Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego

advertisement
Strategia
Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Gołdap 2009
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ………………………………………………………………..……...4
I. METODOLOGIA PROWADZENIA PRAC NAD STRATEGIĄ…………..…5
II. SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA
POWIATU GOŁDAPSKIEGO……………………………………………….....8
1. Zakres działania władz Powiatu Gołdapskiego………………………………..…...8
2. Podział administracyjny Powiatu Gołdapskiego…………………………………...9
3. Charakterystyka i historia…………………………………………………............11
4. Ludność i struktura bezrobocia………………………………………………..…..16
5. Środowisko naturalne…………………………………………………………..…27
5.1. Warunki klimatyczne…………………………………………………...….……28
5.2. Zasoby przyrodnicze, ich jakość i użytkowanie………………………………...30
5.3. Lasy………………………………………………………………………...…...32
5.4. Ochrona środowiska…………………………………………………………….33
5.5. Hydrologia………………………………………………………………………36
5.6. Rzeźba terenu……………………………………………………………...……38
5.7. Fauna i flora……………………………………………………………………..40
6. Gospodarka………………………………………………………………….…….44
7. Kultura, turystyka i sport………………………………………………………….47
7.1. Kultura…………………………………………………………………………..47
7.2. Zabytki…………………………………………………………………………..54
7.3. Turystyka………………………………………………………………………..58
7.4. Promocja………………………………………………………………………...60
7.5. Sport……………………………………………………………………………..61
8. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna………………… ……………...…………...63
8.1. Zdrowie………………………………………………………………………….63
8.2. Pomoc społeczna………………………………………………………………..66
8.3. Niepełnosprawność……………………………………………………………...67
Strona 2
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
9. Oświata……………………………………………………………………………68
10. Infrastruktura transportowa……………………………………………………...73
III. ANALIZA SWOT……………………………………………………………...77
VI. WIZJA ROZWOJU POWIATU GOŁDAPSKIEGO………………………..81
IV. CELE I ZADANIA DO REALIZACJI ………………………………………92
V. SYSTEM WDRAŻANIA MONITORINGU…………………………………102
Bibliografia…………………………………………………………………………105
Zestawienie wykresów i tabel ……………………………………………………...106
Strona 3
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego jest jednym z najważniejszych
dokumentów
planistycznych
jednostki
samorządu
terytorialnego.
Powstała
w celu wskazania silnych i słabych stron Powiatu, jego potrzeb oraz możliwości
ich zaspokojenia, jak również określenia kierunków i działań dalszego rozwoju.
Niezależnie od potrzeby zachowania należytej staranności w przygotowaniu Strategii,
zawsze nosi ona znamiona prognozy i będzie podlegała w następnych latach różnym
modyfikacjom. Jest to związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą
i społeczną tak w Powiecie, jak również w kraju i w Unii Europejskiej.
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego, została opracowana w 2003 roku
przez zespół autorski pod przewodnictwem naukowym prof. dr hab. Wojciecha
Kosiedowskiego. Z uwagi na dynamikę zmian gospodarczych i społecznych oraz
możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych zaistniała konieczność jej aktualizacji.
Potrzeba zmian Strategii wynika przede wszystkim ze zmian jakie dokonały
się w ciągu ostatnich kilku lat po przystąpieniu Polski (1 maja 2004 roku)
do Unii Europejskiej. Zmieniło się otoczenie, w którym realizowana jest polityka
regionalna. Ważnym dla rozwoju naszego Powiatu stał się fakt, że wzdłuż północno –
wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego rozciąga się granica
zewnętrzna Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Po zmianach
geopolitycznych w Europie Środkowej to właśnie region Warmii i Mazur stał się
jedynym w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską. Zmieniły się również
uwarunkowania społeczno – gospodarcze i ekonomiczne funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego. Cały region, dotknęła fala migracji osób młodych
i wykształconych poza granice kraju – m. in.: do Anglii, Irlandii i Norwegii.
Strategia, jako nakreślenie kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala
uzasadnić celowość aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej, bowiem
bez rzetelnego i jasnego zaprezentowania wizji rozwoju Powiatu niemożliwe
jest pozyskanie środków finansowych z różnorodnych programów pomocowych.
Strona 4
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Dodatkowo, dokument ten ułatwia tworzenie studium wykonalności dla inwestycji
ujętych w programie, a jednocześnie pozwala na łatwiejsze nawiązywanie
porozumień międzypowiatowych dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Strategia jest ważnym narzędziem kreowania lokalnej polityki zrównoważonego
rozwoju jednostki terytorialnej.
Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 określają
również procesy programowania na poziomie krajowym. Powstające na szczeblu
rządowym dokumenty stwarzają nowy ważny układ odniesienia dla planowania
rozwoju na szczeblach samorządu terytorialnego. Dlatego też aktualizując Strategię
uwzględniono kierunki strategiczne określone w dokumentach opracowanych przez
rząd.
I. METODOLOGIA
PROWADZENIA PRAC NAD STRATEGIĄ
Podstawą rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii i PRL była Uchwała
Nr XXI/120/2008 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 25 września 2008 roku w sprawie
przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego oraz Planu
Rozwoju Lokalnego w formie jednego zintegrowanego dokumentu pod nazwą
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego. Zgodnie z zapisem w/w Uchwały
powołany został Zespół do opracowania nowego dokumentu. W jego skład weszli
Radni Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego została przygotowana metodą
uspołecznioną, tzn. w czasie prac brano pod uwagę opinie mieszkańców Powiatu,
które zostały poddane ocenie podczas spotkań Zespołu ds. opracowania zmian
dokumentu.
Aktualizując Strategię wykorzystane zostały materiały wypracowane podczas
spotkania konsultacyjnego Stowarzyszenia Lider w EGO. Odbyło się ono
we wrześniu 2008 roku w Gołdapi. Lider w EGO jest stowarzyszeniem skupiającym
Strona 5
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
członków z terenu subregionu EGO (Ełk, Gołdap, Olecko) a Powiat Gołdapski jest
jego członkiem wspierającym.
Konsultacje w sprawie potrzeb i możliwości rozwoju Powiatu Gołdapskiego
z
udziałem
pozarządowych
mieszkańców,
oraz
urzędów
dyrektorów
gmin,
przedsiębiorców,
organizacji
jednostek
organizacyjnych,
rozpoczęły
się w październiku 2008 r. Zebrane wnioski i uwagi zostały opracowane i znalazły
swoje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie. Kolejne konsultacje odbyły
się w kwietniu 2009 r. i zaowocowały wypracowaniem dokumentu końcowego.
W trakcie prac, pomocniczo wykorzystano ankietę. Była to ankieta identyfikująca
potrzeby i możliwości rozwoju Powiatu Gołdapskiego. Zawierała pytania dotyczące
problemów środowiska lokalnego i koncepcji ich rozwiązywania, inwestycji,
technologii, barier rozwojowych, współpracy z samorządem. Respondentami ankiety
były wszystkie grupy społeczne. Wyniki ankiet zostały wykorzystanie w procesie
tworzenia koncepcji rozwoju Powiatu.
Podczas prac nad Strategią zostały uwzględnione następujące dokumenty:
1. Narodowe Wytyczne dla Polityki Spójności na lata 2007-2013,
2. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013,
3. Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Ramy Odniesienia) 2007-2013,
4. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013,
5. Ogólnokrajowe Programy Operacyjne w ramach funduszy strukturalnych
na lata 2007-2013 w tym:
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 Program Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013,
6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
7. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego do roku 2020,
Strona 6
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
8. Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego i Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Gołdapskiego,
9. Strategia rozwoju produktu turystycznego regionu Gołdap,
10. Strategia Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2000 – 2013,
11. Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego.
Główne kierunki rozwoju Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Strategia rozwoju Województwa Warmińsko – Mazurskiego wyznacza główne
kierunki działania do roku 2020 ujęte w następujące cele strategiczne:

wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług,

wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia,

poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko – mazurskiego.
W/w cele będą mogły zostać zrealizowane za pomocą konkretnych
przedsięwzięć. Część z nich może zostać dofinansowana z różnych źródeł, między
innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007
– 2013 w następujących osiach priorytetowych:
1. Przedsiębiorczość
2. Turystyka
3. Infrastruktura społeczna
4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
6. Środowisko przyrodnicze
7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
8. Pomoc techniczna
Strona 7
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
II. SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA
POWIATU GOŁDAPSKIEGO
1. ZAKRES DZIAŁANIA WŁADZ POWIATU GOŁDAPSKIEGO
W toku przemian ustrojowo – gospodarczych powołanie samorządów
terytorialnych było doniosłym aktem o charakterze politycznym, społecznym
i ekonomicznym. Znaczenie samorządu terytorialnego znajduje wyraźne odbicie
w wielu regulacjach prawnych. Uznano go za formę organizacji życia publicznego,
który wykonuje zadania wynikające z ustaw oraz zadania publiczne zlecone przez
administrację rządową.
Pogłębieniem idei samorządności było powołanie w styczniu 1999 roku
16 województw, 65 powiatów grodzkich oraz 308 powiatów ziemskich (z dniem
1 stycznia 2002 roku utworzono dodatkowo 7 powiatów, wśród których znajdował
się Powiat Gołdapski). Szczególna rola samorządu terytorialnego została zarysowana
przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi,
że „samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez
Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.
Powiatowi przypisano zadania ponadgminne w zakresie:

edukacji publicznej,

promocji i ochrony zdrowia,

pomocy społecznej,

polityki prorodzinnej,

wspierania osób niepełnosprawnych,

transportu i dróg publicznych,

kultury i ochrony dóbr kultury,

kultury fizycznej i turystyki,

geodezji, kartografii,

gospodarki nieruchomościami, nadzoru budowlanego,
Strona 8
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego

gospodarki wodnej,

ochrony środowiska i przyrody,

rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska,

przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

ochrony praw konsumenta,

utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych, obronności,

promocji powiatu,

współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Powołanie i wyposażenie w kompetencje do wykonywania zadań własnych
gmin, a następnie powiatów i województw, umożliwiło realizację polityki regionalnej
i lokalnej w interesie mieszkańców. Była to ważna decyzja polityczna decyzji
polityczna podjęta w celu przeobrażenia ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiany
te zapoczątkowały i pogłębiły proces przechodzenia państwa od gospodarki
centralnie sterowanej do rynkowej, od zarządzania autorytarnego do państwa
demokratycznego i zdecentralizowanego. Można zaryzykować stwierdzenie, iż w ten
sposób został zapoczątkowany proces kształtowania Małych Ojczyzn.
2. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POWIATU GOŁDAPSKIEGO
Powiat Gołdapski, położony na północno – wschodnich krańcach województwa
warmińsko – mazurskiego, graniczy z powiatami: giżyckim i węgorzewskim
od zachodu, oleckim od południa oraz suwalskim od wschodu. Północna granica
Powiatu na długości 50 km przebiega wzdłuż granicy państwowej z Obwodem
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, która jednocześnie jest granicą Unii
Europejskiej.
Strona 9
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Powiat zaistniał na administracyjnej mapie Polski dnia 1. stycznia 2002 roku
dzięki decyzji Rady Ministrów z dnia 31. maja 2001 roku. Obejmuje trzy gminy,
w tym jedną gminę miejsko-wiejską Gołdap i dwie wiejskie: Dubeninki i Banie
Mazurskie. Gminy te wchodziły w skład dawnego Powiatu Gołdapskiego,
funkcjonującego od roku 1945 do 1 czerwca roku 1975. Siedzibą władz Powiatu
jest miasto Gołdap.
Tabela 1.
Podział administracyjny Powiatu Gołdapskiego
Jednostki zasadniczego
Ludność
podziału terytorialnego
Powierzchnia
Wyszczególnienie
gminy
miejska
wiejska
w km2
gminy
ogółem miejsko- wiejskie
2002r. 2007r. 2002r. 2007r.
wiejskie
Powiat ogółem
3
1
2
771,7
14 146
13 450
13 876
13 774
Źródło: Dane statystyczne GUS na dzień 31.12.2007 r.
Powierzchnia województwa warmińsko – mazurskiego obejmuje teren
24 173 km2 z czego Powiat Gołdapski zajmuje obszar 772 km2, tj. 3,2%, co daje
Strona 10
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
mu 17 miejsce wśród 19 powiatów ziemskich. Gmina Banie Mazurskie obejmuje
204,8 km2, gmina Dubeninki 205,2 km2, gmina Gołdap 362 km2.
Od 1. lipca 2007 roku, po raz pierwszy w swojej historii, Powiat Gołdapski
uzyskał symbole Powiatu. Zostały one ustanowione Uchwałą Nr VIII/50/2007 Rady
Powiatu w Gołdapi z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi
i
pieczęci
Powiatu
Gołdapskiego.
Przyjęcie
symboli
poprzedzone
było
wielomiesięczną pracą i konsultacjami oraz zgodą Komisji Heraldycznej na przyjęcie
symboli w obecnym kształcie.
3. CHARAKTERYSTYKA I HISTORIA POWIATU GOŁDAPKIEGO
Jak dokumentowały źródła historyczne: w 1565 roku książę Albrecht
polecił założenie miasta, którego celem było wzmocnienia tej części Prus
Wschodnich. Na nową osadę wybrał miejsce w ówczesnym starostwie wystruckim,
gdzie na rzece Gołdapie graniczyły ze sobą dwa okręgi: sambijski i natangijski - oraz
dwie diecezje: sambijska i pomezańska. Założycielem miasta był Bronisz Rostek,
który za swą pracę zasadźcy przejął urząd sołtysa.
Prawa
miejskie, poprzez
wystawienie
przywileju
miejskiego odbyło
się w 1570 roku w Królewcu. Miasto otrzymało herb, przedstawiający skośnie
umieszczoną tarczę Hohenzollernów i górną część czerwonego orła z inicjałem
“S” na piersi (od Sigismundus, imienia króla Zygmunta Augusta, który był wtedy
zwierzchnikiem lennym księcia Albrechta Fryderyka). Pierwsza katastrofa nawiedziła
miasto w 1623 roku, kiedy to zniszczeniu uległy wszystkie budynki, poza ratuszem.
Następnym kataklizmem, który doprowadził do niemal całkowitego wyludnienia
miasta, była epidemia dżumy, która wybuchła w 1625 roku.
Szczególnie mocno dawały się we znaki wojny, choćby wojna Rzeczpospolitej
ze Szwecją. Najazdy tatarskie w latach 1656-1657 doprowadziły do zniszczenia
miasta. Na początku osiemnastego wieku ponownie dały się we znaki przemarsze
wojsk, co wyraźnie zakłóciło rozwój gospodarczy i przestrzenny.
Strona 11
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Pod koniec osiemnastego wieku, licząca już trzy tysiące mieszkańców, Gołdap
zmieniła swoje oblicze z rolniczego na rolniczo-rzemieślnicze. Pruska reforma
administracji z 1818 roku utworzyła Powiaty, w tym i Gołdapski, który był najdalej
wysunięty na wschód i wchodził w skład nowo utworzonej regencji gąbińskiej.
Już pod koniec XIX wieku wzbudzała zainteresowanie atrakcyjność geograficzna
i przyrodnicza okolic Gołdapi. Puszcza Romincka była rewirem łowieckim cesarza
Wilhelma II.
Duże zniszczenia w Gołdapi i okolicy nastąpiły w wyniku pierwszej wojny
światowej. W okresie międzywojennym Gołdap i Powiat rozwijały się pod względem
gospodarczym. Rozbudowana została linia kolejowa, a w latach dwudziestych miasto
zostało zelektryfikowane i skanalizowane. Tuż przed drugą wojną światową powoli
zwiększał się liczebnie gołdapski garnizon wojskowy, gdyż Gołdap, podobnie
jak inne miasta Prus Wschodnich, stała się dobrą bazą wypadową przeciwko Polsce.
Stąd 22. czerwca 1941 roku część niemieckich wojsk uderzyła na ZSRR. Mimo
to, ówcześni mieszkańcy miasta żyli z dala od działań wojennych. Dopiero
pod koniec 1944 roku dotarł do Gołdapi front wschodni. Miasto przechodziło
z rąk do rąk. Ostatecznie 22. stycznia 1945 roku Armia Czerwona zdobyła Gołdap
i władzę na terenie całego Powiatu przejął sowiecki komendant wojenny.
Na początku kwietnia przybyła ekipa z Białegostoku i rozpoczęła administrowanie
miastem oraz powiatem. Wkrótce zaczęli przybywać pierwsi osadnicy, pochodzący
głównie z północnej Suwalszczyzny. Wśród osadników byli repatrianci ze Wschodu.
Banie Mazurskie i okolice - w wyniku “Akcji Wisła” - zasiedlone zostały przez
Ukraińców.
Miasto podjęło trud odbudowy. Powstały spółdzielnie, zakłady pracy,
placówki kultury oraz szkoły. Największe znaczenie dla rozwoju gospodarczego
miało rolnictwo, które zostało niemal całkowicie znacjonalizowane i do końca
lat osiemdziesiątych zdominowane przez państwowe gospodarstwa rolne. W latach
sześćdziesiątych dostrzeżono uzdrowiskowe atuty ziemi gołdapskiej. Badania
powietrza i wód gruntowych dały rewelacyjne wyniki.
Strona 12
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Powiat Gołdapski to jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur. Czyste
powietrze, duże obszary wodne i leśne sprzyjają rozwojowi turystyki (wodnej,
pieszej, a w zimie narciarskiej) i lecznictwa uzdrowiskowego. Powiat Gołdapski
posiada wiele atrakcji, które podnoszą jego walory turystyczne i krajobrazowe.
Na terenie Powiatu Gołdapskiego znajdują się 3 gminy. Każda z nich jest
w jakiś sposób charakterystyczna i odmienna ale równie ciekawa i godna uwagi.
Miasto i Gmina Gołdap stanowi fragment obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca
Polski”. Wśród pierwszych osadników byli Polacy, Niemcy, Francuzi i Szwajcarzy.
Teren na którym leży miasto, to tzw. Mazury Garbate (nazwę zawdzięczają
polodowcowym
wzgórzom).
Gmina
Gołdap
jest
ośrodkiem
turystyczno
– wypoczynkowym, leżącym na skraju Garbu Szeskiego, nad rzeką Gołdapą.
W pobliżu znajduje się granica z Rosją i rozciąga się legendarna Puszcza Romincka
z Parkiem Krajobrazowym. Czyste naturalne środowisko oraz walory przyrodniczo
– krajobrazowe sprawiły, że jest to jeden z najatrakcyjniejszych obszarów w kraju.
W Gołdapi nie ma wielkiego przemysłu. Szanse dla rozwoju gminy stworzyło
otwarcie w 1995 roku przejścia granicznego Gołdap – Gusiew oraz w 1996 roku
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap.
Miasto od października 2000 roku posiada status uzdrowiska klimatyczno
– borowinowego o profilu leczniczym obejmującym schorzenia narządów ruchu,
reumatyczne, reumatologiczne i stany pourazowe oraz niektóre choroby układu
oddechowego i nerwowego, a także choroby kobiece. Usługi sanatoryjne prowadzi
Sanatorium Uzdrowiskowe.
W Gołdapi mieści się nowo otwarty kompleks sportowo – rekreacyjny: Hala –
Basen.
Możliwości
inwestycje
gminy
Gołdap
wiążą
się
ściśle
z produkcją niezagrażającą środowisku naturalnemu, toteż zauważa się coraz
większe zainteresowanie inwestorów produkujących ekoenergię, choćby poprzez
instalowanie wiatraków. W wiejskiej części gminy Gołdap coraz częściej pojawiają
się gospodarstwa agroturystyczne – są tu znakomite warunki przyrodniczo
– geograficzne do prowadzenia tego rodzaju przedsięwzięć. Gołdap leży
nad Jeziorem Gołdapskim, w pobliżu mieści się wysoka jak na warunki geograficzne
Strona 13
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Mazur – Góra Gołdapska (zwana również Piękną Górą, a także Górą Zamkową
- 272 m n.p.m.), która każdego roku przyciąga licznych miłośników sportów
zimowych. Znajdują się na niej trasy zjazdowe, wyciągi narciarskie oraz
kilkusetmetrowa kolejka krzesełkowa.
Gmina Dubeninki graniczy z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą. Gminę Dubeninki
otaczają cztery inne gminy: od strony zachodniej gmina Gołdap, zaś od południa
i wschodu trzy gminy należące do Powiatu Suwalskiego (Filipów, Przerośl
i Wiżajny). Wzdłuż gminy przebiega droga łącząca przejście graniczne w Gołdapi
i Budzisku. Gmina Dubeninki jest gminą atrakcyjną turystycznie i ma charakter
rolniczy. Słynie z licznych rezerwatów przyrody i przebiegających tu szlaków
turystycznych. Położona wśród wzgórz, rozległej powierzchni wód i rzeźby terenu
oraz dużego zasobu lasów. Gmina ze względu na swój rolniczy i turystyczny
charakter inwestuje w infrastrukturę turystyczną.
Dubeninki założone zostały w roku 1615 przez Krzysztofa Gordeckiego.
Od jego nazwiska pochodzi pierwsza nazwa Dubeninek – Gordejki. Miejscowość
została spalona przez Tatarów w 1657 roku. Dawniej Dubeninki zamieszkiwała
ludność wyznania ewangelickiego. Do roku 1960 Dubeninki rozwijały się jako
ośrodek usługowy. W 1973 roku zostały siedzibą gminy.
Gmina Banie Mazurskie – w jej granicach gminy mieści się 56 wsi,
w tym 20 sołeckich. Duża część żyjącej tu ludności to Ukraińcy, przesiedleni
w 1947 roku Banie Mazurskie to centrum społeczno – kulturalne mniejszości
ukraińskiej w Polsce. Swoją siedzibę miało tu Ukraińskie Towarzystwo Społeczno
– Kulturalne a obecnie koło Związku Ukraińców w Polsce. W Baniach Mazurskich
działają również ukraińskie zespoły artystyczne (Zorepard, Wesełka), dzięki którym
mniejszość kultywuje swoje tradycje i kulturę narodową. Banie Mazurskie
leżą w krainie Mazur Garbatych, na skraju Puszczy Boreckiej. Jest to gmina rolnicza.
Przez jej terytorium przepływają rzeki Gołdapa i Węgorapa, połączone Kanałem
Brożajckim (szlak spływów kajakowych).
Banie Mazurskie założone zostały w 1566 roku. Przez wieki zamieszkiwane
przez osadników mazurskich z wolna poddawały się procesowi germanizacji.
Strona 14
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
W czasie II wojny światowej wieś uległa częściowemu zniszczeniu. Po 1945 roku
została zasiedlona przez repatriantów ze wschodu oraz przez ludność ukraińską
przesiedloną tu przymusowo w ramach "Akcji Wisła" z terenów Bieszczadów
i Rzeszowszczyzny. Banie Mazurskie są przykładem zgodnej i owocnej współpracy
ludzi o różnych korzeniach kulturowych, narodowych i religijnych.
Strona 15
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
4. LUDNOŚĆ I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE
Pod względem liczby mieszkańców Powiat Gołdapski zajmuje wśród
powiatów ziemskich województwa 18 pozycję wyprzedzając jedynie Powiat
Węgorzewski. Ziemie Powiatu zamieszkuje ponad 27,2 tys. osób, co stanowi 1,9%
ogółu ludności województwa.
Tabela 2. Powierzchnia i ludność gmin w Powiecie Gołdapskim
Ludność
Wyszczególnienie
Powiat ogółem
Powierzchnia
MiejscoSołectwa
w km2
wości
przyrost
kobiety na
naturalny
ogółem na 1 km2
100
na 1000
mężczyzn
ludności
772
72
173
27224
35
3,3
103
362
31
74
19924
55
4,8
104
17
x
1
13450
784
4,2
107
345
31
73
6474
18
6,0
99
Banie Mazurskie
205
20
56
4081
19
-0,5
100
Dubeninki
205
21
43
3219
15
-1,5
100
Gołdap
w tym: miasto
wieś
Źródło: Dane statystyczne GUS na dzień 31.12.2007 r.
Siedziba Powiatu, miasto Gołdap o liczbie ponad 13 tys., mieszkańców zalicza
się do kategorii miast małych. Liczba ludności miejskiej i wiejskiej w Powiecie
wynosi odpowiednio: 13,45 tys. oraz 13,77 tys. mieszkańców. Wskaźnik urbanizacji
Powiatu (50,64%) jest o 10 punktów niższy aniżeli średnia dla województwa
i świadczy o rolniczym charakterze Powiatu. Cechą charakterystyczną Powiatu
jest też słabe zaludnienie. Wskaźnik zaludnienia, wynoszący 35 osób na km2 i należy
do najniższych w województwie.
Strona 16
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Wykres 1.
Ludność według wieku ekonomicznego
64,8%
62,9%
63,1%
13,8%
13,9%
Województwo
20,5%
18,6%
16,6%
12,4%
Gołdap
Powiat
przedprodukcyjny
21,1%
24,0%
23,2%
21,3%
62,3%
60,8%
produkcyjny
Banie Mazurskie
Dubeninki
poprodukcyjny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na dzień 31.12.2007 r.
Jak wynika z powyższego wykresu struktura demograficzna w Powiecie
odbiega nieco od przeciętnej w Województwie. Społeczeństwo powiatu jest młodsze.
Wyraża się to wyższym o prawie 2 punkty procentowe udziałem dzieci i młodzieży
do lat 18 w całości populacji, niższym o prawie 2 punkty odsetkiem osób w wieku
produkcyjnym (18-65 lat) oraz prawie identycznym udziałem ludności w okresie
emerytalnym. Strukturę ludności według wieku ekonomicznego w powiecie w roku
2007 przedstawia poniższa Tabela 3.
Strona 17
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Tabela 3. Ludność w poszczególnych gminach według wieku ekonomicznego
Wyszczególnienie
Struktura ludności w %
Wiek
Wiek
Wiek
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
2001
2007
2001
2007
2001
2007
Powiat ogółem
27,8
23,2
59,0
62,9
13,2
13,8
Banie Mazurskie
27,1
20,5
55,1
60,8
17,8
18,6
Dubeninki
26,8
21,1
58,3
62,3
14,8
16,6
Gołdap
28,1
24,0
59,9
63,1
12,0
12,4
Źródło: Dane statystyczne GUS na dzień 31.12.2007 r.
Jeśli chodzi o liczbę osób w wieku ekonomicznym to w gminie Gołdap
występuje najlepsza w Powiecie sytuacja demograficzna. Korzystnej strukturze
wiekowej ludności towarzyszy tu wzrastający przyrost naturalny (Tabela 4). Procesy
starzenia się społeczeństwa dają o sobie znać jedynie w gminie Banie Mazurskie.
Procent ludności w wieku produkcyjnym wynosi tutaj 60,8% (w województwie 64,8),
podczas
gdy
odsetek
mieszkańców
w
wieku
poprodukcyjnym
kształtuje
się na poziomie 18,6% przy średniej dla województwa 13,9%.
Tabela 4. Przyrost naturalny w latach 2005 – 2007
Przyrost naturalny
w poszczególnych latach
Wyszczególnienie
2005
2006
2007
Województwo
2355os.
2494os.
2969os.
Powiat ogółem
55os.
63os.
89os.
Gołdap
56os.
65os.
96os.
-13os.
-13os.
-2os.
12os.
11os.
-2os.
Banie Mazurskie
Dubeninki
Źródło: Dane statystyczne GUS na dzień 31.12.2007 r.
Strona 18
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz otwarcie granic nie wpłynęło
znacząco na migrację stałą w Powiecie Gołdapskim. W 2001 roku wskaźnik migracji
na 1000 ludności był ujemny i wynosił – 7,6 a na koniec 2006 roku – 7,57.
Wg danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie w 2006 roku do Powiatu napłynęło
349 osób, natomiast wyjechało na stałe 556 osób.
W skali województwa warmińsko – mazurskiego w porównaniu z 2006 rokiem
wskaźnik migracji był również ujemny i wynosił – 3,53 w porównaniu do roku 2001
wzrósł o – 1,63. W okresie styczeń – wrzesień 2007 roku saldo migracji stałej było
nadal ujemne i wyniosło – 2873 osoby, wobec – 4112 przed rokiem w tym samym
czasie. Wskaźnik migracji w województwie w czasie od I do IX miesiąca wyniósł
na 1000 ludności– 2,68; w miastach – 3,00 – a na wsi – 2,21.
Problem bezrobocia od kilkunastu lat jest najważniejszym problemem
gospodarczym i społecznym Powiatu Gołdapskiego. Na koniec grudnia 2007 roku
stopa bezrobocia wynosiła 24,3% (na koniec 2006 roku – 32,3%) i był to najniższy
odsetek
zarejestrowanych
bezrobotnych
od
momentu
utworzenia
Powiatu.
W porównaniu do stopy bezrobocia w kraju – 11,4% – poziom był w dalszym ciągu
ponad dwukrotnie wyższy.
W Województwie Warmińsko – Mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wynosiła
19% Powiat Gołdapski znalazł się na siódmym miejscu (na dwudziestym drugim
miejscu w kraju). W porównaniu do roku ubiegłego obserwujemy zjawisko
zmniejszenia bezrobocia o 8,0 punktu procentowego, a w porównaniu do stycznia
2007 roku – o 8,3 punktu procentowego.
W grudniu 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowane
były 2 354 osoby bezrobotne, w tym 1 423 kobiety, a także 100 osób posiadających
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Strona 19
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Wykres 2.
Bezrobotni Powiatu Gołdapskiego
w dn. 31.12.2007 r.
2500
2000
1500
1000
500
0
Ogółem
Kobiety
Gołdap
Powiat
Dubeninki
Mężczyźni
Banie Mazurskie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na dzień 31.12.2007 r.
W porównaniu do roku 2006 liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 888 osób.
Spośród ogólnej liczby bezrobotnych, aż 62,7%, tj. 1 477 osób, stanowili bezrobotni
zamieszkali na wsi.
Tabela 5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2006 – 2007
Liczba bezrobotnych
Wyszczególnienie
Stan na dzień
31.12.2006 r.
Stan na dzień
31.12.2007 r.
Wzrost/spadek
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Gmina Gołdap
2161
1294
1548
954
-613
-340
Gmina Banie Mazurskie
615
308
463
252
-152
-56
Gmina Dubeninki
466
257
343
217
-123
-40
Ogółem
3242
1859
2354
1423
-888
-436
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy na dzień 31.12.2007 r.
Strona 20
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Najliczniejszą grupę bezrobotnych (1 548 osób) tworzyli mieszkańcy Gminy
Gołdap,
stanowili
oni
65,76%
wszystkich
odwiedzających
Urząd.
Jest to zdecydowanie mniejsza liczba, bo aż o 613. osób niż w roku ubiegłym.
W pozostałych Gminach również zaobserwowano spadek liczby osób pozostających
bez pracy. W Gminie Banie Mazurskie w roku 2007 ubyło 152 bezrobotnych,
co w skali Powiatu stanowi 19,67% (463 osoby) ogółu zarejestrowanych, natomiast
w Gminie Dubeninki liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 123 osoby i stanowiła
14,57% (343 osoby) ogółu zarejestrowanych.
Wykres 3.
Bezrobotni w gminach Powiatu Gołdapskiego
w dn. 31.12.2007 r.
1548
463
343
Banie
Dubeninki
Mazurskie
Gołdap
Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS na dzień 31.12.2007 r.
W porównaniu do roku 2002, kiedy to na terenie Powiatu zanotowano 4 665
bezrobotnych, co stanowiło prawie 28% ogółu mieszkańców w wieku produkcyjnym
w roku 2007 liczba ta była niższa o 2 469 osób, co daje 14,2 punktu procentowego
spadku stopy bezrobocia. W zestawieniu roku 2006 do 2007 widać również spadek
stopy bezrobocia o 7,6 punktu procentowego.
Niekorzystnym zjawiskiem jest długi okres pozostawania bez pracy.
Aż 49,4% ogółu bezrobotnych (1 164 osoby) nie ma pracy od ponad 12 miesięcy.
Taka sytuacja grodzi wieloma niekorzystnymi zjawiskami natury psychicznej,
społecznej i ekonomicznej.
Strona 21
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Wykres 4.
Struktura bezrobotnych w Powiecie
wg poziomu wykształcenia
w dn. 31.12.2007 r.
42,9%
27,5%
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
8,4%
18,0%
3,0%
gimnazjum i poniżej
Źródło: Opracowane własne na podstawie danych z PUP w Gołdapi na dzień 31.12.2007 r.
Ponad połowa bezrobotnych (62,7%) to mieszkańcy wsi. Wynika stąd, iż stopa
bezrobocia na terenach wiejskich jest większa, niż w mieście. Należy zdawać sobie
sprawę, iż faktyczna skala bezrobocia na obszarach wiejskich Powiatu może
być wyższą niż wynikałoby ze statystyk z powodu bezrobocia ukrytego w rolnictwie
indywidualnym. Główną przyczyną takiego stanu, była likwidacja na początku
lat dziewięćdziesiątych PGR – ów oraz innych przedsiębiorstw państwowych,
procesy restrukturyzacyjne, niedostateczna ilość miejsc pracy, mała liczba
pracodawców, niska przedsiębiorczość i aktywność mieszkańców.
W 2007 roku bezrobotni powyżej 50. roku życia stanowili 25% (559 osób)
wszystkich osób pozostających bez pracy, z czego 304 to kobiety.
Strona 22
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Tabela 6. Dynamika bezrobocia osób posiadających zawód i bez zawodu
w latach 2006–2007
2006
Osoby bezrobotne
Spadek do 2006 stosunku
do ogółu bezrobotnych
2007
liczba
%
liczba
%
liczba
%
Ogółem
3 242
100
2 354
100
-888
27,39
Posiadające zawód
2 328
71,81
1 650
70,09
-678
29,12
914
28,19
704
29,91
-210
22,98
Bez zawodu
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy na dzień 31.12.2007 r.
Zjawisko bezrobocia w Powiecie najbardziej dotknęło osoby z niskim
poziomem
jedna
wykształcenia:
czwarta
bezrobotnych
legitymowała
się wykształceniem zasadniczym, a aż 42,9% – gimnazjalnym i niższym,
18% pozostających bez pracy to osoby z wykształceniem policealnym oraz średnim
zawodowym, a 3% – osoby z wykształceniem wyższym. Problem bezrobocia zaczyna
dotykać w coraz większym stopniu kręgi osób najlepiej wykształconych – w ciągu
ostatnich pięciu lat liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zwiększyła
się prawie dwukrotnie.
Wśród 2 354 bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2007 roku – 1 650 osób
posiadało zawód (specjalność), bez zawodu zarejestrowane były 704 osoby. Porównując
procentowy
udział
osób
bez
zawodu
na
koniec
2006
roku
–
28,19%
(914 osób) i 2007 – 29,91% (704 osób) można zauważyć, że pomimo spadku
liczbowego nastąpił
wzrost udziału
zarejestrowanych
osób
bez
kwalifikacji
o 1,72% w stosunku do ogółu bezrobotnych.
Analiza populacji bezrobotnych ze względu na płeć wskazuje, że zawód
posiadało więcej kobiet niż mężczyzn – tj. 59,39% (980) ogólnej liczby osób
posiadających zawód, podczas gdy mężczyzn było 670, tj. 40,61% ogólnej liczby
bezrobotnych posiadających zawód. W analogicznym okresie 2006 roku sytuacja
była zbliżona. Powyższe dane liczbowe ukazują, iż liczniejsza jest grupa
zarejestrowanych kobiet.
Świadczy to
również
o
większych trudnościach
Strona 23
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
ze znalezieniem pracy w tej populacji. Mężczyźni posiadający zawód mają większe
szanse na podjęcie zatrudnienia.
Liczba pracujących w Powiecie (z wyłączeniem jednostek o liczbie
zatrudnionych poniżej 9 osób oraz fundacji) wyniosła w 2006 roku 5 532 osoby
w tym 2 413 kobiet. Sektor prywatny zatrudnia ponad 70% pracujących.
Działalnością koncentrującą w Powiecie największą liczbę ludności pracującej było
rolnictwo i leśnictwo.
Tabela 7. Pracujący w gospodarce narodowej w 2006 roku
Pracujący w gospodarce narodowej1 wg sektorów w 2006 r.
Ogółem
os.
pracujące
Rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo,
rybactwo
Przemysł2
i budownictwo
Usługi
rynkowe3
Powiat Gołdapski ogółem
5532
1754
1609
894
1275
w tym kobiet
2413
671
343
497
902
1.
Sektor publiczny
1619
71
56
301
1191
-
w tym kobiet
1021
13
9
149
850
2.
Sektor prywatny
3913
1683
1553
593
84
-
w tym kobiet
1392
658
334
348
52
Wyszczególnienie
Usługi
nierynkowe
4
Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS na dzień 31.12.2006 r.
Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, z pracującymi w rolnictwie indywidualnym,
wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
2
Pod pojęciem „Przemysł” rozumie się sekcje: górnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę.
3
Pod pojęciem „Usługi rynkowe” rozumie się sekcje: handel i naprawy, hotele i restauracje, transport,
gospodarkę magazynową i łączność, pośrednictwo finansowe, obsługę nieruchomości i firm, działalność
usługową komunalną, społeczną i indywidualną, pozostałą.
4
Pod pojęciem „Usługi nierynkowe” rozumie się sekcje: administrację publiczną i obronę narodową,
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, edukację oraz ochronę zdrowia i pomoc społeczną.
1
Strona 24
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Na terenie Powiatu znajdują się 2 124 zarejestrowane w rejestrze REGON
podmioty gospodarcze. Jest to 1,85% podmiotów zarejestrowanych na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego (113,1 tys. podmiotów) na koniec grudnia
2007 roku, w tym 1 595 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
W rejestrze znalazły się 92 spółki handlowe, w tym 9 spółek z udziałem kapitału
zagranicznego. Ponadto było wpisanych 60 stowarzyszeń i organizacji społecznych
oraz 12 spółdzielni. Wystąpiło 60 państwowych i samorządowych jednostek prawa
budżetowego, w tym dwa gospodarstwa pomocnicze.
Strona 25
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Powiatu
Gołdapskiego na koniec 2007 roku
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE
W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH
Powiat
Gołdapski
Gmina
Gołdap
Gmina
Banie
Mazurskie
Gmina
Dubeninki
2124
1754
217
153
podmioty gospodarki narodowej
ogółem
114
95
11
8
państwowe
i
samorządowe
jednostki prawa budżetowego
ogółem
58
44
8
6
spółki handlowe
4
4
-
-
państwowe
i
samorządowe
jednostki prawa budżetowego,
gospodarstwa pomocnicze
2
2
-
-
podmioty gospodarki narodowej
ogółem
2010
1659
206
145
osoby
fizyczne
prowadzące
działalność gospodarczą
1595
1303
166
126
spółki handlowe
79
71
6
2
spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego
9
8
-
1
spółdzielnie
12
7
3
2
fundacje
3
2
-
1
60
44
9
7
Wyszczególnienie
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
stowarzyszenia
społeczne
i
organizacje
Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS na dzień 31.12.2007 r.
Strona 26
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
5. ŚRODOWISKO NATURALNE
Ziemie Powiatu należą do kilku regionów geograficznych, znacznie różniących
się rzeźbą, roślinnością i warunkami wodnymi.
Północne tereny Powiatu (część gminy Gołdap i Dubeninki) zajmuje Puszcza
Romincka porastająca pagórkowaty teren morenowy w dorzeczu Pregoły. Polska
część puszczy obejmuje powierzchnię 14 620 ha. Puszczę przecina malownicza
rzeczka Błędzianka; jezior jest niewiele, a największe z nich – Jezioro Gołdapskie –
ma w granicach Polski powierzchnię 1,5 km2. Rzeźba terenu jest urozmaicona,
a wysokość najwyższych wzgórz przekracza 200 m n.p.m. Atrakcyjność Puszczy
Rominckiej podnosi obecność w jej florze wielu elementów północnych i reliktów
polodowcowych, które tworzą z niej jedyny tego typu kompleks leśny w Polsce.
W puszczy przeważa drzewostan sosnowo – świerkowy, siedliska leśne są dość
zróżnicowane: występują bory, grądy i tereny bagienne. Charakterystycznym
zbiorowiskiem leśnym tego regionu jest świerczyna borealna – mroczny, wilgotny
bór świerkowy wykształcony na podłożu torfowym, porośnięty grubym mchem,
dzięki któremu puszcza zyskała miano „polskiej tajgi”. W celu ochrony walorów
przyrodniczych oraz krajobrazowych Puszczy Rominckiej w 1998 roku objęto
ją ochroną w formie parku krajobrazowego. Cenne fragmenty Puszczy dodatkowo
objęto ochroną w sześciu rezerwatach przyrody:
 Rezerwaty leśno – torfowiskowe: Struga Żytkiejmska, Uroczysko Kramnik,
 Rezerwat torfowiskowy: Mechacz Wielki,
 Rezerwaty leśne: Boczki, Dziki Kąt,
 Rezerwat florystyczny: Czerwona Struga.
Obszar puszczy stanowi ostoję dla licznych gatunków zwierzyny leśnej, między
innymi: jelenia, łosia, rysia, wilka i bobra. Ciekawostką jest zając bielak – typowy
gatunek borealny. Równie bogaty jest świat ptaków występują m.in. myszołowy,
bociany czarne, trzmielojady, orlik krzykliwy, puszczyki, kilka gatunków dzięciołów.
Strona 27
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Dość często swoje gniazda zakładają kruki. Wśród ryb wyróżnić można szczupaki,
liny, węgorze i pstrągi.
Obszar w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej objęty
jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej
kontynentu europejskiego, czyli Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.
Istniejące na terenie gminy Banie Mazurskie obszary leśne zostały wpisane
na Shadow List 2006, jako projektowane obszary natura 2000: Lasy Skaliskie
– obszar specjalnej ochrony ptaków oraz Ostoja Skaliska - specjalny obszar ochrony
siedlisk.
Na terenie Powiatu puszcza graniczy od zachodu z Krainą Węgorapy,
od południa ze Wzgórzami Szeskimi i Pojezierzem Zachodniosuwalskim.
Kraina Węgorapy zajmuje północną – zachodnią część gminy Gołdap. Jej osią
jest rzeka Węgorapa, dopływ Pregoły, mająca swe źródła w jeziorze Mamry. Teren
jest słabo zalesiony i pozbawiony jezior. Znaczną część powierzchni stanowią łąki.
Południową i wschodnią granicę krainy wyznacza rzeka Gołdapa.
Wzgórza Szeskie z kulminacyjnymi wzniesieniami: Górą Szeską (309 m), Górą
Tatarską (308 m) i Górą Gołdapską (272 m) stanowią najwyższy region Pojezierza
Mazurskiego. W rzeźbie terenu występują liczne utwory polodowcowe: kemy,
jary, wąwozy. Wzgórza charakteryzują się słabym zalesieniem i brakiem jezior,
a ich klimat jest znacznie chłodniejszy niż terenów sąsiadujących – średnia roczna
temperatura niższa jest o 0,5-1oC. Długo utrzymująca się zimą pokrywa śnieżna
stwarza dobre warunki narciarskie.
5.1. WARUNKI KLIMATYCZNE
Z racji swego położenia geograficznego Powiat charakteryzuje się klimatem
o cechach kontynentalnych, różniących go od innych regionów kraju. Obszar
ten jest najchłodniejszym fragmentem województwa, a jego średnia roczna
temperatura jest niższa o około 2oC w porównaniu z najcieplejszą w województwie
doliną Wisły i wynosi 6,4oC.
Strona 28
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Pierwsze przymrozki występują między 5 i 13 października, a ostatnie wiosenne
między 2 a 7 maja. Liczba dni z przymrozkiem wynosi 140. Pierwszy śnieg pojawia
się w końcu października lub na początku listopada, ostatni między 16 a 26 kwietnia,
a czasami na początku maja. Zima trwa ponad 120 dni. Okres wegetacyjny krótki
190 – 205 dni. Żniwa zaczynają się w drugiej połowie lipca.
Najzimniejszym miesiącem na obszarze Powiatu jest luty ze średnią temperaturą
-4,5oC w Gołdapi, najcieplejszym – lipiec ze średnią temperaturą 17oC. Następstwem
wpływów kontynentalnych jest:
 długa zima, krótkie lato (75-80 dni),
 najkrótszy okres bezprzymrozkowy (pierwsze wiosenne przymrozki pojawiają
się o około 40 dni wcześniej niż na zachodzie i trwają o miesiąc dłużej),
 najdłuższy okres zalegania pokrywy śnieżnej (szczególnie w rejonie Gołdapi)
– około 100 dni,
 krótkie i opóźnione pory przejściowe – wiosna i jesień,
 duża liczba dni mroźnych w roku.
Roczna suma opadów uzależniona jest od rzeźby terenu i wzrasta
wraz ze wzrostem wzniesienia nad poziom morza. Średnie roczne sumy opadów
są dość duże i zależą od rzeźby oraz wysokości terenu. Kształtują się na poziomie
643 mm w Gołdapi i 700 mm w rejonie Wzgórz Szeskich.
Strona 29
