Radom,23 - Uniwersytet Technologiczno

advertisement
Radom, 09.12.2013r.
ZP-40u/13/E/115
Do wszystkich uczestników postępowania
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowa Zintegrowanego
Informatycznego Systemu Zarządzania
(ZISZ)
Uniwersytetem Technologiczno
–
Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
W odpowiedzi na pytania z dnia 27.11.2013r dotyczące SIWZ Zamawiający informuje:
Podstawa prawna : art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
1.
W Ogłoszeniu w Sekcji II.3) Zamawiający jako „Czas trwania zamówienia lub termin realizacji" postawił
następujące wymagania: „Rozpoczęcie 20.1.2014. Zakończenie 30.6.2014". W naszej ocenie rozpoczęcie
wykonania zamówienia powinno być wskazane jako od dnia zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie, a
wskazanie określonej daty kalendarzowej jest niewłaściwe, ponieważ nie można być pewnym zawarcia umowy w
tym terminie. Prosimy o wyjaśnienie.
Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisów Ogłoszenia, poprzez skreślenie terminu rozpoczęcia lub wskazanie,
że rozpoczęcie będzie od dnia zawarcia umowy.
Odpowiedź: Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu określił planowany termin rozpoczęcia realizacji
przedmiotu zamówienia. Termin ten może ulec zmianie w wyniku prowadzonego postępowania. Wskazanie
konkretnego terminu wynika z wymogów technicznych modułu wprowadzania ogłoszenia do Dziennika
Urzędowego UE.
W związku z powyższym w SIWZ zamawiający precyzuje, iż planowany czas realizacji jest od 20 stycznia
2014, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy. W przypadku zawarcia umowy przed 20.01.2014
czas realizacji zamówienia biegnie od daty podpisania umowy.
2.
Mając na uwadze nasze doświadczenie w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu
zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego okres „do 45 dni od daty podpisania Umowy" na
przygotowanie analizy przedwdrożeniowej jest zbyt krótki. Analiza stanu i potrzeb to najważniejszy etap
wdrożenia systemu informatycznego, dlatego należy poświecić mu odpowiednią ilość czasu i zasobów po obu
stronach (Wykonawca/Zamawiający).
W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie okresu przygotowania analizy przedwdrożeniowej do 90 dni
od podpisania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający rozumie wagę tego etapu. Tak krótki czas wynika z terminu zakończenia projektu
finansowanego ze środków UE. Określony czas analizy przedwdrożeniowej wynika z przeprowadzonego
dialogu technicznego.
3.
Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu
zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego termin „Rozpoczęcie 20.1.2014. Zakończenie
30.6.2014" na wdrożenie Systemu w zakresie przedstawionym w SIWZ jest zbyt krótki. Przedstawiony przez
Zamawiającego termin realizacji [nieco ponad 5 m-cy] jest w naszej ocenie nierealny, nawet w przypadku
zastosowania rozwiązania prekonfigurowanego. Elementem kluczowym procesu wdrożeniowego jest analiza
przedwdrożeniowa, w tym uzgodnienie specyfiki procesów Zamawiającego, uzgodnienie danych podstawowych
oraz ich konfiguracja w Systemie. Do powyższych prac należy dodać pracochłonność związaną z migracją danych z
przejmowanych systemów, integracją, testami oraz szkoleniami użytkowników końcowych i administratorów. Przy
tak znaczącej ilości zadań wdrożeniowych niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, Wykonawcy i
Zamawiającego, w naszej ocenie wdrożenie w terminach zakreślonych przez Zamawiającego jest zadaniem
niewykonalnym. Prosimy zatem o wydłużenie realizacji projektu do 9 m-cy od podpisania umowy.
Odpowiedź: Tak krótki czas wynika z terminu zakończenia projektu finansowanego ze środków UE. Czas
wykonania został określony jako trudny acz wykonalny przez firmy uczestniczące w dialogu technicznym.
4.
Prosimy o informację, czy system będzie wdrażany w kilku lokalizacjach (np. filiach)? - a jeśli tak, prosimy o
podanie:
a) liczby lokalizacji objętych wdrożeniem,
b) liczby Użytkowników w poszczególnych lokalizacjach,
c) średniego opóźnienia w transmisji pakietów (latency) pomiędzy centralą a przedmiotowymi lokalizacjami.
Odpowiedź:
a) Uczelnia swoją siedzibę ma w 3 lokalizacjach na terenie miasta Radom
b) Określona na etapie Analizy Przedwdrożeniowej
c) Budynki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu połączone
są siecią światłowodową o przepustowości nie mniejszej niż 1Gbps, a komputery znajdujące się w budynkach
podłączone są do sieci z prędkością łącza nie mniejszą niż 100Mbps.
5.
Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie wykorzystywany w wielu samodzielnych podmiotach
prawnych (odrębny NIP, REGON, itp.) - a jeśli tak, prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich podmiotów prawnych
objętych wdrożeniem wraz ze wskazaniem liczby Użytkowników w poszczególnych podmiotach prawnych.
Odpowiedź: NIE
6.
Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie pracował wyłącznie w sieci LAN?
Odpowiedź: TAK jednakże musi być możliwy dostęp do ZISZ w zakresie ERP tak jak to określono w treści
SIWZ.
7.
Prosimy o:
a) wyjaśnienie jaki będzie zakres migracji? [np. Kontrahenci i adresy, Nierozliczone płatności - Bilans otwarcia,
Plan Kont, środki Trwałe - Bilans otwarcia, Dane kadrowe pracowników, Dane płacowe pracowników],
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeniesienia wszystkich kartotek i słowników niezbędnych do tworzenia
bieżących dokumentów w systemie, a w szczególności: kartotek pracowników, zleceniobiorców i studentów,
środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, magazynowych, struktury i słowników, planu kont.
b) wskazanie czy migracja będzie obejmować wyłącznie dane niezbędne do rozpoczęcia pracy w nowym systemie
[bilanse otwarcia] czy również dane historyczne?
Odpowiedź: Również dane historyczne niezbędne do prawidłowego działania ZISZ. W pierwszej kolejności
mają być zaimportowane dane umożliwiające pracę produkcyjną ZISZ.
c) wyjaśnienie czy możliwie jest dostarczenie danych do migracji z aktualnie używanych systemów w
uzgodnionym formacie?
Odpowiedź: NIE
d) wyjaśnienie czy dokumentacja techniczna opisująca struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach jest
dostępna?
Odpowiedź: TAK
e) wyjaśnienie czy posiadają Państwo wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania
danych do migracji?
Odpowiedź: NIE
8.
Prosimy o:
precyzyjne wyspecyfikowanie systemów dziedzinowych, z którymi ma zostać zintegrowany System,
Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji z systemem Uczelnia.XP oraz POLON, Płatnik, MF(pity do
US), Bank itd. zgodnie z SIWZ.
a) precyzyjne podanie zakresu integracji.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zakres migracji odbył się w zakresie funkcjonalnym wskazanym
w ROZDZIALE 3 SIWZ, a doprecyzowanym na etapie Analizy Przedwdrożeniowej w takim rozwiązaniu,
2
które według wykonawcy będzie zapewniało prawidłową pracę systemu w wersji produkcyjnej.
9.
Zgodnie z SIWZ [projekt umowy]
2. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze godzinowym, nie mniejszym niż 600 godzin
Prosimy o wyjaśnienie czy 1 godzina szkolenia oznacza godzinę zegarową [60 min.] czy dydaktyczną [45 min.]?
Odpowiedź: 1 godzina szkolenia oznacza godzinę zegarową.
10.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapewni:
a) sale szkoleniowe?
Odpowiedź: TAK
b) stacje robocze dla uczestników szkoleń?
Odpowiedź: TAK
c) pozostałą infrastrukturę [rzutnik, sieć, itp.]?
Odpowiedź: TAK
11.
Prosimy o wskazanie liczby użytkowników systemu w podziale na poniższe obszary merytoryczne:
a) Finanse i Księgowość,
b) Budżetowanie,
c) Kadry i Płace (w tym ePIT),
d) Majątek trwały,
e) Gospodarka materiałowa/ Gospodarka magazynowa,
f) Ewidencja sprzedaży,
g) Ewidencja zakupów,
h) Zarządzanie projektami,
i) Analizy (raportowanie/controlling - BI, Business Intelligence),
j) Elektroniczny System Obiegu Dokumentów.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wdrożenie ZISZ objęło obszary funkcjonowania Uczelni określone w
specyfikacji SIWZ. Aktualnie (stan na dzień 21.11.2013) z funkcjonującego systemu ERP korzysta 31 osób,
osób zatrudnionych na Uczelni na etatach dydaktycznych i administracyjnych łącznie jest ok 700 osób (stan
na dzień 21.11.2013).
12.
Zgodnie z SIWZ:
Gwarancja w zakresie Zadania I
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na okres 36 miesięcy liczonych od momentu startu Pełnej
Produkcyjnej Pracy Systemu
Prosimy o wyjaśnienie czy oferta ma obejmować również w w/w okresie wsparcie producenta systemu zarządzania
bazą danych?
Odpowiedź: TAK
13.
Zgodnie z SIWZ:
Do oceny .funkcjonalnej ZISZ Zamawiający wybierze funkcjonalności wskazane w rozdziale nr 3 określone w
punktach 9, 11,12,13,14. 83,5% stanowią funkcjonalności Konieczne a 16,5% to funkcjonalności Opcjonalne.
Zamawiający będzie wymagał prezentacji co najmniej ok. 40% funkcjonalności z zachowaniem stosunku 83,5%
Konieczne, 16,5% Opcjonalne. Szczegółowe zestawienie funkcjonalności podlegających ocenie Zamawiający wskaże
w scenariuszu prezentacji.
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie funkcjonalności „Koniecznych" [83,5%] Zamawiający będzie operował
jednym scenariuszem prezentacji dla wszystkich oferentów. W naszej ocenie w celu zapewnienia porównywalności
prezentacji wszystkich oferentów Zamawiający powinien zastosować jeden i ten sam zestaw losowo wybranych
funkcjonalności oznaczonych statusem K [Konieczny]. Zastosowanie różnych scenariuszy może skutkować
znaczącymi rozbieżnościami w zakresie stopnia złożoności prezentowanych funkcjonalności przez różnych
oferentów. Na przykład prezentacja wymagania nr 14: „możliwość obsługi tzw. storna czerwonego (ujemne wartości
zapisywane po tej samej stronie konta księgowego dokumentu pierwotnego)," wymaga nieporównywalnie mniej
czasu aniżeli prezentacja wymagania nr 9: „ZISZ musi umożliwić automatyczne wykonywanie zamknięcia danego
3
roku obrotowego."
Odpowiedź: TAK, Zamawiający przeprowadzi prezentacje wszystkich Wykonawców na podstawie jednego
scenariusza. Podkreślamy, iż z uwagi na zmianę wagi określonych funkcjonalności aktualnie stosunek
funkcjonalności koniecznych do funkcjonalnych wynosi 82,5% do 17,5%. Informacja ta została
opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
14.
Zgodnie z SIWZ:
Jeżeli oferta Wykonawcy będzie poprawna pod względem formalnym, Zamawiający w ciągu 7 dni od otwarcia ofert
zwróci się do Wykonawcy z prośbą o dokonanie prezentacji systemu już wykonanego w ramach innego zamówienia,
podobnego co do przedmiotu, zakresu, skali i stopnia złożoności przedstawiając scenariusz prezentacji. Podczas
prezentacji zostanie zbadana funkcjonalność i wydajność systemu. W tym celu Wykonawca musi wprowadzić do
niego dane w ilości odpowiadającej ok 20 000 pracowników, oraz 240 000 operacji biznesowych w roku. Wersja
prezentacyjna systemu musi posiadać funkcjonalności określone w scenariuszu prezentacji, według podziału na
funkcjonalności konieczne (oznaczenie K - funkcjonalności wymagane w ZISZ) oraz opcjonalne (oznaczenie O —
funkcjonalności pożądane w ZISZ).
Pragniemy podkreślić, że w naszej ocenie wymagania postawione oferentom w zakresie prezentacji systemu są
nieadekwatne do skali projektu i wielkości jednostki organizacyjnej Zamawiającego, a takie znacząco odbiegają od
wymaganych referencji „minimum trzy wdrożenia oferowanego systemu klasy ERP lub oferowanych elementów
systemu ERP o charakterze zbliżonym do niniejszego zamówienia, (...) w tym jednego na uczelni wyższej, działającej
w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. prawo szkolnictwie wyższym, zatrudniającej nie mniej niż 1000
pracowników".
