PARKI KRAJOBRAZOWE

advertisement
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
1
Nazwa:
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie
Data utworzenia lub ustanowienia:
3 października 1984 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
Powierzchnia otuliny (ha): ogółem:
Uchwała Nr II/12/84 WRN w Tarnobrzegu z dnia 3 października
1984 r. (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 74), zm.
uchwałą Nr XXVI/141/88 WRN w Tarnobrzegu z dnia 30 marca
1988 r. (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 75, ze zm.).
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr
86/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w
sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 159, poz. 2917).
4055,00
37824,00
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny: Obszar: Europa Zachodnia
Podobszar: Karpaty i Podkarpacie
Prowincja: Północne Podkarpacie
Podprowincja: Kotlina Sandomierska
Makroregion: Równina Biłgorajska
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Pysznica, Zaklików, Radomyśl
Powiat:
stalowowolski
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne otuliny:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Pysznica, Zaklików, Radomyśl
Powiat:
stalowowolski
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 1 z 24
Województwo:
podkarpackie
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Jarocin, Ulanów, Harasiuki, Nisko
Powiat:
niżański
Województwo:
podkarpackie
Opis formy ochrony przyrody:
Lasy Janowskie są jednym z większych zwartych kompleksów leśnych
w Polsce, stanowią cześć Puszczy Solskiej. Jest to teren płaski,
urozmaicony wzniesieniami wydmowymi lekko nachylony w kierunku
południowo-zachodnim. Zachował się tu na znacznych powierzchniach
unikatowy w skali Europy krajobraz leśny z bogatymi ekosystemami
leśnymi, wodnymi i bagiennymi o dużym stopniu naturalności
i bogactwie gatunkowym.
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
nie
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
Informacje o planie ochrony:
Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja
2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku
Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego Nr 117, poz. 2221)
Plan ochrony opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku
krajobrazowego (Dz. U. Nr 55, poz. 497)
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 2 z 24
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
2
Nazwa:
Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Data utworzenia lub ustanowienia:
26 maja 1988 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
Uchwała Nr XXIV/175/88 WRN w Przemyślu z dnia 26 maja
1988 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszczy
Solskiej (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 9, poz. 73, ze zm.).
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr
XXXIX/789/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28
października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy
Solskiej (Dz. Urz. Podk. Z 2013 r., poz. 3630).
7590,00
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny:
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Cieszanów, Narol
Powiat:
lubaczowski
Województwo:
podkarpackie
Opis formy ochrony przyrody:
Park leży na styku dwóch odmiennych jednostek fizjograficznych:
Kotliny Sandomierskiej i Roztocza, co dodaje temu obszarowi
atrakcyjności. Wody powierzchniowe całego parku należą do zlewni
rzeki Tanew, która przepływa przez Roztocze tworząc szereg niewielkich
wodospadów, zwanych tu "szumami" lub "szypotami". Teren parku, na
którym występuje kompleks lasów bukowych o wysokim stopniu
naturalności został uznany za rezerwat przyrody „Bukowy Las”.
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
nie
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
nie
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 3 z 24
Informacje o planie ochrony:
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 4 z 24
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
3
Nazwa:
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Data utworzenia lub ustanowienia:
26 maja 1988 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
Uchwała Nr VII/40/89 WRN w Przemyślu z dnia 13 lipca 1989 r.
w sprawie utworzenia Południoworoztoczańskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 13, poz. 105,
ze zm.).
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr
XXXIX/790/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28
października 2013 r. w sprawie Południoworoztoczańskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podk. Z 2013 r., poz.
3631).
16797,00
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny: Podobszar: Pozaalpejska Europa Zachodnia
Prowincja: Wyżyny Polskie
Podprowincja: Wyżyna Małopolska
Makroregion: Roztocze
Mezoregion: Roztocze Wschodnie
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Horyniec, Narol,
Powiat:
lubaczowski
Województwo:
podkarpackie
Na terenie parku zajmującego najbardziej na wschód wysuniętą część
Roztocza Południowego, przeważają formy pagórków, garbów
i płaskowyżów. Tutaj też są najwyższe wzniesienia całego polskiego
Roztocza - Wielki Dział (990 m n.p.m.), Krągły i Długi Goraj,
Monastyrz, Kamienna Góra, Łysa Góra i in. Teren parku jest ważnym
obszarem źródliskowym, tu biorą swój początek: Tanew, Rata,
Brusienka, Świdnica, Sołokija, Łówcza i Sołotwa. Na terenie parku
znajduje się miejscowość uzdrowiskowa Horyniec-Zdrój. Najcenniejsze
fragmenty drzewostanów i torfowisk, znajdujące się w granicach parku,
zostały objęte ochroną rezerwatową obiekty pn. „Sołokija” i „Źródła
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
Tanwi”.
