POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA leki, banki, fundusze powiernicze

advertisement
Mechanizm wpływu reklamy na zachowania
konsumenckie
Jak reklama wpływa na nasze zachowania? Trudno udzielić jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie. Trzeba pamiętać i mieć tego świadomość, że twórcy reklam
dysponują obszerną znajomością wiedzy z zakresu socjologii i psychologii, którą
następnie wykorzystują w procesie tworzenia przekazu reklamowego. Efektywność
reklamy zależy od szeregu czynników- ważne jest kto mówi, jakim kanałem się
posługuje, do kogo mówi. Specjaliści od reklamy i marketingu odwołują się choćby do
faktu istnienia potrzeb- wskazanie na ich znacznie to tylko nieliczne z zabiegów, które
mają sprawić , ze oferowany produkt czy usługa stanie się dla nas konsumentów na tyle
atrakcyjny, że zdecydujemy się na jego zakup.
Reklama ma zmienić nasze postawy, wpłynąć tym samym na nasze zachowania
konsumenckie. Przekaz może oddziaływać na jeden z trzech komponentów naszej
postawy: na nasze emocje , na nasze zachowania lub wreszcie na naszą wiedzę. Warto
przy tym zaznaczyć, że zmiana każdego z wymienionych rodzaju potrzeb odbywa się przy
zastosowaniu innych metod.
Reklama wykorzystuje w dużym stopniu istnienie potrzeb. Zwłaszcza tych, których
zaspokojenie jest możliwe dzięki bezpośredniemu spożyciu dobra (usługi). W tym
konkretnym ujęciu potrzeby (zwane także konsumpcyjnymi) oznaczają skłonność do
użytkowania
lub
posiadania
produktu,
przejawiają
się
zatem
w
formie
potrzeb
poszczególnych dóbr. W tym miejscu warto zaznaczyć, że istnieje szereg potrzeb.
Socjologowie wyróżniają potrzeby wrodzone i wtórne. Można nawet zauważyć, że
zaspakajanie potrzeb wrodzonych uwarunkowane jest społecznie, czyli zależy od kultury
danego społeczeństwa.
Twórcy reklam odwołują się do koncepcji potrzeb stworzonej przez A.H. Maslowa.
Koncepcja ta stanowi proste narzędzie tworzenia określonego wizerunku produktu, na
podstawie
podzielanych przez potencjalnych konsumentów potrzeb. Jego zdaniem
potrzeby są trwałe i istnieje pewna hierarchia ich zaspakajania; sposób zaspakajani
potrzeb polega na tym, iż człowiek nigdy nie osiąga pełnego zaspokojenia, albowiem gdy
jedna potrzeba zostanie względnie zaspokojona, pojawia się na jej miejscu następna,
motywująca do działania.
Każdej potrzebie człowieka można przypisać wiele dóbr. Reklama ma zapewnić odbiorcę,
iż dany produkt najlepiej zaspokoi daną potrzebę. Reklama wykorzystuje ten fakt, iż każe
dobro można przypisać pewnej grupie osób, i tak na przykład kupując samochód,
zaspakajamy potrzebę przemieszczania się
ale i potrzebę prestiżu ( wybieramy
samochód określonej marki czy klasy, w zależności od tego jakie miejsce zajmujemy w
hierarchii społecznej lub tez jakie chcielibyśmy zajmować ).
Maslow grupuje potrzeby w bloki; wyróżnia potrzeby: biologiczne, bezpieczeństwa,
przynależności i miłości, uznania i szacunku oraz samorealizacji.
Poniżej zestawienie potrzeb wyróżnionych przez Maslowa i produktów kojarzonych z nimi
w reklamie:
POTRZEBY BIOLOGICZNE
 żywność, leki, napoje bezalkoholowe
POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA  leki, banki, fundusze powiernicze
POTRZEBY PRZYNALEŻNOŚĆI I MIŁOŚCI  ubranie , kosmetyki, żywność
POTRZEBA UZNANIA I SZACUNKU  ubranie, meble, hobby, samochody
POTRZEBA SAMOREALIZACJI  edukacja, hobby, sport, zdrowa żywność
Oddziaływanie komunikatu reklamowego wiąże się z realizacją podstawowych faz ,
tzw. Model DIPADA

