy wielu państw, w tym także przez Niemcy.
Małe firmy narodowe mają ograniczone szanse przetrwania w zmonopolizowanej
gospodarce. Stąd płynie potrzeba wspierania małych i średnich przedsiębiorstw ze
strony rządów w zakresie podatków, zapewnienie łatwego dostępu do surowców,
środków produkcji oraz zamówień publicznych.
31
Por. W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6 wydanie, Tübingen 1990, s. 334.
18
W. Eucken rozwinął teorię godnego społeczeństwa, powstałą w wieku
Oświecenia
i
burżuazyjnej
rewolucji,
jednak
przy
zastosowaniu
zasad
ekonomicznych społeczeństwa uprzemysłowionego32. Warto wspomnieć, że szkoła
ordoliberalna nie była tylko nurtem wyłącznie europejskim, ponieważ Henry Simons
w latach trzydziestych ubiegłego wieku głosił podobne poglądy w Stanach
Zjednoczonych33.
Po scharakteryzowaniu poglądów Euckena, jednego z twórców podstaw
społecznej gospodarki rynkowej, obecnie przedstawimy inne znane definicje polityki
porządku. W literaturze niemieckiej
znaleźć można wiele różnych definicji, które
określają przedmiot polityki porządku. Jeden z niemieckich ekonomistów, E.
Tuchtfeld twierdzi, że w polityce porządku chodzi o jedną z podstawowych kwestii, a
mianowicie o ustalenie, w ramach jakiego systemu ekonomicznego koordynowane są
indywidualne plany działania podmiotów gospodarczych34. Według innego autora,
mianowicie U. Teichmanna, polityka ładu gospodarczego pozwala ustalać reguły,
według których koordynowana jest działalność podmiotów gospodarczych w
gospodarce rynkowej35. Natomiast M. Streit opisał politykę porządku w następujący
sposób: punktem wyjścia działalności państwa jest w pierwszej kolejności porządek
prawny jako ważna część instytucjonalnej infrastruktury. W związku z tym politykę
porządku można zdefiniować jako instytucjonalną infrastrukturę, wprowadzającą
specyficzny ład gospodarczy, która zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i
rozwój36.
Innymi słowy, polityka gospodarcza to zespół działań podejmowanych
przez państwo w celu urzeczywistnienia ładu gospodarczego i związanych z nim
celów. Według D. Cassela przedmiotem polityki porządku jest kształtowanie zasad
etycznych, prawnych i instytucjonalnych zachowań podmiotów gospodarczych oraz
decydentów, którzy podejmują decyzje polityczne w państwie 37.
Por. także J. K. Galbraith, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, PTE Dom Wyd. Bellona
Warszawa 1999.
33
Zob. H. Simons, A Positive Program for Laisse Faire, University of Chicago Press 1934.
34
E. Tuchfeldt, Grundlagen der Wirtschaftspolitik, w: O. Issing (wydawca), Allgemeine Wirtschaftspolitik,
München 1993, s. 2.
35
Por. Valens Grosses Wirtschaftslexikon, t. 1, München 1987, s. 262 oraz G. Gutmann, Volkswirtschaftslehre.
Eine ordnungstheoretische Einführung, Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln 1993.
36
Por. M.E. Streit, Theorie der Wirtschaftspolitik, 4 wyd., Düsseldorf 1991, s. 57. – Definicja Streita brzmi:
„Wirtschaftspolitik ist die Gestaltung der Wirtschaftsordnung sowie die Einflussnahme auf die Struktur, den
Ablauf und die Ergebnisse gesellschaftlichen Wirtschaftens durch staatliche Instanzen nach politisch bestimmten
Zielen.“
37
Zob. D. Cassel, Wirtschaftspolitik als Ordnungspolitik, München 1988, s. 313.
32
19
Politykę porządku można określać w sposób normatywny albo pozytywny.
Aspekt normatywny zmierza w kierunku określenia podstawowych norm i wartości
oraz urzeczywistnienia określonego systemu ekonomicznego. Natomiast aspekt
pozytywny uwzględnia przede wszystkim perspektywę formalno-prawną, znajdującą
zastosowanie w każdym systemie ekonomicznym. W Niemczech politykę porządku
traktuje się na równi z koncepcją porządku konkurencji oraz zasad społecznej
gospodarki rynkowej. Cele polityki porządku niekiedy poddawane są krytycznej
ocenie, ponieważ obejmują pewne wartości, których nie wszyscy
członkowie
określonej społeczności chcą bezwarunkowo zaakceptować.