Opis formy ochrony przyrody:
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 5 z 24
nie
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
Informacje o planie ochrony:
Rozporządzenie Nr 60 Wojewody Podkarpackiego z dnia
10 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony
dla
Południoworoztoczańskiego
Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82,
poz. 1385)
Plan ochrony opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku
krajobrazowego (Dz. U. Nr 55, poz. 497)
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 6 z 24
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
4
Nazwa:
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
Data utworzenia lub ustanowienia:
16 grudnia 1991 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia 16
grudnia 1991 r. w sprawie wprowadzenia ochrony terenów
posiadających walory krajobrazowe przed ich niszczeniem bądź
utratą tych walorów (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17, poz.
100, ze zm.). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest
uchwała
Nr
XXXIX/792/13
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego
60561,00
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny: Prowincja: Karpaty Zachodnie
Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
Makroregion: Pogórze Środkowo-Beskidzkie
Mezoregion: Pogórze Przemyskie i Pogórze Dynowskie
niewielki obszar południowej części parku położony jest w:
Podprowincja: Beskidy Wschodnie
Makroregion: Beskidy Lesiste
Mezoregion: Góry Sanocko-Turczańskie
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Powiat:
Bircza, Dubiecku, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl,
przemyski
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Powiat:
Dynów, Miasto Dynów
rzeszowski
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 7 z 24
Województwo:
podkarpackie
Opis formy ochrony przyrody:
O dużych wartościach Parku decyduje występowanie unikatowej formy
krawędzi brzegu karpackiego na odcinku sigmoidy przemyskiej
reprezentującej niezależnie od wyjątkowości struktury geologicznej,
także wybitne walory krajobrazowe. Na terenie parku istnieje 8
rezerwatów przyrody, tj.: „Brzoza Czarna w Reczpolu”, „Krępak”,
„Przełom Hołubli”, „Reberce”, „Turnica”, „Broduszurki”, „Kalwaria
Pacławska” i „Kopystanka”, które zostały utworzone w celu zachowania
ze względów naukowych i dydaktycznych cennych stanowisk m.in.
brzozy czarnej, starodrzewu lipowego i malowniczej doliny Hołubli oraz
fragmentu lasu jodłowego, puszczy bukowo-jodłowej, a także dobrze
wykształconych zbiorowisk torfowiskowych.
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
nie
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
nie
Informacje o planie ochrony:
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 8 z 24
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
5
Nazwa:
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy
Data utworzenia lub ustanowienia:
27 marca 1992 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27
marca 1992 r. w sprawie utworzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7, poz.
51, ze zm.).
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr
64 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w
sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82, poz. 1389).