DEFINITION- określenie potrzeb nabywców

IDENTIFICATION- stwierdzenie jakie potrzeby odbiorców reklamy zaspokaja
reklamowany produkt

PROOF- przekonanie odbiorców o zaletach produktów

ACCEPTANCE- wywołanie pozytywnej postawy nabywców wobec produktu

DESIRE- rozbudzenie pragnienia posiadania produktu

ACTION- spowodowanie działania wyrażającego się w zakupie
Stosowany w komunikatach reklamowych sposób oddziaływania na
potrzeby, w
dużej mierze polega na wyraźnym wyodrębnieniu w świadomości odbiorcy potrzeby i/lub
wymagania,
których
zaspokojenie
jest
dla
człowieka
niezbędne.
Oto
schemat
oddziaływania komunikatu reklamowego na potrzeby:
Uświadomienie potrzeby, którą konsument może zaspokoić

powiązanie potrzeby z możliwością jej zaspokojenia poprzez użycie lub spożycie
danego produktu

wyodrębnienie w świadomości konsumenta konkretnej marki lub firmy

podkreślenie pilności tej potrzeby i łatwości jej zaspokojenia poprzez zakup
reklamowanego produktu

wskazanie racjonalnych przesłanek zakupu danego dobra i oddziaływanie na elementy
poznawcze naszej postawy
↓
podchodzenie do dokonywania zakupu w sposób zdecydowany i trwały, tak aby
bodziec ten działał również później1
Warto pamiętać, że w swoich komunikatach reklamotwórcy odwołują się również
do nieuświadomionych potrzeb konsumenta. Stosowany wówczas sposób oddziaływania
polega raczej a stworzeniu odpowiedniego klimatu wokół produktu niż na bezpośrednim
odwoływaniu się
do konkretnych potrzeb i/lub wymagań odbiorcy. Wiele produktów
znajduje zatem nabywcę również dlatego, że pełnią szczególną rolę
w emocjonalnej
sferze życia człowieka. Reklama tworzy wizerunek produktu. Klimat wokół produktu ma
wywołać wrażenie, iż dany produkt posiada nie tylko wartości użytkowe, ale ma również
cechy, dzięki którym ma on możliwość urzeczywistniania ludzkich marzeń, spełnienia
pragnień.2
Istotną strategią jest dążenie do nadania produktowi znaczenia osobistego. Stosowana
jest zwłaszcza przy reklamach produktów związanych ze zdrowiem i higieną. Kampanie
reklamowe działają przekonując ludzi, że mają problemy o dużym znaczeniu osobistym, i
że reklamowany produkt może je rozwiązać.3
Oto cztery podstawowe mechanizmy powstawania potrzeb, które aktywować może
reklama:
1) Mechanizm autonomizacji-działanie, które zaspakaja potrzebę, staje się w pewnym
momencie potrzebą -w reklamie sytuacje lub czynności są regularnie nagradzane lub
karane w oparciu o istniejące już uprzednio potrzeby. Po pewnym czasie samo
posiadanie tych przedmiotów itp. Staje się źródłem satysfakcji lub dyssatysfakcji.
Powstaje nowa postawa, nowa potrzeba.
2) Mechanizm wpływu ocen społecznych- przynależność do określonej grupy społecznej i
oceny, która grupa dokonuje, wpływają na sposób myślenia człowieka, jego system
wartości, postawy i zachowania
3) Mechanizm naśladowania społecznego- mamy skłonność do naśladowania innych
osób, autorytetów
4) Mechanizm wyróżniania się –człowiek odczuwa chęć wyróżniania się spośród innych 4
Warto wspomnieć, że istnieją przeszkody w zaspakajaniu potrzeb, m.in. bariery
cenowe,
prawne,
administracyjne
oraz
te
związane
z
obowiązującymi
normami
społecznymi.
E.D. Garry „ Rola reklamy w obrocie towarowym” w A. Jaroszewicz „Reklama za granicą” Warszawa 1960
K. Huber „Image czyli jak być gwiazdą na rynku” Warszawa 1994
3
E. Aronson, T.D. Wilson, R. M. Akert „Psychologia społeczna. Serce i umysł” Poznań 1997
4
T. Pałaszewska-Reindl , W. Daniluk „Oddziaływanie reklamy na rynek” Warszawa 1976
1
2
Reklama oddziałuje również na nasze postawy. Wyniki badań wskazują , że nasze
postawy są względnie trwałe i trudno ulegają zasadniczej zmianie-można je jednak w
pewnym stopniu zmodyfikować.