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
5.2. ZASOBY PRZYRODNICZE, ICH JAKOŚĆ I UŻYTKOWANIE
Do głównych zasobów przyrodniczych Powiatu Gołdapskiego należą: gleby,
lasy i wody.
Tabela 9. Użytkowanie gruntów w Powiecie w 2007 r.
Powierzchnia w ha
Rodzaj terenów
powierzchnia gruntów
ogółem
użytki rolne
w tym: grunty orne
sady
łąki
pastwiska trwałe
lasy
Powiat
Gmina
Banie
Mazurskie
Gmina
Dubeninki
Gmina
Gołdap
20
518
9 666
36
173
21 501
24 103
26
6 266
12 508
20
502
11
736
6 488
6
1 695
3 547
5 205
3
1 616
2 842
12 410
17
2 955
6 119
24 237
6 213
8 220
9 503
77 193
42 903
Źródło: Dane statystyczne GUS na dzień 31.12.2007 r.
Struktura użytkowania ziemi w Powiecie przedstawia się następująco:
 użytki rolne – 56,2%,
 lasy – 31,1%,
 pozostałe grunty –12,7% całkowitej powierzchni Powiatu.
Strona 30
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Wykres 5.
Struktura gruntów w Powiecie w 2007 r.
57%
55,6%
59,4%
48,2%
40%
31,4%
13%
Powiat
31,8%
26,3%
11,2%
Banie
Mazurskie
14,3%
11,8%
Dubeninki
Gołdap
użytki rolne
pozostałe r.
Opracowane własne na podstawie danych
GUS nalasy
dzień 31.12.2007
grunty
Źródło:
Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne (57,2%). Łąki i pastwiska
stanowią łącznie 42,6% użytków, a pozostałe 0,2% zajmują sady. Struktura użytków
rolnych w poszczególnych gminach jest podobna.
Na terenie Powiatu występuje duże zróżnicowanie gleb pod względem
właściwości fizycznych i chemicznych. Około 50% użytków rolnych stanowią gleby
lekkie i bardzo lekkie, charakteryzujące się znaczną podatnością na erozję. Wśród
gruntów ornych przeważają gleby jakościowo średnie (klasy IVa i IVb), których
udział wynosi ponad 70%. Gleby słabe (klasy V, VI i VIz) zajmują ponad
20%, zaś gleby dobre (klasy IIIa i IIIb) stanowią zaledwie około 4% ogólnej
powierzchni gruntów ornych. Gleby o najwyższej jakości, tj. klasy I i II na terenie
Powiatu nie występują. Czynnikiem utrudniającym uprawę jest kamienistość gleb,
która nie tylko zmniejsza powierzchnię uprawną, lecz także ogranicza stosowanie
maszyn i narzędzi rolniczych i zwiększa ich awaryjność.
Gleby narażone są na szereg czynników destrukcyjnych, do których zalicza
się m.in. erozję wodną, wietrzną i wąwozową. Degradacji sprzyja urozmaicone
Strona 31
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
ukształtowanie powierzchni Powiatu, przeciwdziała natomiast duży udział roślinności
trwałej, czyli lasów, łąk i pastwisk, który dla Powiatu wynosi ponad 50%. Ważną
cechą fizykochemiczną gleby, decydującą o przebiegu szeregu procesów glebowych,
jest jej odczyn. Kwasowość gleb jest dosyć wysoka i wynosi ponad 40%.
Podstawowym walorem gleb Powiatu jest ich czystość, zawiera ona zaledwie
śladowe ilości metali ciężkich: ołowiu, cynku, niklu i kadmu. Czystość gleb daje
gwarancję, że wyhodowane na niej zbiory będą pozbawione zanieczyszczeń. Taka
sytuacja powoduje, że Powiat kwalifikuje do produkcji rolnej metodami
ekologicznymi.
5.3. LASY
Lasy i grunty leśne zajmują drugą pozycję wśród form użytkowania gruntów
w Powiecie. Zajmują obszar o powierzchni 24 237,5 ha (31,4% powierzchni ogólnej),
co zalicza Powiat do obszarów o lesistości nieco większej niż przeciętna.
Ziemie naszego regionu zalesione są nierównomiernie. Przeważają drzewostany
mieszane o różnorodnym składzie. Dominuje: sosna i świerk. Wśród drzew
liściastych najliczniej reprezentowane są: brzoza, dąb i olsza. Największym
skupiskiem leśnym jest Puszcza Romincka. W puszczy przeważa drzewostan
sosnowo – świerkowy, choć siedliska leśne są dość zróżnicowane – występują bory,
grądy i tereny bagienne. Charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym tego regionu
jest świerczyna borealna – mroczny, wilgotny bór świerkowy wykształcony
na podłożu torfowym, porośnięty grubym mchem. Dzięki jego występowaniu
puszcza zyskała miano „polskiej tajgi".
Na terenie Powiatu występują obszary leśne zarządzane przez Lasy Państwowe
oraz lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.
Powierzchnia lasów niepaństwowych w Powiecie Gołdapskim na dzień
1. stycznia 2008 roku wynosiła 2 938 ha. Zgodnie z prowadzonym rejestrem
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w Powiecie było 1 348 właścicieli lasów,
w tym 1 221 właścicieli posiadało lasy, których powierzchnia jest mniejsza
Strona 32
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
niż 5 ha. Powierzchnia tych lasów ulega ciągłemu zwiększeniu. Ze względu
na nabywanie ziemi przez prywatnych właścicieli z Agencji Nieruchomości Rolnych,
utrudnione jest prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.
Ze względu na występujące powszechnie zagrożenie cywilizacyjne oraz
nieocenioną rolę lasów w utrzymaniu równowagi ekologicznej na danym terenie,
do głównych zadań działalności gospodarczej w lasach zalicza się:
 zachowanie ich biologicznej różnorodności,
 zachowanie, a tam, gdzie zachodzi potrzeba – przywracanie zgodności
biocenozy leśnej z biotypem,
 utrzymywanie i powiększanie produkcyjnej zasobności lasów,
 utrzymywanie i poprawianie zdrowotności ekosystemów leśnych,
 ochrona zasobów glebowych i wodnych w lasach,
 utrzymywanie i wzmacnianie długofalowych i wielostronnych korzyści
społeczno-ekonomicznych płynących z lasów.
5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA
Istnieje wiele czynników sprzyjających zachowaniu
przed degradacją
unikatowego środowiska przyrodniczego Powiatu. Pierwszym z nich jest fakt,
iż teren powiatu znajduje się wewnątrz większego obszaru, który zapewnia
mu ochronę z trzech stron: wschodu, zachodu i południa. Obszarem tym są Zielone
Płuca Polski. Drugim jest słabe zaludnienie i duży udział użytków zielonych,
ostatnim – brak uciążliwych zakładów przemysłowych.
Walory krajobrazowe i przyrodnicze środowiska naturalnego na terenie
Powiatu Gołdapskiego objęte są różnorodnymi formami ochrony.
Strona 33
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Tabela 10. Powierzchnia gmin objęta różnymi formami ochrony przyrody
i krajobrazu
Obszary
prawnie
Rezerwaty
Parki
Pomniki
chronione
przyrody krajobrazowe przyrody
w%
w ha
w ha
w szt.
(powierzchni
ogółem)
Wyszczególnienie
Obszary
prawnie
chronione
w ha
(ogółem)
Gmina Banie Mazurskie
14 010,0
68,4
-
-
3
Gmina Dubeninki
20 092,3
97,9
689,6
10 881
9
Gmina Gołdap
26 486,6
73,2
146,7
3 739
25
Powiat Gołdapski
60 589,0
78.5
836,3
14 620
37
Źródło: Dane statystyczne GUS – 2006 r.
Udział obszarów chronionych w powierzchni Powiatu wynosi ponad 78,5%
i jest o ponad 15% wyższym niż średnia z 2002 r.
W
2005r.
w
Powiecie
powstało
Gołdapskim
najmniej
odpadów
w województwie warmińsko-mazurskim, bo zaledwie 225,1 Mg. co stanowiło
0,03% ogółu odpadów wytworzonych w województwie.
Ponadto, została
wytworzona niewielka ilość odpadów niebezpiecznych 13,966 Mg. Jeśli chodzi
o
ścieki
komunalne
i
przemysłowe,
to
w
2004
roku
odprowadzono
do wód powierzchniowych lub do ziemi 0,6 mln m3, w województwie 51,6m3.
Cenne
ekosystemy,
elementy flory,
fauny oraz
elementy przyrody
nieożywionej chronione są w rezerwatach, z których najważniejszymi są: „Struga
Żytkiejmska" w Puszczy Rominckiej (467 ha) i „Mechacz Wielki" (146,7 ha)
w gminie Dubeninki oraz:
 "Dziki Kąt" – rezerwat leśny chroniący typowo wykształcone fragmenty lasu.
Na tym obszarze zachował charakter pierwotny. W skład rezerwatu wchodzi bór
mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, bór wilgotny i ols.
 "Boczki" – rezerwat leśny, został utworzony w celu zachowania lasu mieszanego
o charakterze pierwotnym.
Strona 34
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 "Mechacz Wielki" – rezerwat leśno – torfowiskowy. Został utworzony dla ochrony
torfowiska wysokiego wraz z okalającym je borem bagiennym. Na obrzeżach
występują fragmenty olsu o charakterystycznej kępistej strukturze.
 "Czerwona Struga" – rezerwat florystyczny, obejmuje ok. 1,5 kilometrowy
fragment doliny strumienia, porośniętej łęgiem gwiezdnicowo – olszowym, chroni
stanowiska paprotnikowi – pióropusznika strusiego Matteucia struthiopteris.
 "Żytkiejmska Struga" – rezerwat faunistyczno – florystyczny, najważniejszy
rezerwat Puszczy Rominckiej o urozmaiconej rzeźbie. Obejmuje las i torfowisko
w dolinie Żytkiejmskiej Strugi, chroni stanowiska rzadkich gatunków roślin
i zwierząt.
 "Uroczysko Kramnik" – rezerwat torfowiskowy o powierzchni 75,96 ha, utworzony
dla ochrony i zachowania stanowisk rzadkich i reliktowych gatunków roślin
m.in. maliny moroszki, rosiszki okrągłolistnej, listery jajowatej, kukułki krwistej,
grzyba sromotnika bezwstydnego i wielu innych gatunków.
Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe:
 "Gołdapska Struga" – obejmuje dolinę potoku spływającego za wschodnich zboczy
Gołdapskiej Góry na odcinku 3 km, wraz z przyległym otoczeniem.
 "Tatarska Góra" – obejmuje obszar Tatarskiej Góry, która jest jednym
z najwyższych wzniesień morenowych (307,8 m n.p.m.) w obrębie Szeskich
Wzgórz na Pojezierzu Mazurskim. Bogato ukształtowaną czołowomorenową rzeźbę
terenu uzupełnia w partii podszczytowej niewielkie (7 ha) jeziorko dystroficzne
oraz otaczające je torfowiska wysokie i przejściowe z bogatą roślinnością
torfowiskową, jak również zespoły łąkowe.
Strona 35
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
5.5. HYDROLOGIA
Rzeki
Sieć rzeczna Powiatu Gołdapskiego ukształtowała się na początku holocenu
(11,7 tyś. lat temu). Dwie największe rzeki regionu: Gołdapa i Błędzianka (Krasnaja)
leżą w dorzeczu Pregoły.
Błędzianka jest dopływem Pisy, Pisa zaś wpada do Węgorapy. Błędzianka ma około
80 km długości, w tym po stronie polskiej 25 km . Wypływa z jeziora Wersele,
a wpada do Pisy na wysokości około 55 m. n. p. m. Powierzchnia dorzecza
Błędzianki w granicach Polski wynosi 264 km2.
Za początkowy bieg Gołdapy uważa się Jarkę /długość około 29 km/,
wypływającą w okolicy Kowali Oleckich na wysokości około 200 m n.p.m.
Jarka wpada do jeziora Gołdap i stąd wypływa jako Gołdapa poczym płynie około
40 km przez Powiat Gołdapski do granicy Powiatu Węgorzewskiego. W Borach
Skaliskich wpada do Węgorapy i z jej wodami zdąża do Pregoły.
Nazwa rzeki Węgorapa oznacza w języku Prusów „krętą rzekę". Znajdujący
się w granicach Powiatu odcinek Węgorapy tworzy meandry. Obydwie rzeki
są rzekami typu nizinnego o małym spadku i spokojnym biegu.
Gołdapa ma ok. 60 km długości, powierzchnia dorzecza Gołdapy wynosi 676,8 km2 .
Część jej wód odprowadza do Węgorapy, zbudowany w początkach XX wieku,
Kanał Brożajski o długości około 7 km, biegnący przez środek Niecki Skalistej.
Charakterystyczne dla rzek i strumieni powiatu gołdapskiego jest powiązanie
z systemem jezior.
Jeziora
W krajobrazie regionu wyróżnić możemy dwa dominujące typy jezior
w zależności od sposobu ich powstania:
 jeziora rynnowe – głębokie, zazwyczaj podłużne i o słabo rozwiniętej linii brzegów,
wypełniające zagłębienia terenu o nierównym dnie, na przykład jezioro Gołdap
Strona 36
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
(o powierzchni 149 ha, długości 2,9 km, szerokości 0,9 km i głębokości do 11 m)
czy jezioro Czarne,
 jeziora wytopiskowe – drobne, stosunkowo płytkie i szybko zarastające, tak zwane
„oczka", np. Dauble (Tobellus), położone na południowy zachód od wsi Stańczyki
czy jezioro Ostrówek.
Największym jeziorem jest Wisztynieckie, leżące 4 km od granicy Litwy
i Rosji (Obwód Kalingradzki). Drugim pod względem wielkości jest jezioro Gołdap.
W
okolicach
Żabina
leży
niewielkie
Jezioro
Jagielskie,
na
zachód
od Gór Audyniskich – jezioro Jagoczany, a w Górach Klewińskich, pięknie położone
wśród zalesionych wzgórz, Jezioro Czupowskie.
Tabela 11. Zestawienie jezior z terenu Powiatu Gołdapskiego
1.
Ostrówek
Powierzchnia
w ha
2,5
2.
Rakówek
2,5
3.
Czarne (i Kociołek)
4.
Bitkowskie
5.
Kołki
6.
Marlinowo
7.
Lp.
Nazwa jeziora
Wys. w m
n.p.m.
72,2
Głębokość
max.
Dorzecze
-
Jarka
70,9
-
Jarka
162,5
178,0
27,5
Jarka
98
178,6
5,3
Jarka
11,0
167,1
-
Jarka
4,2
-
Niskie
21,0
178,0
-
Rospuda
8.
Wysokie
11,0
188,1
-
Rospuda
9.
Ślepowo
5,0
-
-
Rospuda
10.
Linowo
6,5
-
- bezodpływowe
11.
Przerośl
65,0
188,2
28,2
Błędzianka
12.
Tobellus Duży
3,2
-
-
Błędzianka
13.
Tobellus Mały
1,0
-
-
Błędzianka
14.
Pobłędzie
53,5
253,5
15,5
Błędzianka
15.
Wersele
10,0
252,1
-
Błędzianka
16.
Wisztynieckie
1786,0
172,0
50
Pisa
17.
Gołdap
234,0 (150,0)
149,0
10,9
Gołdapa
18.
Jagoczany
4,6
141,8
3,0
Gołdapa
- bezodpływowe
Strona 37
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
19.
Jagielskie
23,5
106
20.
Czupowskie
13,5
148,0
Gołdapa
2,0
- bezodpływowe
Źródło: „Szlakami Mazur Garbatych – przewodnik po ziemi gołdapskiej",
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.
Największa
grupa
jezior
Powiatu
Gołdapskiego
położona
jest
na południowych krańcach Puszczy Rominckiej. Są to: Ostrówek (Ostrówko)
i Rakówek, Czarne, Kołki i Malinowo, Bitkowskie, Niskie i Wysokie, Linowo,
Przerośl, Dauble, czyli Tobellus Duży i Mały oraz Pobłędzie i Wersele.
5.6. RZEŹBA TERENU
Współczesna rzeźba terenu gdzie położony jest Powiat Gołdapski została
uformowana przez lodowiec, który wycofał się z naszego terenu około dwunastu
tysięcy lat temu. Osady, które pozostały po jego stopnieniu, utworzyły urozmaicony
krajobraz pełen wzgórz, jezior i rzek. Ze względu na znacznej wysokości teren
położony miedzy Węgorzewem, Gołdapią a Oleckiem nazywany jest Mazurami
Garbatymi. Powiat Gołdapski położony jest w północno – wschodniej części Mazur
Garbatych i Pojezierza Suwalsko – Ełckiego. Pojezierze Mazurskie, a tym samym
i teren Powiatu Gołdapskiego, pokryte są utworami czwartorzędowymi o dość
znacznej miąższości. W okolicach np. Rogal i Widgir sięgają one 100 – 110 metrów.
Osady czwartorzędowe pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego i wodnego
to: gliny, piaski, żwiry zwałowe i wodnolodowcowe, rumowiska kamieniste, muły
i iły zastoiskowe oraz torfy. Utwory te nie układają się jednakowo – jedne występują
częściej, inne rzadziej. Powierzchnia pojezierza składa się przeważnie z czerwonej
marglistej gliny zwałowej o różnym stopniu zwięzłości. W strefach, gdzie przypadały
główne postoje czoła lodowca, spotykamy wzgórza względnie wały, zbudowane
ze żwirów z dużą zawartością głazów.
Potężna
strefa
czołowo
–
morenowa
zarysowuje
się
na
wschód
od Bań Mazurskich poczynając od wsi Grodziska, gdzie znaczne wypiętrzenia nadają
krajobrazowi charakter pagórkowaty, dalej wał wzniesień morenowych ciągnie
Strona 38
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
się dość wąskim pasmem wzdłuż prawego brzegu Gołdapy ciągnie się pasmem
o szerokości 10 km u północnemu – wschodowi w kierunku Puszczy Rominckiej.
Wzgórza morenowe zbudowane są głównie ze żwiru i głazów. Drobniejszy materiał
skalny wynoszony przez wody roztopowe na przedpole moreny czołowej ułożył
się tam w postaci rozległych piaszczystych równin zwanych sandrami.
Ciągi moren porozcinane są głębokimi jarami i wąwozami. Najwyższe
wzniesienia to Szeska Góra (309 m n.p.m.) i Góra Tatarska (308 m). Ciekawostką
jest, że przebieg rzek i jezior w powiecie jest do siebie równoległy, przebiega
z południowego wschodu na północny zachód i wyznacza kierunek wycofywania
się lodowca – główną oś tworzą jezioro Gołdap, jezioro Czarne, jezioro Przerośl
oraz rzeka Błędzianka. W porównaniu z innymi obszarami Polski powiat gołdapski
leży w większej części w dorzeczu Pregoły – jego wody odprowadzane są w kierunku
północnym, do Pregoły.
Powiat Gołdapski leży na terenie Mezoregionów5:
 Kraina
Węgorapy
zajmuje
północno-zachodnią
część
gminy
Gołdap.
Jej osią jest rzeka Węgorapa, dopływ Pregoły, mająca swe źródła w jeziorze
Mamry. Teren jest słabo zalesiony i pozbawiony jezior. Znaczną część powierzchni
stanowią łąki. Południowe i wschodnie granice krainy wyznacza rzeka Gołdapa.
 Wzgórza Szeskie z kulminacyjnymi wzniesieniami: Górą Szeską (309 m),
Górą Tatarską (308 m) i Górą Gołdapską (272 m) stanowią najwyższy region
Pojezierza Mazurskiego. W rzeźbie terenu występują liczne utwory polodowcowe:
kemy, jary, wąwozy. Wzgórza charakteryzują się słabym zalesieniem i brakiem
jezior, a ich klimat jest znacznie chłodniejszy niż terenów sąsiadujących.
 Puszcza Romincka zajmuje północne tereny powiatu (część gminy Gołdap
i Dubeninki) - pagórkowaty teren morenowy w dorzeczu Pregoły. Polska część
puszczy obejmuje powierzchnie 14620 ha. Puszczę przecina malownicza rzeka
Błędzianka; jezior jest niewiele, a największe z nich – jezioro Gołdap
– ma w granicach Polski powierzchnię 1,5 km2.
5
Mezoregion fizycznogeograficzny lub mezoregion – jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni,
obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo – krajobrazowych.
Strona 39
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Rzeźba terenu jest urozmaicona, a wysokość najwyższych wzgórz przekracza
200 m n.p.m. Atrakcyjność Puszczy Rominckiej podnosi obecność w jej florze
wielu elementów północnych i reliktów polodowcowych, które tworzą z niej jedyny
tego typu kompleks leśny w Polsce.
5.7. FLORA I FAUNA
Powiat Gołdapski leży w geobotanicznym Dziale Północnym, obejmującym
Polskę północno – wschodnią, w którym występują liczne gatunki arktyczne
i borealne, w tym wiele reliktów polodowcowych. W lasach nie ma tutaj jaworu
i
dębu
bezszypułkowego,
natomiast
ich
stałym
elementem
jest
szybko
rozprzestrzeniający się świerk, który wchodzi także na torfowiska. Bardzo
rozpowszechnione są torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, natomiast brakuje
ciepłolubnych drzew i krzewów znanych z Pomorza Zachodniego, takich jak jastrząb
brekinia, zanika woskownica i wrzosiec.
Dominującym typem zbiorowisk roślinnych – leśnych jest wykształcający
się na glinie morenowej i utworach piaszczysto – gliniastych las liściasty – grąd Tilio
– Carpinetum odmiany subborealnej, a więc z zaznaczonymi elementami (gatunkami)
borealnymi (Matuszkiewicz 2001). Ten zespół roślinny dominuje w lasach
mezoregionu Wzgórz Szewskich, Pojezierza Wschodnio i Zachodniosuwalskiego,
oraz makroregionów Lasy Rominckie i Pagórki Rogalskie. Niemiecka gospodarka
leśna oraz wymogi gospodarczo – techniczne współczesnej gospodarki leśnej
spowodowały, że obecnie w składzie gatunkowym tutejszych grądów (Lasy świeże,
Lasy mieszane świeże, Lasy wilgotne w typologii leśnej), a więc lasów liściastych
z dużą domieszką świerka, przeważają gatunki drzew iglastych (głównie świerk).
Specyficzną cechą tutejszych siedlisk lasów świeżych (grądowych) jest silna
dominacja i ekspansywność lipy Tilia cordata kosztem dębów szypułkowych Quercus
rober i grabu Carpinus betulus, stąd zostały one wyodrębnione dawniej, jako odrębny
zespół tak zwany: grąd lipowo – świerkowy Tilio – Piceetum.
Strona 40
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Na utworach z dominacją piasków i na wałach piaszczystych kemów
wykształciły się zespoły borów (bory świeże i bory mieszane świeże).
Są to subkontynentalne bory sosnowe i świerkowe Peucedano – Pinetum
lub kontynentalne bory mieszane sosnowo – dębowe Querco roboris – Pinetum
odmiany subborealnej ze świerkami, względnie Serratulo – Pinetum. Największe
powierzchnie zajmują one w Niecce Skaliskiej, Niecce Gołdapskiej i północno
– wschodniej części Puszczy Rominckiej.
Obniżenie międzymorenowe, zagłębienia wytopiskowe i zastoiska stanowią
leśne zbiorowiska bagienne (las mieszany bagienny, bór mieszany bagienny i bory
bagienne). Cechą charakterystyczną jest duży udział w tych typach leśnych zespołu
borealnej świerczyny na torfie Sphagno – Piceetum. Mniejsze powierzchnie zajmują
olsy porzeczkowe Ribo nigri – Alnetum, olsy torfowcowi Sphagno – Alnetum, bory
bagienne Vaccinio uliginosi – Alnetum oraz różne sukcesyjne i regeneracyjne
postacie
tych
zespołów,
np.
brzezina
bagienna
Betuletum
pubescentis,
biel (las sosnowo – brzozowy) Thelypteri – Betuletum.
Strefę
przejścia
między
zbiorowiskami
lasów
bagiennych
i
lasów
na siedliskach świeżych zajmują zbiorowiska lasów wilgotnych tj. subborealne grądy
Tilio – Carpinetum typu niskiego, wilgotne lasy dębowo – świerkowe Querco –
Piceetum i sosnowe bory trzęślicowe Molinio – Pinetum.
W dolinach cieków, strumienie i rzek na terenach leśnych wykształciły
się łęgi olszowo – jesionowe Fraxino – Alnetum, w strefie przejścia do zbiorowisk
lasów świeżych, na siedliskach wilgotnych łęgi wiązowo – jesionowe Ficario
– Ulmetum, a doliny szybko płynących potoków o podłożu piaszczysto – żwirowym
i kamienistym zajmują niewielkie płaty podgórskiego łęgu jesionowego Carci
remateo – Fraxinetum.
Na piaszczysto – mułowych meandrach Gołdapy, Węgorapy i Jarki rozwinęły
się w niektórych nielicznych fragmentach wikliny nadrzeczne (zespół Salicetum
triandro – viminalis), a w trasie zalewowym przy korycie można spotkać fragmenty
łęgów wierzbowo – topolowych Salicetum albo – fragilis.
Strona 41
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Poza terenami leśnymi, jak również w ich obrębie wykształciły się wszystkie
typy torfowisk. Na terenach wododziałowych i w obniżeniach między morenowych
wykształciły się torfowiska wysokie i przejściowe, czasem z występującymi
pośrodku nich kwaśnymi jeziorami dystroficznymi (np. Tatarskiej Górze).
Zbiorowiska torfowisk wysokich to zespoły mszaru wysokotorfowcowego Sphagno
– magellanicii, karłowatej sośnicy Ledo – Sphagnetum i boru bagiennego. Z kolei
na tarfowiskach przejściowych (również w sąsiedztwie jezior dystroficznych)
rozwijają się zespoły mszarów i płatu torfowcowego z klasy Scheucerio – caricetea
fuscae oraz borealnej świerczyny na torfie.
Torfowiska niskie wykształciły się w strefie krawędzi dolin rzecznych
i jeziornych, a także w zagłębieniach terenu, jako torfowisko topogeniczne.
Pod wpływem gospodarki człowieka (wycinka lasów, melioracje, systematyczne
koszenie lub wypas) wykształciły się na nich zbiorowiska roślinności bagiennej
i szuwarowej ze związków Magnocaricion i Phragmition. Są to głównie:
 Zbiorowiska turzycowe (Magnocaricion) z dominującymi w warstwie zielonej
turzycami Carem ssp. i mozgą trzcinowatą Phalaris arundinacea.
 Zbiorowiska szuwarowe (Phragmition) z dominującą głónie trzciną Phragmites
australis, pałką wodną Typha latifolia, manną mielec Glyceria aquatica,
tatarakiem
Acorus
calamus,
skrzypem
bagiennym
Equisetum
limosum
i naręcznicą błotną Dryopteris thelypteris.
 Zbiorowisko mechowiskowe i mszysto – turzycowe.
 Zbiorowiska łąkowo – pastwiskowe zmeliorowanych torfowisk niskich (mursze)
i gleb mineralnych (związki Calthion i Arrhenaerion elatioris).
Obecnie większość torfów niskich została zmeliorowana i jest częściowo
użytkowana jaką łąki i pastwiska. Odwodnione torfowiska niskie zagłębienia
bezodpływowe, które zaprzestano użytkować porastają zbiorowiska ziołoroślowe
(np. Filipendulo – Geranietum), krzewiasto – szuwarowe (głównie wierzby i trzcina),
wtórne łozowiska (Salicetum pentandrocinereae) oraz zarośla łęgopodobne.
Strona 42
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Na terenach źródliskowych (np. skraj misy jeziornej, doliny rzecznej,
źródlisko u podstawy stoku, miejsce wysięku wód) wykształciły się torfowiska
źródliskowe. Na skraju doliny rzecznej, misy jeziornej i podstawy stoku moreny lub
kemu wytworzyły się torfowiska typu zawieszonego, porośnięte roślinnością łęgową
z typu łęgu źródliskowego,z drzewostanem budowanym przez olszę, jesion lub wiąż.
Z kolei w miejscach wysięku wód na płaskich terenach (np. oddział 137 Obręb
Żytkiejmy, rezerwat Żytkiemska Struga – Nadleśnictwo Gołdap) wykształciły się
torfowiska typu kopułowego porośnięte zbiorowiskami szuwarowymi.
Cechą charakterystyczną tutejszego krajobrazu jest występowanie bardzo
licznych naturalnych i antropogenicznych zbiorników małej retencji tj. zbiorników
okresowych w obniżeniach polnych i łąkowych (czasem ze stale stagnującą wodą –
tzw. Śródpolne wodne oczka), sztucznych torfowisk, glinianek (w tym prywatnych
staników, obniżeń terenu zalanych przez bobry, zalanych łowisk i podmokłych
zadrzewień oraz jezior polodowcowych.
Na terenie powiatu rozpoznano następujące nie leśne siedliska podlegające
ochronie w ramach tego rozporządzenia:
-
Starorzecza i inne naturalne zbiorniki z wykształconymi zbiorowiskami
roślinnymi ze związków Nymphaeion i Potamogetonion.
-
Naturalne dystroficzne (kwaśne) zbiorniki wodne (głównie w lasach
i ich otoczeniu).
-
Zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia).
-
Nizinne rzeki i strumienie ze zbiorowiskami włosieniczaków (Ranunculion
fluitantis).
-
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion (zmeliorowane torfy niskie, torfy
niskie topogeniczne).
-
Mokre łąki użytkowane ekstensywnie – zespoły Cirsio – Polygonetum,
Triollio – Polygonetum, Cirisietum rivularis (zmeliorowane torfowiska).
-
Torfowiska
wysokie
i
przejściowe
(Sphagnetalia
magellanicic,
Rhynchosporion albae, Caricion lasiocarpae).
-
Źródliska i torfowiska źródliskowe (Montio – Cardaminea).
Strona 43
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
-
Torfowisko poligeniczne (Caricion davallianae,Caricion fuscae, Molinietalia
i Phragmitetalia.
-
Szuwary wielkoturzycowe (Magnocaricion).
-
Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne.
-
Twardowodne oligotroficzne jeziora z łąkami podwodnych ramienic
(charetea).
Wymienione typy siedlisk przyrodniczych w warunkach powiatu zajmują
wszystkie torfowiska wysokie, przejściowe i źródliskowe oraz większość torfów
niskich użytkowanych gospodarczo (wypas, koszenie). Gruntów przez nie zajętych
nie można zalesiać, gdyż przez to siedlisko te tracą właściwości biocenotyczne.
Fauna ziemi gołdapskiej jest bogata. Występują tu wilki i rysie. W tym kompleksie
leśnym, żyje 128 gatunków ptaków. Rzadkie gatunki ryb (pstrąg górski, lipień,
strzelba potokowa, koza i śliz) występują w czystych i wartko płynących rzekach
i potokach o górskim charakterze: Błędziance, Bludzi i Jarce. W leśnych
strumieniach, kanałach i jeziorach zadomowił się również bóbr europejski. Niestety,
od lat nie stwierdza się obecności zająca bielaka, niegdyś symbolu puszcz
Rominckiej i Augustowskiej.
6. GOSPODARKA
Z punktu widzenia konkurencyjności Powiatu Gołdapskiego dużą wagę
odgrywają posiadane lokalne zasoby, na których można oprzeć wzrost gospodarczy,
tworzenie
nowych,
atrakcyjnych
miejsc
pracy,
rozwijanie
innowacyjnych
przedsiębiorstw a w przypadku szkół – dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb
rynku pracy oraz współpraca z placówkami naukowo – badawczymi i uczelniami
wyższymi.
Po przełomie roku 1989, zaczęły powstawać podmioty gospodarcze, zarówno
państwowe jak i prywatne. W 2007 roku w Powiecie Gołdapskim było
zarejestrowanych 114 podmiotów sektora publicznego oraz 2010 podmiotów
prywatnych.
Strona 44
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
W Gołdapi nie ma wielkiego przemysłu. Szanse dla rozwoju całego Powiatu
stworzyło otwarcie w 1995 roku przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim.
Możliwości inwestycyjne wiążą się głównie z podstrefą Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (SSSE), obejmującą swoim zasięgiem kilkudziesięciohektarowy teren
gminy Gołdap. SSSE jest położona w miejscu strategicznym, czyli sąsiedztwie
przejścia granicznego. Znalazły się tam największe firmy z terenu Powiatu, między
innymi:
producent
wyrobów
metalowych
i
drewnianych,
fabryka
kopert
czy producent okien.
Nad samym jeziorem Gołdap wybudowano Ośrodek Szkoleniowo –
Wypoczynkowy OHP – jest to placówka o standardzie międzynarodowym.
U
podnóża
Pięknej
Góry
znajduje
się
baza
Centrum
Sportowo
– Rekreacyjnego. Godny uwagi jest Zakład Pracy Chronionej produkujący odzież
roboczą, oraz firma produkująca m.in. betoniarki.
W oparciu o badania powietrza, które do tej pory jest najczystsze w Polsce,
niepowtarzalne walory klimatyczne oraz zasoby borowiny, Gołdap została,
uzdrowiskiem klimatyczno – borowinowym o profilu leczniczym. Tutejsze
Sanatorium
Uzdrowiskowe
„Wital”
od
początku
swojego
funkcjonowania
cieszy się dużym zainteresowaniem kuracjuszy. Można tu leczyć schorzenia
narządów ruchu (reumatyczne oraz stany pourazowe) oraz niektóre choroby układu
oddechowego i nerwowego, a także choroby kobiece.
Sytuacja gospodarcza w Powiecie ma związek z występowaniem barier
ekonomicznych i społecznych takich jak:
 spowolnienie gospodarcze w stosunku do wielu innych regionów kraju,
 brak przemysłu,
 niska opłacalność produkcji rolniczej,
 trudności w zbycie produktów rolnych oraz brak stabilnych umów: rolnik
– przetwórca,
 brak koncentracji zagospodarowania terenów byłych PGR-ów,
Strona 45
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 duże odległości od centrów zaopatrzenia i zbytu, wpływające w istotny sposób
na wzrost kosztów,
 niska przedsiębiorczość wśród mieszkańców,
 niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymogów i potrzeb rynku pracy,
 niska wartość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach,
 nadmierne obciążenie podatkowe,
 niewystarczająca liczba nowoczesnych kierunków nauczania w szkołach średnich,
 niedostateczna promocja regionu,
 brak spójnej polityki rozwoju turystyki na terenie całego Powiatu,
 brak dostępu do informacji gospodarczej,
Rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu Gołdapskiego pogłębiają
bariery techniczne i technologiczne, w tym m.in.:
 przestarzałe metody techniczne i technologiczne,
 niedostateczny rozwój gałęzi nowoczesnej techniki,
 niedostateczny rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego,
 niedostateczna innowacyjność,
 znaczne oddalenie zarówno od źródła zaopatrzenie w surowce jak i liczących się
rynków zbytu.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zasoby mieszkaniowe w Powiecie na koniec roku 2007 obejmowały
8 519 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 576313 m2. Mieszkania Powiatu
stanowią 1,82% ogółu mieszkań w Województwie Warmińsko – Mazurskim,
natomiast warunki mieszkaniowe nie różnią się znacząco od warunków
w Województwie.
Strona 46
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Tabela 12. Mieszkania wg rodzaju podmiotów będących ich właścicielami
Lp.
Wyszczególnienie
1. Ogółem
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zasoby gminkomunalne
Zasoby spółdzielni
mieszkaniowych
Zasoby zakładów
pracy
Zasoby osób
fizycznych
Zasoby
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego (TBS)
Zasoby pozostałych
podmiotów
Województwo
Warmińsko –
Mazurskie
Powiat
Gołdapski
Gmina
Banie
Mazurskie
Gmina
Dubeninki
Gmina
Gołdap
467 179
8 519
1 279
1 063
6 177
48 247
632
31
94
507
101 657
686
______
______
19 956
816
127
91
598
291 391
6 369
1 117
875
4 377
______
______
______
______
16
4
3
9
1 982
3 946
686
Źródło: Dane statystyczne GUS – 2007 r.
Zasoby mieszkaniowe w Powiecie systematycznie zwiększają się. Od roku 2002
przybyło 571 mieszkań o powierzchni użytkowej 71516 m2. Na przestrzeni
ostatniego roku w Powiecie oddano do użytku 85 mieszkań o łącznej powierzchni
użytkowej 5978 m2.
7. KULTURA, TURYSTYKA I SPORT
7.1. Kultura
Placówki kultury
Na terenie powiatu funkcjonują następujące placówki kulturalne:

