Wymagania edukacyjne z geografii klasa II a i II b poziom podstawowy

advertisement
Wymagania edukacyjne z geografii klasa II a i II b poziom podstawowy
Ocena dopuszczający:
- Uczeń zna terminy: minerał, skała, litosfera, magma, stopień geotermiczny; zna terminy:
okres geologiczny, fałdowanie, tarcza, platforma, zrąb, uskok; zna podstawowe grupy i
rodzaje skał, terminy: wulkan, magma, lawa, erupcja, krater, komin wulkaniczny, trzęsienie
Ziemi, sejsmologia, hipocentrum, epicentrum, obszar asejsmiczny; wie za pomocą, jakich skal
określa się trzęsienie Ziemi, wie, jakie skutki towarzyszą trzęsieniom; zna terminy: ruchy
epejrogeniczne, orogeniczne, ryft, geosynklina, fałd, antyklina, synklina.
- Uczeń zna podział dziejów Ziemi na ery i okresy geologiczne, zna znaczenie nazw er i
okresów, umie dokonać podziału er , potrafi pokazać góry w Europie powstałe w czasie
fałdowania kaledońskiego, hercyńskiego i alpejskiego.
- Uczeń zna terminy: wietrzenie mechaniczne, chemiczne, gołoborze, erozja eoliczna,
hamada, serir, erg, grzyb skalny, misa deflacyjna, wydma.
- Uczeń zna terminy: rzeka, dolina, koryto, nurt, bieg rzeki, stożek napływowy, terasy
akumulacyjne, erozja rzeczna, spadek rzeki, zna typy ujść rzecznych.
- Uczeń zna termin: kras, żłobek krasowy, lejek, polje, jaskinia, stalaktyt, stalagmit, stalagnat,
ponor, wywierzysko, mogot.
- Uczeń zna terminy: abrazja, klif (faleza), nisza abrazyjna, kosa, mierzeja, lido, zalew, zna
różne rodzaje wybrzeży.
- Uczeń zna terminy: lodowiec górski, lądolód, śnieg, firn, lód lodowcowy, góra lodowa,
transgresja, regresja, ablacja, cyrk lodowcowy, morena, ozy, sandry.
- Uczeń zna terminy: depresja, kryptodepresja, nizina, wyżyna, góra, kotlina, wysokość
względna i bezwzględna, zna czynniki kształtujące obecny wygląd Ziemi, zna największe
wzniesienia i depresje na kontynentach. Uczeń zna terminy: szelf, stok kontynentalny, basen
oceaniczny, grzbiet oceaniczny, ryft, rów oceaniczny.
- Uczeń potrafi zdefiniować proces glebotwórczy i wyliczyć podstawowe typy gleby, potrafi
wymienić i pokazać na mapie podstawowe formacje roślinne kuli ziemskiej, gatunki zwierząt
i zasięgi ich występowania.
- Uczeń potrafi wymienić, jakie istnieją relacje pomiędzy poszczególnymi elementami
środowiska.
Ocena dostateczny:
- Uczeń wie jak zmienia się temperatura i ciśnienie w głębi Ziemi, potrafi wyjaśnić jak
powstają różne struktury geologiczne.
- Uczeń zna i rozróżnia podstawowe rodzaje skał.
- Uczeń wie, jakie produkty towarzyszą wybuchowi wulkanów, potrafi podzielić wulkany ze
względu na ich aktywność.
- Uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie terminów: tsunami, skala Richtera, potrafi wskazać na
mapie grzbiety oceaniczne, umie podzielić trzęsienia Ziemi na: tektoniczne, wulkaniczne i
zapadliskowe.
- Uczeń zna rodzaje gór w zależności od ich powstawania, zna rodzaje fałdów potrafi wskazać
na mapach największe rowy tektoniczne.
- Uczeń zna warunki tworzenia się skamieniałości, zna definicję skamieniałości przewodnich,
umie posługiwać się tabelą stratygraficzną, potrafi na mapach kontynentów pokazać
platformy i tarcze prekambryjskie oraz obszary fałdowań kaledońskich, hercyńskich, zna
skamieniałości przewodnie; omówi i wskaże na mapie obszary fałdowań alpejskich na innych
kontynentach, wyjaśni przyczyny transgresji i regresji morza w mezozoiku, wymieni
skamieniałości przewodnie.