Dodatkowo chcemy zauważyć, że dokonanie prezentacji systemu „już wykonanego w ramach innego zamówienia"
nie jest możliwe. Wykonawca, który skonfigurował system dla danego Klienta nie może wykorzystywać go do
prezentacji dla innych (potencjalnych) Klientów, bo uprawnionym do korzystania z przedmiotowego systemu jest
Klient, dla którego system został skonfigurowany, a każda konfiguracja Systemu dokonana dla danego Klienta
stanowi swoisty know-how.
Prosimy zatem o stosowną korektę wymagań w zakresie prezentacji, tak aby umożliwiała ona weryfikację przez
Zamawiającego wymagań oznaczonych w Arkuszu Funkcjonalności [Załącznik nr 1a do postępowania ZP40u/13/E1, ale by jednocześnie miała charakter Ogólnej/typowej prezentacji demonstracyjnej opartej o fikcyjne
dane (nie mniej niż 1.000 pracowników) i przykładowe operacje biznesowe w liczbie umożliwiającej weryfikację
funkcjonalności. Prosimy zatem o wykreślenie zwrotu „240.000 operacji biznesowych w roku", który może
sugerować badanie wydajności wersji DEMO systemu
Odpowiedź:
Zamawiający w obecnie użytkowanym systemie w zakresie ERP ma wprowadzonych ok 10 tys. rekordów
opisujących pracowników i ok 120 tys. rekordów opisujących operacje biznesowe. Zamawiający przez
określenie ok 20 tys. pracowników rozumie rekordy opisujące tychże pracowników i analogicznie w
odniesieniu do operacji biznesowych. Zaprezentowanie systemu prezentującego odmienne rozwiązania
funkcjonalne dające możliwość weryfikacji funkcjonalności ZISZ będzie akceptowane przez Zamawiającego.
Na etapie prezentacji ocenie podlegać będą kryteria: niezawodności, poufności, integralności i rozliczalności.
15.
Zgodnie z SIWZ:
Serwery zamawiającego są w ciągłym użyciu i nie ma możliwości zmiany przeznaczenia tych serwerów na potrzeby
prezentacji wersji demonstracyjnej. Dlatego na okres testu wraz z wersją demonstracyjną systemu Wykonawcy
dostarczy konieczny hardware i software.
Prosimy o wyjaśnienie o jakim teście jest mowa w w/w wymaganiu? Czy Zamawiający przez „okres testu" rozumie
czas przeznaczony na demonstrację systemu przez oferenta w siedzibie Klienta?
Odpowiedź:
TAK
16.
Zgodnie z SIWZ [projekt urnowy]
26. LDAP - (Lightweight Directory Access Prolocol) baza danych użytkowników, której wytworzenie leży w zakresie
obowiązków Zamawiającego przy współpracy z Wykonawcą.
Prosimy o wyjaśnienie. W projekcie umowy, poza w/w definicją, która podkreśla „współpracę Wykonawcy" z
Zamawiającym, nie występuje wskazanie zakresu prac dla Wykonawcy związanych z LDAP.
Odpowiedź: Zakres prac związanych z LDAP określony jest w zakresie funkcjonalnym opisanym
w ROZDZIALE 3 SIWZ. Ze względu na różnowrodność oferowanych rozwiązań Zamawiający wymaga
doprecyzowania na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
17.
Zgodnie z SIWZ [projekt umowy]
3. Analiza Przedwdrożeniowa winna zawierać co najmniej:
3.1.6. opracowanie koncepcji, konfiguracji oraz dostosowania funkcjonalności w stosunku do systemu Macrologic,
będącego w zasobach Zamawiającego;
Prosimy o wyjaśnienie określenia „w stosunku do systemu Macrologic". Czy Zamawiający oczekuje przygotowania
analizy wdrożeniowej nowego systemu w odniesieniu do systemu Macrologic? [co wymagałoby w pierwszej
kolejności zapoznania się Wykonawcy z dokumentacją techniczno-funkcjonalną systemu Macrologic].
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zapoznania się Wykonawcy z dokumentacją techniczno-funkcjonalną systemu
Macrologic. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że korzysta już z systemu klasy ERP i przy użyciu tego
systemu są obsługiwane aktualnie funkcjonujące na Uczelni procesy, które muszą być obsłużone w nowym
systemie.
18.
Zgodnie z SIWZ [projekt umowy]
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i wdrożenia, obejmująca następujące zadania:
3. Zakup wszystkich licencji i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia (po stronie serwerów) i użytkowania
wdrażanego rozwiązania, w tym w szczególności:
1) zakup Oprogramowania standardowego, baz danych i hurtowni danych oraz oprogramowania firm trzecich
niezbędnych do pełnej realizacji zamówienia, z prawem Zamawiającego do aktualizacji tego oprogramowania
bez ponoszenia dodatkowych kosztów w okresie trwania Gwarancji i Asysty technicznej, wraz z dostawą
wszystkich wymaganych licencji,
2) instalacja i konfiguracja Oprogramowania standardowego, baz danych i hurtowni danych dla środowiska
produkcyjnego, rozwojowego i testowego,
Pragniemy podkreślić, że w dokumentacji SIWZ nie sprecyzowano wymaganego zakresu realizacji zadania
związanego z budową hurtowni danych. Prosimy zatem o wskazanie niezbędnych informacji, które umożliwią
oszacowanie pracochłonności wdrożenia, a w szczególności o:
a) wskazanie liczby odrębnych struktur danych koniecznych do zdefiniowania w hurtowni danych w ramach
wdrożenia
b) wskazanie liczby raportów do opracowania na w/w strukturach danych w ramach wdrożenia
c) wskazanie systemów, z których hurtownia danych będzie pobierała dane
d) wskazanie jaki jest zakres merytoryczny danych do hurtowni danych
e) wskazanie częstotliwości pobierania danych do hurtowni danych
wskazanie jaki jest interfejs dostępowy do systemów, z których będą pobierane dane do hurtowni danych
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby zakres prac związanych z hurtownią danych określony jest w zakresie
funkcjonalnym opisanym w ROZDZIALE 3 SIWZ, a doprecyzowanym na etapie Analizy Przedwdrożeniowej
był wykonany w takim rozwiązaniu, które według wykonawcy będzie zapewniało prawidłową pracę systemu
w wersji produkcyjnej.
19.
Zgodnie z SIWZ [projekt umowy]
59. Umowa Licencyjna - Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, dotycząca udzielenia
Zamawiającemu bezterminowych licencji na korzystanie z systemu ZISZ oraz pozostałego Oprogramowania
przekazywanego w ramach Umowy. Umowę przygotowuje Wykonawca
Prosimy o wskazanie liczby licencji, których dostarczenia Zamawiający oczekuje w podziale na poniższe obszary
merytoryczne:
a) Finanse i Księgowość,
b) Budżetowanie,
c) Kadry i Płace (w tym ePIT),
d) Majątek trwały,
e) Gospodarka materiałowa/ Gospodarka magazynowa
f) Ewidencja sprzedaży,
g) Ewidencja zakupów,
h) Zarządzanie projektami,
i) Analizy (raportowanie / controlling - BI, Business Intelligence),
j) Elektroniczny System Obiegu Dokumentów.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby wdrożenie ZISZ objęło obszary funkcjonowania Uczelni określone w specyfikacji
SIWZ. Aktualnie (stan na dzień 21.11.2013) z funkcjonującego systemu ERP korzysta 31 osób, osób
zatrudnionych na Uczelni na etatach dydaktycznych i administracyjnych łącznie jest ok 700 osób (stan na
dzień 21.11.2013).
20.
Dotyczy: Załącznik nr 13 do postępowania ZP-40u/13/E
Prosimy o wyjaśnienie, czy w zestawieniach tabelarycznych w kolumnie „Opis funkcjonalności" Zamawiający
oczekuje wpisania treści wymagania z Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E?, np.
Lp Pozycja
Opis funkcjonalności
rozdziału 3
1
14
8. . ZISZ powinien umożliwiać ewidencję
wykorzystania środków transportu, zleceń
wyjazdu, rozliczanie kosztów oraz
optymalizację wykorzystania transportu.
Odpowiedź: TAK
21.
Dotyczy: Załącznik nr 10 do postępowania ZP-40u/13/E:
9. W czasie prezentacji Wykonawcę mogą reprezentować maksymalnie cztery osoby.
Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
a) Czy przez powyższy zapis rozumieć należy, że ze strony Wykonawcy może uczestniczyć w prezentacji
jednocześnie maksymalnie 4 osoby, a w miejscu przeprowadzenia prezentacji może być obecnych więcej osób,
które mogą zastępować prezenterów (tj. skład prezenterów może ulegać zmianie w czasie prezentacji)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w pomieszczeniu gdzie będzie odbywała się prezentacja było obecne
maksymalnie 4 osoby ze strony Wykonawcy, oczywiście zamawiający dopuszcza możliwość zastępowania
prezenterów.
b) Czy Wykonawca może oddelegować więcej osób, przy czym tylko 4 z nich będą prezentowały oferowane
rozwiązanie?
Odpowiedź: Wyjaśniono w odpowiedzi dotyczącej punktu 21, a).
Czy w związku z punktem 19 regulaminu „19. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podczas
prezentacji, czy zadeklarowane w Ofercie Wykonawcy funkcjonalności są zgodne ze stanem faktycznym, tzn. czy
znajdują się w oferowanym rozwiązaniu (ZISZ)", który wymaga od Wykonawcy zaprezentowania dowolnej
funkcjonalności systemu (a pragniemy podkreślić, że zakres Systemu jest bardzo złożony [Platforma programowa,
Wymagania ogólne, Finanse i Księgowość, Budżetowanie, Kadry i Place (w tym ePIT), Majątek trwały, Gospodarka
materiałowa/ Gospodarka magazynowa, Ewidencja sprzedaży, Ewidencja zakupów, Zarządzanie projektami,
Analizy (raportowanie/controlling - BI, Business Intelligence), Elektroniczny System Obiegu Dokumentów] Zamawiający może zmienić zapisy Regulaminu prezentacji, tak aby nie wprowadzał on limitu osób lub zwiększył
limit prelegentów biorących udział w prezentacji?
Odpowiedź: Wyjaśniono w odpowiedzi dotyczącej punktu 21, a).
22.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
1. ZISZ musi umożliwiać realizację dostępu poprzez różnorodne metody: dostęp poprzez dedykowaną
aplikację kliencką, dostęp terminalowy, dostęp poprzez przeglądarkę WWW.
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie należy rozumieć w ten sposób, że dostęp przez przeglądarkę WWW nie
dotyczy całego Systemu, a jedynie jego części, tj. zgodnie z pozostałymi wymaganiami portalu pracowniczego oraz
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyjaśnienie czy oczekują Państwo, aby dostęp do każdego obszaru
systemu ERP [np. Finanse i Księgowość, Budżetowanie, Kadry i Płace, Majątek trwały, Ewidencja sprzedaży]
wykorzystywał w warstwie klienckiej przeglądarkę WWW? i analogicznie — aby dla każdego elementu systemu
[np. portal pracowniczy] zapewniony był dostęp w oparciu o architekturę „grubego" klienta?
Odpowiedź: Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
23.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
I. Pożądana jest architektura systemu trójwarstwowa; Serwer bazy danych, Serwer aplikacji, Stacja robocza klienta
końcowego (klient serwera aplikacji lub -dla portalu pracowniczego— przeglądarka www).
Prosimy o:
a) wyjaśnienie, czy jeśli [wyłączając portal pracowniczy i EOD, którego klientem jest przeglądarka WWW]
system ERP będzie wykorzystywał środowisko terminalowe Zamawiający uzna wymaganie za spełnione?
b) potwierdzenie, że wymaganie należy rozumieć w ten sposób, że dostęp przez przeglądarkę WWW nie dotyczy
całego Systemu, a jedynie jego części, tj. zgodnie z pozostałymi wymaganiami portalu pracowniczego oraz
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, natomiast dla pozostałych części systemy wymaganie jest
opcjonalne i jest dopuszczalny dostęp w architekturze klient-serwer?
Odpowiedź: Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
24.
Prosimy o wyjaśnienie:
a) ilu użytkowników będzie korzystać z Portalu pracowniczego?
b) czy Zamawiający dopuści jako formę szkolenia przekazanie użytkownikom Portalu pracowniczego instrukcję
obsługi?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby z portalu pracowniczego mieli możliwość korzystania wszyscy
pracownicy Uczelni. Zamawiający nie dopuszcza formy szkolenia wskazanej w pytaniu.
