Dzielimy się doświadczeniami - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

advertisement
Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji
„Dzielimy się doświadczeniami”
Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia
Nazwa szkoły/placówki
Adres szkoły/placówki ( miasto, gmina,
powiat, ulica, tel, e-mail, strona
internetowa).
Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko, tel,
e-mail)).
PROJEKT EDUKACYJNY „DRZEWA”
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
przy S.P. im M.KONOPNICKIEJ w DROSZEWIE
S.P. w DROSZEWIE im. M.KONOPNICKIEJ
63- 460 NOWE SKALMIERZYCE ,POWIAT
OSTROWSKI
[email protected]
LONGINA BRYJAK
Nauczyciel
1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele
projektu, czas realizacji...).
Dzień Drzewa – to międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w coraz większej liczbie
krajów na świecie. Celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Święto to odbywa
się w Polsce od około 2002 roku w dniu 10 października i jest organizowane przez stowarzyszenia
ekologiczne szkoły i nadleśnictwa. W ramach obchodów tego święta przeprowadziłam w
przedszkolu projekt edukacji ekologicznej „Drzewa” .
Cele ogólne:
-poznanie i klasyfikacja drzew iglastych i liściastych
-poznanie ekosystemów: ogród przedszkolny, park, las
- rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności
-kształtowanie otwartości na innych ludzi, uwrażliwienie na piękno przyrody
-poznanie zasad zachowania się w lesie oraz sposobów ochrony drzew
- wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem
Cele szczegółowe:
- wyszukiwanie w atlasach fotografii; rozpoznawanie i nazywanie różnych gatunków drzew
liściastych i iglastych
- obserwowanie drzew rosnących w pobliżu przedszkola –szkicowanie ich wyglądu
- obserwowanie drzew wykorzystując lupy, lusterka i lornetki
- przygotowanie makiety lasu
- wysłuchanie krótkich utworów literackich
- podejmowanie prac w małych zespołach
- tworzenie galerii prac plastycznych
- rozwiązywanie zagadek
- zapoznanie z wykorzystaniem surowca drzewnego
- tworzenie Kodeksu przyjaciela przyrody
Kilkudniowy projekt edukacyjny oparty był na wielu tekstach literackich, swobodnych rozmowach,
zabawach ruchowych, plastycznych oraz muzycznych.
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).
Przedsięwzięcie poprzedzone było wizytą w Bibliotece Publicznej, gdzie dzieci miały wgląd do
wielu publikacji, encyklopedii i atlasów. Celowe stało się zamieszczenie ciekawostek i zdjęć na
temat drzew w kąciku przyrody.
Podczas zajęć odbywających się w terenie starałam się inspirować i zachęcać dzieci do aktywności
badawczej. Dzieci obserwowały drzewa wykorzystując w tym celu lupy, lusterka, lornetki. Mierzyły
różnymi sposobami grubości pni drzew rosnących w pobliżu przedszkola. Przeprowadziłam zajęcia
plastyczne i techniczne podczas, których dzieci prezentowały różne techniki i sposoby ich
wykonania. Uwieńczeniem konceptu było posadzenie drzewka na boisku szkolnym i poznanie zasad
związanych z pielęgnacją sadzonki. Dzieci prezentowały kostiumy przygotowane przez rodziców.
Na koniec uczestnikom projektu wręczono medale Przyjaciół Drzew. Zdobytą i usystematyzowaną
wiedzę miały możliwość wykorzystać w Quzie.
Uczestnicy projektu zdobywali doświadczenia głównie przez własną działalność. Sam projekt miał
bogatą wartość edukacyjną poszerzył świadomość przedszkolaka i rolę przyrody w życiu
człowieka.
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych,
organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.
Należy zadbać o szereg środków dydaktycznych, które wykorzystane zostaną w trakcie realizacji
przedsięwzięcia. Działania moje w niewielkim stopniu zostały sfinansowane przez Szkołę, gdyż nie
wymagały większego wsparcia.
4. Załączniki: (materiał uzupełniający, np. prezentacja multimedialna, zdjęcia lub link
do podstrony).
www.spdroszew.noweskalmierzyce zakładka-oddział przedszkolny –aktualności przedszkolne
DZIEŃ DRZEWA
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu
oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z
upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Poznan(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Longina Bryjak
Download