Pobierz - zso2.dabrowa.pl

advertisement
Wymagania edukacyjne kl. III e poziom rozszerzony
Ocena dopuszczający:
- Uczeń potrafi wymienić : warstwy atmosfery i gł. składniki powietrza, składniki klimatu,
postacie wody na Ziemi, elementy środowiska geograficznego, rodzaje głodu, długości granic
Polski, bazę surowcową w Polsce i na świecie
- Uczeń zna : rodzaje ruchów Ziemi, gł. minerały wchodzące w skład skorupy ziemskiej
rodzaje skał, ery z podziałem na okresy, procesy zewnętrzne i wewnętrzne zachodzące na
Ziemi ( typy wietrzenia, formy działalności lodowców i lądolodów ,formy działalności
wiatru , podstawowe formy krasowe , formy działalności morza , budowa wulkanu , rodzaje
trzęsień ziemi ), główne procesy glebotwórcze, problemy środowiskowe na świecie, problemy
demograficzne, kulturowe, etniczne, urbanizacyjne w Polsce i na świecie;
-Uczeń potrafi zdefiniować pojęcia dotyczące: siatki kartograficznej i geograficznej,
odwzorowania kartograficznego, czasu miejscowego, strefowego, urzędowego, atmosfery,
wilgotności powietrza, klimatu, pogody, bilansu wodnego, litosfery i wnętrza Ziemi oraz
zjawisk zachodzących na jej powierzchni, biosfery i pedosfery, środowiska geograficznego,
procesów ludnościowych i urbanizacyjnych, terytorium państwa, komunikacji, handlu
zagranicznego
- Uczeń potrafi wykazać się ogólną znajomością mapy.
Ocena dostateczny:
- Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia związane z: kartografią, ruchami Ziemi, atmosferą,
hydrosferą, budową i właściwościami wnętrza Ziemi, procesami glebowymi, środowiskiem
życia człowieka, procesami współczesnego życia na świecie i w Polsce; wykreślić
podstawowe rzuty kartograficzne, rozróżnić siatkę kartograficzną od geograficznej, rozwiązać
proste zadania na przeliczanie skali, czasu oraz kąta padania promieni słonecznych,
- Uczeń wykazuje się znajomością mapy świata przez wskazanie na niej największych i
najludniejszych państw, zagłębi surowcowych świata i Polski,
- Uczeń potrafi poprzeć przykładami: poszczególne grupy skał, procesy górotwórcze,
wulkaniczne, lądotwórcze, poszczególne rodzaje wietrzeń, typy erozji zarówno wód jak i
wiatru.
- Uczeń wykaże przydatność rolniczą gleb, problemy urbanizacyjne i demograficzne w Polsce
i na świecie;
- Uczeń potrafi rozróżnić formy powstałe w wyniku procesów wewnętrznych i zewnętrznych,
- Uczeń potrafi wykazać zróżnicowanie: form działalności wód, lodowców, wiatru.
- Uczeń zna etniczne i kulturowe zróżnicowanie ludności na świecie oraz regionalne procesy
urbanizacyjne.
Ocena dobry:
- Uczeń potrafi: poprzeć przykładami rodzaje map, rozwiązywać zadania o wyższym stopniu
trudności z zakresu obliczania czasu i górowania słońca nad horyzontem, analizować mapy
synoptyczne, interpretować zjawiska atmosferyczne oraz ruchy Ziemi, lokalizować miejsca na
powierzchni Ziemi i orientować się w ich wzajemnym położeniu za pomocą mapy.
– Uczeń interpretuje poznane zjawiska geograficzne (Ziemia jako środowisko życia, jej
historia i obraz współczesny ).
- Uczeń wskazuje skały krystaliczne , osadowe , przeobrażone ;
- Uczeń porównuje współczesne przemiany gospodarcze, społeczne, polityczne na
kontynentach i w wybranych państwach w tym w Polsce.
- Uczeń dostrzega problemy integracji na świecie oraz pokojowe współistnienie narodów
- Uczeń potrafi scharakteryzować: formy działalności wód, wiatru, lodowców, formy
działalności wietrzenia, powstawanie skał, postacie wody na Ziemi, typy zasilania wybranych
rzek, gospodarkę rolną na świecie i w Polsce, problemy urbanizacyjne i industralizacyjne na
świecie i w Polsce, problem wyżywienia ludności świata, procesy demograficzne i osadnicze
na świecie i w Polsce, komunikację i jej funkcje.