25.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E:
6. Część internetowa Systemu musi być wykonana w architekturze tworzenia dynamicznych stron www.ASP.NET
2.0, PHP lub SilverLight.
Zwracamy uwagę, że powyższy zapis stanowi ograniczenie technologiczne. W naszej ocenie ograniczenie
technologicznie w tym przypadku jest nieuzasadnionym ograniczeniem konkurencji. Systemy tej klasy mogą
powstawać w technologiach równorzędnych a nie występujących na wskazanej liście. Mamy tu na myśli platformy i
technologie takie jak J2EE, PERL, Python, Ruby, JSP, rozwiązania natywne producentów baz danych, np. ORACLE
APEX. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę wymagania na następujące
brzmienie:
6. Część internetowa Systemu musi być wykonana w architekturze tworzenia stron www np. ASP.NET 2.0, PHP,
SliverLight, J2EE, PERL, Python, Ruby, JSP, ORACLE APEX lub równoważny.
Odpowiedź: Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
26.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
9. ZISZ musi być wyposażony w mechanizm obiegu dokumentów, umożliwiający definiowanie ścieżek przepływów
dokumentów pomiędzy różnymi osobami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności będący
realizacją procesów biznesowych u Zamawiającego, podczas których dokumenty są przekazywane od jednej osoby
do następnej według odpowiednich procedur zarządczych. Mechanizm ten musi pozwalać na określenie jakie role w
przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz jakie są stany
pośrednie przesyłanych dokumentów. Powyższy mechanizm musi być integralną częścią aplikacji ERP i musi być
możliwy do konfiguracji z poziomu administratora tej aplikacji.
Pragniemy podkreślić, że domeną systemu workflow jest obsługa przepływu dokumentów/informacji pomiędzy
pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespól czynności. Z kolei system ERP w pierwszej
kolejności zapewnia rozliczanie prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z
ustawą o rachunkowości, a zatem oba systemy - ERP i workflow - mają inne przeznaczenie i odmienną filozofię
działania. Przykładowo, z punku widzenia systemu workflow istotna jest informacja na jakim etapie jest aktualnie
procesowana faktura zakupu, kto ją przetrzymuje, do kogo powinna następnie być przesłana — natomiast z punktu
widzenia systemu ERP, te informacje są drugorzędne, bo liczy się „status księgowy" tej faktury
[niezaksięgowana/zaksięgowana]. Trzeba również podkreślić, że korygowanie błędnego przepływu dokumentu w
workflow w nie wiąże się istotnymi konsekwencjami [np. faktura została przekazana do Działu A, następnie do
Działu B (omyłkowo), więc ponownie przesłano ją do Działu A, który poprawnie przesiał ją do Działu C]. Zupełnie
inaczej sprawa wygląda w przypadku dokonywania zmian dotyczących faktury w systemie ERP. Dokument,
któremu zmieniono status z „w weryfikacji" na „zaksięgowany", może podlegać już tylko stornowaniu.
Prosimy zatem o szczegółowe wyjaśnienie, jak należy rozumieć określenie „mechanizm [obiegu dokumentów] musi
być integralną częścią aplikacji ERP"? Czy jeśli oferta Wykonawcy obejmie system ERP oraz system
Elektronicznego Obiegu Dokumentów, i przedmiotowe rozwiązania będą ze sobą zintegrowane w zakresie
niezbędnym do zrealizowania wymagań SIWZ, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione?
Odpowiedź: Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
27.
Dotyczy: Załącznik nr la do postępowania ZP-40u/13/E
21. ZISZ musi zapewniać jednolity interfejs użytkownika dla wszystkich obszarów funkcjonalnych, w szczególności
kadr, plac, obszaru finansowo-księgowego, obsługi finansowej projektów a funkcje powtarzające się w różnych
modułach powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu i pod takim samym klawiszem
skrótu, zapewniając w maksymalny sposób jednolitość obsługi.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza inny interfejs dla Portalu pracowniczego, Elektronicznego
Systemu Obiegu Dokumentów oraz obszaru Analizy (raportowanie / controlling - BI, Business Intelligence) w
stosunku do interfejsu części ERP [Finanse i Księgowość, Kadry i Płace (w tym ePIT), Majątek trwały, Gospodarka
materiałowa/ Gospodarka magazynowa, Ewidencja sprzedaży, Ewidencja zakupów, Zarządzanie projektami.
Odpowiedź: Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
28.
Dotyczy: Załącznik nr1 do postępowania ZP-40u/13/E
Sprawozdawczość zarządcza i analizy finansowe
3. ZISZ musi pozwolić na wykonywanie symulacji rozwiązań finansowych, wielowymiarowe analizy kosztów,
monitorowanie obiegu dokumentów, kontrola efektywności procesów realizowanych przez system ERP.
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza, aby w/w zagadnienia były realizowane przez systemy
dziedzinowe, tzn. monitorowanie obiegu dokumentów przez system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, a
analizy kosztów przez system ERP?
Odpowiedź: TAK
29.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
Sprawozdawczość zarządcza i analizy finansowe
4) możliwość automatycznego sporządzania sprawozdań i deklaracji (F-01/s, F-03, PNT-01/s, Rb-N; Rb-Z, RbWSb, Vat-7, VAT-UE, Instrat, CIT-8 i inne
Prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich oczekiwanych przez Zamawiającego sprawozdań i deklaracji, oraz
wykreślenie zwrotu „i inne".
Odpowiedź:
Zgodnie z ROZDZIAŁ 3 SIWZ punkt 10 Podstawy prawne.
30.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
Sprawozdawczość zarządcza i analizy finansowe
3. ZISZ musi pozwolić na wykonywanie symulacji rozwiązań finansowych, wielowymiarowe analizy kosztów,
monitorowanie obiegu dokumentów, kontrola efektywności procesów realizowanych przez system ERP.
Prosimy o uszczegółowienie określenia „wykonywanie symulacji rozwiązań finansowych".
Odpowiedź:
Np. raport symulacja wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni lub poszczególnych jednostek na
przestrzeni lat. Ze względu na różnorodność rozwiązań wskazana funkcjonalność musi być doprecyzowana
na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
31.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
Sprawozdawczość zarządcza i analizy finansowe
15. ZISZ powinien umożliwiać sporządzania planu rzeczowo-finansowego w kilku wariantach oraz śledzenie zmian
w ramach dowolnego wariantu.
Prosimy o wyjaśnienie jakie zmiany ma Zamawiający na myśli w zwrocie „śledzenie zmian"?
Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem „śledzenie zmian” rozumie wersjonowanie wariantów planu rzeczowofinansowego.
32.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
Sprawozdawczość zarządcza i analizy finansowe
3) raporty i narzędzia dla potrzeb zarządzania płynnością finansową,
Prosimy o wyjaśnienie jakie narzędzia ma Zamawiający na myśli w zwrocie „narzędzia dla potrzeb zarządzania
płynnościq finansową'"?
Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem „narzędzia dla potrzeb zarządzania płynnością finansową” rozumie np.
podpowiedzi o nadchodzących terminach płatności lub przekroczonych budżetach poszczególnych komórek
organizacyjnych Uczelni itp.
33.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. ZISZ musi posiadać specjalizowany moduł administracyjny do zarządzania parametrami globalnymi,
użytkownikami, prawami dostępu oraz analizy dzienników („logów”) itp., w tym dla potrzeb kontroli prób
nieupoważnionych dostępów.
Prosimy o wyjaśnienie czy jeżeli zarządzanie prawami dostępu oprócz dedykowanego modułu, jest realizowane w
modułach dziedzinowych to Zamawiający uzna wymaganie za spełnione? Chodzi przykładowo o sytuację, gdy w
module administracyjnym można definiować uprawnienia dostępu do modułu Gospodarki Magazynowej (GM),
poszczególnych ekranów tego modułu, a uprawnienia użytkownika do konkretnego magazynu oraz do
poszczególnych rodzajów dokumentów magazynowych są nadawane w module GM.
Odpowiedź: Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
34.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
5. System musi umożliwiać realizację różnorodnych metod autoryzacji i uwierzytelnienia dla poszczególnych grup
użytkowników tj. login i hasło, karta chipowa (karta pracownicza).
Prosimy o:
wskazanie jakiego rodzaju czytników kart używa/zamierza używać Zamawiający do uwierzytelniania
użytkowników za pomocą kart chipowych?
Odpowiedź: Zamawiający zmierza wdrożyć w przyszłości karty pracownicze z wgranymi certyfikatami
niekwalifikowanymi.
a) udostępnienie szczegółowej specyfikacji API programowego obsługującego te czytniki,
Odpowiedź: Z uwagi na plan wdrożenia w przyszłości kart pracowniczych niemożliwe jest udzielenie
informacji dotyczącej API.
b) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „różne metody autoryzacji (..) poszczególnych grup użytkowników
tj. login i hasło, kara chipowa"? Czy nie chodzi wyłącznie o uwierzytelnianie?
Odpowiedź: TAK chodzi o uwierzytelnianie przy użyciu wskazanych w SIWZ metod.
c) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „autoryzację i uwierzytelnianie dla poszczególnych grup
użytkowników"? - zwykle w systemach uwierzytelnia się użytkowników, a nie grupy użytkowników,
Odpowiedź: Zamawiający pisząc o poszczególnych grupach użytkowników rozumie to tak, że użytkownicy są
podzieleni na grupy z przypisanymi rolami systemowymi lub uprawnienia dostępu do systemu są w określony
sposób pogrupowane, natomiast samo uwierzytelnianie odbywa się dla poszczególnych użytkowników.
d) informację czy oprogramowanie czytników oraz same czytniki kart chipowych są przedmiotem dostawy?
Odpowiedź: NIE
e) informacje w jakich sytuacjach Zamawiający będzie wymagał uwierzytelniania za pomocą kart chipowych?
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał uwierzytelniania za pomocą kart chipowych tak jak w SIWZ w
najszerszym zakresie zgodnie z możliwościami ZISZ.
35.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
I. Dostęp do części internetowej systemu powinien być zapewniony po protokole Https.
Prosimy o potwierdzenie, że protokół HTTPS ma być wykorzystywany jedynie w tych miejscach systemu, gdzie jest
realizowany dostęp przez przeglądarkę WWW?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
3. ZISZ musi umożliwić łatwą skalowalność wraz ze wzrostem liczby wprowadzanych danych.
36.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „łatwą" skalowalność? Czy dokładanie pamięci procesorów
lub kolejnych serwerów spełnia wymóg łatwej skalowalności?
Odpowiedź: TAK
37.
5.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi umożliwiać archiwizowanie i ukrywanie danych „organizacyjnych", które uległy dezaktualizacji (komórki
organizacyjne, rodzaje nieobecności, składniki płacowe itp.).
Prosimy o wyjaśnienie czy jeżeli w systemie istnieje możliwość ustawienia stanu "Archiwalny" dla nieużywanych
pozycji słownikowych, jednak są one widoczne dla wprowadzonych danych i nie da się wprowadzać "nowych"
danych z użyciem pozycji archiwalnych to Zamawiający uzna wymaganie za spełnione?
Odpowiedź: NIE
38.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-401u/13/E
6. ZISZ musi być skalowalny i posiadać możliwość rozbudowy (poszerzenia funkcjonalności o nowe moduły i
nowe stanowiska robocze).
1. Prosimy o wyjaśnienie:
a) co Zamawiający rozumie przez "skalowalność"?, ponieważ w tym samym wymaganiu jest mowa o możliwości
rozbudowy,
b) co dokładnie rozumie Zamawiający przez "poszerzenie funkcjonalności o nowe moduły"?
Odpowiedź: a) Skalowalność jest tożsama z możliwością rozbudowy.
b) Zamawiający wymaga aby ZISZ posiadał możliwość dodawania nowych modułów nie objętych niniejszym
postępowaniem a występujących w ofercie Wykonawcy, a ponadto aby Zamawiający mógł zwiększyć liczbę
użytkowników posługujących się ZISZ lub liczbę danych przetwarzanych w ZISZ.
39.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
11. Zamawiający wymaga, aby wygląd graficzny systemów (w zakresie dostępu poprzez WWW) został dostosowany
do kampanii wizerunkowych Uczelni i musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
Prosimy o:
a) podanie szczegółowych założeń kampanii wizerunkowej, co pozwoli na oszacowanie kosztów dostosowania
wyglądu systemów - w przeciwnym razie nie ma możliwości rzetelnej wyceny usługi dostosowania wyglądu,
b) potwierdzenie, że dostosowanie wyglądu ma być usługą jednorazową realizowaną w ramach prac
rozwojowych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system w zakresie dostępu przez WWW był spójny graficznie z
aktualną oficjalną stroną dostępną pod adresem www.uniwersytetradom.pl i miał możliwość modyfikacji
wyglądu graficznego na poziomie administratora systemu. W trakcie wdrożenia jest to usługa jednorazowa.