Dom Kultury w Gołdapi

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich, filia w Żabinie
Strona 47
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego

Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubeninkach

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubeninkach, filia w Żytkiejmach

Świetlica w Żytkiejmach

Świetlica w Linowie

Świetlica w Boćwince

Świetlica wiejska w Grabowie

Świetlica wiejska w Żelazkach

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Biblioteka Publiczna w Gołdapi, filia w Grabowie

Warmińsko-Mazurska
Biblioteka
Pedagogiczna
im.
Tadeusza
Kotarbińskiego w Olsztynie, filia w Gołdapi

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gołdapi.
W ramach działalności Gminnych Ośrodków Kultury oraz świetlic powadzone
są zajęcia sportowe (tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka), plastyczne, ekologiczne,
teatralne
oraz
taneczne
(zespoły
wokalne,
taniec
nowoczesny,
zespoły
folklorystyczne) dla dzieci i młodzieży. Organizowane są też różnego rodzaju
imprezy kulturalno – rozrywkowe typu: wystawy, konkursy, koncerty, imprezy
dotyczące corocznych świąt, wycieczki krajoznawcze (rowerowe i autokarowe),
festyny, biwaki, spływy kajakowy, ogniska. Poza stałymi zajęciami placówki
przewidują organizację czasu wolnego.
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich jako instytucja pełniąca
rolę propagatora kultury skupia swoją działalność na integrowaniu środowiska
poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa mieszkańców w różnych formach
kulturotwórczych,
integrowaniu
grup
o
wspólnych
zainteresowaniach,
na prowadzeniu działalności edukacyjnej, współpracy z innymi ośrodkami kultury,
stowarzyszeniami, organizacjami oraz na prowadzeniu działalności komercyjnej
niezbędnej w utrzymaniu GOKiPu. Działalność GOKiPu to przede wszystkim
inspirowanie i wspomaganie lokalnej aktywności kulturalnej, umożliwianie
włączania się młodzieży w przestrzeń kulturową, organizacja imprez kulturalnych
Strona 48
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
i rozrywkowych, wystaw fotograficznych, prac malarskich. Gminny Ośrodek Kultury
i Promocji w Baniach Mazurskich stwarza warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego,
promuje
najlepsze
zespoły
i
zjawiska
amatorskiego
ruchu
artystycznego w regionie, kraju i zagranicą poprzez udział w różnego rodzaju
imprezach, konkursach, przeglądach. Organizuje lokalne obchody, festyny, dożynki
i uroczystości państwowe, zajęcia sportowe. W GOKiPie prowadzone są prace
w sekcjach: muzyczna, w której systematycznie prowadzone są zajęcia z zakresu
śpiewu i muzyki. Sekcja edukacyjna to przede wszystkim Akademia Małolatka.
Są to zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, które od poniedziałku do piątku
w godzinach 8 – 15 mogą uczestniczyć w zabawach przygotowujących do dalszej
edukacji. Sekcja plastyczna i fotograficzna – w ramach tej sekcji organizowane
są wystawy fotografii oraz prac plastycznych rodzimych twórców, ale nie tylko.
Przygotowywane są także scenografie do poszczególnych imprez okolicznościowych.
Sekcja promocji – zajmuje się promocją gminy i artystów w kraju i zagranicą.
Warto zaznaczyć, że GOKiP w ramach swojej działalności współpracuje
z miejscowymi twórcami ludowymi, Urzędem Gminy, Zespołem Placówek
Oświatowych w Baniach Mazurskich, Szkołą Podstawową w Lisach, Szkołą
Podstawową w Żabinie, Ludowym Klubem Sportowym, Związkiem Ukraińców
w Polsce, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Nadrovią, Ochotniczą Strażą Pożarną
oraz ośrodkami kultury spoza gminy.
W strukturze Gminnego Centrum Kultury (GCK) w Dubeninkach funkcjonuje
Gminny Ośrodek Kultury w Dubeninkach oraz Świetlica Wiejska w Żytkiejmach
i Linowie.
W budynku GCK znajduje się Galeria Rękodzieła i Sztuki Ludowej
w Dubeninkach wyposażona w krosna tkackie pionowe, kołowrotek, żelazka z dyszą,
maglownice, lampy naftowe, cep itp. W galerii znajdują się wyroby: tkackie
(chodniki, krajki, gobeliny); wyroby z drewna m.in. „Drzewka szczęścia”, plecionki
z gałązek brzozy, rzeźba, kwiaty z bibuły itp. Wszystkie wyroby rękodzielnicze
wykonują mieszkańcy Dubeninek podczas warsztatów organizowanych przez GCK.
Od 1985 roku przy GCK działa zespół ludowy Rominczanie, który śpiewa pieśni
Strona 49
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
ludowe, biesiadne I weselne.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dubeninkach
wraz z filią w Żytkiejmach wyposażona jest w komputery, gdzie prowadzone
są czytelnie internetowe – po 3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem
do Internetu. Głównymi zadaniami Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych, edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę, gromadzenie,
dokumentowanie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury, tworzenie warunków
do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową
oraz popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć,
zawodów i imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych,
Na terenie Powiatu funkcjonuje 7 bibliotek i filii o łącznym księgozbiorze
131 1126 woluminów, z których korzysta 4 074 czytelników, czyli 14,96%
mieszkańców Powiatu. Liczba wypożyczeń na jednego czytelnika w roku 2007
wyniosła prawie 22,68. Poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem
materiałów bibliotecznych, ważnym zadaniem bibliotek jest upowszechnianie wiedzy
i rozwój kultury. Placówki te współdziałają z samorządami lokalnymi i instytucjami
kultury w dziedzinie współtworzenia i promowania inicjatyw służących rozbudzaniu
i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, propagowaniu wiedzy o regionie,
tworzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu twórczości literackiej.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gołdapi prowadzi zajęcia nauki
gry w cyklu sześcioletnim i czteroletnim na następujących instrumentach: perkusja,
fortepian, trąbka, klarnet, flet, skrzypce i saksofon. Zatrudnia 10 nauczycieli
i 2 pracowników obsługi, kształci 73 uczniów.
Imprezy kulturalne
6
Dane z roku 2007.
Strona 50
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Życie kulturalne na terenie Powiatu Gołdapskiego jest dość ożywione.
Corocznie organizowanych jest szereg znaczących imprez kulturalnych o zasięgu
ponadlokalnym, z których najważniejszymi są:
 Dni Gołdapi – największa impreza plenerowa w roku. Ma charakter festynu
z atrakcjami kulturalnymi, sportowymi i rekreacyjnymi. Trwa kilka
dni, imprezę w ostatnich latach uświetniały występy wykonawców
z
pierwszych
miejsc
list
przebojów.
Jedną
z
większych
atrakcji
jest organizowany od 1994 roku konkurs "Miss mokrego podkoszulka";
 Zajazd Bardów – odbywa się od 2002 roku. Co roku spotykają się wykonawcy
i słuchacze piosenek autorskich. Od 2005 roku do udziału zapraszani
są wykonawcy z Litwy i Rosji;
 Świąteczno – Noworoczny Koncert Charytatywny – odbywa się od 1998 roku.
Dochód z imprezy przekazywany jest na Gołdapski Fundusz Stypendialny
prowadzony przez Gołdapski Fundusz Lokalny i Fundację Rozwoju Regionu
Gołdap. W koncercie biorą udział m.in. przedstawiciele samorządu, księża,
nauczyciele, służby mundurowe, zespoły taneczne i muzyczne Powiatu
Gołdapskiego;
oraz:
 Przegląd Małych Form Teatralnych;
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
 Wertepy i kolady;
 Międzynarodowe Spotkania z Tańcem;
 Noc Świętojańska;
 Międzynarodowy Konkurs Krzyku;
 Kartaczewo;
 Międzynarodowy Półmaraton Gusiew – Gołdap;
 Międzynarodowe dożynki;
 Cross Gołdapski;
 Nasze i nie nasze krajobrazy;
Strona 51
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 Dzień otwarty Domu Kultury;
 Spotkanie z folklorem;
 Przegląd Twórczości Ludowej;
Należałoby się zastanowić nad zwiększeniem liczby imprez kulturalnych,
zwłaszcza w okresie sezonu turystycznego. Jednak imprezy kulturalne odbywające
się cyklicznie mogą stanowić „magnes” również poza sezonem, jako uzupełnienie
w roku kalendarzowym.
Imprezy kulturalne są promocją i żywą reklamą dla Powiatu oraz całego
regionu.
Placówką, która w dużym stopniu napędza działalność kulturalną w Gołdapi
jest Dom Kultury w Gołdapi. Obywają się tam imprezy, koncerty, wystawy oraz
wspierane są różnego rodzaju zainteresowania. Prowadzone są pracownie:

muzyczna – która integruje uzdolnione dzieci, młodzież i dorosłych wokół
muzyki, pozwala rozwijać talenty uczestniczyć w życiu muzycznym miasta.
Prowadzone są sekcję: Big band, Zespół piosenki dziecięcej „gołdapskie nutki”,
zajęcia śpiewu rozrywkowego;

taneczna – w ramach tej pracowni funkcjonuje Klub Tańca Towarzyskiego
„Let's Dance.

plastyczna – celem działalności pracowni jest rozwój umiejętności
plastycznych poprzez ćwiczenia warsztatowe na zadane tematy z wykorzystaniem
różnorodnych technik plastycznych.
Pracownia działa przy Domu Kultury od marca 1999 roku. Uczestnicy rozwijają
swoje umiejętności w zakresie: rysunku, malarstwa olejnego, akrylowego,
witrażowego, grafiki, ceramiki, batiku, tkactwa artystycznego, papieroplastyki
oraz różnorodnych technik plastycznych.