Ocena bardzo dobry:
- Uczeń wskazuje na wybranych mapach z atlasu typ odwzorowania kartograficznego oraz
składniki tych map,
- Uczeń wskazuje główne minerały budujące skały krystaliczne, osadowe, metamorficzne.
- Uczeń dostrzega: sposób powstawania niektórych form zjawisk geograficznych, wpływ
procesów wewnętrznych i zewnętrznych na kształtowanie powierzchni Ziemi, dysproporcje
gospodarcze, społeczne i kulturowe współczesnego świata ,
- Uczeń podaje własne przykłady rozwiązań problemów demograficznych, środowiskowych,
politycznych; prognozuje zmiany liczby ludności Ziemi; ocenia sposoby i skuteczność
działania wielkich organizacji międzynarodowych; proponuje działania ekologiczne.
- Uczeń wykazuje rolę lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka.
- Uczeń wykorzystuje informacje z innych dziedzin naukowych do interpretacji powstawania
zjawisk geograficznych; wykorzystuje własne obserwacje w dyskusji lub pracach pisemnych.
- Uczeń rozwiązuje zadania różnych treści o wyższym stopniu trudności.
Ocena celujący:
- Uczeń potrafi podać praktyczne zastosowanie różnych odwzorowań; przedstawia zjawiska
geograficzne z wykorzystaniem metod graficznych.
- Uczeń potrafi ocenić wyjątkowość Ziemi w Układzie Słonecznym.
- Uczeń potrafi wskazać przyczyny tworzenia się dziury ozonowej, jej skutki oraz sposoby
zapobiegania; potrafi zaproponować kroki, jakie należy podjąć dla ochrony atmosfery w skali
globalnej i lokalnej.
- Uczeń analizuje przyczyny występowania powodzi, ich skutki i ewentualne zapobieganie;
zaproponuje zasady wykorzystania jezior bez naruszenia równowagi ekologicznej; potrafi
ocenić wpływ lodowców na klimat i ukształtowanie powierzchni różnych obszarów na Ziemi.
- Uczeń potrafi wyjaśnić deklinację magnetyczną i inklinację magnetyczną.
- Uczeń potrafi wykazać, że rozmieszczenie wulkanów wiąże się z wewnętrzna stroną
młodych gór fałdowych i łuków wysp; potrafi ocenić, w jakim stopniu trzęsienia Ziemi są
przewidywalne oraz na ile człowiek jest w stanie przeciwstawić się potężnym siłom przyrody;
potrafi ocenić teorie tłumaczące genezę ruchów górotwórczych.
- Na zajęciach terenowych uczeń potrafi omówić odkrywkę geologiczną.
- Uczeń potrafi przewidzieć jak będzie się zmieniała działalność erozyjna rzeki w przypadku
kilkakrotnej zmiany bazy erozyjnej, potrafi przeprowadzić analizę profilu poprzecznego rzeki
przy założeniu, że zmieniał się klimat i baza erozyjna.
- Uczeń potrafi porównać i scharakteryzować różne typy wybrzeży morskich oraz wyjaśnić,
jakie czynniki miały wpływ na ich kształtowanie (z przykładami).
- Na podstawie różnych źródeł potrafi przewidzieć jak działalność lodowców może wpływać
na ukształtowanie powierzchni, poziom wód, działalność człowieka.
- Uczeń potrafi przewidzieć wygląd powierzchni Ziemi w następnym wieku przy założeniu,
że klimat będzie się oziębiał lub ocieplał, potrafi wyjaśnić różne sposoby powstawania form
ukształtowania powierzchni Ziemi, potrafi scharakteryzować poszczególne stadia rozwoju
rzeźby i przedstawić je na rysunku.
- Uczeń potrafi opisać główne cechy budowy litosfery i przedstawi podstawowe etapy jej
formowania się, potrafi ocenić, w jakim stopniu badania dotyczące spredingu w połączeniu z
badaniami magnetometrycznymi są wykorzystywane do odtwarzania coraz dokładniejszego
obrazu dryfu kontynentów.