40.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
8. Integracja z serwerem poczty wdrożonym na Uczelni na poziomie obsługi poczty elektronicznej.
Prosimy o informację jaki serwer poczty jest wdrożony na Uczelni, z którym ma być zintegrowany system?
Odpowiedź: Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
41.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
9. ZISZ powinien pozwalać na wykorzystanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego i nie kwalifikowanego.
Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie operacji wykorzystujących podpis elektroniczny kwalifikowany i
niekwalifikowany.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zakres prac związanych z operacjami wykorzystującymi podpis elektroniczny
kwalifikowany i niekwalifikowany realizowany był w zakresie funkcjonalnym opisanym w ROZDZIALE 3
SIWZ, a doprecyzowanym na etapie Analizy Przedwdrożeniowej w takim rozwiązaniu, które według
wykonawcy będzie zapewniało prawidłową pracę systemu w wersji produkcyjnej
42.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
10. Obszar roboczy ekranów ZISZ musi być nie mniejszy niż: 1280x1024 px.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni na wszystkich stanowiskach pracy monitor i kartę graficzną
umożliwiające wyświetlanie obrazu w rozdzielczości nie mniejszej 1280x1024 px.
Odpowiedź: Przedmiotem postępowania nie są aktualne możliwości Zamawiającego.
43.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
I. ZISZ musi:
O obsługiwać procesy wynikające z analizy przedwdrożeniowej przeprowadzonej w etapie Analiza
Przedwdrożeniowa,
Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o procesy, które są opisane za pomocą wymagań funkcjonalnych.
Odpowiedź: TAK
44.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
1. ZISZ musi:
4) zapewniać jednoczesne wprowadzanie danych dla różnych okresów rozliczeniowych i musi zapewniać
wspomaganie przez mechanizmy podpowiedzi uzgodnione na etapie Analizy Przedwdrożeniowej,
Prosimy o wyjaśnienie:
a) czy Zamawiający pisząc o jednoczesnym wprowadzaniu danych dla różnych okresów rozliczeniowych miał na
myśli możliwość pracy w kolejnych okresach rozliczeniowych bez konieczności zamykania poprzednich?
Jeżeli nie, prosimy o uszczegółowienia wymagania.
b) czy Zamawiający przez mechanizm podpowiedzi rozumie możliwość wprowadzania danych słownikowych na
podstawie list wartości? Jeżeli nie, prosimy o uszczegółowienie wymagania.
Odpowiedź:
Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
45.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
I. ZISZ musi:
8) obsługiwać wszystkie procesy istotne dla w/w obszarów działalności Uczelni, które obejmie swoim działaniem.
Procesy te powinny zostać rozpoznane, zdefiniowane, zarejestrowane a także zoptymalizowane w porozumieniu z
Zamawiającym.
Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o procesy, które są opisane za pomocą wymagań funkcjonalnych.
Odpowiedź: TAK oraz wynikające z Analizy Przedwdrożeniowej.
46.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. Elastyczność ZISZ, polegająca na możliwości:
3) pracy w kilku obszarach funkcjonalnych, uruchamiania niezależnie funkcjonalności z każdego obszaru systemu u
jednego operatora w formie kolejnych zakładek w aplikacji (np. kadry, płace, księga główna, VAT, rozrachunki,
kasa, zakupy, faktury sprzedaży itp.).
Prosimy o wyjaśnienie czy jeżeli system uruchamia kolejne ekrany systemu jako osobne okna, a nie zakładki, to
Zamawiający uzna takie wymaganie za spełnione?
Odpowiedź: NIE
47.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. Elastyczność ZISZ, polegająca na możliwości:
4) dodawania i usuwania nowych pól na formularzach przez Zamawiającego, zmiany lokalizacji i rozmiaru pól,
blokowania dokonywania zmian w polach, zmiana wymagalności pól (obowiązkowe, nieobowiązkowe itp.),
Prosimy o:
a) wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie dodawania dodatkowych pól za spełnione jeżeli w systemie
istnieje możliwość dodawania pól definiowalnych dla obiektów bazodanowych za pomocą ekranu
konfiguracyjnego w module administratora, a pola te są dostępne w interfejsie użytkownika w blokach
formularzy opartych o te obiekty bazodanowe - pola są wyświetlane w nakładanym okienku wywoływanym za
pomocą przycisku z paska narzędzi.
b) potwierdzenie, że zmiana wymagalności pól dotyczy zmiany pola opcjonalnego na wymagalne, a nie dotyczy
zmiany pola wymaganego (pola które musi być wprowadzone dla spójności danych produkcyjnych) na
opcjonalne. Oczywiście istnieje możliwość zmiany pola, które "wdrożeniowo" zostało ustawione jako
wymagane dla jednego użytkownika na opcjonalne dla innego - ale dotyczy to przypadku, w którym
standardowo pole takie jest opcjonalne.
Odpowiedź: NIE
48.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. Elastyczność ZISZ, polegająca na możliwości:
5) budowania dynamicznych list z podpowiadanymi wartościami dla poszczególnych pól,
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli definicja dynamicznych list jest
dostępna dla skonfigurowanych pól dodatkowych, natomiast pola standardowe mają listy zdefiniowane
produkcyjnie?
Odpowiedź: NIE
49
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. Elastyczność Z1SZ, polegająca na możliwości:
7) możliwość budowy makr w systemie.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli w systemie istnieje możliwość
definiowania operacji grupowych za pomocą proceduralnego języka. Definicja operacji umożliwia zdefiniowanie do
10 parametrów oraz filtrów wybierających dane dla których ma być uruchomiona operacja. Tak zdefiniowane
operacje (makra) są udostępniane uprawnionym użytkownikom, którzy mogą uruchomić taką operację ze
specjalnego formularza dostępnego w aplikacji wyświetlającego operacje, do których użytkownik ma dostęp.
Odpowiedź: NIE
50.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
3. ZISZ musi być otwarty i podatny na modyfikacje, parametryzacje (samodzielne modyfikowanie raportów przez
użytkowników) i implementacje funkcji przygotowanych przez Zamawiającego, pozwalające na projektowanie
formularza (okienek na których wprowadzamy dane do systemu) bez ingerencji programistycznej — modyfikacje te
muszą być możliwe do wykonania dla użytkownika lub grupy użytkowników. Projektowanie to w szczególności musi
umożliwiać:
1) dodawanie i usuwanie nowych pól na formularzach,
2) zmianę lokalizacji i rozmiaru pól,
3) zmianę rozmiaru i koloru czcionki,
4) blokowanie dokonywania zmian w polach,
5) zmianę wymagalności pól,
6) budowanie dynamicznych list z podpowiadanymi wartościami dla pól.
Prosimy o wyjaśnienie czy w/w wymagania nie dublują wymagań z punktu 2. dotyczących Elastyczności ZISZ?, a
jeżeli tak - to w jakim celu Zamawiający powtarza te wymagania w specyfikacji?
Odpowiedź: Nie dublują. Zamawiający powtarza w celu doprecyzowania w tym miejscu opisu
funkcjonalnego ZISZ.
51.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
6. ZISZ musi umożliwiać personalizację systemu pod dowolnego użytkownika, poprzez:
1) konfigurację menu, nawigatora indywidualnie dla każdego użytkownika lub grupy użytkowników
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli oprócz standardowego menu
użytkownik ma możliwość definiowania własnego menu stanowiącego strukturę drzewiastą, w której wywołania
poszczególnych ekranów można grupować w hierarchiczny układ folderów, a ekrany można umieszczać w wielu
folderach jednocześnie - takie menu użytkownika jest dostępne za pomocą przycisku z paska narzędzi?
Odpowiedź: NIE
52.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
6. ZISZ musi umożliwiać personalizację systemu pod dowolnego użytkownika, poprzez:
3) udostępnienie kontekstowej pomocy podręcznej, opis merytoryczny zagadnienia na którym w danej chwili się
znajduje użytkownik, pomoc ta powinna być dostępna przy każdej formatce/ekranie.
Prosimy o wyjaśnienie
a) co Zamawiający rozumie przez „udostępnienie kontekstowej pomocy"?
b) czy Zamawiającemu chodzi o to, aby system był wyposażony w kontekstową pomoc, której treść zależy od
miejsca, w którym ją wywołuje?
Odpowiedź:
a) Zamawiający wymaga uruchomienia pomocy w kontekście pola na którym znajduje się użytkownik,
b) TAK
53.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
8. System musi umożliwiać:
1) stosowanie podpisów elektronicznych dla wysyłanych danych cyfrowych i ich weryfikację,
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 9 z sekcji: Wymagania techniczne? Aby
umożliwić rzetelną odpowiedź dla wymagania prosimy o wyspecyfikowanie kompletnej listy danych, dla których
Zamawiający wymaga podpisu elektronicznego.
Odpowiedź:
Wymaganie to postawione jest w rozdziale Warunki Techniczne i dodatkowo w Wymaganie ogólnych dot.
systemu, zatem zdaniem zamawiającego nie dubluje to stawianego wymaganie a jedynie dookreśla zakres tej
funkcjonalności. Zamawiający wymaga aby zakres prac związanych z operacjami wykorzystującymi podpis
elektroniczny kwalifikowany i niekwalifikowany realizowany był w zakresie funkcjonalnym opisanym
w ROZDZIALE 3 SIWZ, a doprecyzowanym na etapie Analizy Przedwdrożeniowej w takim rozwiązaniu,
które według wykonawcy będzie zapewniało prawidłową pracę systemu w wersji produkcyjnej.
54.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
8. System musi umożliwiać:
2) dostęp do określonych danych z dowolnego miejsca na świecie dla autoryzowanych użytkowników przy użyciu
sieci Internet,
Prosimy o:
a) potwierdzenie, że użytkownicy uzyskujący dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie będą posiadali
możliwość bezpiecznego dostępu do sieci wewnętrznej, w której funkcjonuje System? Jeżeli Zamawiający nie
potwierdza treści pytania, to prosimy o szczegółowy opis jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w
związku z wymaganiem,
b) informację, czy oprogramowanie umożliwiające bezpieczny dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie
jest przedmiotem postępowania?
c) informacje czy Zamawiający posiada oprogramowanie umożliwiające dostęp do sieli wewnętrznej z dowolnego
miejsca na świecie (np. VPN)? Jeżeli tak, prosimy o specyfikację posiadanego oprogramowania.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga rozwiązania spełniającego funkcjonalność określoną w SIWZ. Dostawa przedmiotu
zamówienia ma obejmować dostawę licencji (ROZDZIAŁ 3 punkt 3): „Zakup wszystkich licencji i
oprogramowania niezbędnych do uruchomienia (po stronie serwerów) i użytkowania wdrażanego
rozwiązania, w tym w szczególności: 2) instalacja i konfiguracja oprogramowania standardowego, baz
danych i hurtowni danych dla środowiska produkcyjnego, rozwojowego i testowego”.
55.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
8. System musi umożliwiać:
3) edycję i tworzenie szablonów dowolnych dokumentów do wydruku (w tym do wydruków korespondencji seryjnej)
z poziomu użytkownika,
Prosimy o potwierdzenie, że "dowolne dokumenty" to dokumenty ewidencjonowane i przetwarzane w systemie.
Jeżeli nie, prosimy o szczegółową specyfikację jakie inne dokumenty mają mieć możliwość definiowania
szablonów?
Odpowiedź:
TAK
56.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
8. System musi umożliwiać:
4) tworzenie zestawień, raportów czy korespondencji seryjnej na podstawie dowolnych kryteriów z poziomu
użytkownika,
Prosimy o uszczegółowienie punktu, ponieważ użyte sformułowanie "dowolnych kryteriów" nie jest realizowalne w
żadnym systemie informatycznym - każdy z systemów posiada jakieś ograniczenia (np. jeżeli do definiowania
kolejności kryteriów użyto pola numerycznego, to liczba różnych kryteriów jest ograniczona maksymalną liczbą
zapisywaną w tym polu).
Odpowiedź: Dowolnych kryteriów dla określonych danych.
57.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
8. System musi umożliwiać:
5) eksport danych do pakietu MS Office,
a) automatyczny eksport wyników zdefiniowanego zestawienia bezpośrednio do uprzednio zdefiniowanego szablonu
Excel, zawierającego np.: tabele, tabele przestawne, wykresy,
Prosimy o:
a) uszczegółowienie co Zamawiający rozumie przez "automatyczny eksport"?