5.2. Funkcje polityki ładu gospodarczego
Z tego co wyżej przedstawiliśmy wynika, że polityka gospodarcza to zespół działań
podejmowanych przez państwo w celu urzeczywistnienia ładu gospodarczego i
związanych z nim celów. Zatem celem polityki porządku jest przedstawienie
określonego systemu społecznego i ekonomicznego jako optymalnego wśród wielu
różnych modeli oraz wskazanie zasad planowania i realizowania ustalonych zadań.
Zakres i treść polityki porządku w różnych systemach gospodarczych nie są
identyczne, jednak we wszystkich systemach państwo wykonuje swoje funkcje
dotyczące porządku gospodarczego. Głównym zadaniem państwa w obszarze
polityki porządku w gospodarce rynkowej jest zapewnienie porządku konkurencji
podmiotom gospodarczym.
W zglobalizowanej gospodarce polityka porządku obejmuje odpowiedzialność
za tworzenie instytucjonalnych i prawnych ram, które mają umożliwiać zarządzanie
także ekstremalnymi sytuacjami, do których zalicza się recesję i boom gospodarczy.
Ma ona zapewnić równomierny wzrost gospodarczy, stabilny pieniądz i prowadzić do
syntezy zarządzania globalną gospodarką. Nieodzowne jest zatem tworzenie
sprawnie działających instytucji i ustalenie zasad strukturalnego planowania w celu
zbudowania optymalnej struktury światowej gospodarki i równowagi na rynkach. Jest
to zadanie dość trudne do wykonania.
Wielu współczesnych uczonych zwraca uwagę na wewnętrzne sprzeczności
występujące we współczesnej fazie procesu globalizacji. I tak, Jadwiga Staniszkis
uważa, że globalizacja, wchłaniając i powierzchownie integrując coraz to nowe
20
gospodarki, równocześnie samą siebie destabilizuje38. Kiedy bowiem wszystkie kraje
znajdują się w tej samej fazie cyklu ekonomicznego, to osłabieniu ulegają
mechanizmy samoregulacji, a następujące kryzysy są coraz to gwałtowniejsze. W
obecnej fazie globalizacji nasila się konflikt między geoekonomią i geopolityką.
Globalizacja wpływa również na przekształcanie się modelu władzy w samym jej
centrum, czyli w Stanach Zjednoczonych. J. Staniszkis uważa, że wyłaniający się
obecnie globalny system sieciowego rządzenia jest próbą rozciągnięcia na
przestrzeń międzynarodową amerykańskiego modelu federacji, a tradycyjna formuła
federacji przekształca się w formułę neoimperium. Do tej kwestii powrócimy w
następnych rozdziałach tej książki.
W społecznej gospodarce rynkowej instytucje rządowe i partie polityczne
wykorzystują politykę porządku między innymi do tworzenia takich zasad
redystrybucji, które pozwolą zapewnić funkcjonowanie społecznego systemu
bezpieczeństwa obywateli oraz będą stanowić ochronę przed ryzykiem związanym z
utratą miejsca pracy i pogorszeniem warunków życia.
Niestety, te zagadnienia
pozostają poza sfera zainteresowań globalnej gospodarki.
Reasumując, porządek gospodarczy obejmuje reguły, normy i instytucje, które
stanowią
ramowe
wytyczne
ekonomicznych
decyzji
i
działań
podmiotów,
uczestniczących w grze gospodarczej. Zatem czynności i kategorie, które pozwalają
określić dany porządek gospodarczy, to: planowanie, kierowanie, przyjęta forma
(lub formy) własności, rynek, cena, pieniądz, system finansowy i forma organizacyjna
przedsiębiorstwa. W zależności od przyjętego porządku gospodarczego tych
kategorii może być odpowiednio dużo. Taksonomię oraz wybrane kombinacje ładu
gospodarczego prezentujemy w poniższej tabeli, w której pokazano także całokształt
procesów, które doprowadziły do powstania tych form porządku.
Tabela
Taksonomia różnych form ładu gospodarczego
Formy ładu
Formy podstawowe
Cechy specyficzne oraz zasady
gospodarczego
Planowanie
38
1. Planowanie
-
wolność działania
J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Wydawnictwo Literackie Kraków 2006, s. 162 i następne.