51013,75
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny: Obszar: Europa Zachodnia,
Podobszar: Karpaty, Podkarpacie i Kotliny Wewnętrzne,
Prowincja: Karpaty i Podkarpacie,
Podprowincja: Beskidy Wschodnie,
Makroregion: Beskidy Lesiste
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Baligród, Bystre, Huczwice, Jabłonki, Kielczawa, Kołonice, Łubne, Mchawa,
Rabe, Roztoki Dolne, Stężnica
Gmina:
Baligród
Powiat:
leski
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Buk, Cisna, Dołżyca, Habkowce, Jaworzec, Kalnica, Krzywe, Liszna, Łopienka, Ług,
Przysłup, Smerek, Solinka, Strzybowiska, Roztoki Górne, Wetlina, Zawój,
Żubracze
Gmina:
Powiat:
Cisna
leski
Województwo:
podkarpackie
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 9 z 24
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Balnica, Duszatyn, Maniów, Mików, Łupków, Prełuki, Smolnik,
Szczebanówka, Turzańsk, Wola Michowa, Zubeńsko
Gmina:
Komańcza
Powiat:
sanocki
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Bukowiec, Polanki, Radziejowa, Terka, Tyskowa
Gmina:
Solina
Powiat:
leski
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Kalnica, Kamionki, Sukowate
Gmina:
Powiat:
Zagórz
sanocki
Województwo:
podkarpackie
Opis formy ochrony przyrody:
Walory krajobrazowe parku związane są w dużej mierze
z malowniczymi przełomami Solinki i Wetliny. Za jeden
z najpiękniejszych uchodzi przełom Wetliny koło Zawoja, gdzie
utworzono rezerwat krajobrazowy "Sine Wiry". Teren parku wykazuje
dużą lesistość, sięgającą 88% powierzchni. Głównym zbiorowiskiem
leśnym jest buczyna karpacka. Roślinność ma układ piętrowy. Wyróżnia
się tutaj piętro pogórza, regiel dolny i połoniny. Tereny najniższe
zajmują lasy liściaste z dębem, grabem, jodłą i lipą, regiel dolny - lasy z
bukiem, jodłą i jaworem. Na granicy regla dolnego i połonin występują
buczyny z domieszką jaworu. Na terenie parku odnotowano obecność
szeregu roślin chronionych, spośród których na szczególną uwagę
zasługują języcznik zwyczajny, goździk kosmaty, omieg górski, lilia
złotogłów, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko, storczyki. Teren
parku charakteryzuje się równocześnie licznymi i bogatymi
stanowiskami cisa pospolitego.
Faunę parku stanowią jedne z najrzadszych w Polsce i w Europie
zwierząt, jak: niedźwiedź brunatny, wilk, ryś i żbik, orzeł przedni, orlik
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
krzykliwy i puchacz. Nie brak tu również płazów i gadów, spośród
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”
których warto wymienić: salamandrę plamistą, traszkę górską, traszkę
karpacką, kumaka górskiego, żmiję zygzakowatą, gniewosza plamistego.
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony CiśniańskoWetlińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 70, poz. 766)
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 10 z 24
Informacje o planie ochrony:
Plan ochrony opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania
projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego (Dz. U. Nr 55, poz. 497)
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 11 z 24
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
6
Nazwa:
Park Krajobrazowy Doliny Sanu
Data utworzenia lub ustanowienia:
27 marca 1992 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27
marca 1992 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego
Doliny Sanu (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7, poz. 52, ze
zm.).
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr
61 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w
sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 82, poz. 1386).
28718,00
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny: Obszar: Europa Zachodnia,
Podobszar: Karpaty, Podkarpacie i Kotliny Wewnętrzne,
Prowincja: Karpaty i Podkarpacie,
Podprowincja: Beskidy Wschodnie,
Makroregion: Beskidy Lesiste
Mezoregion: Bieszczady
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Bukowiec, Chmiel, Dwernik, Dydiowa, Dźwiniacz Górny, Hulskie, Krywe,
Lutowiska, Muczne, Nasiczne, Procisne, Skorodne, Smolnik, Sokoliki, Stuposiany,
Tarnawa Niżna, Tarnawa Wyzna, Zatwarnica, Żurawin
Gmina:
Powiat:
Lutowiska
bieszczadzki
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Chrewt, Polana, Rosochate, Serednie Małe, Tworylne, Wydrne,
Gmina:
Czarna
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 12 z 24
Powiat:
bieszczadzki
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Rajskie, Sakowczyk, Studenne
Gmina:
Solina
Powiat:
leski
Województwo:
podkarpackie
Opis formy ochrony przyrody:
Park w swoich granicach posiada wyjątkowy zestaw cech krajobrazu i
wysoką różnorodność walorów przyrodniczych, na które składają się,
m.in. wyraźnie wykształcony piętrowy układ roślinności oraz bogactwo
gatunkowe roślin i zwierząt. Teren parku zamieszkuje bowiem:
niedźwiedź brunatny, wilk, ryś i żbik. Bogata jest również awifauna tego
terenu licząca około 130 gatunków. W grupie tej znajdują się takie
gatunki, jak: orzeł przedni, orlik krzykliwy i bocian czarny, objęte, tzw.
ochroną strefową. Oczywiście nie brak tu płazów i gadów. W granicach
parku spotkać można: żmiję zygzakowatą, salamandrę plamistą, traszkę
karpacką i inne. Znajduje się tutaj również najbogatsza w kraju populacja
węża Eskulapa. Z roślin chronionych, na terenie parku występują, m.in.:
gatunki tojadów, buławnik wielkokwiatowy, wawrzynek wilczełyko,
listera jajowata, pióropusznik strusi.