Odpowiedź: Przez „automatyczny eksport” zamawiający rozumie eksport danych po uprzednim wykonaniu
akcji zatwierdzenia eksportu w ZISZ przez użytkownika.
b) uszczegółowienie co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie, że „szablon zawiera np. tabele, tabele przestawne,
wykresy"?
Odpowiedź: Przez tabele, tabele przestawne, wykresy Zamawiający rozumie elementy arkusza
kalkulacyjnego zgodnie z powszechnie funkcjonującymi definicjami.
c) wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość eksportu danych do arkusza za pomocą wbudowanych w
arkusz makr i źródeł danych zdefiniowanych z wykorzystaniem ODBC?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania oferowane przez wykonawcę które są zgodne z SIWZ a
doprecyzowane na etapie Analizy Przedwdrożeniowej oraz zapewnią prawidłową pracę ZISZ w wersji
produkcyjnej.
d) wyspecyfikowanie jakie elementy oprócz tabel, tabel przestawnych i wykresów ma obsługiwać w arkuszu
mechanizm eksportu lub o usunięcie "np." z treści wymagania.
Odpowiedź: Zamawiający wymieniając elementy arkusza kalkulacyjnego podlegające eksportowi wymienia
je przykładowo. Eksportowi mogą podlegać również dane zawarte w bazie oraz inne elementy, które mogą
być w niej przechowywane i przetwarzane. Mając na uwadze różnorodność rozwiązań zamawiający wymaga
doprecyzowania na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
58.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
8. System musi umożliwiać:
5) eksport danych do pakietu MS Office,
b) automatyczny eksport wyników zdefiniowanego zestawienia bezpośrednio do uprzednio zdefiniowanego szablonu
Word,
Prosimy o wyjaśnienie:
a) czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 4) „tworzenie zestawień, raportów czy korespondencji seryjnej na
podstawie dowolnych kryteriów z poziomu użytkownika"?
Odpowiedź:
Nie dublują się.
b) co Zamawiający rozumie przez "automatyczny eksport"?
Odpowiedź:
Odpowiedź udzielona w pytaniu 57, a).
c) czy jeżeli w systemie można zarejestrować szablon dokumentu MS WORD zawierający pola korespondencji
seryjnej i zdefiniować dla niego parametry i zapytanie wybierające dane korespondencji seryjnej, a następnie
uprawniony użytkownik może uruchomić eksport przez wskazanie zarejestrowanego szablonu i podanie
parametrów, a system utworzy dokument MS WORD z wypełnionymi polami na podstawie zdefiniowanego razem z
szablonem zapytania i parametrów podanych przez użytkownika, to Zamawiający uzna wymaganie za spełnione?
Odpowiedź:
NIE
59.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
10. ZM musi zapewniać użytkownikowi wszystkie potrzebne zestawienia:
3) sprawozdania sporządzane w trybie obowiązującym dla urzędów państwowych i uczelni, zgodnie z ich
instrukcjami i przepisami.
Aby umożliwić rzetelne przygotowanie oferty prosimy o wyspecyfikowanie kompletnej listy sprawozdań, które
mają być dostępne w Systemie.
Odpowiedź: Zgodnie z przepisami określonymi w ROZDZIAŁ 3 SIWZ, punkt 10 Podstawy prawne oraz
doprecyzowane na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
60.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
15. ZISZ powinien umożliwiać budowę szablonów wydruków.
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania 3) z punktu 8 Wymagań ogólnych.
Odpowiedź:
NIE
61.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
18. ZISZ musi w prosty i intuicyjny (dostępny i zrozumiały dla zwykłego użytkownika aplikacji) sposób umożliwiać
wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie danych na formularzach wg dowolnych kryteriów z możliwością
zapamiętywania tych kryteriów, w celu ponownego ich zastosowania.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli w Systemie istnieje mechanizm
Query by Example, a w formularzu istnieje możliwość do jego zamknięcia przywrócenia poprzednich warunków
(parametrów) zapytania. Oprócz tego System posiada mechanizm zapisywania warunków sortowania dla formularza
i użytkownika oraz możliwość zapamiętania w formularzu filtru zdefiniowanego dla formularza przez
Administratora wraz z wartościami zdefiniowanych parametrów - w takim przypadku formularz dla tego
użytkownika uruchamia się następnym razem z domyślnie włączonym dla użytkownika sortowaniem i filtrem.
Odpowiedź: NIE
62.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
19. Dla każdej tabeli system powinien udostępniać filtrowanie po kolumnach- pola do filtrowania powinny być
dostępne nad każdą kolumną
Prosimy o wyjaśnienie:
a) czy Zamawiający dopuszcza możliwość pracy formularzy w trybie Query by Example jako rozwiązanie
równoważne do umieszczania na polem tabeli pola filtrującego?
Odpowiedź:
NIE
b) czy można założyć, że Zamawiający wymaga mechanizmu filtrowania po kolumnach, tylko dla widoków
tabelarycznych (grid)?
Odpowiedź:
TAK
63.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
21. ZISZ musi zapewniać jednolity interfejs użytkownika dla wszystkich obszarów funkcjonalnych, w szczególności
kadr, płac, obszaru finansowo-księgowego, obsługi finansowej projektów a funkcje powtarzające się w różnych
modułach powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu i pod takim samym klawiszem
skrótu, zapewniając w maksymalny sposób jednolitość obsługi.
Ponieważ w wymaganiu Zamawiający użył sformułowania "w szczególności" prosimy o potwierdzenie, że
dopuszczalne jest zastosowanie interfejsu odbiegającego od reszty Systemu dla: modułu Generatora Raportów,
Portalu pracowniczego i innych elementów portalowych, Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Modułu
Controllingowego stanowiącego tematyczną hurtownię danych, modułu definiowania schematów obiegu
dokumentów w systemie ERP.
Odpowiedź:
Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
64.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
24. ZISZ musi zapewniać współpracę z czytnikami kodów kreskowych oraz układami RFID.
Prosimy o:
a) przesłanie specyfikacji czytnika kodów kreskowych które wykorzystuje/zamierza wykorzystywać Zamawiający
w oferowanym Systemie.
Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie wykorzystuje czytników kodów kreskowych.
informacje o czytnikach układów RFID oraz specyfikację API tych układów, które wykorzystuje/zamierza
wykorzystywać Zamawiający w oferowanym Systemie
Odpowiedź: j.w.
jednoznaczne wyspecyfikowanie funkcjonalności, do której Zamawiający wymaga współpracy z czytnikami kodów
kreskowych.
Odpowiedź: Jak w treści SIWZ.
jednoznaczne wyspecyfikowanie funkcjonalności, do której Zamawiający wymaga współpracy z układami RFID.
Odpowiedź:
Jak w treści SIWZ
Jeżeli Zamawiający nie może sprecyzować do czego zamierza wykorzystywać współpracę z układami RFID i nie
jest w stanie podać specyfikacji API wykorzystywanych układów prosimy o usunięcie wymagania lub oznaczenie
go jako opcjonalne.
Odpowiedź: Jak w treści SIWZ.
65.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
25. ZISZ z zakresu elastyczności obsługi użytkownika musi zapewnić:
1) możliwość definiowania przez administratora lub użytkownika filtrów stałych oraz szablonowych (tzn. takich,
których struktura jest stała, a w momencie ich uruchomienia system pyta o wartości pól szablonowych), które
następnie mogą być współdzielone z innymi użytkownikami lub grupą użytkowników
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie jako spełnione jeżeli administrator może definiować filtr
(selekcję)/szablon filtru dla określonego bloku formatki, a użytkownik może wybrać jeden ze zdefiniowanych
filtrów/szablonów filtrów i podać parametry - zapisując ich wartość jako domyślną dla następnego uruchomienia
formularza i wyboru zdefiniowanej selekcji?
Odpowiedź: NIE
66.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
1)
dodawania do formularza pól, które będq prezentować dowolne kontekstowe dane pobrane z bazy danych
(np. zapytaniem SQL),
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli dla danego formularza administrator
może zdefiniować widoki ekranowe w postaci tabelarycznej na podstawie zapytań SQL (do 50 kolumn) i udostępnić
je wszystkim lub wybranym użytkownikom. Uprawniony użytkownik w formularzu dla którego zdefiniowano
widoki może uruchomić w nakładanym okienku wybrany widok, zmieniać w nim kolejność pól, ukrywać pola natomiast dodawanie pól na podstawie zapytań SQL to funkcjonalność definiowania widoku przez administratora.
Odpowiedź: NIE
67.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
2) dodawania do tabel w formularzu dodatkowych kolumn, które będą prezentować dowolne kontekstowe dane
pobrane z bazy danych (np. zapytaniem SQL)
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli dla danego formularza administrator
może zdefiniować widoki ekranowe w postaci tabelarycznej na podstawie zapytań SQL (do 50 kolumn) i udostępnić
je wszystkim lub wybranym użytkownikom. Uprawniony użytkownik w formularzu dla którego zdefiniowano
widoki może uruchomić w nakładanym okienku wybrany widok, zmieniać w nim kolejność pól, ukrywać pola natomiast dodawanie pól na podstawie zapytań SQL to funkcjonalność definiowania widoku przez administratora.
Odpowiedź: NIE
68.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
5) definiowania przez administratora podsumowań w tabeli wraz z wskazaniem funkcji agregującej (Suma, Średnia,
Min. Max)
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli funkcjonalność, o której mowa w
wymaganiu będzie dostępna dla definiowalnych widoków aplikacyjnych (w postaci tabelarycznych formularzy)?
Odpowiedź: NIE
69.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
9) definiowania szablonów e-mail, które sq uruchamiane automatycznie w określonych cyklach (np. raz w tygodniu).
Treściq maila może być dowolna informacja pobrana z bazy danych,
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie zawiera się wymaganiu „10) System powinien pozwalać na budowę przez
administratora automatów do wysyłki wiadomości e-mail w oparciu o dane z dowolnej bazy danych (z systemów
zewnętrznych np. systemu dziekanatowego itp.)."?
Odpowiedź: NIE
70.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
10) System powinien pozwalać na budowę przez administratora automatów do wysyłki wiadomości e-mail w oparciu
o dane z dowolnej bazy danych (z systemów zewnętrznych np. systemu dziekanatowego, itp.)
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system będzie mógł generować
wiadomości e-mail w określonych cyklach na podstawie baz danych, które są osiągalne z bazy danych obsługiwanej
przez silnik bazy dostarczony razem z systemem?
Odpowiedź: NIE
71.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
11) definiowania własnej dodatkowej walidacji na pojedyncze pola formularza, sposób tworzenia tychże reguł ma
być bardzo elastyczny tzn. przy użyciu języka programowania (marka/skrypty) ma pozwalać na wykorzystanie, przy
budowaniu reguły, dowolnych danych.
Prosimy o wyjaśnienie, czy wymaganie nie dubluje wymagania z punktu 2) wymagania 13. W ramach ZISZ
powinny być dostępne funkcjonalności do monitorowania pracy elementów tego systemu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
72.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
12) budowania filtrów i uporządkowani w ramach kartoteki wraz z możliwością zapisywania zbudowanych filtrów i
przyporządkowań
Prosimy o wyjaśnienie:
a) co Zamawiający rozumie przez "budowę uporządkowań"?
b) jak należy rozumieć stwierdzenie o zapisywaniu filtrów i przyporządkować?
c) czy w wymaganiu mowa jest o uporządkowaniach czy przyporządkowaniach?
d) czy część wymagania o budowaniu i zapisywaniu filtrów nie dubluje wymagania z pkt, 1) sekcji 25. ZISZ z
zakresu elastyczności obsługi użytkownika musi zapewnić (...)
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
73.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
27. ZISZ w zakresie wydruków musi posiadać:
3) narzędzia służące do modyfikacji istniejących raportów i dokumentów a także tworzenia nowych, definiowanie
sprawozdań i raportów musi odbywać się w sposób elastyczny. Użytkownik musi mieć możliwość tworzenia
raportów w trybie graficznym dla dowolnie wybranego zakresu danych, zgodnie z wybranymi parametrami,
wprowadzania dowolnej postaci nagłówków i stopek, stronicowania itp. Raporty muszą być zapisywane postaci
elektronicznej tak, aby można było je wielokrotnie wykorzystywać, drukować, formatować i przesyłać innym
użytkownikom. ZISZ musi posiadać wbudowane w aplikacje narzędzie do tworzenia wydruków w oparciu o szablony
zdefiniowane w formacie doc, docx, rtf, xls, xlsx.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system będzie umożliwiał elastyczne
konfigurowanie nowych raportów i modyfikację raportów tak utworzonych, natomiast nie będzie dopuszczał
modyfikacji standardowych raportów, pozwalając jednak zamiast nich używać zdefiniowanych przez siebie
raportów konfigurowalnych?