fotografii – "Gniazdo", powstała w roku 1998.
Ponadto w miejscowościach Powiatu Gołdapskie funkcjonują świetlice
wiejskie:
Strona 52
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 w Grabowie – rozpoczęła działalność w lipcu 2004 roku. Głównym celem istnienia
świetlicy jest tworzenie możliwości aktywnego i kreatywnego wykorzystania
wolnego czasu przez mieszkańców Grabowa i okolic. Odbywają się tam zajęcia
plastyczne, zajęcia teatralne – grupa teatralna „Mazurskie diabliki" ,zajęcia
taneczne – grupa tańca nowoczesnego „BluePinkWhite", zajęcia wikliniarskie.
Dzięki działaniom świetlicy dzieci, młodzież i dorośli uczestniczą we wspólnych
biwakach, wycieczkach rowerowych i autokarowych, spływach kajakowych,
spotkaniach i ogniskach. Co roku świetlica organizuje turniej tenisa stołowego,
dzień dziecka, noc świętojańską, andrzejki, bal karnawałowy oraz festyn pod nazwą
„Pożegnanie Lata'';
 w Żelazkach – funkcjonuje od marca 2004 r. Prowadzone są tam zajęcia
plastyczne, taneczne, seanse filmowe. Do cyklicznych imprez w Świetlicy zapisały
się: Wieczór Andrzejkowy, Jasełka, Bal karnawałowy, Choinka, Dzień Kobiet,
Dzień Matki, Dzień Dziecka, Powitanie wakacji;
 w Boćwince – do zajęć cyklicznych należy zaliczyć zajęcia ekologiczne
prowadzone każdego roku w okresie ferii zimowych oraz miesiącu sierpniu,
imprezy kulturalno – rozrywkowe dotyczące corocznych świąt, wycieczki
krajoznawcze, festyny.
Po rewitalizacji budynków pokoszarowych w roku 2008 swoje miejsce
znalazła pierwsza Gołdapska Izba Muzealna. Znajdują się w niej eksponaty
archeologiczne, etnograficzne i geologiczne. Jedno z pomieszczeń zawiera
ekspozycję stałą, natomiast w drugiej izbie znajdują się ekspozycje zmienne.
Oprócz placówek ściśle związanych z działalnością kulturalną istnieje
w Gołdapi wiele środowisk uczestniczących w życiu kulturalnym. Istotną rolę
w
animowaniu
gołdapskiej
kultury
pełnią
niektóre
stowarzyszenia,
m.in.: Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk", Towarzystwo Aktywności Społecznej
"Mazury Garbate" czy Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.
Jednak przestawione formy działalności kulturalnej to jednak zbyt mało. Brakuje
w powiecie form teatralnych, kabaretowych i muzycznych oraz warsztatów
muzycznych i teatralnych dla dzieci i młodzieży.
Strona 53
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Szczególnie aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli skupiają
Organizacje pozarządowe (NGO). Stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych
społeczności. Niezbędne, ale i coraz częstsze jest włączenie podmiotów
pozarządowych w system funkcjonowania Powiatu na zasadzie równoprawnego
partnerstwa.
W Powiecie Gołdapskim zarejestrowane są 73 organizacje pozarządowe
z czego 20 prężnie działa podejmując różnego rodzaju inicjatywy społeczne.
Organizacje działają w różnych obszarach życia społecznego. Jest to: rozwój lokalny,
kultura, turystyka, sport i Ochotnicze Straże Pożarne.
7.2. Zabytki
Do najważniejszych zabytków na terenie Powiatu Gołdapskiego można zaliczyć
następujące obiekty:
◊ Kaplica Grobowa – wpisana do rejestru 17.08.1992 r, zwana "piramidą w Rapie”.
Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie
piramidy.
Projektantem piramidy był duński rzeźbiarz Berthel Thorwaldsen, twórca między
innymi
pomników
Mikołaja
Kopernika
i
księcia
Józefa
Poniatowskiego
w Warszawie. Zbudowany w 1811 w wsi Rapa grobowiec rodzinny pruskiego rodu
baronów von Fahrenheit. Pierwszą osobą złożoną w "piramidzie" była trzyletnia
córka barona, Ninette, zmarła wkrótce po powrocie barona z wojaży zagranicznych
i pochowana w 1811 roku. Na przestrzeni lat w grobowcu pochowano siedmiu
członków rodziny, w tym w 1849 roku samego twórcę budowli.
Zewnętrzne wymiary piramidy wynoszą: wysokość – 15,9 metra, podstawa
w kształcie kwadratu o boku długości 10, 4 metra, trzy otwory wentylacyjne, trumny
ułożone na płaskim podłożu, kąt pochylenia ścian zewnętrznych 68-70°
(wewnętrznych 51°52').
◊ Dwa Wiadukty Kolejowe w Stańczykach o wysokości 38 metrów na rzece
Błądziance – zabytek wpisany do rejestru 15.05.1979 r.
Strona 54
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Mosty w Stańczykach są to potężne wiadukty nieczynnej linii kolejowej Gołdap
– Żytkiejmy (31km). Są najwyższymi na linii i jednymi z najwyższych w Polsce.
Ich żelbetowa, pięcioprzęsłowa konstrukcja o równych 15m łukach i długości 200m,
wysokości 36m wzbudza respekt. Architektura charakteryzuje się doskonałymi
proporcjami a filary ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich
akweduktach w Pont du Gard. Most północny został zbudowany w latach 1912
– 1914, a południowy 1923 – 1926. Były to ostatnie obiekty podwojone od strony
Żytkiejm. Dalsze roboty przerwano w obliczu końca I wojny światowej.
◊ Kościół Ewangelicki (ruina) PW Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła
w Gołdapi – wpisany do rejestru 13.02.1979 r. Odbudowany został w 1983 roku.
Zbudowany w stylu późnogotyckim w 1560 z emporą i kruchtą południową z 1706 r.
oraz zakrystią z 1717 r. Świątynia posiadała kolebkowe sklepienie drewniane,
ambonę i ołtarz z roku 1700. Były to dzieła snycerskie Fryderyka Pffefera.
Wyniesienie budowli ponad dolinę rzeki nadawało jej charakter obronny.
Początkowo był to kościół ewangelicki (do 1945). Po spaleniu w 1945 roku
zabytkowa ruina stała opuszczona. Odbudowę podjęli katolicy w roku 1981 pod
kierunkiem ks. Aleksandra Smędzika. W 1992 roku kościół został ustanowiony
konkatedrą diecezji ełckiej i utworzono przy nim nową parafię.
Kościół jest dużą budowlą halową, z cegły, z masywną wieżą od strony zachodniej.
Utrzymano ją w tradycji budownictwa zakonnego, krzyżackiego.
◊ Pałac w Mieduniszkach Wielkich – leży kilka kilometrów na zachód od Rapy.
W zakolu Węgorapy i okolicy usytuowanych było szereg majątków, które w XVIII
i XIX wieku skupione były w ręku rodziny von Farenheid, wyniesionej do stanu
szlacheckiego w 1786 Farenheidowie byli m.in. właścicielami dóbr w (Klein)
Angerapp, obecnie Rapa, gdzie istniał osiemnastowieczny dwór. Z tego założenia
zachowało się jedynie słynne już Mauzoleum Farenheidów w kształcie piramidy
wzniesione w 1811 r. (usytuowano je na osi alei parkowej). Od połowy XIX w.
majątek w (Klein) Angerapp należał już do Schmidt von Altenstadtów. Obecna
budowla pochodzi z lat 1920 – 1922. Ma dwie kondygnacje i dwuspadowy dach.
Posiada około 500 m2 powierzchni użytkowej. Ponadto, w skład zespołu pałacowego
Strona 55
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
wchodził dwunastohektarowy park, rozciągający się w kierunku południowo –
kompozycji opartej na układzie jednej obwodowej alei i dużego salonu ogrodowego
zachował jeszcze egzemplarze cennego starodrzewu.
◊ Kościół Parafialny P.W. Św. Leona – zabytek wpisany do rejestru 7.10.1986r.;
Neogotycki kościół pod wezwaniem św. Leona i Bonifacego został wzniesiony
w 1894 roku a rok później 25 czerwca 1895 konsekrowany. Kościół został
oszczędzony i nie zniszczony przez wojny. Rzut kościoła jest prostokątny,
z wyodrębnionym wielobocznym prezbiterium. Budowla jest pięcioprzęsłowa,
jednonawowa, o zwartej bryle, z masywną wieżą nad południowym przęsłem. Wieża
u dołu na planie kwadratu, przechodzi w ośmiokątną, i zwieńczona jest stożkowym
hełmem z kulą oraz krzyżem na szczycie. W południowych dwóch przęsłach znajduje
się podchórze z kruchtą i klatką schodową. Ściany kościoła są murowane wiązaniem
krzyżowym z cegły ceramicznej, pełnej, z zewnątrz nie otynkowanej. Fundamenty
i cokół wykonane z kamienia. Nad prezbiterium sklepienie żebrowe, pod chórem
strop drewniany. Więźba dachowa posiada od dołu odsłoniętą konstrukcję
krokwiowo-belkową. Dach jest wielospadowy, pokryty blachą. Wnętrze przedzielone
jest słupami podpierającymi chór. Na nim organy z początku XX wieku. Kościół
ma trzy ołtarze i ambonę z baldachimem o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej. Okna
prezbiterium oraz głównego korpusu przyozdabiają witraże.
◊ Dwa Wiadukty Kolejowe w Botkunach – bardzo podobne do znanych mostów
w Stańczykach. Zabytek wpisany do rejestru 15.05.1979 r.
Północne przęsła wykonane są z cegły i betonu, południowy most jest
niedokończony. Pierwotnie planowano, że będzie to jednotorowa linia lokalna.
Później miała być rozbudowana na dwutorową magistrale łączącą Chojnice przez
Prusy Wsch. do Wilna – w latach 1917 – 18. Most z czerwonymi lukami ceglanymi
ukończono do wybuchu I wojny światowej natomiast bliźniaczy most betonowy
powstał w 1918 r. i z powodu zbliżającego się końca I wojny światowej nie zdążono
już dokończyć budowy nasypów prowadzących do niego.
Strona 56
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
◊ Wieża ciśnień znajdująca się w Gołdapi przy ulicy Suwalskiej – z przełomu XIX
i XX wieku .Wieża ma wysokość około 40 metrów. Zabytek wpisany do rejestru
8.11.1991r.
◊ Kolejowa wieża ciśnień z początku XX wieku, zlokalizowana w Gołdapi
przy ul. 1 maja.
◊ Część miasta Gołdap – budynki w Gołdapi przy ulicach: Mazurska 5, 7, 9 i 11,
Tatyzy 9, Wolności 11, 13 i 1, plac Zwycięstwa 14, 15 i 20, oraz magazyn zbożowy
przy ulicy Jaćwieskiej 4a w Gołdapi (układ urbanistyczny) – wpisany do rejestru
10.11.1956r.
◊ XVII – wieczne Mury Kościoła ewangelickiego (obecnie odbudowany kościół
rzymsko – katolicki) kościół parafialny P.W Św. Antoniego – (Banie Mazurskie)
wpisany do rejestru 31.01.1956 r.
A ponadto:
◊ Cmentarz Wojenny z I Wojny Światowej w Gołdapi
◊ Cmentarz Ewangelicki w Gołdapi
◊ Cmentarz Żydowski w Gołdapi
◊ Kościół Parafialny P.W. Matki Boskiej Różańcowej w Grabowie
◊ Kościół Baptystów ob. Cerkiew Parafii Bizantyjsko – Ukraińskiej w Baniach
Mazurskich
◊ Kościół Filialny P.W. Piotra i Pawła w Rogalach
◊ Kościół Parafialny P.W. Św. Michała w Żytkiejmach
◊ Kościół ewangelicki w Baniach Mazurskich
◊ Kościół ewangelicki w Żabinie (obecnie kościół rzymsko – katolicki)
◊ Zespół pałacowy w Galwieciach z połowy XIX wieku i XX wieku
◊ Zespoły dworskie z XIX wieku w Grunajkach, Krukach, Wólce i Zakałczu
Wielkim.
Zabytki te stanowią ważny element kultury narodowej i stanowią istotny
element naszego otoczenia. Świadczą o naszym dziedzictwie, kulturze i historii,
są niezbędne do kształtowania świadomości narodowej i społecznej. Większość
z nich znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymagają znacznych
Strona 57
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
nakładów na ich restaurację. Zachowanie zabytków w krajobrazie jest jednym
z wiodących priorytetów.
Dlatego niezmiernie ważnym zadaniem dla lokalnych samorządów i społeczności
danego terenu, jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do odpowiedniego
zachowania
zabytków
oraz
ich
ekspozycji
w
terenie.
Punktem
wyjścia
jest rozpoznanie charakteru krajobrazu kulturowego oraz poszczególnych zabytków,
udokumentowanie istniejącego zasobu. Powiat Gołdapski corocznie ogłasza konkurs
ofert na zadania publiczne powiatu z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych
na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację wspiera.
7.3. Turystyka
Powiat Gołdapski z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów. Atrakcyjność
turystyczna Powiatu Gołdapskiego to bogactwo fauny i flory w czystym
ekologicznym środowisku naturalnym w niewielkim stopniu zmienionym przez
gospodarczą
działalność
człowieka.
Teren
Powiatu
znakomicie
nadaje
się do odbywania wycieczek rowerowych. Odwiedzając Można tu wypocząć w ciszy
i spokoju w miejscach atrakcyjnych pod względem krajobrazowym. Wycieczki
rowerowe, nauka jazdy konnej pod okiem instruktora, lasy bogate w grzyby i jagody,
czyste powietrze i zdrowa ekologiczna żywność to niewątpliwie kusząca propozycja
dla odwiedzających Powiat gości. Turystyczną wizytówką Powiatu jest Piękna Góra,
uzdrowisko, jezioro Gołdap, Puszcza Romincka, rzeka Gołdap połączona kanałem
Brożajckim z rzeką Węgorapą, a poprzez nią z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi.
Na szczególną uwagę zasługuję:
Gołdapska Góra (271,84 m n.p.m.) zwana jest najczęściej Piękną. Jej bezleśne
szczyty (jest ich kilka) dają rozległą panoramę okolic, sięgającą kilkadziesiąt
kilometrów. Na północy widać rozległe obniżenie rzeki Gołdapy, miasto i jezioro,
skryte w obrzeżu Puszczy Rominckiej. Na zachodzie, ku południowi, Puszczę
Borecką, ku północy - morenowe wyniesienia Gór Klewińskich i Lasy Skaliskie.
Południowy widok odsłania prawie całe pasmo Wzgórz Szeskich. Od południa,
Strona 58
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
poprzez stromy wąwóz, główny masyw Pięknej Góry łączy się z Zamkową Górą,
dawnym grodziskiem jaćwieskim. U podnóża Pięknej Góry znajduje się dolna stacja
wyciągu orczykowego dla narciarzy. To miejsce zabaw i spotkań gości
odwiedzających Gołdap w sezonie zimowym. Za niewysokim garbem wschodniej
odnogi Pięknej Góry odsłania się grodzisko – miejsce osady jaćwieskiej z pierwszych
wieków naszej ery.
Kanał Brożajcki, którego historia sięga początków XVIII wieku. Na przełomie XVII
i XVIII wieków rozważano wiele projektów tworzenia sieci kanałów łączących
jeziora mazurskie z Pregołą. Miały one stworzyć dogodne drogi transportu drewna
pozyskiwanego w okolicznych lasach. Chodziło głównie o budowę takich połączeń,
które by pozwoliły kierować głównie drewno budowlane i opałowe do Królewca.
W 1707 roku istniały już plany budowy skaliskiego kanału spławnego, popierane
gorąco przez hrabiego Truchsess von Waldburga. Projekt ożył w 1724 roku, kiedy
w Węgorzewie przeniesiono młyn i zmieniono stosunki wodne w rejonie jeziora
Mamry. W 1726 roku Jan Władysław von Suchodoletz, mierniczy i projektant
m.in. Kanału Mazurskiego, uzyskał aprobatę dla swoich planów. Na ich podstawie
w roku 1733 przekopano kanał spławny od wsi Miczuły nad rzeką Gołdapą, prosto
na północ przez Skaliski Bór do posiadłości Brożajcie nad Węgorapą.
Nie zrealizowano jednak planów Jana W. Suchodolca w całości. Zapewnie również
z tego powodu kanał tak do końca nie spełniał swoich zadań zbyt długo (świadczą
o tym zapisy historyczne).
Obecnie kanał wypełnia również inne zadania: gospodarcze (zasilając turbinę
elektrowni wodnej) i krajoznawczo-turystyczne. Przy obecnym poziomie wód kanał
praktycznie zabiera wodę Gołdapie. System Kanału Dopływowego nadal odwadnia
zachodni rejon Lasów Skaliskich.
Czyste powietrze oraz woda połączone z niską gęstością zaludnienia stanowią
łącznie duży atut dla rozwoju turystyki na terenie Powiatu, które mogą
się stać wiodącą gałęzią gospodarki. Rozwój turystyki wiąże się z agroturytyką, która
byłaby uzupełnieniem dla rolników lub też możliwością samo zatrudnienia przez
osoby bezrobotne.
Strona 59
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
7.4. Promocja
Rozwojem promocji Powiatu powinny się zająć jednostki samorządu
terytorialnego oraz placówki zajmujące się rozwojem lokalnym.
Jednostki zajmujące się promocją na terenie Powiatu:
1. Starostwo Powiatowe w Gołdapi Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu,
2. Urząd Miejski w Gołdapi,
3. Gminne Centrum Promocji i Kultury w Baniach Mazurskich,
4. Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach,
5. Centrum Promocji Regionu Gołdap.
Podejmowane działania promocyjne to:
-
wydawnictwa ekonomiczne, historyczne, naukowe,
-
pielęgnowanie i upublicznianie indywidualnego wizerunku Powiatu,
-
rozpowszechnianie ofert oraz informacji o firmach w różnych bazach
danych, wykazach, katalogach,
-
prezentacje firm na targach krajowych i zagranicznych,
-
udział przedstawicieli Powiatu w konferencjach tematycznych krajowych
i
zagranicznych,
które
zwiększają
szansę
uzyskania
środków
na działalność prorozwojową,
-
organizacja
i
promocję
wydarzeń
kulturalnych,
turystycznych,
gospodarczych, sportowych,
-
aktywne poszukiwanie kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą,
-
budowanie tożsamości lokalnej na bazie kultury i tradycji,
-
budowanie silnej, łatwo rozpoznawalnej marki lokalnych produktów
utożsamianych z Powiatem,
-
kreowanie wizerunku Powiatu w Polsce i za granicą jako regionu
atrakcyjnego turystycznie,
-
zainteresowanie mediów sprawami Powiatu,
-
poprawa funkcjonowania Starostwa Powiatowego,
Strona 60
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
-
poprawa przepływu informacji między Starostwem Powiatowym
a innymi instytucjami i firmami z terenu,
-
aktywne
poszukiwanie informacji o nowych energooszczędnych
technologiach i alternatywnych źródłach energii,
-
nawiązanie stosunków partnerskich z organizacjami pozarządowymi,
-
wspieranie wymiany przygranicznej i handlu ze Wschodem.
Władze samorządowe wprowadzają w zakres swoich obowiązków działania
marketingowe. Opierając się na wiedzy teoretycznej, zamierzają wprowadzać
elementy nowoczesnego marketingu dla celów promocji Powiatu i Gmin,
pozyskiwania inwestorów, turystów, itp. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego,
iż spodziewane efekty tych prac mogą być widoczne dopiero po kilku latach.
7.5. Sport
Warunki przyrodnicze, zróżnicowana rzeźba terenu czy czyste powietrze
sprzyjają uprawianiu różnego rodzaju sportów.
Na terenie Powiatu istnieją dwa kluby piłkarskie grające w lidze polskiej
– Rominta Gołdap (obecnie IV liga) oraz Pogoń Banie Mazurskie (obecnie A klasa).
Istnieją również drużyny piłkarskie amatorskie grające przeważnie w turniejach
na boiskach trawiastych i na hali sponsorowanej przez lokalne firmy. Poza drużynami
piłkarskimi (piłka nożna) w sportach zorganizowanych występuje klub saneczkarski
działający przy Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Piękna Góra”.
Rozwój sportowy młodzieży oprócz wymienionych wyżej klubów zapewniają
w okresie nauki Uczniowskie Kluby Sportowe, których baza jest bardzo skromna.
Obecnie na terenie Powiatu funkcjonuje Kompleks Sportowo – Rekreacyjny
w ramach którego działa hala sportowo – widowiskowa. Hala posiada nowoczesne
rozwiązania techniczne, zastosowane materiały oraz nowoczesne technologie użyte
podczas budowy hali gwarantują wysoki standard oraz szerokie możliwości
jej wykorzystania. Na terenie Powiatu przeważają sale gimnastyczne niepełno
wymiarowe. Największe sale mają: Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Szkoła
Strona 61
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Podstawowa w Żabinie oraz jednostka wojskowa. Szkoły ponadgimnazjalne
posiadają małe (niepełno wymiarowe) sale gimnastyczne.
W okresie letnim – pływanie w jeziorze oraz żeglarstwo i kajakarstwo
jest ograniczone do akwenów położonych w pobliżu Gołdapi oraz tenis ziemny
na bazie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi. W okresie zimowym
– narciarstwo i saneczkarstwo na obiektach znajdujących w Centrum Sportowo
– Rekreacyjnym w pobliżu Gołdapi.
Młodzież uprawia również skateboard, jednak warunki uprawiania tego sportu
są ograniczone do terenu miasta Gołdap oraz sezonu wiosenno – letnio – jesiennego.
Należałoby się zastanowić nad realizacją zadań, które pozwoliłby na uprawianie tych
dyscyplin przez większą liczbę osób, jak również urozmaicenie dyscyplin sportowych
o niedostępne obecnie
W związku z powyższym powinno i zapewnić się bazę, z której mogliby
korzystać mieszkańcy (w tym osoby niepełnosprawne) oraz turyści. Konieczne jest
także zwiększenie działań promujących aktywność fizyczną społeczeństwa,
upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację
środowisk zawodowych i społecznych
oraz
wzmocnienie roli organizacji
pozarządowych oferujących programy sportu dla wszystkich. Istotnym dla rozwoju
sportu jest odpowiednie zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności.
Ważnym
celem
w
zakresie
wdrażania
aktywności
fizycznej
i
sportu
dla wszystkich jest potrzeba wykorzystania specyficznych walorów sportu
dla kształtowania postaw obywatelskich i przeciwdziałania patologiom społecznym.
Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie młodego pokolenia w rywalizację sportową
jest skutecznym środkiem budowania prawidłowych więzi i zachowań społecznych.
Strona 62
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
8.1. ZDROWIE
Najważniejszym
zadaniem
Powiatowej
polityki
dotyczącej
zdrowia
jest zapewnienie mieszkańcom dobrego poziomu opieki zdrowotnej, jej dostępności
oraz szerokiego wachlarza usług medycznych. W tym celu podstawową opiekę
medyczną oddzielono od specjalistycznej opieki zdrowotnej i przekazano gminom
bądź lekarzom rodzinnym tworzącym Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
Podstawową opiekę zdrowotną zapewniają Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Gołdapi, Grabowie, Baniach Mazurskich i Dubeninkach.
W Powiecie Gołdapskim działają dwa zakłady opieki zdrowotnej, których
organem założycielskim jest Powiat: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej i Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.
Struktura organizacyjna gołdapskiego SP ZOZ przedstawia się następująco:

oddziały szpitalne: wewnętrzny, pediatryczny, chirurgia i ginekologia jednego
dnia;

izba przyjęć, dział fizjoterapii, dział farmacji szpitalnej;

lecznictwo specjalistyczne otwarte – poradnie specjalistyczne: chirurgii
ogólnej, ginekologiczno – położnictwa, neurologiczna, gruźlicy i chorób płuc
ze spirometrią;

ośrodek turnusów rehabilitacyjnych;