- Uczeń potrafi wyjaśnić rozwój procesów niszczenia skał w zależności od warunków
klimatycznych budowy geologicznej, potrafi wskazać na mapie różne rodzaje pustyń, wie
gdzie występują pokrywy lessowe.
- Uczeń potrafi wyjaśnić proces erozji wstecznej, wgłębnej i bocznej.
- Uczeń analizuje proces krasowienia w zależności od rodzaju skał.
- Uczeń potrafi omówić procesy zachodzące na wybrzeżu morskim, wskaże na mapie różne
rodzaje wybrzeży.
- Uczeń potrafi wyjaśnić mechanizm zmian położenia czoła lodowca: transgresji, stagnacji i
regresji, potrafi wyjaśnić jak powstają charakterystyczne formy terenu w wyniku
oddziaływania lodowca, potrafi wyjaśnić warunki powstawania lodowców górskich i
kontynentalnych.
- Uczeń wie, co to jest odmłodzenie rzeźby, inwersja rzeźby, powierzchnia zrównania, potrafi
wskazać na mapie największe góry, niziny, wyżyny, depresje, kryptodepresje. Uczeń potrafi
wyjaśnić znaczenie powyższych terminów z podaniem przykładów.
- Uczeń zna podstawowe typy gleb i potrafi je krótko scharakteryzować, rozróżnia i krótko
charakteryzuje poszczególne formacje roślinne na kontynentach, wymienia poszczególne
gatunki zwierząt i umie uzależnić ich biologiczną egzystencję w poszczególnych regionach
geograficznych świata, umie wyjaśnić, na czym polega różnorodność w środowisku
naturalnym roślin i zwierząt w poszczególnych ekosystemach.
Ocenę dobry:
- Uczeń potrafi omówić na schemacie budowę wnętrza Ziemi z określeniem występowania
poszczególnych warstw stref nieciągłości, zna teorie płyt litosfery i potrafi określić, jakie
zjawiska towarzyszą strefom subdukcji, wyjaśnia związek między rodzajem skał a sposobem
ich powstawania, zna cechy law wulkanicznych i typów wulkanów i wyjaśni, czym są
spowodowane różnice, potrafi powiązać występowanie stref sejsmicznych z granicami płyt
litosfery, grzbietami śródoceanicznymi, rowami, łańcuchami wysp, młodymi górami
fałdowymi, potrafi wytłumaczyć rozmieszczenie stref sejsmicznych i asejsmicznych, wie jak
dochodzi do powstawania grzbietów oceanicznych, ryftu, geosynkliny, potrafi podać
przykłady gór zrębowych, fałdowych i wulkanicznych.
- Uczeń potrafi określić warunki tworzenia się skał użytecznych, potrafi omówić zmiany
klimatyczne i ewolucje życia organicznego, wyjaśni przyczyny tworzenia się peneplen,
omówi zmiany klimatyczne, porówna obszary fałdowań alpejskich z obszarami obecnej
aktywności sejsmicznej na świecie.
- Uczeń potrafi scharakteryzować przebieg i efekty wietrzenia w różnych strefach
klimatycznych; potrafi wytłumaczyć, dlaczego istniejące formy rzeźby eolicznej mają
urozmaicone kształty, potrafi odróżnić wydmę paraboliczną od barchanu, zna różnicę miedzy
korazją a deflacją, potrafi wyjaśnić proces powstawania starorzeczy, umie rozróżnić materiał
niesiony przez rzekę w odcinku górnym, środkowym i dolnym, wie, jaki rodzaj erozji
przeważa na poszczególnych odcinkach, potrafi scharakteryzować typy ujść rzecznych;
potrafi rozpoznać na ilustracjach różne formy krasowe i wyjaśni sposób ich powstawania,
potrafi wytłumaczyć zależność między rodzajem wybrzeża a działalnością morza; potrafi
określić i wskazać, jaki obszar zajmował lodowiec plejstoceński w czasie swojego
największego rozprzestrzeniania, potrafi wyjaśnić przyczyny powstawania zlodowaceń i
zanikania pokryw lodowych, wskaże granice wiecznego śniegu i zasięgi zlodowaceń chwili
obecnej.