Odpowiedź: NIE
74.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
27. ZISZ w zakresie wydruków mus/posiadać:
5) możliwość rejestracji nowych wtyczek typu "Wydruki" z własnymi szablonami i formularzami
Prosimy o:
a) wyjaśnienie jak należy rozumieć Umieszczanie własnych wtyczek z formularzami w kontekście wymagania
"ZISZ w zakresie wydruków musi posiadać"?
b) wyjaśnienie czym według Zamawiającego różni się wydruk od formularza?
c) wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie jako spełnione jeżeli użytkownik po zdefiniowaniu nowego
raportu w dostarczonym razem z Systemem Generatorze Raportów będzie mógł go zarejestrować w Systemie i
będzie on dostępny dla uprawnionych użytkowników ze specjalnej listy wywoływanej z paska narzędzi?
Odpowiedź:
a) Odpowiedź została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 3.12.2013 r.
b) i c) Wtyczki – mechanizm pozwalający na „podpinanie” nowych aplikacji np. „Wydruki”,
umożliwiających rozszerzenie funkcjonalności systemu o nowe funkcje w dowolnym miejscu ZISZ.
75.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
26. Wymagania w zakresie elastyczności konfiguracji ZISZ, to możliwość:
27. ZISZ w zakresie wydruków musi posiadać:
7) System powinien dostarczać możliwość uruchamiania dowolnego wydruku automatycznie w określonych cyklach
(np. raz w tygodniu).
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający może ograniczyć wymaganie tylko do raportów konfigurowalnych?
Odpowiedź: NIE
76.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
28. Zamawiający wymaga integracji w zakresie repozytorium danych z systemami bazodanowymi wdrożonymi na
uczelni (Uczelnia XP firmy Partners in Progress), jak w treści SIWZ, Zakres integracji musi być ustalony na etapie
Analizy Przedwdrożeniowej. W ramach integracji i otwartości architektury, system powinien:
2) dostarczyć możliwość zdefiniowania automatycznych (cyklicznych) eksportów dowolnych danych z bazy do pliku
XML o określonym schemacie (dopuszczalne jest użycie arkuszy transformacji XLST)
3) dostarczyć możliwość zdefiniowania automatycznych (cyklicznych) importów danych z plików XML o określonym
schemacie (dopuszczalne jest użycie arkuszy transformacji XLST) oraz importu z bazy danych SQL i Macrologic.
Zaczytany plik XML powinien być zapisany w tabeli w bazie danych
4) umożliwiać definiowanie importu i eksportu danych do systemu z pliku Excela, XML , tekstowego lub innej bazy
danych,
5) umożliwiać definiowanie w systemie przenoszenia danych z pliku Excela, XML, tekstowego, bazy danych do pliku
Excela, XML, tekstowego, bazy danych (tzw. transformacja),
6) umożliwiać definiowanie w systemie automatycznych importów/eksportów uruchamianych cyklicznie.
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem oferty jest możliwość systemu, a nie konkretna realizacja? Jeżeli
Zamawiający nie potwierdza, że chodzi jedynie o możliwość takiej konfiguracji, to prosimy o podanie
szczegółowych danych, które na etapie składania oferty pozwolą wycenić wymagany nakład pracy - odkładanie tego
do etapu analizy uniemożliwia aktualną rzetelną wycenę oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system posiadał takie funkcjonalności. Ze względu na różnorodność
rozwiązań Zamawiający wymaga aby na etapie Analizy Przedwdrożeniowej ten zakres został doprecyzowany
a następnie wdrożony.
77.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
28. Zamawiający wymaga integracji w zakresie repozytorium danych z systemami bazodanowymi wdrożonymi na
uczelni (Uczelnia XP firmy Partners in Progress), jak w treści SIWZ, Zakres integracji musi być ustalony na etapie
Analizy Przedwdrożeniowej. W ramach integracji i otwartości architektury, system powinien:
7) umożliwiać definiowanie w systemie importów/eksportów migrujqcych dane po zajściu konkretnego zdarzenia
biznesowego.
Prosimy o:
a) potwierdzenie, że przedmiotem oferty jest możliwość systemu, a nie konkretna realizacja? Jeżeli Zamawiający nie
potwierdza, że chodzi jedynie o możliwość takiej konfiguracji to prosimy o podanie szczegółowych danych, które na
etapie składania oferty pozwolą wycenić wymagany nakład pracy - odkładanie tego do etapu analizy uniemożliwia
aktualną rzetelną wycenę oferty.
b) informacje czy Zamawiający dopuszcza asynchroniczną (cykliczną) weryfikację czy zaszło zdarzenie biznesowe?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby system posiadał takie funkcjonalności. Ze względu na różnorodność rozwiązań
Zamawiający wymaga aby na etapie Analizy Przedwdrożeniowej ten zakres został doprecyzowany a
następnie wdrożony.
78.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
29. Dodawanie lub modyfikowanie kolumn w tabelach.
Prosimy o potwierdzenie, że dodanie lub modyfikacja kolumny w tabeli bazodanowej będzie równoznaczna z utratą
praw do gwarancji oraz będzie skutkowała dodatkową wyceną odpłatnej usługi usunięcia skutków
nieodpowiedzialnego dodania/modyfikacji kolumny.
W przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie
odpowiedzialność Wykonawcy za modyfikację, których dokonuje Zamawiający.
Odpowiedź:
Jest to funkcjonalność opcjonalna „O”, prezentowane podczas dialogu technicznego systemy posiadały różne
możliwości „dodawania lub modyfikowania kolumn w tabelach”.
79.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
30. System powinien pozwalać na uruchamianie poszczególnych formularzy w trybie edycji, w trybie tylko do
odczytu i w trybie dodawana nowego rekordu (bytu)
Prosimy o wyjaśnienie celu dodania takiego wymagania jeżeli istnieje podobne wymaganie w pkt. 3) sekcji:
Wymagania dla konfigurowania uprawnień użytkowników systemu, w ramach którego jest realizowana opisywana
funkcjonalność?
Odpowiedź:
Celem dodania wskazanego wymagania jest doprecyzowanie zakresu funkcjonalnego w opisywanej części
treści SIWZ.
80.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
17. Gospodarka magazynowa:
7) możliwość generowania informacji o aktualnym poziomie zapasu na poszczególnych indeksach,
Prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganiu chodzi o raport: Stany bieżące, który można uruchomić dla wskazanego
magazynu i indeksu lub wszystkich indeksów na wskazanym magazynie?
Odpowiedź:
TAK
81.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
17. Gospodarka magazynowa:
10) rozliczanie inwentaryzacji ciągłej w danym magazynie z uwzględnieniem różnic inwentaryzacyjnych
Prosimy o potwierdzenie, że przez inwentaryzację ciągłą Zamawiający rozumie inwentaryzację, która jest
wykonywana w dłuższym czasie bez blokowania stanów magazynowych, z możliwością wskazania w momencie
rozliczania inwentaryzacji, które z rozchodów i przychodów zarejestrowanych po jej rozpoczęciu mają być
uwzględnione, a które nie.
Odpowiedź:
TAK
82.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
17. Gospodarka magazynowa:
11) możliwość zarządzania gospodarką materiałową w systemie bezmagazynowym, wzorowanym na systemie JIT
(Just In Time - dostawa na czas) — rozumianym jako system dostaw materiałów bezpośrednio do użytkownika, bez
wcześniejszego magazynowania, poprzez planowanie, zamawianie i realizację dostaw materiałów dla komórek
organizacyjnych Uczelni
Prosimy o uszczegółowienie funkcjonalności jakiej oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem. W
szczególności prosimy o wyjaśnienie:
a) jakich metod planowania zamierza używać Zamawiający?
b) jaka jest szczegółowość planowania?
c) jaki jest okres budowania planów?
d) czy obsługa, o której mowa w wymaganiu dotyczy tworzenia zamówień do dostawców, a następnie ich realizacji
za pomocą faktur zakupowych rozliczanych w koszty bez udziału magazynu?
Odpowiedź:
Jak w treści SIWZ doprecyzowane w analizie przedwdrożeniowej.
83.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E. ZISZ musi umożliwiać:
1) zdefiniowanie co najmniej dwóch magazynów,
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 1) z sekcji 17. Gospodarka magazynowa?
Odpowiedź:
Wymaganie zostało doprecyzowane we wskazanym zakresie funkcjonalnym.
84.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. ZISZ musi umożliwiać:
3) stworzenie dokumentów : wydania zewnętrznego (WZ), wydania wewnętrznego (RW), przyjęcia zewnętrznego
(PZ) i przyjęcia wewnętrznego itp.
Prosimy o wyspecyfikowanie jakich jeszcze dokumentów wymaga Zamawiający lub usunięcie zapisu "itp.", aby
wymaganie było zgodne z PZP.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga możliwości definiowania podstawowych rodzajów dokumentów magazynowych
w zakresie wskazanym w ROZDZIALE 3 SIWZ a doprecyzowanych na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
85.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. ZISZ musi umożliwiać:
4) wskazanie w dokumencie RW jednostki organizacyjnej lub obiektu kontrolingowego,
Prosimy o wyjaśnienie czy przez obiekt kontrolingowy należy rozumieć stanowisko kosztów? Jeżeli nie, prosimy o
podanie definicji obiektu kontrolingowego
Odpowiedź:
Zamawiający rozumie przez obiekt kontrolingowy - obiekt którego dotyczy poniesiony koszt lub
wygenerowany przychód.
86.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. ZISZ musi umożliwiać:
6) generowanie informacji o aktualnym poziomie zapasu na poszczególnych indeksach,
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 7) z sekcji 17. Gospodarka magazynowa?
Odpowiedź:
Wymaganie zostało doprecyzowane we wskazanym zakresie funkcjonalnym.
87.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. ZISZ musi umożliwiać:
7) umożliwiać automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych.
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 8) z sekcji 17. Gospodarka magazynowa?
Odpowiedź:
Wymaganie zostało doprecyzowane we wskazanym zakresie funkcjonalnym.
88.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. ZISZ musi umożliwiać:
8) wprowadzenie korekt dokumentów magazynowych z przywołaniem dokumentu korygowanego,
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 5) z sekcji 17. Gospodarka magazynowa
Odpowiedź:
Wymaganie zostało doprecyzowane we wskazanym zakresie funkcjonalnym.
89.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. ZISZ musi umożliwiać:
9) przeprowadzenie inwentaryzacji ciągłej, zliczanie ilości przy użyciu kodów kreskowych,
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie zawiera w swojej treści wymagania nr 10) z sekcji 17. Gospodarka
magazynowa?
Odpowiedź:
Wymaganie zostało doprecyzowane we wskazanym zakresie funkcjonalnym.
90.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
2. ZISZ musi umożliwiać:
12) generowanie arkuszy spisowych
Prosimy o wyjaśnienie Czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 9) z sekcji: 17. Gospodarka magazynowa?
Odpowiedź:
Wymaganie zostało doprecyzowane we wskazanym zakresie funkcjonalnym.
91.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
3. ZISZ powinien uniemożliwiać operację rozchodu poniżej stanu magazynowego
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 6) z sekcji: 17. Gospodarka magazynowa?
Odpowiedź:
Wymaganie zostało doprecyzowane we wskazanym zakresie funkcjonalnym.
92.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
5. ZISZ musi być przystosowany do obsługi:
2) sprzedaży wydawnictw,
Prosimy o wyjaśnienie jaka jest według Zamawiającego różnica w funkcjonalności sprzedaży wydawnictw i
sprzedaży materiałów? Prosimy o szczegółową odpowiedź skoro Zamawiający zdefiniował dwa osobne punkty
specyfikacji.
Odpowiedź:
Miedzy innymi ze względu na różnice opisu przedmiotów magazynowanych.
93.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
5. ZISZ musi być przystosowany do obsługi:
4) refakturowania,
5) rozliczania zleceń produkcyjnych Działu Inftastruktuty,
6) obsługi zamówień.
Prosimy o uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z w/w wymaganiami 4), 5)
oraz 6)?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje typowych czynności wykonywanych w zakresie wskazanym w tym punkcie zgodnie z
możliwościami oferowanego ZISZ.
94.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
6. ZISZ musi umożliwiać składanie zapotrzebowani on-line z możliwościq śledzenia statusu zamówienia wg
określonego wzoru obowiqzujqcego w Uczelni wraz z podglądem stanów magazynowych,
Prosimy o wyjaśnienie:
a) dlaczego wymaganie mówi o składaniu zapotrzebowań i śledzeniu zamówień?
b) co Zamawiający rozumie przez składanie zapotrzebowań "on-line"?