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
Rozporządzenie Nr 262 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19
grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Parku
Krajobrazowego Doliny Sanu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
Nr 85, poz. 920)
Informacje o planie ochrony:
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 13 z 24
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
7
Nazwa:
Park Krajobrazowy Gór Słonnych
Data utworzenia lub ustanowienia:
27 marca 1992 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27
marca 1992 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Gór
Słonnych (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7, poz. 53, ze zm.).
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr
XXXIX/791/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28
października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór
Słonnych (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013 r. poz. 3632).
56188,00
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny: Obszar: Europa Zachodnia
Podobszar: Karpaty, Podkarpacie i Kotliny Wewnętrzne
Prowincja: Karpaty Wschodnie
Podprowincja: Beskidy Wschodnie
Mezoregion: Góry Sanocko-Turczańskie
Niewielki obszar od doliny Wiaru należy do: Karpaty Zewnętrzne
Mezoregion: Pogórze Przemyskie
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Arłamów, Bandrów, Brelików, Brzegi Dolne, Dźwiniacz Dolny, Grąziowa, Jałowe,
Jamna Dolna, Jamna Górna, Jasień, Jureczkowa, Krościenko, Kwaszenina,
Leszczowate, Liskowate, Łodyna, Nowosielce Kozickie, Ropienka, Serednica,
Stańkowa, Strwiążek, Trójca, Trzcianiec, Ustianowa Dolna, Ustianowa Górna,
Wojtkowa, Wojtkówka, Wola Maćkowa, Wola Rymanowa, Zawadka, Miasto
Ustrzyki Dolne
Gmina:
Ustrzyki Dolne
Powiat:
bieszczadzki
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Olszanica, Paszowa, Rudenka, Stefkowa, Uherce Mineralne, Wańkowa
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 14 z 24
Gmina:
Olszanica
Powiat:
leski
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Hołuczków, Kreców, Lachowa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska,
Wola Krecowska
Gmina:
Powiat:
Tyrawa Wołoska
sanocki
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Lesko
Powiat:
leski
Województwo:
Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Glinne, Jankowce, Łukowice,
Manasterzec
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Bykowce, Dębna, Dobra, Hłomcza, Liszna, Międzybrodzie, Mrzygłód, Tyrawa Solna,
Wujskie
Gmina:
Powiat:
Sanok
sanocki
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Sanok – Olchowce, Sanok - Wójtowsko
Miasto:
Powiat:
Sanok
sanocki
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Miasto:
Ustrzyki Dolne
Powiat:
bieszczadzki
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 15 z 24
Województwo:
podkarpackie
Opis formy ochrony przyrody:
O atrakcyjności tego terenu decydują szczegó1ne walory przyrodniczokrajobrazowe wynikające ze zróżnicowania budowy geomorfologicznej
połączonej z szatą roślinną oraz światem zwierzęcym. Teren parku
poprzecinany jest gęstą siecią rzek i potoków, które często wykształcają
przełomowe odcinki swych dolin. Na terenie parku widoczny jest
dwupiętrowy układ
leśnych
zbiorowisk roślinnych.
Cechą
charakterystyczną tego parku jest występowanie płatów roślinności
kserotermicznej na stromych zboczach doliny Sanu. W reglu dolnym
dominują lasy bukowe i bukowo-jodłowe. Kolejnymi osobliwościami
florystyczno-dendrologicznymi parku są stanowiska olchy kosej koło
Bandrowa oraz drzewiaste formy cisa w rezerwacie „Cisy w Serednicy”.
Z innych gatunków warto wymienić dziewięćsił bezłodygowy,
pióropusznika strusiego, gatunki tojadów, śnieżycę wiosenną, śnieżyczkę
przebiśnieg, gatunki storczyków. Ze zwierząt teren parku zamieszkują,
m.in.: niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, żbik, orzeł przedni, orlik
krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski.