21
zdecentralizowane
-
(kierowanie procesami
kapitalistyczna gospodarka
rynkowa
gospodarczymi przez rynki
-
społeczna gospodarka rynkowa
i ceny)
-
państwo dobrobytu
-
planowanie
-
pełne mikroekonomiczne
2. Centralne planowanie
sterowanie
-
centralne planowanie
z ograniczoną wolnością
konsumpcji
-
centralne planowanie
z ograniczoną wolnością
produkcji
Własność
1. Prywatna
-określenie prawa dysponowania,
korzystania i przenoszenia na osoby
prywatne z różnym stopniem
ograniczenia (wyłączna własność
prywatna, dzierżawa, użytkowanie)
- określenie prawa własności z różnym
stopniem ograniczenia dla:
-
2. Kolektywna
grup (kolektyw pracowniczy,
spółdzielcy)
-
organów państwowych
(zjednoczenia, ministerstwa)
-
podmiotów publicznych (urzędy,
rady)
Przedsiębiorstwo
1. Formy prawne
-
spółki cywilne
-
spółki kapitałowe
-
przedsiębiorstwa publiczne,
komunalne
-
zakłady państwowe
22
2. Formy
podejmowania
-
wyłączna decyzja właściciela
-
współdecydowanie przez
pracowników
decyzji
-
kolektywne podejmowanie
decyzji
- zasada pokrywania kosztów
3. Formy ustalania
celów
-
zasada osiągania zysku
-
zasada dochodów
-
zasada wykonywania planu i
premiowania
Budżet
1. Prywatne budżety
1. Pojedyncza osoba lub rodzina
2. Budżety urzędów
2. Stowarzyszenia i związki
3. Budżety publiczne
3. Publiczne budżety gmin, landów
lub federacji
Rynek
1. Formy rynku
1. Według liczby uczestników
rynku: konkurencja, oligopol,
monopol
2. Formy ustalania cen
2. Kolektywne ustalanie cen:
-
przez związki albo
przedsiębiorstwa (ustalanie cen
kartelowych)
-
przez urzędy państwowe
(opłaty, ceny państwowe, ceny
minimalne i maksymalne)
Pieniądz
1. Formy tworzenia
-
pieniądza
Towar jako pieniądz (monety
złote srebrne, skóry)
-
pieniądz jako równowartość
usług świadczonych przez
dłużników (weksel handlowy,
skarbowy)
23
-
kredytodawca tworzy pieniądz
(banknoty emitowane przez
bank centralny, inne papiery
wartościowe)
2. Formy dostarczania
-
pieniądza
prywatne i konkurencyjne
dostarczanie pieniądza
-
państwowy monopol emisyjny
połączony z:
-
jednostopniowym systemem
bankowym,
-
dwustopniowym systemem
bankowym i zależnym bankiem
centralnym
-
dwustopniowy system bankowy
z niezależnym bankiem
centralnym
Handel
zagraniczny
1. Formy porządku
-
wolność obrotu towarami,
handlu
usługami i kapitałem (wolny
zagranicznego
handel)
-
ograniczanie wolnego handlu
zagranicznego (kartele lub
monopole, ograniczające
eksport i import; ewentualnie
samoograniczenie)
-
państwowe ograniczanie handlu
zagranicznego (cła, kontyngenty
i zakazy przywozu lub wywozu)
-
państwowy monopol handlu
zagranicznego
24
2. Formy porządku
swoboda dokonywania płatności
-
(wymienialność walut) – przy
walutowego
stałych lub zmiennych kursach
ograniczanie płatności (kontrola
-
ruchu kapitałów, wiele kursów
wymiany)
Państwowe przydziały dewiz
Źródło:
opracowano
na
podstawie:
A.
Schüller,
H.G.
Krüsselberg
(red.),
Grundbegriffe zur Ordnungstheorie und politischen Ökonomik, Marburg 1992, s.8-9.
6. Streszczenie eseju
W eseju tym dokonaliśmy podsumowania analizy i opisu złożonej kategorii ładu
gospodarczego. Stwierdziliśmy, że system gospodarczy to idealna struktura, która
reguluje całość relacji pomiędzy podmiotami produkującymi i konsumującymi. Na tej
podstawie powstają między nimi sprzężenia zwrotne, co w konsekwencji prowadzi
do ukształtowania procesu gospodarczego, który reguluje produkcję, dystrybucję,
konsumpcję towarów i usług w całej gospodarce39.
Proces
informacyjny
i
decyzyjny
w
ramach
określonego
porządku
gospodarczego obejmuje następujące fazy: pozyskanie informacji, jej przetworzenie
i
przekazanie
zainteresowanym
podmiotom,
opracowanie
planu
działania,
przygotowanie i podjęcie decyzji, a następnie koordynację podjętych działań i ich
kontrolę. W kontekście tych kolejnych faz należy uwzględnić indywidualne
zachowania podmiotów gospodarczych. Spójny system zależy od wielu czynników, w
tym
między
innymi
od
złożonych
czynników
społecznych,
politycznych,
ekonomicznych, kulturowych, prawnych, instytucjonalnych, a także przyrodniczych.
39
Por. R. Gilpin, Global Political Economy. Understanding the International Economic Order, Princeton and
Oxford 2000.
25
Download