Odpowiedź:
Ad.a) zapotrzebowanie to dokument wewnętrzny, zamówienie – zewnętrzny
Ad.b) on-line przez portal pracwniczy
95.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
7. Wskazane powyżej funkcjonalności muszą być w pełni zautomatyzowane i zintegrowane z modułem fakturowania i
obiegiem dokumentów, umożliwiając automatyczne dekretowanie i księgowanie dokumentów elektronicznych.
Prosimy o wyjaśnienie:
a) kiedy Zamawiający uzna, że wskazane powyżej funkcjonalności są w pełni zautomatyzowane?
b) kiedy Zamawiający uzna, że wskazane powyżej funkcjonalności są w pełni zintegrowane z modułem
fakturowania?
c) kiedy Zamawiający uzna, że wskazane powyżej funkcjonalności są w pełni zintegrowane z modułem obiegu
dokumentów?
d) o jakich "wskazanych powyżej funkcjonalnościach jest mowa w wymaganiu?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ i doprecyzowane na etapie Analizy przedwdrożeniowej.
96.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
8. ZISZ powinien umożliwiać ewidencję wykorzystania środków transportu, zleceń wyjazdu, rozliczanie kosztów oraz
optymalizację wykorzystania transportu.
Prosimy o uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ i doprecyzowane na etapie Analizy przedwdrożeniowej.
97.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E ZISZ musi zapewniać:
2) prowadzenie elektronicznych aukcji;
Prosimy o uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje funkcjonalności pozwalających na przeprowadzanie aukcji elektronicznych zgodnie
UZP.
98.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
3) definiowanie wzorców przetargów z możliwością określenia na wzorcu wymaganych załączników;
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wzorzec przetargu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcjonalność definiowania wzorców przetargów:
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, o wartości
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, z podziałem
na roboty budowlane, dostawy, usługi. Użytkownik może sam definiować nowe wzorce i określać wymagane
załączniki dla każdego z wzorców.
99.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
5)
możliwość definiowania wzorcowej dokumentacji dla jednostki organizacyjnej;
Prosimy o uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wdrożenia funkcjonalności polegającej na możliwości definiowania wielu wzorców
przetargów.
100.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
ewidencję przetargów;
Prosimy o wyjaśnienie czym punkt różni się od pkt. „1) elektroniczną rejestrację i publikację przetargów, tworzenie
ich wzorców, obsługę Istotnych Warunków Zamówienia, ewidencję ofert, komunikację z wykonawcami"
Odpowiedź:
Ewidencja przetargów oznacza dostęp do przetargów aktualnych i archiwalnych z możliwością
wykorzystania mechanizmu wyszukiwania przetargów. Użytkownik może wyszukiwać przetarg z
wykorzystaniem wybranych kryteriów, takich jak: numer przetargu, status przetargu, przedział czasowy,
rodzaj przetargu, osoba prowadząca, wykonać zestawienie przetargów wg określonych kryteriów.
101.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
7) budowanie struktury SIWZ i ewidencję wymagań;
Prosimy o:
a) uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
b) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez strukturę SIWZ?
c) wyjaśnienie jakie dane mają być ewidencjonowane w systemie w ramach ewidencji wymagań?
Odpowiedź:
a) możliwości edycji wzorca SIWZ
b) struktura SIWZ to wzorzec dokumentu SIWZ
d) ewidencja wymagań to inaczej ewidencja istotnych warunków zamówienia zawartych w SIWZ
102.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
8) definiowanie szablonu przetargu;
Prosimy o wyjaśnienie:
a) czym wymaganie różni sic od punktu „3) definiowanie wzorców przetargów z możliwością określenia na wzorcu
wymaganych załączników"?
b) czym według Zamawiającego jest wzorzec przetargu, a czym szablon przetargu?
Odpowiedź:
a) Wzorzec przetargu – odpowiedź udzielona została w pozycji 98
b) Sfomułowań użyto zamiennie
103.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
9) możliwość dodawania pozycji do pakietu SIWZ (pojedynczo i zbiorczo);
Prosimy o wyjaśnienie:
a) co to jest według Zamawiającego pakiet SIWZ?
b) na czym ma polegać dodawanie pozycji do pakietu SIWZ?
c) gdzie i w jaki sposób mają być ewidencjonowane pozycje dodawane grupowo lub pojedynczo do pakietów
SIWZ?
Odpowiedź:
a) pakiet SIWZ to ogłoszenie o przetargu wraz z dokumentacja SIWZ i wszystkimi załącznikami
b) dodawanie nowego załącznika
c) mają być ewidencjonowane tak jak inne załączniki dotyczące danego przetargu, z zaznaczeniem daty
dodania załącznika
104.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
13) generowanie umowy sprzedaży powiązanej z ofertą przetargową;
Prosimy o podanie szczegółowego algorytmu generowania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby system umożliwiał zdefiniowanie wzorca umów, do których dane kontrahenta
będą pobierane z oferty przetargowej szczegóły zostaną doprecyzowane na etapie Analizy Przetargowej
105.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
14) możliwość drukowania listy kontrolnej oferty przetargowej – weryfikacja spełnienia wszystkich wymogów
dotyczących oferty (załączników, dokumentów, itp.);
Prosimy o uszczegółowienie danych jakie mają być drukowane na liście kontrolnej?
Odpowiedź:
Oferowany ZISZ ma mieć możliwość drukowania listy kontrolnej oferty przetargowej wraz z weryfikacja
wymogów dotyczących oferty a sam zakres danych, z uwagi na różne rozwiązania systemowe, zostanie
doprecyzowany na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
106.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
15) możliwość śledzenia realizacji pozycji oferty w powiązaniu z fakturami sprzedaży;
Prosimy o wyjaśnienie:
a) co to jest według Zamawiającego pozycja oferty?
b) na czym ma polegać śledzenie realizacji pozycji oferty?
Odpowiedź:
a) przez możliwość śledzenia realizacji pozycji oferty w powiązaniu z fakturami sprzedaży rozumie się
możliwość kontroli realizacji poszczególnych elementów/zadań wyspecyfikowanych w ofercie wykonawcy
w powiązaniu z fakturami
b) pracownik odpowiedzialny za zamówienia publiczne ma wgląd do ewidencji faktur dotyczących realizacji
zamówień
107.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
ZISZ musi zapewniać:
16) automatyczna archiwizacja prowadzonych postępowań opublikowanych na stronie internetowej dokonywana na
koniec roku kalendarzowego.
Prosimy o wyjaśnienie:
a) na czym ma polegać archiwizacja o której mowa w wymaganiu?
b) na czym ma polegać "automatyczna" archiwizacja? - prosimy o podanie algorytmu automatyzacji.
Odpowiedź:
a) archiwizacja polega przypisaniu dla postępowania atrybutu „archiwalny” i przeniesieniu do bazy
archiwalnej
b) automatyczna archiwizacja ma odbywać się bez ingerencji pracownika po upływie określonej daty
108.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
Działalność naukowo-badawcza i rozliczanie projektów unijnych
ZISZ musi zapewniać możliwość:
1. Ewidencjonowanie prac naukowych i badawczych.
Prosimy o:
a) uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
b) wymienienie szczegółowych danych, które mają być ewidencjonowane
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje możliwości prowadzenia rejestru prowadzonych i zakończonych prac naukowych i
badawczych z przyporządkowaniem ich do osób prowadzących prace.
109.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
Działalność naukowo-badawcza i rozliczanie projektów unijnych
ZISZ musi zapewniać możliwość:
2. Sukcesywne dodawanie nowych prac naukowo-badawczych.
Prosimy o uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje funkcjonalności pozwalającej na prowadzenie bazy prac naukowo-badawczych.
110.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
Działalność naukowo-badawcza i rozliczanie projektów unijnych
ZISZ musi zapewniać możliwość:
3. Sporządzanie zleceń wewnętrznych na prace badawcze z możliwością ich bieżącej aktualizacji;
Prosimy o uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje możliwości funkcjonalności wystawiania zleceń wewnętrznych przez ZISZ z
możliwością bieżącej aktualizacji bazy prac naukowo-badawczych.
111.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
Działalność naukowo-badawcza i rozliczanie projektów unijnych
ZISZ musi zapewniać możliwość:
4. Tworzenie bazy prac badawczych z możliwością ich wyszukiwania wg: rodzaju pracy, źródła finansowania,
kierownika pracy, wykonawców, okresu realizacji, nazwy konkursu — w odniesieniu do projektów badawczych,
dziedziny nauki, wysokości kosztów, jednostki realizującej, numeru zlecenia;
Prosimy o wyjaśnienie:
a) jakie dane mają być gromadzone w ramach bazy prac badawczych?
b) na podstawie jakich danych ma być tworzona baza prac badawczych?
c) w jaki sposób ma być tworzona baza prac badawczych?
d) kto (jacy użytkownicy) tworzą bazę prac badawczych?
e) czy przez bazę prac badawczych Zamawiający rozumie rejestr prac badawczych?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ a doprecyzowane na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
112.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
Działalność naukowo-badawcza i rozliczanie projektów unijnych
ZISZ musi zapewniać możliwość:
5. Tworzenie zestawień prac według wskazanego szablonu;
Prosimy o wyspecyfikowanie szczegółowych wymagań umożliwiających ocenę czy system realizuje wymagane
zestawienia lub wycenę modyfikacji związanych z implementacją tych zestawień.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby ZISZ posiadał funkcjonalność umożliwiającą tworzenie zestawień prac według
wskazanego szablonu. Ze względu na różnorodność oferowanych rozwiązań szczegółowe wymagania
dotyczące zestawień musi być doprecyzowane na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
113.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
W ramach rozliczenia projektów unijnych ZISZ musi/powinien umożliwiać:
1. Prowadzenie zapisów księgowych, które pozwalają na wyodrębnienie wszelkich i operacji finansowych
dotyczących projektu.
Prosimy o podanie listy operacji, które mają być wyodrębnione w ramach zapisów księgowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby ZISZ posiadał funkcjonalność umożliwiającą na prowadzenie zapisów
księgowych, które pozwalają na wyodrębnienie operacji finansowych dotyczących projektu. Ze względu na
różnorodność oferowanych rozwiązań prowadzenie zapisów księgowych musi być doprecyzowane na etapie
Analizy Przedwdrożeniowej.
114.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
W ramach rozliczenia projektów unijnych ZISZ musi/powinien umożliwiać:
2. Opis dokumentów i ich zatwierdzanie.
Prosimy o uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby ZISZ posiadał funkcjonalność opis dokumentów i ich zatwierdzanie. Ze względu
na różnorodność oferowanych rozwiązań szczegółowe wymagania dotyczące opisu dokumentów i ich
zatwierdzanie musi być doprecyzowane na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
115.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
W ramach rozliczenia projektów unijnych ZISZ musi/powinien umożliwiać:
3. Kontrolę płatności z rachunku w ramach otrzymanej zaliczki na realizację projektu.
Prosimy o uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ZISZ posiadał funkcjonalność kontroli płatności z rachunku w
ramach otrzymanej zaliczki na realizację projektu. Ze względu na różnorodność oferowanych rozwiązań
szczegółowe wymagania dotyczące kontroli płatności z rachunku w ramach otrzymanej zaliczki na realizację
projektu musi być doprecyzowane na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
116.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
W ramach rozliczenia projektów unijnych ZISZ musi/powinien umożliwiać:
4. Rejestr środków trwałych i środków o niskiej wartości.
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania: 4. ZISZ powinien być przystosowany do
prowadzenia ewidencji środków o niskiej wartości oraz wyposażenia wg pól spisowych?
Odpowiedź: Nie dubluje, jest to doprecyzowanie we wskazanym zakresie funkcjonalnym.
117.
Dotyczy: Załącznik nr 1a do postępowania ZP-40u/13/E
W ramach rozliczenia projektów unijnych ZISZ musi/powinien umożliwiać:
5. Tworzenie bazy opisu projektów z możliwością aktualizacji.
Prosimy o:
a) uszczegółowienie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem?
b) wymienienie szczegółowych danych, które ma zawierać baza projektów?
c) wyjaśnienie w jakim trybie i przez kogo jest dokonywana aktualizacja bazy projektów?
d) wyjaśnienie na podstawie jakich danych ma być tworzona baza projektów?
e) wyjaśnienie w jaki sposób ma być tworzona baza projektów?
f) wyjaśnienie kto (jacy użytkownicy) tworzą bazę projektów?
g) wyjaśnienie czy przez bazę projektów Zamawiający rozumie rejestr projektów?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby ZISZ posiadał funkcjonalność tworzenia bazy opisu projektów z możliwością
aktualizacji. Ze względu na różnorodność oferowanych rozwiązań szczegółowe wymagania dotyczące
tworzenia bazy opisu projektów z możliwością aktualizacji musi być doprecyzowane na etapie Analizy
Przedwdrożeniowej.