kuchnia, kotłownia, administracja.
Laboratorium, pracownia rtg, usg, pogotowie ratunkowe zostały wydzielone
ze struktury SP ZOZ i są obsługiwane przez podmioty zewnętrzne.
W 1996 roku Zakład Opieki Zdrowotnej został przekształcony w Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wcześniej finansowany z budżetu państwa,
po uzyskaniu samodzielności był zobowiązany do prowadzenia gospodarki
finansowej na zasadach przedsiębiorczości.
Strona 63
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Z uwagi na trudną sytuację finansową (wysokość zadłużenia, egzekucje
komornicze, brak płynności finansowej) w 2003 roku rozpoczęto działania naprawcze
ratujące Zakład przed likwidacją. Do 2005 roku zmodernizowano ze środków
Powiatu oddziały: wewnętrzny oraz chirurgiczny i ginekologiczny jednego dnia.
Przeprowadzono restrukturyzację Zakładu, obniżając koszty funkcjonowania
i zatrudnienia. W latach 2005 – 2007 wybudowano ze środków Unii Europejskiej
i Powiatu Izbę Przyjęć. Zmodernizowano budynek apteki w ramach rozliczeń
z podmiotem realizującym zadanie pogotowia ratunkowego. Istotnym problemem
SP ZOZ jest bardzo zły stan techniczny budynków, w których prowadzona
jest działalność. Konieczne jest przeprowadzenie remontów w budynku głównym
szpitala oraz budynku administracji. Sprzęt medyczny posiadany przez SP ZOZ
jest przestarzały lub w niewystarczającej ilości. W związku z powyższym szpital
potrzebuje dofinansowania, aby spełnić wymagania. Położenie geograficzne oraz
specyfika środowiska przemawiają za utrzymaniem Szpitala w Gołdapi.
Placówka SP ZOZ w Gołdapi jest najważniejszym elementem systemu
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, dużym zakładem pracy i źródłem
utrzymania wielu rodzin. Niska świadomość zdrowotna, wysokie bezrobocie,
postępujące ubóstwo, nadużywanie nikotyny i alkoholu, niski poziom wykształcenia
i związany z tym brak nawyków zdrowego życia przemawiają za utrzymaniem
szpitala w Gołdapi. Innym ważnym argumentem są: rozszerzanie działalności
przejścia granicznego, wzmożony ruch kołowy będący następstwem budowy
obwodnicy, bliskość obiektów sportowo – turystycznych i uprawianie przez turystów
sportów urazowych.
Samodzielny
Publiczny
Zakład
Pielęgnacyjno
–
Opiekuńczy
został
wydzielony ze struktur SP ZOZ w sierpniu 1999 roku. Struktura organizacyjna
Zakładu przedstawia się następująco:
 Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy,
 Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa,
 Hospicjum domowe,
 Poradnia rehabilitacyjna,
Strona 64
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 Gabinet fizykoterapii,
 Gabinet kinezyterapii.
Lecznictwo specjalistyczne
Lecznictwo specjalistyczne jest realizowane przez przychodnie specjalistyczne
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz indywidualne
praktyki lekarskie.
Dla zapewnienia jakości opieki lekarskiej należały utrzymać istnienie
przychodni specjalistycznych. Region gołdapski jest jednym z najbiedniejszych
regionów
w
Polsce.
Utrzymanie
specjalistycznych
publicznych
poradni
jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia mieszkańcom Powiatu należytego
bezpieczeństwa zdrowotnego, poprawy zdrowia i jakości życia.
Gołdap to miasto uzdrowiskowe, o walorach klimatyczno – borowinowych,
klimacie nizinno – leśnym, średniobodźcowym cechującym się dużą stałością
czynników pogodowych.
Historia Gołdapskiego Uzdrowiska sięga już lat sześćdziesiątych, kiedy
to w gminie Gołdap wykonano pierwsze badania wody i powietrza. Stwierdzono
wówczas, że w tym rejonie jest najczystsze powietrze w Polsce. W 1982 roku
Minister
Zdrowia
uwzględnił
Gołdap
na
liście
przyszłych
miejscowości
uzdrowiskowych a dziesięć lat później – samorząd rozpoczął intensywne starania
o nadanie Gołdapi statusu gminy uzdrowiskowej. Starania zostały uwieńczone
rozporządzeniem Ministra Zdrowia, który w sierpniu 2000 roku przyznał Gołdapi
status uzdrowiska.
Gołdapskie uzdrowisko bazuje na leczeniu błotami borowinowymi, których
ogromne złoża znajdują się w okolicy wsi Niedrzwica. Ważną rolę odgrywa element
klimatyczny. Niemałe znaczenie ma wysoka jakość miejscowych wód gruntowych,
które na większych głębokościach mają właściwości wód mineralnych. Usługi
sanatoryjne prowadzi Sanatorium Uzdrowiskowe "Wital" w zakresie leczenia: chorób
narządu ruchu, chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, układu krążenia
oraz otyłości.
Strona 65
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
8.2. POMOC SPOŁECZNA
W Polsce pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej. Do głównych
jej zadań należy pomoc osobom a także rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje
życiowe, których same nie są w stanie pokonać.
Polityka społeczna, to pojęcie, które oznacza celowe działanie państwa,
związków zawodowych i innych organizacji, zmierzające do poprawy warunków
bytu i pracy szerokich warstw ludności, usuwania nierówności społecznych
oraz podnoszenia kultury życia. Pomoc społeczna jest jedną z wielu instytucji, które
tworzą rzeczywistość społeczną. Posiada ona jednak wiele cech specyficznych tylko
dla niej. Rodzaj, a także forma i wielkość świadczenia winny zawsze
być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Osoby
korzystające
ze
świadczeń
społecznych
są
zobligowane
do
współpracy
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji. Na terenie Powiatu Gołdapskiego wsparcia
w zakresie pomocy społecznej udzielają:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej w Dubeninkach i Baniach Mazurskich.
Ośrodki swoim działaniem wspierają osoby i rodziny w dążeniu do zaspokojenia
podstawowych potrzeb oraz umożliwienia życia w godnych warunkach. Prawo
do pomocy społecznej przysługuje osobom, które znajdują się w trudnej
dla nich sytuacji. Dotyczy to zwłaszcza: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności a także innych okoliczności
uzasadniających udzielenie pomocy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, realizuje zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przyznawane
są dla Powiatu wg algorytmu i dzielone na poszczególne zadania.
Strona 66
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
8.3. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Osoby niepełnosprawne stanowią około 11% naszego społeczeństwa. Teren
Powiatu Gołdapskiego zamieszkuje ponad 27,2 tysiąca mieszkańców, w tym około
2 800 niepełnosprawnych. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęły
się zmiany, które spowodowały nowe postrzeganie osób niepełnosprawnych. Obecnie
niepełnosprawność nie jest już rozumiana jako rezultat uszkodzenia ciała
czy choroby, ale raczej jako wynik barier społecznych, ekonomicznych, fizycznych,
jakie napotyka środowisko. O prawach niepełnosprawnych zaczęto mówić
w kontekście praw człowieka. Oznacza to, że niepełnosprawni posiadają
te same prawa, co wszyscy inni obywatele. W rzeczywistości napotykają na zbyt
wiele przeszkód, by mogli z tych praw korzystać. Osobom niepełnoprawnym
powinny przysługiwać pewne szczególne prawa, aby w takim samym stopniu mogły
korzystać z praw przysługujących wszystkim ludziom. Jednocześnie formy pomocy
przewidziane w celu wyrównania szans osób niepełnosprawnych nie mogą
być traktowane jako dyskryminacja pełnosprawnych obywateli.
Główne przyczyny niepełnosprawności:
● Choroby układu sercowo – naczyniowego zwłaszcza na tle miażdżycowym.
● Choroby nowotworowe.
● Urazy, zatrucia, wypadki, w tym komunikacyjne.
● Choroby psychiczne i negatywne skutki dotyczące higieny życia i jakości zdrowia
psychicznego.
● Choroby genetyczne, uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
● Wady wzroku i słuchu.
W Powiecie Gołdapskim funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gołdapi –
jednostką prowadzącą jest Caritas diecezji ełckiej. Warsztaty działają na polu pomocy
społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych.
Strona 67
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
9. OŚWIATA
Zadaniem własnym Powiatu jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych
oraz placówek oświatowych. Do w/w jednostek organizacyjnych powiatu należą:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi – został założony w roku 1950.
Uczęszcza do niej około 4007 uczniów. Od dziesiątek lat cieszy się sympatią
i szacunkiem środowiska . Z jej murów wyszło wielu wybitnych absolwentów.
W roku szkolnym 2008/09 szkoła zatrudniała 31 nauczycieli:
 nauczyciele dyplomowani – 12,
 nauczyciele mianowani – 11,
 nauczyciele kontraktowi – 7,
 nauczyciele stażyści – 1.
Zespół Szkół skupia w sobie następujące typy szkół:
3. letnie Liceum Ogólnokształcące z klasami o rozszerzonym programie nauczania:

matematyki z fizyką, zwiększona ilość godzin nauczania z matematyki i fizyki
pozwala przygotować uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych;

matematyki i informatyki, zwiększona ilość godzin nauczania z matematyki
i informatyki;

biologii z chemią, zwiększona liczba godzin nauczania z biologii i chemii
przygotowuje uczniów na studia o kierunkach takich jak: biologia, chemia,
medycyna, ochrona środowiska, kierunki rolnicze;

historii i geografii, zwiększona liczba godzin nauczania z historii i geografii
przygotowuje uczniów na studia o kierunkach takich jak: historia, prawo,
administracja, geografia;

angielskiego i polskiego (profil istnieje od 2007 roku) zwiększona liczba
godzin nauczania z języka polskiego i angielskiego przygotowuje uczniów
na studia o kierunkach takich jak: filologia polska, filologia angielska i inne
kierunki humanistyczne.
Strona 68
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
2. letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne)
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
Szkolnictwo zawodowe w Gołdapi istnieje od 1949 r. W tym właśnie roku została
utworzona
trzyletnia
średnia
szkoła
zawodowa
o
kierunku
handlowo-
administracyjnym. Pierwsi absolwenci, w liczbie 29, ukończyli w roku 1951. W roku
1950 władze miejskie przekazały szkole zawodowej obecną posesję przy ulicy
Jaćwieskiej. W 1977 r. został powołany Zespół Szkół Zawodowych.
Obecnie w szkołach zasadniczych, w technikach oraz liceach profilowanych uczy się
5268 uczniów.
Liceum Profilowane:

ekonomiczno – administracyjne

usługowo – gospodarcze

socjalne

transportowo – spedycyjne

zarządzanie informacją
Technikum:

handlowe

organizacji usług gastronomicznych

mechaniczne

ekonomiczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
 dla młodzieży:
7
8

mechanik pojazdów samochodowych

kucharz małej gastronomii

sprzedawca
Stan uczniów na 30 września 2008r.
Stan uczniów na 30 września 2008r.
Strona 69
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego

ślusarz
 dla dorosłych:

murarz.

Mechanik pojazdów samochodowych.

kucharz małej gastronomii.
Szkoła Policealna

technik ekonomista
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gołdapi – pierwsza samodzielna
Szkoła Podstawowa Specjalna, która istnieje w Gołdapi od 15 stycznia 1968r.
Od 1 września 1999 roku w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Gołdapi
funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Internat.
Ośrodek jest placówką, która stwarza możliwości nauki dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie, która ma trudności w zdobywaniu wiedzy w szkole
ogólnodostępnej. Celem pracy pedagogów jest stworzenie jak najlepszych warunków
nauczania i wychowania oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie na miarę ich możliwości psychofizycznych.
Placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta
jest na zasadach pedagogiki specjalnej, ma charakter rewalidacyjny uzależniony
od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W chwili obecnej w skład Ośrodka
wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Internat.
Do szkoły
podstawowej i gimnazjum uczęszcza 1049 uczniów, w internacie
przebywa 31 wychowanków.
Bursa Szkolna w Gołdapi powstała w 1996 r. Dysponuje 30 miejscami, obecnie
zamieszkuje w placówce 24 wychowanków.
Bursa Szkolna jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczących się poza miejscem zamieszkania.
Strona 70
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Bursa spełnia podstawowe funkcje w zakresie opieki i wychowania. Podstawowym
celem pobytu młodzieży w bursie jest możliwość kontynuowania nauki szkolnej.
Oprócz wypełniania obowiązków szkolnych młodzież aktywnie i twórczo spędza
tu wolny czas. Nad całością tych zadań czuwa samorząd bursy, współdziałając
z dyrekcją i wychowawcami. Tradycją w bursie są różnorodne formy działalności,
które weszły już na stałe w Kalendarz Imprez i Uroczystości Bursy: przyjęcie
pierwszoklasistów, Andrzejki, uroczysta kolacja wigilijna, Walentynki, pożegnanie
absolwentów, konkursy plastyczno – literackie, rozgrywki sportowe.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – dnia 01.09.1968 r. na mocy orzeczenia
organizacyjnego wydanego przez Prezydium Rady Narodowej utworzona została
Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Gołdapi. Głównym zadaniem
placówki była diagnoza niepowodzeń szkolnych, kwalifikacja do nauczania
specjalnego i pomoc nauczycielom w doborze form pracy z dziećmi z trudnościami
w nauce. W 1975 r. Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa zostaje
przekształcona na Poradnię Wychowawczo – Zawodową, a w 1993 r. decyzją
Kuratora
Oświaty
w
Suwałkach
przekształcono
Poradnię
Wychowawczo
– Zawodową na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Poradnia obejmuje opieką
dzieci i młodzież od 0 – 19 roku życia na terenie całego Powiatu.
Zadania Poradni:
 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności
i uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności rozwiązywania
problemów
i konfliktów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie
pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup
ryzyka;
 Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu
i planowaniu kariery zawodowej;
9
Stan na dzień 13 marca 2009 roku
Strona 71
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 Pomoc rodzicom i
nauczycielom w
diagnozowaniu i rozwijaniu
potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
 Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, szkoły;
Poradnia realizuje zadania przez: diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację,
doradztwo, działalność profilaktyczną, działalność informacyjną. Poradnia
realizuje
zadania
w
placówce,
w
środowisku
ucznia,
w szkole we współpracy z rodzicami, nauczycielami szkół, przedszkoli,
podmiotami działającymi na rzecz rodziny dzieci i młodzieży. Obecnie
w poradni zatrudnionych jest: 3 psychologów, 2 logopedów, 3 pedagogów
(oligofrenopedagog, doradcy zawodowi), lekarz (członek zespołu orzekającego),
główny księgowy, referent, pracownik obsługi.
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat są systematycznie
remontowane. W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ostatnich latach
przeprowadzone zostały remonty i inwestycje: odnowiono sanitariaty, wybudowano
dodatkowa klatkę schodową z windą dla osób niepełnosprawnych, zrobiono nową
elewację na budynku szkoły. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
oprócz remontów bieżących dokonano kompleksowego remontu sali gimnastycznej,
połączonego z utworzeniem siłowni, wymieniono także na nowe wyposażenie
internatu szkoły. W pozostałych placówkach remonty prowadzone są sukcesywnie.
Największych
nakładów
finansowych
potrzebują
budynki
Zespołu
Szkół
Zawodowych. W najbliższych latach zaplanowano Termomodernizację budynków
ZSZ w Gołdapi oraz remont pracowni do zajęć praktycznych i sali gimnastycznej.
Oprócz wyżej wymienionych placówek na terenie Powiatu Gołdapskiego10 działają:
W Gminie Gołdap:
W Gołdapi – trzy Szkoły Podstawowe:
 Szkoła Podstawowa nr 1 – 380 uczniów,
 Szkoła Podstawowa nr 2 – 261 uczniów,
10
Stan na dzień 13 marca 2009 roku.
Strona 72
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 Szkoła Podstawowa nr 3 – 501 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Jabłońskich – 27 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – 70 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Boćwince – 43 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Galwieciach – 40 uczniów,
Gimnazjum nr 1 w Gołdapi – 753 uczniów,
Samorządowe Gimnazjum w Grabowie – 101 uczniów,
Szkoła podstawowa w Grabowie – 127 uczniów,
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi – 150 dzieci.
Gmina Banie Mazurskie posiada:
Szkołę Podstawową w Żabinie – 53 uczniów,
Szkołę Podstawową w Baniach Mazurskich – 159 uczniów,
Gimnazjum w Baniach Mazurskich – 101 uczniów,
Szkołę Podstawową w Lisach – 69 uczniów,
Gmina Dubeninki:
Szkoła Podstawowa w Dubeninkach – 162 uczniów,
Gimnazjum Samorządowe w Dubeninkach – 109 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach – 88 uczniów.
Szkolnictwo niepubliczne ponadgimnazjalne w Powiecie Gołdapskim:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku filia w Gołdapi – 111 uczniów,
Mazursko – Podlaskie Centrum Edukacji w Gołdapi – 126 uczniów.
10. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
Powiat Gołdapski zarządza drogami zaliczonymi z mocy ustawy do kategorii
dróg powiatowych o łącznej długości 280 km, w tym 28 km ulic.
Drogi zamiejscowe stanowią 252 km w poszczególnych gminach:

Gminie Banie Mazurskie – 89 km,

Gminie Dubeninki – 59 km,

Gminie Gołdap – 104 km.
Strona 73
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Większa część dróg posiada nawierzchnię bitumiczną – 57% dróg zamiejskich,
64% dróg miejskich. Nawierzchnia gruntowa lub tłuczniowa stanowi 38% dróg
zamiejskich, 13% dróg miejskich. Inne nawierzchnie (bruk, beton) to 5% dróg
zamiejskich, 23% dróg miejskich.
Do obiektów inżynieryjskich położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego należą:
1. Mosty – 29,
2. Wiadukty – 6.
W tym:
 Gmina Banie Mazurskie – 12 sztuk.
 Gmina Dubeninki – 7 sztuk.
 Gmina Gołdap – 16 sztuk (w tym 3 miejskie).
3. Przepusty – 200 sztuk.
Tabela 13. Wykaz dróg będących w zarządzie Powiatu Gołdapskiego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nr drogi
1734 N
1764 N
1766 N
1768 N
1772 N
1784 N
1786 N
1788 N
1790 N
1792 N
1794 N
1815 N
13
14
15
1819 N
1821 N
16
1879 N
1877 N
Przebieg drogi powiatowej
Granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko –
Jakunówko – Kruklanki – Sołdany (droga krajowa nr 63)
Banie Mazurskie – Rogale
Jagoczany – granica państwa
Droga wojewódzka nr 650 (Surminy) – Juchnajcie
Lisy – Zawady – Nowiny – droga nr 1877 N
Rogale – Mażucie – Gołdap
Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr
1784 N (Gołdap)
Droga wojewódzka nr 650 (Boćwinka) – Rożyńsk Wielki –
Włosty – droga wojewódzka nr 650
Droga nr 1879 N – Pogorzel (droga krajowa nr 65)
Droga krajowa nr 65 – Górne - droga wojewódzka nr 651
(Rogajny)
Droga krajowa nr 65 – (Dzięgiele) – Żelazki - droga
wojewódzka(Garbas)
Gołdap – Skocze – Rogale – Żabin – Rapa – Sąkieły Małe
– Budry – Radziszewo – droga nr 1732 N (Pozezdrze)
Miczuły - droga wojewódzka nr 650 - Grodzisko
Żabin – Ściborki – Banie Mazurskie
Boćwinka (droga wojewódzka nr 650) – Leśny Zakątek
(droga nr 1746 N) – Borki – Gryzy (droga nr 1887 N)
Droga wojewódzka nr 650 (Grabowo) – Dunajek – droga
Długość drogi
(km)
18,180
7,460
4,820
7,560
11,240
15,960
4,550
12,100
10,820
11,300
6,000
30,57
8,130
10,530
2,800
6,000
Strona 74
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
17
18
19
20
1881 N
1883 N
1885 N
21
22
23
1894 N
1896 N
24
25
26
1900 N
1902 N
27
1892 N
1898 N
1934 N
1936 N
28
29
30
31
1938 N
1951 N
1953 N
32
33
1970 N
1955 N
1974 N
nr 1798 N (Jabłonowo)
Gołdap – Suczki – Pietrasze – Kamionki
Kozaki – Zatyki – Wilkasy
Nasuty – Golubie Wężewskie – Wężewo
(Supienie) granica województwa – Dubeninki - Bludzie –
Błąkały
Droga nr 1892 N – granica województwa (Rakówek)
Błąkały – Błędziszki
Droga wojewódzka nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie –
Boczki
Skocze – Barkowo – Grygieliszki – Łobody – Bałupiany
Most na rzece Gołdapa – Boćwiński Młyn
Jakunówko – Budziska Leśne – Mieczkówka (droga nr
1772)
Błąkały (droga wojewódzka nr 651) – Stańczyki –
Maciejowięta – Żytkiejmy
Białe Jeziorki – granica województwa
Żabojady – Linowo
Żytkiejmy – Skajzgiry – droga nr 1955 N
Granica województwa (Prawy Las) – Rakówek -granica
województwa
Rożyńsk Wielki – Grabowo ( droga wojewódzka nr 650)
Droga wojewódzka nr 651 (Linowo) – Przerośl (granica
województwa)
RAZEM:
9,200
7,100
2,200
12,290
1,700
1,860
3,400
8,450
0,500
1,900
14,880
2,000
2,100
6,900
3,900
2,800
2,950
252,150
Tabela 14. Wykaz ulic będących w zarządzie Powiatu Gołdapskiego
Lp.
Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Armii Krajowej
Bagienna
Chopina
Cicha
Cmentarna
Dolna
Górna
Jaćwieska
Jesionowa
Jeziorowa
Klonowa
Kolejowa
Kombatantów
Konstytucji 3-go Maja
Kościuszki
Krótka
Krzywa
Długość (km)
Klasa
0,57
0,47
0,27
0,14
0,93
0,16
0,34
0,31
0,12
0,9
0,06
0,83
0,5
2,65
0,71
0,06
0,18
G
L
L
D
Z
D
L
L
D
Z
D
G
Z
Z
Z
L
D
Strona 75
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Leśna
Lipowa
11-go Listopada
Łączna
Łokietka
1-go Maja
Malarska
Mała
Matejki
Mazurska
Mereckiego
Mickiewicza
Nadbrzeżna
Okrzei
Osiedle I
Pagórkowa
Partyzantów
Plac Zwycięstwa
Plater
Podgórna
Popiełuszki
Przytorowa
Reymonta
Słoneczna
Sosnowa
Sportowa
Szkolna
Sikorskiego
Świerkowa
Tatyzy
Ustronie
Warsztatowa
Wąska
Wczasowa
Wiosenna
Wileńska
Wolności
Wysoka
Zatorowa
Zielona
Żeromskiego
Źródlana
RAZEM:
0,29
0,59
0,24
0,43
0,12
1,37
0,19
0,19
0,13
0,12
0,16
0,19
0,36
0,43
1,04
0,27
1,01
0,49
0,13
0,14
0,11
0,55
0,18
0,18
0,37
0,42
0,22
0,43
0,8
0,12
0,82
0,14
0,18
0,11
0,32
0,43
0,36
0,27
0,83
0,17
3,73
0,3
L
G
L
L
D
Z
D
D
L
G
D
L
L
L
D
D
Z
Z
G
L
L
G
D
D
Z
D
D
L
L
L
L
L
D
Z
D
Z
Z
L
Z
D
Z
L
28,13
ŁĄCZNIE: 252,150 + 28,130 = 280,280 jak źle? co boli
Strona 76
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Stan nawierzchni jezdni:
a) Nawierzchnie bitumiczne.
W wielu miejscach występują lokalne zapadnięcia nawierzchni na głębokości
kilkunastu centymetrów. W wyniku procesu starzenia powstają liczne pęknięcia. Na
skutek pęknięć występuje ciągłe wykruszanie materiału i systematycznie powstają
dziury. Mimo ciągłych napraw to zjawisko nasila się.
b) Nawierzchnie gruntowe.
Nawierzchnie te wymagają częstego, systematycznego wyrównywania (co najmniej
2 razy w roku). Wymagane jest również uzupełnianie nawierzchni i wykonanie
rowów odwodniających.
III. ANALIZA SWOT
Podejmując działania na rzecz rozwoju Powiatu należy wziąć pod uwagę
wewnętrzne
czynniki,
również
takie,
które
ograniczają
jego
rozwój
oraz zidentyfikować zagrożenia. Wyartykułowane powinny zostać punkty stanowiące
jego mocny rozwój – mocne strony oraz potencjał rozwojowy.
W celu uporządkowania tych informacji w obszarach strategicznego planowania
sporządzona została Analiza SWOT.
W opracowaniu Analizy SWOT udział wzięła społeczność Powiatu
Gołdapskiego poprzez:
 spotkanie konsultacyjne Stowarzyszenia Lider w EGO w Gołdapi we wrześniu
2008 roku,
 udział w ankiecie dotyczącej potrzeb i możliwości rozwoju Powiatu
Gołdapskiego,
 dwukrotne otwarte konsultacje Projektu Strategii.
Mocne strony
 jeden z najmniej zanieczyszczonych regionów w Polsce,
 unikatowe walory krajobrazowo – przyrodnicze,
Strona 77
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 rozległe tereny leśne z Puszczą Romincką jako głównym kompleksem,
 różnorodność świata fauny i flory,
 bogactwa naturalne – borowiny, torf, glina, podziemne wody mineralne,
 status uzdrowiska,
 region chętnie odwiedzany przez turystów,
 warunki do rozwoju turystyki masowej oraz kwalifikowanej (Mazury
Garbate, Puszcza Romincka, Puszcza Borecka, Piękna Góra),
 imprezy sportowe zimą (narciarstwo) – Bieg Jaćwingów, wyciąg narciarski,
 imprezy kulturalne o zasięgu ogólnopolskim,
 bogata historia regionu i miasta Gołdap,
 korzystna struktura demograficzna,
 duży potencjał siły roboczej,
 duży udział trwałych użytków zielonych,
 przynależność do Euroregionu Niemen,
 przejście graniczne w Gołdapi,
 podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi,
 baza dla przemysłu drzewnego,
 dobrze rozwinięta sieć szkół na terenach wiejskich,
 dobrze rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych
Słabe strony
 niski standard dróg,
 niski poziom rozwoju gospodarczego,
 bezrobocie,
 niski poziom dochodów ludności,
 brak wyższej uczelni lub jej filii,
 peryferyjne położenie,
 słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna,
 nieliczne i niespójne połączenia komunikacji publicznej,
Strona 78
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 likwidacja przewozów kolejowych pasażerskich w Powiecie,
 brak dużych zakładów produkujących w oparciu o miejscowe surowce,
 niewielka liczba zakładów przetwórstwa rolnego,
 brak sądu, prokuratury,
 trudna sytuacja finansowa szpitala,
 niedostateczne wyposażenie w sprzęt medyczny lokalnej służby zdrowia,
 niedostateczne wyposażenie szkół w urządzenia sportowe.
Szanse rozwoju
 możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych (m. in. na kapitałowe
wsparcie planowanych inwestycji),
 zainteresowanie potencjalnych inwestorów,
 wykorzystanie miejscowych bogactw naturalnych,
 rozwój infrastruktury turystycznej,
 rozwój turystyki pieszej, rowerowej i wodnej,
 wzrost popytu na turystykę aktywną, leczniczą i biznesową,
 rozwój rolnictwa ekologicznego,
 rozwój agroturystyki na terenach wiejskich,
 rozwój policealnych form kształcenia,
 rozwój współpracy transgranicznej i międzyregionalnej,
 granica Unii Europejskiej,
 intensywna promocja Powiatu we wszystkich sferach działalności.
Zagrożenia rozwoju
 brak środków własnych na realizację inwestycji,
 wąskie i kręte drogi dojazdowe oraz zły stan nawierzchni dróg,
 problemy komunikacji samochodowej w okresie zimy,
Strona 79
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 niewielkie perspektywy zatrudnienia dla absolwentów szkół średnich
i zawodowych,
 liczne patologie życia społecznego,
 migracja ludności,
 brak funduszy na renowację zabytków,
 duża konkurencja ze strony regionów wysoko uprzemysłowionych
w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych,
 duża konkurencja na rynku turystycznym,
 niewielka opłacalności produkcji rolnej.
Jak wynika ze spotkania konsultacyjnego oraz zebranych ankiet i opinii
- szczególnie zainteresowani przyszłością naszego Powiatu są ludzie młodzi
(21 – 30 lat), najliczniej uczestniczący w konsultacjach. Wypowiedzieli się głównie
mieszkańcy Gminy Gołdap z wykształceniem średnim i wyższym.
Z opracowania zebranych materiałów wynika:
 główny problem rozwoju Powiatu Gołdapskiego to: zły stan dróg, niskie
dochody mieszkańców, brak możliwości znalezienia zatrudnienia.
 największymi
atutami
Powiatu
są:
nieskażone
środowisko,
położenie
przygraniczne, duże zasoby wód, rosnąca liczba osób kontynuujących naukę.
 zwiększenie szans rozwoju Powiatu może nastąpić poprzez: poprawę stanu dróg,
rozbudowę szlaków turystycznych, usprawnienie komunikacji publicznej,
zwiększenie liczby imprez sportowych i kulturalnych, ściślejszą współpraca
z sąsiednimi powiatami, aktywną promocję Powiatu zarówno turystyczną
jak i biznesową, efektywną politykę zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia
oraz usprawnienie transportu zbiorowego.
Istnieje kilka, w zasadzie powiązanych ze sobą przyczyn, które powodują
trudności w rozwoju społeczno – gospodarczym Powiatu.
Strona 80
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Jednym z problemów jest bezrobocie. Aby złagodzić jego skutki konieczne
są intensywne działania doradcze i szkoleniowe, skierowane do osób bezrobotnych,
odchodzących z rolnictwa czy zagrożonych zwolnieniem z pracy. Przeszkolenie
w/w osób powinno zaspokoić potrzeby zgodnie z trendami na rynku pracy. Utrata
pracy lub niskie kwalifikacje mają bezpośredni związek z niskimi dochodami
mieszkańców
oraz
wpływają
na
rozwój
gospodarczy
Powiatu.
Innym
problematycznym zagadnieniem jest zły stan dróg oraz peryferyjne położenie
Powiatu Gołdapskiego.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że Powiat posiada ogromne zasoby
i potencjał, który może być wykorzystany podczas działań na rzecz rozwoju.
Czyste powietrze – strefa uzdrowiskowa, unikalne krajobrazy oraz bogata historia
regionu to najmocniejsze strony Powiatu. Odpowiednia promocja oraz inwestycje
w turystykę i agroturystykę mogą stanowić ważną gałąź gospodarki Powiatu.
Szansą w realizacji zadań na rzecz rozwoju jest możliwość pozyskania środków
zewnętrznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
IV. WIZJA ROZWOJU
Jednym
z
najważniejszych
kroków
w
procesie
budowy
Strategii
jest sformułowanie misji Powiatu.
Misja:
Powiat Gołdapski jest otwarty na potrzeby społeczności,
przyjazny dla przedsiębiorców i inwertorów,
chroni środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe.
Strona 81
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Sformułowana misja to deklaracja, która wyraża wspólny cel, określa wspólne
wartości, odzwierciedla dążenia, ambicje i zamierzenia lokalnej społeczności.
Wizja rozwoju Powiatu Gołdapskiego to opis jego pożądanego stanu
w przyszłości. Jest to więc obraz tego, co chcielibyśmy aby zostało stworzone
lub zdarzyło się. Realizacja wizji wymaga zazwyczaj wieloletnich działań.
Dla Powiatu Gołdapskiego wypracowana została następująca wizja:

teren atrakcyjny pod względem dostępności komunikacyjnej oraz jakości
i poziomu usług,

interesujący pod względem gospodarczym i rozwoju przedsiębiorczości,

zapewniający wystarczającą ilość miejsc pracy we wszystkich sektorach,

szeroko rozpoznawalne dziedzictwo kulturowe oraz znane uzdrowisko,

otwarty na współpracę oraz wymianę doświadczeń z samorządem terytorialnym,
przedsiębiorcami, światem nauki i organizacjami pozarządowymi.
W Powiecie Gołdapskim wyróżniamy następujące główne sfery działalności
społeczno – gospodarczej, w których władze samorządowe pragną osiągnąć poprawę.
Są to:
Sfera społeczna:
Sytuacja społeczna w Powiecie jest odbiciem procesów historycznych,
powiązań gospodarczych, możliwości komunikacyjnych, wielkości inwestycji itp.
W Powiecie Gołdapskim można zauważyć:
 spadek liczby miejsc pracy dla pracowników bez kwalifikacji,
 konkurencję na rynku pracy,
 trudności w funkcjonowaniu służby zdrowia,
 grupę mieszkańców dotkniętych patologiami społecznymi.
Stan ten wynika głównie z następujących przyczyn:
Strona 82
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymogów i potrzeb rynku
pracy,
 przyjęcie określonego stylu życia - niektóre osoby uznały status
bezrobotnego jako receptę na życie,
 utrudnionego dojazdu do pracy,
 często zbyt małej różnicy pomiędzy wysokością zasiłku a zapłatą za pracę,
 braku wizji perspektyw rozwoju gospodarczego.
W
planach
strategicznych
dotyczących
poprawy
funkcjonowania
sfery społecznej władze w programach powiatowych uwzględnią szerzej następujące
zagadnienia:
 wspierania transferu technologii,
 tworzenia alternatywnych nierolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich,
 działalności informacyjnej i doradczej,
 organizacji szkoleń,
 organizacji poradnictwa zawodowego,
 rozwoju turystyki i agroturystyki oraz rozbudowy usług związanych
z ich obsługą,
 rozwoju infrastruktury związanej z obsługą ruchu przygranicznego,
 działań na rzecz podniesienia jakości usług oferowanych przez Urząd Pracy,
 poprawy funkcjonowania służby zdrowia,
 zmniejszenia przestępczości,
 utworzenie dobrze wyposażonych i zintegrowanych służb działających
na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
 zapobieganie patologiom społecznym (narkomania, alkoholizm) poprzez
działania edukacyjne jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa
publicznego,
 usprawnienie systemu alarmowego,
 monitoring szczególnie niebezpiecznych miejsc,
Strona 83
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 dostosowania kierunków kształcenia w szkolnictwie ponadgimnazjalnym
do potrzeb lokalnej gospodarki,
 zapewnienia
mieszkańcom
możliwości
kształcenia
w
szkołach
ponadlicealnych,
Sfera gospodarcza
Władze samorządowe zamierzają dążyć do takiej działalności inwestycyjnej,
która będzie podporządkowana potrzebom społecznym i gospodarczym w skali mikro
i makro. W tym celu będą:
 koordynować inwestycje Powiatu z planami innych inwestorów,
 stwarzać warunki zachęcające do podejmowania inwestycji przez podmioty
spoza Powiatu,
 skracać okresy załatwiania niezbędnych formalności,
 opracowywać plany potrzeb inwestycyjnych,
 opracowywać projekty poprawy infrastruktury technicznej,
 podejmować starania w kierunku pełnego wykorzystanie położenia
nadgranicznego,
 podejmować starania na rzecz przywrócenia kolejowych przewozów
pasażerskich,
 opracować projekty modernizacji dróg
 podejmować starania na rzecz rozwoju uzdrowiska Gołdap
 opracować plany rozbudowy infrastruktury rekreacyjno – sportowej.
Sfera marketingowa
Koncepcja sprawowania władzy, oparta wyłącznie na załatwianiu spraw
związanych z ustawowo przypisanymi kompetencjami, zmieniła się w kierunku
aktywnego zarządzania Powiatem. Władze samorządowe pragną obecnie podjąć
intensywne działania marketingowe związane z reklamą i promocją Powiatu
oraz wspieraniem rozwoju lokalnych firm.
Strona 84
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Należą do nich:
 koordynacja działań marketingowych w Powiecie Gołdapskim,
 intensywne poszukiwanie ofert pracy poza Powiatem,
 poszukiwanie praktyk zagranicznych dla młodzieży,
 rozwój małej przedsiębiorczości na bazie miejscowych bogactw naturalnych,
 reklama produktów, które na rynku będą kojarzone z Powiatem,
 adaptacja najlepszych rozwiązań, które przyczyniły się do wzrostu
konkurencyjności innych Powiatów,
 tworzenie pozytywnego klimatu w ważnych sprawach, poprzez:
-
osiąganie porozumień na zasadach konsensusu,
-
skuteczne realizowanie zaplanowanych działań,
-
zmniejszanie barier biurokratycznych,
 propagowanie idei, programów i projektów sprzyjających rozwojowi,
 uaktywnienie potencjalnych sił ukrytych w lokalnych społecznościach.
Promocja Powiatu odbywać się będzie poprzez:
-
pielęgnowanie i upublicznianie indywidualnego wizerunku Powiatu,
-
rozpowszechnianie ofert oraz informacji o firmach w różnych bazach
danych, wykazach, katalogach,
-
udział przedstawicieli Powiatu w konferencjach tematycznych krajowych
i
zagranicznych,
które
zwiększają
szansę
uzyskania
środków
na działalność prorozwojową,
-
organizację
i
promocję
wydarzeń
kulturalnych,
turystycznych,
gospodarczych, sportowych,
-
poszukiwanie kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą,
-
budowanie tożsamości lokalnej na bazie kultury i tradycji,
-
zbudowanie silnej, łatwo rozpoznawalnej marki lokalnych produktów
utożsamianych z Powiatem,
-
wykreowanie wizerunku Powiatu w Polsce i za granicą jako regionu
atrakcyjnego turystycznie,
Strona 85
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
-
zainteresowanie mediów sprawami Powiatu,
-
poprawę funkcjonowania Starostwa Powiatowego,
-
dobry przepływ informacji między organami Powiatu a innymi
instytucjami i firmami z terenu,
-
poszukiwanie informacji o nowych energooszczędnych technologiach
i alternatywnych źródłach energii,
-
nawiązanie stosunków partnerskich z organizacjami pozarządowymi,
-
wspieranie wymiany przygranicznej i handlu ze Wschodem,
Władze samorządowe wprowadzają w zakres swoich obowiązków działania
marketingowe. Opierając się na wiedzy teoretycznej, starają wprowadzać elementy
nowoczesnego marketingu dla celów promocji Powiatu i Gmin, pozyskiwania
inwestorów, turystów, itp.
Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż spodziewane efekty tych prac mogą
być widoczne dopiero po kilku latach.
Sfera ekologiczna
Jednym z zadań władz samorządowych jest zachowanie różnorodności
środowiska naturalnego. W proces jego ochrony należy zaangażować wszystkie
siły społeczne celem wypracowania wspólnych metod ochrony unikatowych walorów
przyrodniczych Polski północno – wschodniej. Teren Powiatu Gołdapskiego,
pozbawiony
przemysłu
zanieczyszczającego
środowisko
naturalne,
znajduje
się w obszarze określanym jako Zielone Płuca Polski. Fakt ten stanowi podstawę
do rozwoju turystyki i działalności uzdrowiskowej w szerokim tego słowa znaczeniu.
Uwaga władz samorządowych w kontekście działań ekologicznych skupi się na:
 zapobieganiu degradacji środowiska,
 poprawie stanu sanitarnego miasta i wsi,
 poprawie stanu zdrowia mieszkańców,
 wspieraniu rozwoju przemysłów przyjaznych środowisku,
 propagowaniu energooszczędnych technologii w przemyśle.
Strona 86
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 edukacji ekologicznej.
Mechanizmy rynkowe nie rozwiązują problemów ekologicznych, a raczej
je pogłębiają. Zagospodarowanie odpadów, instalacje filtrów i budowa zakładowych
oczyszczalni to dodatkowe koszty, które firmy pragną zminimalizować. Dlatego
na etapie planowania odrzucone zostaną inwestycje pogarszające stan przyrody
oraz zagrażające zdrowiu mieszkańców. W tego typu działaniach władze
samorządowe zamierzają działać rozważnie i opierać się będą na obowiązujących
normach dotyczących ochrony środowiska.
Sfera rolnictwa
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz możliwość korzystania
z pokaźnych środków przedakcesyjnych skierowanych na restrukturyzację obszarów
wiejskich, w istotny sposób zmieniło sytuację wsi. Pozwoli to w perspektywie
lat dostosować gospodarkę polską do poziomu krajów wysoko rozwiniętych.
W Powiecie Gołdapskim niekorzystna sytuacja w rolnictwie spowodowana
jest w dużej mierze brakiem jasnej koncepcji zagospodarowania terenów po byłych
PGR – ach oraz niedostatecznym poziomem inwestycji w przetwórstwie rolno
– spożywczym.
Złożony charakter problemów rolnictwa na terenie Powiatu Gołdapskiego,
wymaga dokładnego rozpoznania i oddzielnego opracowania. Będzie się ono składać
się z następujących części:
Analiza sytuacji ekonomicznej wsi
Gospodarstwa Powiatu można podzielić na: uzyskujące nadwyżki finansowe
i inwestujące w rozwój i modernizację, utrzymujące produkcję na stałym poziomie
oraz te, których produkcja sukcesywnie z roku na rok się zmniejsza, pozwoli
na ustalenie adekwatnych do potrzeb programów wsparcia i rozwoju. Będą
one skonstruowane pod kątem zapobiegania dalszej degradacji rolnictwa, ukazywania
możliwości pozyskiwania i spłaty kredytów, wyzwalania przedsiębiorczości
Strona 87
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
w oparciu o zagospodarowanie lokalnych bogactw naturalnych i wolnych zasobów
pracy, a w skrajnych przypadkach, przeciwdziałania ubóstwu społeczeństwa.
W
mają
strukturze
gospodarstwa
agrarnej
w
Powiecie
małoobszarowe,
które
Gołdapskim
osiągają
za
znaczny
małe
udział
przychody,
aby mogły utrzymywać swoje rodziny, a tym bardziej inwestować w rozwój.
Mogą one również zatracić swoją opłacalność w gospodarce europejskiej.
Alternatywą jest możliwość przeznaczenia płodów rolnych poza sferę gospodarki
żywnościowej. Największe możliwości w tym względzie stwarza sektor paliwowo
– energetyczny, w tym wytwarzanie energii z biomasy (słoma, drewno
z tzw. upraw energetycznych np.: wierzby, rośliny o dużej zawartości
skrobi czy cukru, rośliny o nasionach oleistych np. rzepak), co poza istotną
rolą w ochronie środowiska, daje wiele obiecujących szans dla rozwoju wsi.
Korzyści wynikające z upowszechnienia produkcji biomasy:
 zagospodarowanie nadwyżek produkcji rolnej,
 aktywizacja ludności wiejskiej,
 nowe miejsca pracy,
 wykorzystanie
nieużytków
oraz
dużych
obszarów
odłogowanych
gleb popegerowskich,
 poprawa warunków środowiska oraz zdrowotności mieszkańców,
 powstrzymanie dalszej degradacji obszarów wiejskich i rozwój gospodarczy
wsi.
Znaczną poprawę warunków bytowania ludności wiejskiej może również
przynieść realizacja programów dotyczących produkcji żywności ekologicznej.
Zatem rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne powinno stać się motorem rozwoju
obszarów wiejskich Powiatu.
Rynek produktów ekologicznych, a więc rynek tzw. zdrowej żywności
należy obecnie do najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w krajach Unii
Europejskiej.
W Powiecie Gołdapskim są wyjątkowo korzystne warunki do rozwoju tego
sektora produkcji rolniczej dającego produkty żywnościowe najwyższej jakości.
Strona 88
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Gleba i powietrze są tu wolne od zanieczyszczeń, gospodarstwa są niewielkie,
często wielokierunkowe tj. prowadzące zarówno produkcję roślinną jak zwierzęcą
oraz kultywujące często dobre, stare, sprawdzone przez dziesiątki lat naturalne
metody produkcji. Tylko w takim środowisku, nie zatrutym chemią rolną mogą
powstać
produkty
najwyższej
jakości,
na
które
tak
szybko
rozwija
się zapotrzebowanie w krajach Unii Europejskiej.
Niewielkie, wielokierunkowe gospodarstwo można przy niewielkim
nakładzie pracy i środków finansowych przekształcić w gospodarstwo ekologiczne
i
uzyskać
dotacje.
Aby
rolnik
mógł
sprzedawać
swoje
produkty
w specjalistycznych sklepach z żywnością ekologiczną, otrzymywać stosowne
dotacje lub tez eksportować swoje produkty jako ekologiczne, musi posiadać
certyfikat gospodarstwa ekologicznego.
Korzyści wynikające z powstawania i rozwoju gospodarstw ekologicznych:
 aktywizacja ludności wiejskiej,
 tworzenie nowych miejsc pracy,
 poprawa materialnych warunków życia ludności wiejskiej.
Kolejną z szans rozwoju Powiatu jest upowszechnienie agroturystyki
na terenach wiejskich. Znaczna ilość gospodarstw rolnych w Powiecie gospodaruje
na słabych glebach oraz w znacznym oddaleniu od miasta, wsi i osiedli, posiadając
przy
tym
niewystarczającą
wielkość
do
wygospodarowania
dochodu
na swoje potrzeby bytowe i rozwój. Dodatnią ich stroną jest to, że mają do dyspozycji
czyste
środowisko.
Walory
środowiskowe
tych
gospodarstw
powinny
być wykorzystane do poszukiwania takich alternatywnych źródeł dochodu
jak świadczenie usług agroturystycznych, czyli proponowanie wypoczynku
w funkcjonującym gospodarstwie rolnym i korzystanie z atrakcji związanych
z rolnictwem.
Turystykę wiejską i agroturystykę można traktować jako jeden z głównych
elementów aktywizacji środowiska wiejskiego oraz jako jeden z ważniejszych
czynników jego rozwoju.
Korzyści wynikające z tworzenia gospodarstw agroturystycznych:
Strona 89
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
 rozwój terenów wiejskich,
 poprawa materialnych warunków życia ludności wiejskiej,
 ochrona terenów wiejskich przed emigracją ludności do miast,
 tworzenie nowych miejsc pracy na wsi.
Możliwe jest łączenie ekologicznego gospodarowania z agroturystyką. Zdrowa
żywność wytwarzana w gospodarstwie ekologicznym będzie szczególnie atrakcyjna
dla przebywających w nim gości.
Analiza warunków przyrodniczych
Krótki okres wegetacyjny, obfite opady śniegu, słabe i kamieniste gleby,
duże wahania temperatur powodują, iż gospodarstwa rolne z terenu Powiatu
Gołdapskiego, dla uzyskania efektów ekonomicznych podobnych do gospodarstw
znajdujących się w korzystniejszych warunkach klimatycznych, muszą ponosić
większe nakłady finansowe. Wnikliwa analiza wszystkich czynników przyrodniczych
powinna stać się podstawą do opracowania programów:
 wprowadzania nowych gatunków i odmian roślin przystosowanych
do miejscowego klimatu,
 kompleksowego zalesiania,
 inwestycji w dziedzinie hodowli i upraw.
Analiza infrastruktury technicznej
Rzetelnie opracowany harmonogram robót z zakresu infrastruktury technicznej
na wsiach pozwoli władzom na dokonanie odpowiednich wyliczeń, ocenę nakładów
i korzyści w wymiarze gospodarczym, społecznym i ekologicznym oraz będzie
podstawą do ubiegania się o stosowne fundusze z budżetu państwa i środki
z programów na ochronę środowiska.
Analiza przyczyn i skutków bezrobocia na wsi
Strona 90
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Poprawę warunków bytowania ludności wiejskiej mogą przynieść programy
formułowane na podstawie analizy przyczyn i skutków bezrobocia na wsi.
Powinny one dotyczyć:
 edukacji ekonomicznej młodzieży,
 podnoszenia kwalifikacji rolników,
 kanalizacji wsi,
 zalesienia gruntów o niskiej wydajności,
 zagospodarowania majątku po byłych PGR,
 tworzenie grup producentów rolnych,
 produkcji żywności ekologicznej,
 rozwijania małego przetwórstwa rolniczego na potrzeby lokalnego rynku,
 agroturystyki,
 opieki społecznej.
Sfera oświaty i kultury
Elementem pozytywnie wpływającym na wzrost gospodarczy jest kultura.
Kształtuje ona tożsamość regionalną mieszkańców danego obszaru i wywiera
znaczący wpływ na zachowania społeczne. Kultura jest także ważnym elementem
promocji i, w pewnym sensie, produktem, który Powiat może zaoferować turystom.
To także miejsca pracy dla twórców i artystów, przyczyniających się swoją
działalnością do wykreowania pozytywnego wizerunku regionu w kraju i zagranicą.
Ludzie chętnie utożsamiają się z miejscem, gdzie się urodzili i gdzie żyli
ich przodkowie, we wspomnieniach wracają do znanych wydarzeń, miejsc
i obyczajów. Gotowi są poświęcić swoją pracę, czas i środki finansowe,
aby podtrzymywać i rozwijać dziedzictwo kulturowe, w którym wyrośli. Muzea
podkreślają lokalną historię, biblioteki i domy kultury przekazują tradycje,
są miejscem promocji kultury i spotkań lokalnych twórców. Organizowane
tu wystawy stają się często pierwszymi publicznymi pokazami dorobku młodych
artystów. Z kulturą bezpośrednio związane jest budownictwo sakralne. Cennym
Strona 91
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
świadectwem dziedzictwa kulturowego są cmentarze różnych nacji i wyznań,
grobowce rodzinne, pomniki, groby poległych żołnierzy. Wszystkie te instytucje
winny być objęte opieką, ponieważ są istotnymi elementami kształtującymi
przestrzeń historyczno – kulturową. Różnorodność etnograficzna jest bogactwem,
które władze samorządowe pragną wykorzystać dla rozwoju obecnych i przyszłych
pokoleń poprzez:
 współdziałanie z jednostkami samorządu gminnego i samorządami
województwa w zakresie ochrony dorobku minionych pokoleń,
 stwarzanie warunków do działalności twórczej i społeczno – kulturalnej
w oparciu o tradycje, aspiracje i oczekiwania społeczne,
 ochronę dziedzictwa kulturowego,
 ewidencję wszystkich kategorii zabytków oraz współpraca z administracją
rządową, samorządową właścicielami i użytkownikami, celem stworzenia
warunków do rozwoju, konserwacji i zagospodarowania dóbr kultury
z pożytkiem dla społeczności lokalnych,
 działanie na rzecz większego zróżnicowania oferty kulturalnej,
 wspieranie instytucji kultury z terenu Powiatu,
 współuczestniczenie w organizacji lokalnych i regionalnych imprez
kulturalnych,
 zwiększenie opieki nad działalnością twórczą artystów ludowych z terenu
Powiatu.
V. CELE I ZADANIA DO REALIZACJI
W trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego zostały
uwzględnione dokumenty ogólnokrajowe i regionalne, wyrażone w Strategii
Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 oraz Strategii Rozwoju Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2007 – 2013. Dokumenty te identyfikują główne
Strona 92
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
problemy i wyznaczają priorytety rozwojowe regionu i kraju w ramach procesu
integracji z Unią Europejską.
W Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego uwzględnione zostały kierunki rozwoju
wyznaczone przez politykę regionalną.
Cel główny:
Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna
Powiatu Gołdapskiego
z Regionem Warmii i Mazur oraz regionami Europy.
Cele strategiczne:

Zwiększenie konkurencyjności inwestycyjnej Powiatu Gołdapskiego,

Wzrost aktywności społecznej,

Wzmocnienie
i
pogłębienie
partnerstwa
publicznego,
społecznego
i gospodarczego,

Ochrona środowiska naturalnego i przestrzeni kulturowej,

Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
Z analizy celów rozwoju Powiatu, jej mocnych i słabych stron a także szans
i zagrożeń wyłania się lista zadań do realizacji w bezpośredniej przyszłości. Każde
z zadań planowany do realizacji powinno służyć społeczności lokalnej. Planowane
projekty mogą być krótkie w realizacji lub długoterminowe.
Obszary działań przewidzianych do realizacji:
1. Rozwój w strukturze gospodarczej obszaru
● Wsparcie oraz współpraca z przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami,
● Pomoc oraz współpraca w tworzeniu i funkcjonowaniu inicjatyw gospodarczych
służących rozwojowi (np.: inicjatywy Klastrowe),
Strona 93
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
● Wsparcie oraz współpraca z producentami rolnymi,
● Pomoc i współpraca przy organizacji szkoleń dla przedsiębiorców, rolników
i grup producenckich,
●
Rozwój
turystyki
(baza
noclegowa,
gospodarstwa
agroturystyczne,
zagospodarowanie obiektów istotnych kulturowo i turystycznie),
● Prowadzenie skutecznej polityki w walce z bezrobociem,
2. Rozwój kultury, turystyki i sportu
● Promocja powiatu, jego walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych,
● Wsparcie oraz organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych
na terenie Powiatu,
● Rozwój kultury fizycznej,
3. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury
● Poprawa infrastruktury komunikacyjnej,
● Poprawa stanu infrastruktury społecznej (obiekty oświatowe, obiekty użyteczności
publicznej, obiekty ochrony zdrowia),
4. Poprawa stanu środowiska naturalnego
● Termomodernizacja obiektów: oświatowych, ochrony zdrowia i użyteczności
publicznej,
● Przebudowa sieci i kotłowni (zasilanie biomasą lub innym paliwem ekologicznym).
● Wsparcie nowych technologii oraz rozwiązań mających na celu poprawę stanu
środowiska,
Na latach 2007 – 2013 przewidziane są środki na dofinansowanie różnego
rodzaju przedsięwzięć. Stwarza to duże możliwości realizacji projektów w ramach
zaplanowanych działań.
Zadania priorytetowe dla rozwoju Powiatu Gołdapskiego:
Poprawa infrastruktury społecznej:
Strona 94
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
● Termomodernizacja budynków szpitalnych,
● Termomodernizacja budynków oświatowych,
● Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
● Remont budynków szpitalnych,
● Remont budynków oświatowych,
● Przebudowa istniejących budynków szpitalnych.
Rozwój kultury, turystyki i sportu:
● Szkolenia aktywizujące,
● Organizacja i budowa szlaków turystycznych,
● Wydawnictwo publikacji o tematyce turystycznej,
● Prowadzenie kontaktów międzynarodowych,
● Rozwój kultury fizycznej:
▪ organizacja warunków do uprawiania sportu,
▪ popularyzacja sportu,
● Rozwój kultury
▪ prowadzenie działań na rzecz ochrony zabytków,
▪ organizacja i współorganizacja oraz wspieranie kultury,
● Informacje na temat środków zewnętrznych,
● Pomoc przy pozyskiwaniu środków unijnych,
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej:
● Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap – Skocze – Rogale – Żabin – Rapa
– Sąkieły Małe – Budry – Radziszewo – droga nr 1732N (Pozezdrze)”,
● Przebudowa drogi powiatowej nr 1879N w miejscowości Grabowo,
● Przebudowa drogi powiatowej nr 1768N Mieczkówka – Kierzki,
● Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 N Błąkały – Stańczyki – Maciejowięta,
● Przebudowa drogi powiatowej nr 1892N Dubeninki – Cisówek.
Strona 95
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Przebudowy wymagają również inne drogi na terenie Powiatu Gołdapskiego.
Będą one przebudowywane w zależności o możliwości finansowych Powiatu
oraz kierunku działań , który wyznacza Rada Powiatu w Gołdapi poprzez uchwalenie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest to dokument korelujący z budżetem
Powiatu. Został on uchwalony 28 października 2004r. Zmian w WPI – wprowadzenia
lub usunięcia danego zadania dokonuje Rada Powiatu podjęciem uchwały
na wniosek. Wniosek musi być właściwie opracowany i zwierać 3 opinie
– merytoryczną, prawną i finansową. Podczas prac nad Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym brana jest pod uwagę aktualna sytuacja finansowa Powiatu
Gołdapskiego.
Obecnie WPI11 zawiera 8 zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji
do roku 2013. Są to:
 Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gołdapi,
 Przebudowa drogi powiatowej 1879N– droga woj. Nr 650 (Grabowo) – Dunajek –
droga powiatowa Nr 1798N (Jabłonowo) w m. Grabowo,
– Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap – Skocze Skocze – Rogale
– Żabin– Rapa – Sąkieły Małe – Budry – Radziszewo droga nr 1732N
(Pozezdrze),
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1772N Mieczkówka – Kierzki,
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Błąkały – Stańczyki – Maciejowięta,
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1892N Dubeninki – Cisówek,
 Termomodernizacja budynków powiatowych,
 Termomodernizacja budynków szpitalnych.
Poniżej
przedstawione
zostały
przykładowe
projekty
przewidywane
do realizacji w poszczególnych płaszczyznach. Nie są to wszystkie konieczne
11
Stan na dzień 31.12.2008r.
Strona 96
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
do zrealizowania projekty i zadania, dlatego powinny one być sukcesywnie zgłaszane
i realizowane w zgodzie z założeniami Strategii.
Tabela 15. Rozwój gospodarczy i współpraca międzynarodowa
Przewidywany okres realizacji
w poszczególnych latach
Lp.
Nazwa zadania
Lokalizacja
2010 2014 2009
2013
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Uczestniczenie w regionalnych,
krajowych i międzynarodowych
targach
Prowadzenie poradnictwa
zawodowego i zajęć
aktywizacyjnych dla
osób bezrobotnych
Współpraca i wsparcie
otoczenia biznesu
Współpraca i wsparcie
organizacji pozarządowych
Wsparcie inicjatyw
sprzyjających rozwojowi
gospodarczemu powiatu
Monitoring sektora MŚP pod
względem gospodarczym
Aktywizacja mieszkańców
Powiatu Gołdapskiego na rzecz
poprawy sytuacji gospodarczej
obszaru
Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości i aktywności
gospodarczej mieszkańców
Wzrost kwalifikacji
mieszkańców w zakresie
pozyskiwania nowych źródeł
dochodu
Polska i zagranica
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Tabela 16. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska
Przewidywany okres realizacji
w poszczególnych latach
Lp.
Nazwa zadania
Lokalizacja
2010 2014 2009
2013
2018
1.
Budowa i modernizacja dróg
powiatowych w tym:
„Przebudowa drogi powiatowej
1.1. nr 1815N
Gołdap – Skocze – Rogale –
Powiat Gołdapski
x
x
x
x
x
Powiat Gołdapski
Strona 97
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
Żabin – Rapa – Sąkieły Małe –
Budry – Radziszewo – droga
nr 1732N (Pozezdrze)”
Przebudowa drogi powiatowej
1879N – droga woj. Nr 650
(Grabowo) – Dunajek – droga
powiatowa Nr 1798N
(Jabłonowo) na odcinku o dł.
0,93388 km w m. Grabowo
Przebudowa drogi powiatowej
nr 1772N Mieczkówka- Kierzki
Przebudowa drogi powiatowej
nr 1936N Błąkały – Stańczyki –
Maciejowięta
Przebudowa drogi powiatowej
nr 1892N Dubeninki – Cisówek
Budowa ciągów pieszo –
rowerowych
Informatyzacja Starostwa
Powiatowego w Gołdapi
Powiat Gołdapski
x
Powiat Gołdapski
x
Powiat Gołdapski
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Starostwo Powiatowe
w Gołdapi
LP Nazwa zadania Termin
Tabela 17. Infrastruktura społeczna, edukacja, ochrona zdrowia
i bezpieczeństwo mieszkańców,
Przewidywany okres realizacji
w poszczególnych latach
Lp.
Nazwa zadania
Lokalizacja
2010 2014 2009
2013
2018
Budowa strażnicy
1.
2.
Zakup podnośnika na samochód
SHD-25
3.
Zakup samochodu gaśniczego
ciężarowego
Termomodernizacja
budynków szpitalnych
4.
5.
Modernizacja Poradni
Ginekologiczno - Położniczej
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Gołdapi
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Gołdapi
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Gołdapi
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Gołdapi oraz
Samodzielny
Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno –
Opiekuńczy
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Gołdapi
x
x
x
x
x
x
x
Strona 98
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
6.
7.
8.
9.
Modernizacja bloku
operacyjnego
Remont pomieszczeń oraz
zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego
Budowa wyjścia ewakuacyjnego
oraz utwardzenie nawierzchni
wokół budynku
Remont budynku oraz
uruchomienie kotłowni i
wymiana instalacji grzewczej
Naprawa nawierzchni boisk
szkolnych
10
11.
Budowa parkingu i ogrodzenia
Szkoły
Remont budynku
12.
Termomodernizacja
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Gołdapi
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Gołdapi
Powiatowy Urząd
Pracy w Gołdapi
Powiatowy Urząd
Pracy w Gołdapi
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
oraz Zespół Szkół
Zawodowych
w Gołdapi
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Gołdapi
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Gołdapi
Powiat Gołdapski
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14.
Remont pomieszczeń oraz
15. remont sali gimnastycznej
16.
17.
18.
Pozyskanie i wyposażenie
nowych pomieszczeń
Szkolenia pracowników
Starostwa Powiatowego i
powiatowych jednostek
organizacyjnych
Założenie numerycznej mapy
zasadniczej na zurbanizowane
tereny Powiatu oraz całkowita
informatyzacja gruntów
x
Zespół Szkół
Zawodowych
w Gołdapi
Zespół Szkół
Zawodowych
w Gołdapi
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Gołdapi
Powiat Gołdapski
x
x
x
x
x
x
x
x
Starostwo Powiatowe
w Gołdapi
x
x
13. budynków powiatowych
jednostek organizacyjnych
Rozbudowa i modernizacja
pracowni do zajęć praktycznych
x
x
x
x
Tabela 18. Kultura, turystyka, sport i rekreacja
Lp.
Nazwa zadania
Lokalizacja
Przewidywany okres realizacji
w poszczególnych latach
2010 2014 2009
2013
2018
Strona 99
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Wyznaczenie, opis
i oznakowanie tras i ścieżek
rowerowych oraz szlaków
1. turystycznych (pieszych,
rowerowych, kajakowych)
na terenie Powiatu
Organizacja imprez
o charakterze edukacyjnym,
2. sportowym, kulturalnym
i rozrywkowym
Promowanie walorów
turystycznych, kulturowych,
3. sportowych
m. in. poprzez wydawnictwa,
filmy, foldery, albumy, ulotki
Uczestniczenie w targach
4. turystycznych, produktów
regionalnych, itp.
Wymiana kulturalna,
5. młodzieżowa
Popularyzacja produktów
6. turystycznych Powiatu
Poprawa i rozbudowa stanu
infrastruktury rekreacyjnej,
7. turystycznej, sportowej,
kulturalnej
Rozwój usług związanych
8. z turystyką, kulturą i sportem
Opieka nad zabytkami
9. (odnawianie, znakowanie,
wydawnictwa)
Wdrożenie systemu informacji
turystycznej, kulturalnej,
10. sportowej i rekreacyjnej (tablice
informacyjne, drogowskazy itp.)
Tworzenie i promocja
11. produktów turystycznych
Organizacja szkoleń i usług
szkoleniowo – doradczych
12. zakresie turystyki, kultury
i sportu
P Nazwa zadania Termin
realizacji
Powiat Gołdapski
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Tabela 19. Obszary wiejskie i rolnictwo
Lp.
1.
Nazwa zadania
Doradztwo prawno –
ekonomiczne, doradztwo
zawodowe, szkolenia,
Lokalizacja
Przewidywany okres realizacji
w poszczególnych latach
2010 2014 2009
2013
2018
Powiat Gołdapski
x
x
x
Strona 100
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
2.
3.
4.
5.
staże i przygotowanie
zawodowe, pośrednictwo pracy
i subsydiowane
(dofinansowane) zatrudnienia,
dotacje dla bezrobotnych
na podjęcie działalności
gospodarczej
Monitoring sektora MŚP oraz
obszarów wiejskich pod
względem gospodarczym
Promocja i wsparcie
producentów żywności
ekologicznej
Popularyzacja gospodarstw
agroturystycznych
Przeprowadzenie aktualizacji
gleboznawczej klasyfikacji
gruntów
Powiat Gołdapski
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
Powiat Gołdapski
x
Źródła finansowania zadań
Propozycje zadań realizacyjnych będą sfinansowane z różnych źródeł.
W zależności od możliwości finansowych z budżetu Powiatu oraz źródeł
dodatkowych – takich jak fundusze pomocowe, dotacje czy partnerstwo publiczno
– prywatne.
Ze względu na niski dochód jakim dysponuje Powiat Gołdapski z jego budżetu
będą sfinansowane zadania mniejsze i najpilniejsze.
W celu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego należy duży nacisk
położyć na efektywne i skuteczne zdobywanie i wykorzystywanie funduszy
pomocowych zarówno przez Starostwo Powiatowe, poszczególne gminy i miasto
jak również instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa i całą społeczność lokalną
Powiatu Gołdapskiego. Środki zewnętrzne będą stanowiły o możliwości wykonania
wielu z zaplanowanych do realizacji celów i zadań.
Poszukiwanie innych źródeł finansowania prowadzi również do partnerstwa
publiczno – prywatnego. Współpraca samorządu z prywatnym inwestorem jest coraz
bardziej popularną formą współfinansowania i wykonywania zadań publicznych.
Strona 101
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Każda sfera funkcjonowania Powiatu Gołdapskiego wymaga zainteresowania,
modyfikacji lub poprawy (Rozdział IV Strategii). Zaplanowane działania prowadzone
jednocześnie,
niewątpliwie
przyczynią
się
do
rozwoju
naszego
Powiatu
oraz osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Wypracowana misja stanie się możliwa
a
Powiat,
miejscem
otwartym
na
potrzeby
społeczności,
przyjaznym
dla przedsiębiorców i inwertorów, dbającym o środowisko naturalne i dziedzictwo
kulturowe.
Ważnym elementem rozwoju Powiatu jest aktywizacja społeczności lokalnej.
Może to nastąpić między innymi poprzez:
●przygotowanie imprez okolicznościowych przez społeczeństwo,
● zachęcenie do tworzenia pozarządowych organizacji społecznych,
● znalezienie oddolnych liderów lokalnych.
Proponowane formy aktywizacji młodzieży:
● indywidualny wolontariat – rozwijający umiejętności, które posiada młodzież
oraz pozwalający na nabycie praktyki i doświadczenia w różnych dziedzinach,
● współpraca – poprzez rozwój internetu młodzież może nawiązać kontakty
z rówieśnikami z innych rejonów kraju, i świata,
● sport i aktywna turystyka – poprzez rozwój oferty placówek oświatowych,
odpowiednich komórek i zajęć,
● nawiązywanie kontaktów pomiędzy placówkami na terenie powiatu i powiatów
ościennych.
Powyższe propozycje są wyłącznie zarysem możliwości. Podstawą każdego
przedsięwzięcia jest pomysł, przedstawienie go w formie projektu i realizacja.
Projekty z różnych dziedzin życia tworzą swego rodzaju całość i bezpośrednio
przyczyniają się do rozwoju.
VI. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU
Działania zaplanowane do realizacji będą wdrażane w oparciu o harmonogram
realizacji projektów. Realizacja Strategii Rozwoju jest długofalowa i obejmuje okres
Strona 102
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
do roku 2015. Aby sprawnie przebiegał proces wdrażania i monitoringu wdrażanych
przez Powiat projektów powinno się, dla każdego projektu przygotować odrębne
procedury realizacji.
Monitoring projektu ma na celu analizę stanu zaawansowania i jego zgodności
z założeniami. Istotą monitoringu jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało
i nie zostało zrobione oraz modyfikowanie dalszych działań.
Organami Powiatu odpowiedzialnymi za monitorowanie i ocenę realizacji planu są:
Rada Powiatu i Zarząd Powiatu.
Monitorowanie realizacji planu odbywać się będzie na podstawie:
 sprawozdań rocznych sporządzanych przez pracownika odpowiedzialnego
za realizację projektu ,
 sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych powiatu
oraz innych dokumentów.
Ocena realizacji Strategii odbywać się będzie: pod względem finansowym
(na
podstawie
rocznych
sprawozdań
z
wykonania
planu
wydatków)
oraz pod względem merytorycznym (na podstawie sprawozdań naczelników
wydziałów Starostwa Powiatowego w Gołdapi i dyrektorów powiatowych jednostek
organizacyjnych).
Realizacja zamierzeń zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
powinna być oparta na wzajemnej współpracy ze wszystkimi gminami Powiatu
Gołdapskiego, jednostkami organizacyjnymi gmin i powiatu, organizacjami
pozarządowymi oraz przedsiębiorcami .
Współpraca pomiędzy Powiatem a sektorem publicznym, prywatnym
oraz organizacjami pozarządowymi w celu realizacji planowanych zadań odbywać
się będzie:
 poprzez spotkania oraz wspólne przedsięwzięcia z wójtami i burmistrzem gmin
Powiatu
Gołdapskiego,
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych,
przedsiębiorcami i innymi organizacjami, które mają wpływ na rozwój Powiatu,
 poprzez przepływ informacji z sesji Rady Powiatu.
Strona 103
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Promocja Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego jest jednocześnie
promocją całego Powiatu, jego zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.
Strategia zostanie umieszczona na stronach internetowych Powiatu Gołdapskiego.
Podczas realizacji zawartych w niej zadań prowadzona będzie ciągła kampania
promocyjna w lokalnych mediach. Public Relations Strategii Rozwoju Powiatu
Gołdapskiego
odbywać
przedstawicielami
się będzie również
organizacji
podczas spotkań z radnymi,
pozarządowych,
przedstawicielami
sektora
około biznesowego.
Strona 104
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
BIBLIOGRAFIA
1. „Uchwała Nr V/36/2003 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego,
2. Uchwała Nr XXI/144/04 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gołdapskiego na lata 2004
– 2006 oraz na lata 2007 – 2013.
3. www. powiatgoldap.pl
4. www.goldap.pl
5. www.goldap.com
6. www.mazury.com.pl/gminy/banie/
7. www.baniemazurskie.scholaris.pl
8. www.dubeninki.pl/
9. www.rpo.warmia.mazury.pl
10. www.frrg.pl
11. Szlakami Mazur Garbatych – przewodnik po ziemi gołdapskiej, Fundacja
Rozwoju Regionu Gołdap,
Ponadto, informacje niezbędne do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Gołdapskiego uzyskano z Wydziałów w Starostwie Powiatowym w Gołdapi
oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
Strona 105
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
ZESTAWIENIE WYKRESÓW:
Wykres 1. Ludność według wieku ekonomicznego………………………………...17
Wykres 2. Bezrobotni Powiatu Gołdapskiego w dniu 31.12.2007 r. ……………….20
Wykres 3. Bezrobotni w gminach Powiatu Gołdapskiego w dniu 31.12.2007 r. …..21
Wykres 4. Struktura bezrobotnych w Powiecie wg poziomu wykształcenia
w dniu 31.12.2007 r. ………………………………………………………………...22
Wykres 5. Struktura gruntów w Powiecie w 2007 r. ……………………………….31
ZESTAWIENIE TABEL:
Tabela 1. Podział administracyjny Powiatu Gołdapskiego…………………………10
Tabela 2. Powierzchnia i ludność gmin w Powiecie Gołdapskim…………………..16
Tabela 3. Ludność w poszczególnych gminach według wieku ekonomicznego……18
Tabela 4. Przyrost naturalny w latach 2005 – 2007…………………………………18
Tabela 5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2006 – 2007…………..20
Tabela 6. Dynamika bezrobocia osób posiadających zawód i bez zawodu w latach
2006 – 2007………………………………………………………………………….23
Tabela 7. Pracujący w gospodarce narodowej w 2006 r. …………………………...24
Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Powiatu
Gołdapskiego na koniec 2007 r. …………………………………………………….26
Tabela 9. Użytkowanie gruntów w Powiecie w 2007 r. ……………………………30
Tabela 10. Powierzchnia gmin objęta różnymi formami ochrony przyrody
i krajobraz……………………………………………………………………………31
Tabela 11. Zestawienie jezior z terenu Powiatu Gołdapskiego……………………..37
Tabela 12. Mieszkania wg rodzaju podmiotów będących ich właścicielami……….47
Tabela 13. Wykaz dróg będących w zarządzie Powiatu Gołdapskiego………….…74
Tabela 14. Wykaz ulic będących w zarządzie Powiatu Gołdapskiego……………...75
Tabela 15. Rozwój gospodarczy i współpraca międzynarodowa…………………...97
Tabela 16. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska……………………...…97
Strona 106
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
Tabela
17.
Infrastruktura
społeczna,
edukacja,
ochrona
zdrowia
i bezpieczeństwo mieszkańców……………………………………………………...98
Tabela18. Kultura, turystyka, sport i rekreacja……………………………………...99
Tabela 19. Obszary wiejskie i rolnictwo…………………………………………..100
Strona 107
Strategia Rozwoju Powiatu Gołdapskiego
I. Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym
Fundusze europejskie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Fundusz Spójności
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
http://www.efs.gov.pl/
Program Operacyjno Rozwój Polski Wschodniej
http://www.polskawschodnia.pl
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
http://www.pois.gov.pl
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
http://www.minrol.gov.pl
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
http://www.eog.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl
Strona 108
Download