- Uczeń potrafi wyjaśnić źródła energii procesów rzeźbotwórczych, potrafi scharakteryzować
strukturę wysokościową powierzchni Ziemi przy pomocy krzywej hipsograficznej; potrafi
oszacować procentowy udział gór, wyżyn, nizin na poszczególnych kontynentach,
charakteryzuje góry wysokie, średnie i niskie, potrafi scharakteryzować strukturę
wysokościową den oceanicznych przy pomocy krzywej hipsograficznej, potrafi opisać
rozkład grzbietów oceanicznych na podstawie mapy geologicznej, potrafi wyjaśnić fakt że
dno oceaniczne budują utwory coraz starsze w miarę odsuwania się od grzbietu.
- Uczeń potrafi wyjaśnić na wybranych przykładach jak przebiega proces glebotwórczy, od
czego zależy i do jakich konsekwencji prowadzi, potrafi wyjaśnić i scharakteryzować
poszczególne formacje roślinne i podać przykłady gatunków charakterystycznych dla stref,
potrafi wyjaśnić i scharakteryzować jak wyglądają poszczególne gatunki i wskazać ich
przystosowania biologiczne do życia w określonych warunkach przyrodniczych; potrafi
wyjaśnić związki, jakie istnieją pomiędzy światem roślin, glebą, klimatem i światem zwierząt;
Ocenę bardzo dobry:
- Uczeń potrafi wykazać różnicę w budowie poszczególnych warstw wnętrza Ziemi (skład
chemiczny); potrafi wyjaśnić związek występowania bogactw mineralnych budowy
geologicznej, potrafi czytać mapy geologiczne; potrafi posługując się rysunkiem wyjaśnić
budowlę wulkanu oraz formy terenu będące wynikiem działalności wulkanicznej, potrafi
podać przykłady wielkich katastrof wulkanicznych w przeszłości i współczesności; potrafi
scharakteryzować gdzie na Ziemi strefy sejsmiczne pokrywają się z obszarami gęsto
zaludnionymi; potrafi wyjaśnić teorię płyt litosfery oraz narysować kolizje kontynentu z
oceanem i drugim kontynentem, potrafi wytłumaczyć na schematycznym rysunku teorie
ruchów górotwórczych.
- Uczeń zna i umie przedstawić różne metody określenia wieku skał, objaśnia ewolucje życia
organicznego; potrafi ocenić rozmieszczenie kontynentów względem siebie do końca
paleozoiku, potrafi scharakteryzować formatowanie rzeźby, praatmosfery i początków życia
na Ziemi; omowi współczesne dokonujące się zmiany w rzeźbie wywołane ciągłymi
procesami endo i egzogenicznymi.
- Uczeń potrafi wykazać różnice w rozwoju procesów wietrzenia w górach na różnych
piętrach klimatycznych; potrafi narysować wydmę paraboliczną i barchan oraz wytłumaczyć
zróżnicowanie nachylenia stoków wydm i mechanizm ich przemieszczania się, potrafi
wytłumaczyć tworzenie się pokryw lessowych w strefie półsuchej, scharakteryzuje bieg
górny, środkowy i dolny rzeki, posługując się rysunkiem tłumaczy proces powstawania
starorzeczy; potrafi posługując się schematycznym rysunkiem wyjaśnić procesy tworzenia się
różnych form naciekowych w jaskiniach, potrafi wskazać na mapach miejsca głównych
obszarów krasowych i podać przykłady największych jaskiń; potrafi porównać budującą i
niszczącą działalność morza na wybrzeżach wysokich i niskich, potrafi wyjaśnić proces
cofania się wybrzeża wysokiego; potrafi charakteryzować ruchy lodowców na wybranych
przykładach, wskazuje na mapie polodowcowe formy terenu, wyjaśnia, jaki wpływ na wzrost
poziomu wody w oceanach ma szybkie topnienie lodowców.