Postawy oparte na poznaniu- są to postawy oparte przede wszystkim na przekonaniu
ludzi na temat właściwości obiektu postawy. Mogą to być obiektywne przekonania –
plusy i minusy danego obiektu. Reklama, która chce wpłynąć na postawę opartą na
tym komponencie , powinna podkreślać obiektywne zalety przedmiotu postawy; tak
długo dopóki ludzie mają motywację i zdolność do skupienia uwagi na komunikacie,
to skutecznym sposobem zmiany postawy jest atakowanie tych przekonań logicznymi
argumentami

Postawy oparte na emocjach-oparte na uczuciach i wartościach- również religijnych i
moralnych. Niektóre z tych postaw mogą być wynikiem warunkowania klasycznego
(bodziec wywołujący reakcję emocjonalną jest wielokrotnie doświadczany razem z
bodźcem neutralnym, który nie wywołuje takiej reakcji do czasu, aż nabierze
emocjonalnych właściwości pierwszego bodźca) lub instrumentalnego (częstotliwość
swobodnie podejmowanych zachowań rośnie lub maleje, w zależności od tego, czy
następuje po nich wzmocnienie pozytywne czyli nagroda czy kara- wzmocnienie
negatywne). Techniką zmiany postaw opartych na emocjach może być akcentowanie
wartości i emocji zamiast faktów i liczb.