118.
Zgodnie z SIWZ
6. Czas Naprawy – Czas liczony od momentu przekazania zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu systemu do czasu
zamknięcia zgłoszenia w skutek wykonania naprawy przez Wykonawcę i przywrócenia systemu do stanu
produkcyjnego.
Wykonawca nie ma wpływu na czas weryfikacji wykonanej poprawki błędu do systemu ERP. W związku z tym
prosimy o potwierdzenie, że czas testów poprawionej funkcjonalności systemu przez Zamawiającego nie jest
wliczany do czasu naprawy.
Odpowiedź: TAK, czas weryfikacji poprawionej funkcjonalności nie jest wliczany do czasu naprawy.
119.
Dotyczy wymagania : 1. ZISZ musi umożliwiać realizację dostępu poprzez różnorodne metody: dostęp poprzez
dedykowaną aplikację kliencką, dostęp terminalowy, dostęp poprzez przeglądarkę WWW.
Nowoczesne systemy EOD dostarczane są obecnie z intuicyjnym, wygodnym i funkcjonalnym interfejsem
przeglądarkowym oferującym dostęp poprzez strony WWW. Zaleta tych rozwiązań jest wysoka intuicyjność oraz
prostota użytkowania pracowników, jak i administratorów. W powyższym wymaganiu
Zamawiający wymienia również inne interfejsy, które w naszej ocenie dla systemu EOD czy to w postaci aplikacji
klienckiej, czy w postaci dostępu terminalowego wydają się być nadmiarowym wymaganiem niepotrzebnie
podnoszące koszty produktu, ale też jego przyszłego zarządzania, utrzymania i aktualizacji. Ze względu na
powyższe kierujemy pytanie i prosimy o wyjaśnienie czy system EOD stanowiący element systemy ZISZ którego
interfejsem dostępowym jest jedynie interfejs przeglądarkowy (dostęp poprzez stronę WWW) będzie spełniał w/w
wymaganie.
Odpowiedź: TAK
120.
Dotyczy wymagania: 2. ZISZ musi posiadać specjalizowany moduł administracyjny do zarządzania parametrami
globalnymi, użytkownikami, prawami dostępu oraz analizy dzienników („logów”) itp., w tym dla potrzeb kontroli
prób nieupoważnionych dostępów.
System EOD będący częścią systemu ZISZ posiada wbudowane dedykowane mechanizmy z wyżej wymienionego
zakresu. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla systemu EOD, w którym
spersonalizowany moduł administracyjny do zarządzania parametrami globalnymi użytkowników, prawami
dostępów, logów, etc. w zakresie systemu EOD będzie umiejscowiony w dedykowanym module systemu EOD.
Odpowiedź: TAK
121.
Dotyczy wymagania: 3. ZISZ musi umożliwiać tworzenie grup użytkowników o zróżnicowanych uprawnieniach. Dla
każdej z grup system musi umożliwiać ścisłe zdefiniowanie uprawnień. Zakres uprawnień powinien dopuszczać
kombinacje ze zbioru: podgląd, modyfikacja, dodawanie, usuwanie. Ponadto, wewnątrz danej grupy użytkowników
musi istnieć możliwość różnicowania uprawnień dostępu zarówno ze względu na funkcjonalność, jak i zasięg
(mechanizm ról). Konfiguracja uprawnień powinna umożliwiać określenie dostępu i/lub widoczności poszczególnych
pól/danych.
Prosimy o wyjaśnienie czy zarządzanie grupami i uprawnieniami w zakresie EOD może odbywać się w
dedykowanym module EOD?
Odpowiedź: TAK
122.
Dotyczy wymagania: 9. ZISZ musi być wyposażony w mechanizm obiegu dokumentów, umożliwiający definiowanie
ścieżek przepływów dokumentów pomiędzy różnymi osobami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół
czynności będący realizacją procesów biznesowych u Zamawiającego, podczas których dokumenty są przekazywane
od jednej osoby do następnej według odpowiednich procedur zarządczych. Mechanizm ten musi pozwalać na
określenie jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz
jakie są stany pośrednie przesyłanych dokumentów. Powyższy mechanizm musi być integralną częścią aplikacji ERP
i musi być możliwy do konfiguracji z poziomu administratora tej aplikacji.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w którym konfiguracja system obiegu
dokumentów odbywać się będzie w dedykowanym module systemu EOD?
Odpowiedź: TAK
123.
Dotyczy wymagania:
10. ZISZ musi zapewniać użytkownikowi wszystkie potrzebne zestawienia:
1) standardowe raporty dostępne bezpośrednio po wdrożeniu,
2) niestandardowe, definiowane przez użytkownika,
3) sprawozdania sporządzane w trybie obowiązującym dla urzędów państwowych i uczelni, zgodnie z ich
instrukcjami i przepisami.
Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie liczby zestawień, raportów jakie mają być uwzględnione w wdrożeniu w
zakresie obszaru obiegu dokumentów.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ZISZ posiadał funkcjonalność wskazanych rodzajów zestawień. Ze
względu na różnorodność oferowanych rozwiązań szczegółowe wymagania dotyczące zestawień muszą być
doprecyzowane na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
124.
Dotyczy wymagania: 21. ZISZ musi zapewniać jednolity interfejs użytkownika dla wszystkich obszarów
funkcjonalnych, w szczególności kadr, płac, obszaru finansowo-księgowego, obsługi finansowej projektów a funkcje
powtarzające się w różnych modułach powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu i pod
takim samym klawiszem skrótu, zapewniając w maksymalny sposób jednolitość obsługi.
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza różnice w interfejsach ERP i modułu obiegu dokumentów, który
oferuje dostęp poprzez stronę WWW?
Odpowiedź: TAK
125.
Dotyczy wymagania: 1. E-kancelaria musi zapewnić rejestrację dokumentów i zarządzanie nimi. ZISZ w zakresie
obiegu dokumentów musi objąć: 2) ewidencję dokumentów przychodzących i wychodzących, wraz obsługą faksów
(wsparcie dla faxserwera) z możliwością podglądu dokumentów przed rejestracją w systemie i obsługą e-mail (wielu
kont),
Prosimy o podanie danych producenta oraz typ rozwiązania, z którym ma być wykonana integracja w zakresie
faxserwera.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ZISZ posiadał funkcjonalność obsługi faksów. Ze względu na
różnorodność oferowanych rozwiązań szczegółowe wymagania dotyczące obsługi faksów muszą być
doprecyzowane na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
126.
Dotyczy wymagania: 2. ZISZ powinien zapewniać: 1) zarówno centralną rejestrację dokumentów wpływających do
Uczelni, jak i możliwość kilku punktów rejestracyjnych,
Prosimy o wyjaśnienie ile komórek i w jakich lokalizacjach przewidziane są punkty rejestracji korespondencji?
Odpowiedź: Jak w treści SIWZ. Liczba komórek przewidzianych do rejestracji korespondencji ze względu na
różnorodność oferowanych rozwiązań musi być doprecyzowana na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
127.
Dotyczy wymagania: 3. Obieg dokumentów musi pozwalać na budowanie ścieżek przepływu (w dowolnej liczbie
konfigurowanej przez Administratora systemu) pomiędzy określonymi osobami, według odpowiednich reguł
biznesowych. Funkcjonalność obiegu będzie zastosowana min. do obsługi następujących procesów: 8) inne
określone na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
W celu właściwego oszacowana kosztów wdrożenia prosimy o uszczegółowienie liczby innych obiegów (do
określania w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej) dokumentów jakie Zamawiający planuje wdrożyć w systemie.
Odpowiedź: Jak w treści SIWZ
128.
Dotyczy wymagania: 4. ZISZ obiegu dokumentów powinien umożliwiać:
1) budowanie formularzy w tym formularzy parametrycznych,
Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie pojęcie "formu1arz parametryczny"?
Odpowiedź: Taki formularz do budowy którego można użyć parametrów.
129
Dotyczy wymagania: 6. ZISZ musi posiadać możliwość integracji z Biuletynem Informacji Publicznej
Prosimy o:
a) podanie danych producenta oraz typu rozwiązania i posiadanych interfejsów, z którym ma być wykonana
integracja w zakresie BIP?
b) wyjaśnienie zakresu wymagania, tj. czy spełniać je będzie system który posiadać będzie mechanizm integracyjny
z ZISZ do BIP , natomiast koszt integracji systemu BIP z oferowanym w ramach niniejszego postępowania
rozwiązaniem pokrywa Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ZISZ posiadał możliwość integracji z BIP. Ze względu na
różnorodność oferowanych rozwiązań szczegółowe wymagania integracji z BIP muszą być doprecyzowane na
etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
130
Dotyczy wymagania: 9. ZISZ musi posiadać moduł administracji systemem pozwalający na zmianę parametrów
systemu wykonywaną przez administratora systemu bez interwencji Wykonawcy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione dla rozwiązanie w którym zarządzanie
systemem EOD będącym częścią ZISZ odbywa się w dedykowanym module EOD?
Odpowiedź: TAK
131.
Zgodnie z SIWZ:
Do oceny funkcjonalnej ZISZ Zamawiający wybierze funkcjonalności wskazane w rozdziale nr 3 określone w
punktach 9, 11,12,13,14. 83,5% stanowią funkcjonalności Konieczne a 16,5% to funkcjonalności Opcjonalne.
Zamawiający będzie wymagał prezentacji co najmniej ok. 40% funkcjonalności z zachowaniem stosunku 83,5%
Konieczne, 16,5% Opcjonalne. Szczegółowe zestawienie funkcjonalności podlegających ocenie Zamawiający wskaże
w scenariuszu prezentacji.
Prosimy o wyjaśnienie czy z zakresu scenariusza prezentacji będą wyłączone wszelkie wymagania, których
prezentacja z powodów technicznych jest bardzo utrudniona lub wymaga dostarczenia na dzień prezentacji
dodatkowych urządzeń np. „24. ZISZ musi zapewniać współpracę z czytnikami kodów kreskowych oraz układami
RFID."
Odpowiedź: Jak w treści SIWZ Podkreślamy, iż z uwagi na zmianę wagi określonych funkcjonalności
aktualnie stosunek funkcjonalności koniecznych do funkcjonalnych wynosi 82,5% do 17,5%. Informacja ta
została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.
132.
Dotyczy wymagań
Napęd DVD±RW Napęd dla:
Zestawy komputerowe wraz z systemami operacyjnymi, oprogramowaniem biurowym oraz kosztami instalacji i
konfiguracji. (52 szt.), i Laptopy wraz z systemami operacyjnymi, oprogramowaniem biurowym oraz kosztami
instalacji i konfiguracji. (10 szt).
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści laptopy z nagrywarką bez technologii lightscribe i z portem DP
zamiast HDMI?
Technologie lightscribe i podobne są od dłuższego czasu wycofywane i nie ma możliwości zaoferowania sprzętu z
takim napędem.
Port Display Port jest alternatywnym dla HDMI i rozwiązaniem.
Odpowiedź: TAK
133.
Dotyczy wymagań dla:
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) (6 szt.), Monitor LCD, min. parametry:
Zamawiający wymaga wartości dla parametru jasność na poziomie 300 cd , czy zostaną dopuszczone monitory
charakteryzujące się jasnością 250 cd? W związku z instalowaniem PIAP wewnątrz budynku i braku silnego
nasłonecznienia wartość 250cd byłaby zupełnie wystarczająca.
Odpowiedź: NIE
134.
Dotyczy wymagań dla:
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) (6 szt.), Jednostka sterująca, parametry minimalne:
Zamawiający wymaga dostarczenia jednostki z zasilaczem 350W, czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy 120W,
ale zapewniający poprawne działania infomatu?
Zmniejszy to pobór prądu, a co za tym idzie koszty.
Odpowiedź: TAK
135.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści PIAP o wymiarach:
Wys. 1550mm,
szer. korpusu 450mm,
głębokość korpusu 250mm,
głębokość infokiosku 480 mm,
zakres regulacji wysokości klawiatury oraz monitora 230 mm?
Odpowiedź: Jak w treści SIWZ
Pod względem formalnym
Kanclerz
Mariusz Początek
Download