- Uczeń potrafi scharakteryzować główne formy ukształtowania powierzchni lądów, potrafi
wykazać, że powierzchnia Ziemi zmienia się w sposób dostrzegalny, potrafi wyjaśnić
przebieg rozwoju rzeźby w zależności od czynników egzo i endogenicznych, warunków
klimatycznych, odporność skał i ich ułożenia.
- Uczeń potrafi przedstawić na rysunku rozrastanie się dna oceanicznego, potrafi powiązać
występowanie wulkanizmu bazaltowego z obszarami rozrastania się den oceanów, potrafi
wykazać, że dwa systemy geologiczne: grzbietów i rowów stanowią podstawowe granice płyt
litosfery.
- Uczeń potrafi ocenić i wnioskować, że poszczególne typy gleb są zależne od podłoża i
klimatu lub są konsekwencją innych uwarunkowań przyrodniczych; potrafi ocenić, co jest
przyczyną takiego występowania szaty roślinnej na poszczególnych kontynentach; potrafi
ocenić istnienie danych gatunków zwierząt w odpowiednim środowisku i dostosowanie się
poszczególnych gatunków do bytowania w regionie.
- Uczeń potrafi porównywać i sklasyfikować poszczególne elementy środowiska
przyrodniczego wykazać związki pomiędzy przyrodą ożywioną (biocenozą) i nieożywioną
(biotopem).
Ocenę celujący:
- Uczeń potrafi wyjaśnić deklinację magnetyczną i inklinację magnetyczną.
- Uczeń potrafi wykazać, że rozmieszczenie wulkanów wiąże się z wewnętrzna stroną
młodych gór fałdowych i łuków wysp; potrafi ocenić, w jakim stopniu trzęsienia Ziemi są
przewidywalne oraz na ile człowiek jest w stanie przeciwstawić się potężnym siłom przyrody;
potrafi ocenić teorie tłumaczące genezę ruchów górotwórczych.
- Na zajęciach terenowych uczeń potrafi omówić odkrywkę geologiczną.
- Uczeń potrafi przewidzieć jak będzie się zmieniała działalność erozyjna rzeki w przypadku
kilkakrotnej zmiany bazy erozyjnej, potrafi przeprowadzić analizę profilu poprzecznego rzeki
przy założeniu, że zmieniał się klimat i baza erozyjna.
- Uczeń potrafi porównać i scharakteryzować różne typy wybrzeży morskich oraz wyjaśnić,
jakie czynniki miały wpływ na ich kształtowanie (z przykładami).
- Na podstawie różnych źródeł potrafi przewidzieć jak działalność lodowców może wpływać
na ukształtowanie powierzchni, poziom wód, działalność człowieka.
- Uczeń potrafi przewidzieć wygląd powierzchni Ziemi w następnym wieku przy założeniu,
że klimat będzie się oziębiał lub ocieplał, potrafi wyjaśnić różne sposoby powstawania form
ukształtowania powierzchni Ziemi, potrafi scharakteryzować poszczególne stadia rozwoju
rzeźby i przedstawić je na rysunku.
- Uczeń uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i uzyskuje wymierne
efekty
- Uczeń potrafi opisać główne cechy budowy litosfery i przedstawi podstawowe etapy jej
formowania się, potrafi ocenić, w jakim stopniu badania dotyczące spredingu w połączeniu z
badaniami magnetometrycznymi są wykorzystywane do odtwarzania coraz dokładniejszego
obrazu dryfu kontynentów.
- Uczeń umie wykazać wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi typami gleb, klimatem,
szatą roślinną i jaki mają związek z poszczególnymi elementami przyrody; potrafi dowieść i
wykazać wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody; potrafi wykazać
wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi gatunkami zwierząt, szatą roślinną a klimatem
jako pewien etap ewolucji konieczny dla przetrwania gatunku; potrafi ocenić wzajemne
relacje pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska i wykazać ich współzależności i
współistnienie np. producenci, konsumenci i reducenci.
- Czynnie uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z wymiernymi
sukcesami.
Download