Postawy oparte na zachowaniu( oparta na obserwacji, jak zachowujemy się wobec
obiektu postawy) najbardziej odporne na zmianę. Jej zmiana jest związana z
dostępnością- jeżeli postawa jest łatwo dostępna, to kiedykolwiek spotkamy obiekt,
zawsze uświadamiamy sobie swoja potrzebę .Zatem im postawa bardziej dostępna
tym bardziej odporna na zmiany.5
Mówiąc o oddziaływaniu reklamy na konsumenta nie możemy zapomnieć o
cechach nadawcy, kanału i odbiorcy komunikatu reklamowego.
W związku z trzema
różnymi procesami zmiany postaw, można wyróżnić trzy
podstawowe cechy nadawcy:
1) Internalizację wiarygodnego źródła- człowiek akceptuje wpływ, ponieważ poglądy,
opinie danej grupy uważa za słuszne
2) Identyfikację z atrakcyjną osobą-akceptacja wpływu ze względu na chęć uzyskania
albo utrzymania satysfakcjonujących kontaktów z grupa lub jednostką
3) Uleganie władzy źródła- akceptacja wpływu, gdyż chcemy uzyskać określoną nagrodę
lub uniknąć kary
WIARYGODNOŚĆ nadawcy wiążę się z postrzeganiem go przez odbiorcę reklamy jako
osobę , która posiada odpowiednią wiedzę na dany temat, której można zaufać. Ekspert
5
E. Aronson....”Psychologia społeczna...”
to osoba, która ze względu na swój zawód, doświadczenie, umiejętności w danej
dziedzinie, przekazuje odbiorcy informacje na temat produktu. Wiarygodność eksperta
uzależniona jest od stopnia utechnicznienia języka ( język nadawcy musi być”
techniczny” ale w stopniu umożliwiającym zrozumienie komunikatu; przy posługiwaniu
się zbyt technicznym językiem, ogranicza możliwość zrozumienia komunikatu prze
odbiorcę). Kompetencje eksperta wiążą się zatem z umiejętnością przekazywania
posiadanej wiedz i wtedy może działać tzw. Efekt autorytetu. Inne istotne cechy to sam
ubiór charakterystyczny dla danego zawodu (lekarza, kucharza, policjanta)- uruchamia to
działanie stereotypów.
Inna
strategia
to
odwołanie
do
przeciętnego
użytkownika
(
unikanie
niebezpieczeństwa prezentowania w reklamie poglądów sprzecznych z odczuciami
odbiorców, co może wywołać w nich chęć redukcji dysonansu poznawczego, np. przez
pomniejszenie wiarygodności nadawcy czy odrzucenie przekazu reklamowego). Nadawca
w tym przypadku sprawia wrażenie wiarygodnego nie dlatego że jest ekspertem, ale
dlatego że jest jednym z nasi używa danego produktu.
ATRAKCYJNOŚĆ polega na zdolności wzbudzenia sympatii oraz pozytywnych
uczuć. Reklamotwórcy wykorzystują przy tym fakt naturalnej skłonności ludzi do
przenoszenia poprzez skojarzenia pozytywnych uczuć z atrakcyjnego nadawcy na produkt
nawet jeśli cechy nadawcy nie maja żadnego logicznego związku z produktem- tzw. efekt
halo 6, np. znane modelki w reklamach firm kosmetycznych. Reklamy wykorzystują tzw.
efekt naśladownictwa- atrakcyjność nadawcy jest tym większa im bardziej podobny jest
do odbiorcy( podobny stylem życia, wiekiem, płcią).
Nadawca dysponuje władzą nagradzania lub karania. W reklamach ukazuje się, że ci
którzy nie posiadają danego produktu, doświadczają przykrych konsekwencji (zamiast
mieć dodatkowe korzyści psychiczne i społeczne).
Sam komunikat reklamowy musi posiadać odpowiednie cechy. Pod uwagę bierze
się fakt, iż rzadko są one słuchane, czytane czy oglądane z zainteresowaniem.
Wykorzystuje się dwa efekty komunikowania: efekt świeżości, polegający na tym że
informacje znajdujące się na końcu przekazu zostają najlepiej zapamiętane, oraz efekt
pierwszeństwa,
gdzie
informacje
podane
na
początku
przekazu
zwracają
uwagę
potencjalnego konsumenta.
Czynnikiem decydującym o tym, czy ludzie koncentrują swoją uwagę na komunikacie jest
znaczenie
osobiste.
Im
większe
znaczenie,
tym
wyższa
koncentracja
uwagi
na
argumentach i skłonność do wyboru, tzw. centralnej strategii perswazji( ludzie analizują
komunikat perswazyjny uważnie słuchając i rozważając argumenty; strategia ta pojawia
się gdy ludzie mają tak i zdolności jak i motywację do uważnego słuchania komunikatu).
Gdy znaczenie osobiste jest niewielkie konsument wybierze peryferyczną strategię
6
R. Cialdini :wywieranie wpływu na ludzi”
perswazji- ludzie nie analizują argumentów zawartych w komunikacie, są natomiast pod
wpływem wskazówek peryferycznych( ważne jest kto mówi a nie co mówi).7
Efektywność przekazu zależy również od stopnia dopasowania argumentów do rodzaju
postawy, na którą chcemy wpłynąć, a więc istotna jest pewnego rodzaju spójność
komunikatu reklamowego.
Rozpatrzmy teraz cechy kanału. W działalności reklamowej wykorzystuje się
przede wszystkim takie kanały informacji rynkowej jak telewizję, prasę, radio, kino,
reklamę zewnętrzną, internet i CD-ROMY’y. Każdy z nich posiada zarówno wady jak i
zalety, które znacząco wpływają na odbiór przekazów reklamowych.