- Uczeń umie wykazać wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi typami gleb, klimatem,
szatą roślinną i jaki mają związek z poszczególnymi elementami przyrody; potrafi dowieść i
wykazać wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody; potrafi wykazać
wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi gatunkami zwierząt, szatą roślinną a klimatem
jako pewien etap ewolucji konieczny dla przetrwania gatunku; potrafi ocenić wzajemne
relacje pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska i wykazać ich współzależności i
współistnienie np. producenci, konsumenci i reducenci.
- Uczeń potrafi ocenić geopolityczne konsekwencje położenia Polski w Europie, w
przeszłości i współcześnie, wykazuje się wiedzą o aktualnych stosunkach politycznych
między Polską a sąsiadami.
- Uczeń ocenia położenie Polski w Europie pod względem przyrodniczym i społecznoekonomicznym, wskazuje na mapie przejścia graniczne, wykazuje się wiedzą na temat
aktualnych stosunków gospodarczych między Polską a sąsiadami.
- Uczeń na przekrojach geologicznych zaznacza jednostki tektoniczne polskiej części
platform, korzystając z mapy tektonicznej i przekrojów geologicznych podaje genezę
głównych struktur tektonicznych w Polsce; ocenia wpływ fałdowań alpejskich na stare
struktury tektoniczne, porównuje profile geologiczne i rozpoznaje poszczególne części
Karpat, potrafi wykorzystać profil hipsometryczny do zaprojektowania trasy wycieczki. - - --- Uczeń porównuje rzeźbotwórczą działalność lądolodu z działalnością lodowców górskich. -- Uczeń wykazuje wpływ ukształtowania powierzchni na różne dziedziny życia np.
mechanizacja rolnictwa, budowa dróg oraz wpływ na walory turystyczne określonych
obszarów.
- Uczeń potrafi wykazać wpływ klimatu na organizm ludzki, samodzielnie opracowuje cechy
klimatu, który według niego byłby najbardziej optymalny dla człowieka.
- Uczeń wysuwa własne propozycje dotyczące zagospodarowania i wykorzystania małego
cieku wodnego lub jeziora.
- Uczeń potrafi wykazać wpływ wydarzeń historycznych na współczesne rozmieszczenie
lasów.
- Uczeń na podstawie różnych źródeł podaje informacje o współpracy państw bałtyckich na
rzecz poprawy stanu wód.
- Uczeń potrafi określić zmiany demograficzne, prawidłowo wnioskuje o skutkach przemian
demograficznych, stosuje porównania, umie ocenić przemiany demograficzne swojej
miejscowości.
- Uczeń zna strukturę biologiczna, społeczną i zawodową swojego regionu, potrafi ją
porównywać z obszarami przyległymi, ocenia skutki zmian struktury ludności.
- Uczeń ocenia rozwój miast w Polsce na wybranych przykładach, ocenia rozwój najbliższego
miasta; określa rolę polskich miast w kształtowaniu kultury europejskiej, ocenia wpływ
warunków naturalnych i historycznych na charakter zabudowy miast na wybranych
przykładach.
- Uczeń przygotuje propozycje lokalizacji nowego zakłady przemysłowego w kraju; opisze
procesy restrukturyzacji górnictwa w Polsce i Europie, oceni możliwości wykorzystania
surowców niekonwencjonalnych w kraju; potrafi zaproponować zmiany mające na celu
zbliżenie struktury produkcji polskiego przemysłu do struktur krajów wysoko rozwiniętych. - Uczeń potrafi wyjaśnić przyczyny niskiej opłacalności polskiej produkcji rolnej.
- Uczeń przewiduje skutki reprywatyzacji lasów.
- Uczeń potrafi przewidzieć i zaproponować rozwój turystyczny swojego regionu.
- Uczeń potrafi zaproponować promocję danego regionu np. poprzez opracowanie folderu. - - Uczeń dowodzi konieczności rozwoju rolnictwa ekologicznego.
- Uczeń przedstawia prognozę zmian bilansu energetycznego świata, tworzy prognozę
rozwoju sytuacji na rynku paliw w dłuższym przedziale czasu.
- Uczeń potrafi uzasadnić stwierdzenie, że wiek XX to okres dynamicznego rozwoju
cywilizacji atlantyckiej a XXI pacyficznej.
- Uczeń próbuje tworzyć prognozę rozwoju procesów integracyjnych na świecie.
- Uczeń dowodzi konieczności rozwoju polskiego transportu w kontekście integracji
gospodarczej Europy.
Download