Reklama telewizyjna-łączy w jednym przekazie obraz, ruch, dźwięk, kolor co daje
potencjalną możliwość przyciągnięcia uwagi odbiorcy

Reklama radiowa- jest dobrym środkiem przypominania o produktach, markach,
firmach-odpowiednie powtarzanie informacji, kojarzenie produktów z dźwiękami.
Reklama ta oddziałuje głównie peryferycznie, wymaga silnego ładunku emocjonalnego

Prasa- zastosowanie centralnej strategii perswazji bowiem umożliwia przedstawianie
złożonych informacji na temat produktu ( możliwość dostosowania tempa czytania do
własnych zdolności percepcji informacji). Prasa pozwala na ponowne przeczytanie
artykułu w wybranym przy odbiorcę czasie.

Czasopisma-zawierają wysoko wyselekcjonowane informacje reklamowe nastawione
na konkretnego czytelnika. Czytelnik sięga po nie w wybranym czasie i wybranym
celu. Możliwe jest przedstawienie złożonych informacji na temat produktu

Film- tam najczęściej
zachodzi
plasowanie produktu
(pokazywanie produktów
określonych marek w naturalnej scenerii lub ich konsumowanie przez bohaterów).
Zaletą jest to, że odbiorcy nie są tego świadomi, jak wiele nazw produktów
pojawiających się w filmie służy reklamie. Podnosi to wiarygodność przekazywanych
treści .

Reklama zewnętrzna- w wielu wypadkach jest uzupełnieniem kampanii reklamowej w
innych mediach, utrwala w świadomości konsumentów slogany, opakowania, marki
znane z reklamy prasowej lub telewizyjnej

Internet, CD-Romy –umożliwiają wszechstronne zaprezentowanie produktów danej
firmy, nieograniczony do informacji we wszystkich postaciach: poprzez tekst, obraz,
dźwięk, obraz
w
ruchu. Ogromną zaletą internetu jest możliwość tworzenia
zindywidualizowanego
sposobu
komunikowania.
Pozwala
na
uważne
śledzenie
komunikatu reklamowego i nie narzuca tempa odbioru. Zaciera się granica pomiędzy
tym co jest a co nie jest komunikatem reklamowym, co zwiększa siłę oddziaływania
na odbiorcę. Możliwy jest bezpośredni kontakt klienta z firmą (e-mail, sklepy
internetowe)
7
E.Aronson „Psychologia społeczna...”
Cechy odbiorcy- ważne jest do kogo skierowany jest komunikat reklamowy.
Specjaliści wykorzystują fakt, że audytorium, którego uwaga jest rozproszona w czasie
prezentacji komunikatu perswazyjnego, będzie bardziej podatne na perswazję niż
audytorium, którego uwaga jest skupiona; poza tym wykorzystują wiedzę o tym, że
ludzie są szczególnie dysponowani do zmiany postaw w we „wrażliwym” okresie, tj. od 18
do 25 roku życia.8
Teraz przejdę do przedstawienia wpływu reklamy na zachowania konsumenckie z
nieco innej strony. Warto pomyśleć mówiąc o skuteczności reklamy o takich czynnikach
jak styl życia, wpływ różnego rodzaju grup odniesienia.
Styl życia przejawia się w codziennym życiu człowieka. Wiąże się zachowaniami
codziennymi, powtarzalnymi, które tworzą społecznie praktykowane wzory kulturowe.
Chociaż wielość zachowań jakie oferuje człowiekowi kultura umożliwia wybór jednego z
wariantów stylu życia, to warianty te mieszczą się w pewnych ramach wyznaczonych
przez następujące cechy:
→cechy demograficzno- ekonomiczne- płeć , wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie,
wykonywany zawód, status rodzinny, dochody
→cechy psychologiczne- preferowany system wartości, hierarchia potrzeb, postawy
wobec dóbr, usług, ludzi czy reklamy oraz aspiracje dotyczące przynależności do
określonej grupy odniesienia
→cechy społeczne- pochodzenie społeczne oraz przynależność do tzw. grupy odniesienia
Styl życia jest to kategoria, która pozwala na stworzenie odpowiedniego
wizerunku produktu. Posługując się pewnymi typami idealnymi, pożądanymi w danej
grupie stylem życia, reklamotwórca liczy na powiązanie owego stylu życia z zakupem,
użytkowaniem danego produktu. I tak na przykład korzystnie z dóbr, dostępnych
dotychczas tylko dla klas wyższych, mogło stać się udziałem tych, którzy byli ich
pozbawieni. Pojawiły się ogromne możliwości dla reklamy, której zadaniem było
wzbudzać przekonanie o możliwości udziału klas niższych w luksusie. Pomimo ogromnych
zmian w stylach życia, oferowanie produktu posiadającego cechy, właściwości, które
można łatwo manifestować w społecznym kontekście, nadal stanowi ważny element
budowania skutecznego komunikatu reklamowego.
Jakie jest znaczenie grup odniesienia? Zacznę od tego że grupą odniesienia może
być każda grupa, która z jednej strony stanowi podstawę do porównywania naszych
postaw, ocen i norm i wartości , z drugiej zaś jest źródłem akceptowanych przez nas
postaw, ocen itp. W praktyce reklamowej liczy się również fakt, w
jakim zakresie
jednostka wybiera grupy odniesienia z bliskiego sobie środowiska a w jakim zakresie w
ramach szerszej społeczności (spośród osób publicznych). Zakupywanie, posiadanie i
używanie reklamowanego produktu ułatwia utożsamienie jednostki
8
E. Aronson „Psychologia społeczna....”
z określoną grupą.
Grupa odniesienia pełni funkcję identyfikacyjną. Zadaniem komunikatu reklamowego
staje się pokazanie produktów, których kupowanie i użytkowanie jest najlepszym
sposobem identyfikacji z grupą odniesienia. Wpływ grup odniesienia na zachowania
konsumenckie uzasadnia nadanie produktowi społecznego kontekstu. Reklama pełni rolę
nośnika znaczeń i wartości kulturowych lub grupowych, które wraz z produktem mogą
być przez zakup i użytkowanie przeniesione na konsumenta. Działanie komunikatu
reklamowego polega zatem na połączeniu podstawowych cech i właściwości produktu z
określonym znaczeniem i wartością ważną dla konsumenta z punktu widzenia jego
przynależności do określonej grupy ludzi.
Informacyjny charakter grupy polega na tym, iż jednostka traktuje ją jako wiarygodne
źródło informacji i zaczyna używać produktu danej marki, ponieważ jest przekonana, że
inni członkowie grupy również go używają. Normatywny charakter grupy świadczy o tym,
iż zachowania jednostek są efektem nie tyle informacji, co sankcji wynikających z
użytkowania lub nie danego produktu czy marki. Identyfikujący charakter grupy wynika
głównie z wykorzystania jej norm, wartości, wzorców zachowań w celu stworzenia
własnych postaw i wartości. opinii. Wg E.M. Rogersa ich rola jest szczególnie ważna w
okresie wprowadzania nowego produktu lub modyfikacji dotychczasowego. Fakt, że
zakup danego produktu dokonywany jest pod silnym wpływem lidera opinii, w praktyce
reklamowej wiążę się z koniecznością ścisłego określenia jego cech oraz zakresu wpływu
na
potencjalnego
konsumenta.
Wiedza
ta
pozwala
na
zbudowanie
komunikatu
reklamowego, który kierując informacje rynkowe do liderów opinii, trafi również do
szerszego
grona
potencjalnych
konsumentów.
Reklama
może
być
bezpośrednio
skierowana do liderów opinii np. poprzez specjalnie wyselekcjonowane czasopisma lub
inny rodzaj kampanii.
Szczególną pozycję wśród grup odniesienia pełni rodzina- za pośrednictwem rodziny,
wychowania przekazywane są podstawowe wartości i wzory zachowań niezbędnych do
życia w danym społeczeństwie. Rodzina jest naczelną instytucją socjalizującą dzieci- a
one stanowią szczególną grupę
odbiorców reklamy, gdyż ze względu na brak
umiejętności krytycznego odbioru rzeczywistości, reklama może w znacznym stopniu
wpływać na ich sposób myślenia i zachowania. Warto pamiętać, że rodzice odgrywają
znaczną rolę w edukacji konsumenckiej dzieci. Od nich w dużym stopniu zależą nawyki w
zachowaniach konsumenckich, sposób podejścia do określonych produktów jak również
sposób odbioru informacji rynkowych przekazywanych za pośrednictwem reklamy. W
ramach edukacji konsumenckiej rodzice powinni zatem rozmawiać z dziećmi na temat
treści komunikatów reklamowych, dyskutować o tym jak działają reklamy i jakie są ich
cele.
Twórcy reklamy bazują również
na stereotypach. Są one nieodłączną częścią naszego
życia. Stereotypy porządkują wizję świata, upraszczając je tym samym(oszczędność
poznawcza, mniejszy wysiłek ).Każda kultura ma swoje stereotypy a reklamy są
tworzone z ich uwzględnieniem.
Zatem wybór czy konieczność? Wiedząc jak konstruowany jest
komunikat
reklamowy, trudno oprzeć się wrażeniu, że właściwie nie mamy możliwości dokonywania
wyboru produktów czy usług, bowiem wpływ jaki wywiera na nas reklama jest
wszechobecny i nie mamy już do czynienia z wyborem a koniecznością. Reklama
wykorzystuje nasze potrzeby, tworzy nowe sytuacje, przekonuje nas o konieczności
wybrania tego a nie innego produktu czy marki. Przekonuje nas grupa odniesienia;
twórcy reklam bezdusznie wykorzystują mechanizmy psychologicznej społeczne naszego
życia by stworzyć jak najskuteczniejszy komunikat.
Nie jesteśmy jednak bezbronni. Istnieją techniki uodpornienia postaw na oddziaływanie
komunikatów perswazyjnych, którymi są przecież
reklamy. Należy spowodować , żeby
postawa początkowa wynikała z emocji lub sprawić , aby zostały rozważone zostały
wszystkie za i przeciw, jeszcze zanim nastąpi atak, tak, aby łatwiej było odrzucić
argumenty zawarte w komunikacie. Dzieci należy uodparniać na presję ze strony
rówieśników, przez uodpornianie małymi dawkami logicznych argumentów, możemy
także działać podając komunikaty odwołujące się do emocji. Uodpornianie postaw nie
może być zbyt natarczywe, gdyż może przynieść więcej szkody niż pożytku. Uodporniając
postawy na perswazję , można sprawić , że nasz wybory faktycznie w większym stopniu
pozostaną naszymi wyborami a nie reakcją narzuconą nam przez treści zawarte w
komunikatach reklamowych.9
9
E. Aronson „Psychologia społeczna....”
BIBLIOGRAFIA:

E. Aronson, T.D. Wilson, R. M. Akert „Psychologia społeczna. Serce i umysł” Poznań
1997

R. Cialdini :wywieranie wpływu na ludzi”

E.D. Garry „ Rola reklamy w obrocie towarowym” w A. Jaroszewicz „Reklama za
granicą” Warszawa 1960

K. Huber „Image czyli jak być gwiazdą na rynku” Warszawa 1994

A. Kozłowska „ Reklama – socjotechnika oddziaływania” Warszawa 2001

T. Pałaszewska-Reindl , W. Daniluk „Oddziaływanie reklamy na rynek” Warszawa
1976
Download