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
nie
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
Informacje o planie ochrony:
Rozporządzenie Nr 59 Wojewody Podkarpackiego z dnia
2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku
Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 82, poz. 1384)
Plan ochrony opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku
krajobrazowego (Dz. U. Nr 55, poz. 497)
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 16 z 24
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
8
Nazwa:
Jaśliski Park Krajobrazowy
Data utworzenia lub ustanowienia:
27 marca 1992 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27
marca 1992 r. w sprawie utworzenia Jaśliskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7, poz. 54, ze
zm.).
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr
62 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w
sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 82, poz. 1387)
25288,00
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny: Obszar: Europa Zachodnia
Podobszar: młode góry fałdowe i obniżenia przedgórskie Europa Zachodniej
Prowincja: Karpaty
Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
Makroregion: Beskidy Zachodnie
Mezoregion: Beskidy Niski
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Barwinek, Czerwmcha, Daliowa, Jaśliska, Kamionka, Lipowiec, Mszana, Olchowiec,
Posada Jaśliska, Ropianka, Smereczne (Wadernik), Szklary, Trzciana, Tylawa,
Wilsznia (Olszanka), Wola Niżna, Wola Wyżna, Zawadka Rymanowska,
Zyndranowa
Gmina:
Powiat:
Dukla
krośnieński
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Czystogarb, Dołżyca, Jasiel, Łupków, Moszczaniec, Osławica, Polany Surowiczne,
Radoszyce, Rudawka, Jaśliska, Surowica, Wisłok Wielki
Gmina:
Komańcza
Powiat:
sanocki
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 17 z 24
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Polany
Gmina:
Powiat:
Krempna
jasielski
Województwo:
podkarpackie
Opis formy ochrony przyrody:
Jaśliski Park Krajobrazowy utworzony został w celu ochrony górnego
dorzecza Jasiołki i źródlisk Wisłoka. Park ten położony jest
w strefie przejściowej między Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi.
Rzeźba terenu parku jest jednolita. Najwyższe szczyty tego obszaru to
Kamień (863 m n.p.m.), Danawa (841 m n.p.m.) i Kanasiówka (823 m
n.p.m.). Prawie 76% powierzchni parku stanowią lasy o wysokim
stopniu
naturalności
zbiorowisk
roślinnych.
Dominującym
zbiorowiskiem roślinnym jest buczyna karpacka. Są to głównie
drzewostany bukowe lub jodłowe z domieszką jaworu i grabu.
Przykładowe gatunki roślin chronionych, występujące na terenie tego
parku, to: kłokoczka południowa, cis pospolity, języcznik zwyczajny,
parzydło leśne, lulecznica kraińska. Niedźwiedź brunatny, ryś, wilk,
żbik, orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski stanowią
tylko część ze znacznie liczniejszej grupy gatunków chronionych
zamieszkujących teren tego parku.
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
nie
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
Informacje o planie ochrony:
Rozporządzenie Nr 82 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30
września 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony
Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 129, poz. 1809)
Plan ochrony opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania
projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego (Dz. U. Nr 55, poz. 497)
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 18 z 24
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
9
Nazwa:
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy
Data utworzenia lub ustanowienia:
7 kwietnia 1993 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
Rozporządzenia: Nr 11 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 16
marca 1993 r. w sprawie utworzenia CzarnorzeckoStrzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Rzeszowskiego Nr 3, poz. 35, ze zm.).
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr
63 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w
sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82, poz. 1388).
25784,00
Powierzchnia otuliny Parku (ha): ogółem:
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
34392,00
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny: Obszar: Europa Zachodnia,
Podobszar: Karpaty i Podkarpacie
Prowincja: Karpaty Zachodnie
Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie,
Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie
Mezoregion: Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Kotlina JasielskoKrośnieńska
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Brzostek
Powiat:
dębicki
Województwo:
podkarpackie
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Powiat:
Domaradz, Jasienica Rosielna
brzozowski
podkarpackie
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 19 z 24
Województwo:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Powiat:
Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa
strzyżowski
Województwo:
podkarpackie
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Powiat:
Korczyna, Wojaszówka
krośnieński
Województwo:
podkarpackie
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Brzostek
Powiat:
dębicki
Województwo:
podkarpackie
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Wielopole Skrzyńskie
Powiat:
ropczycko-sędziszowski
Województwo:
podkarpackie
Położenie administracyjne otuliny:
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Brzostek
Powiat:
dębicki
Województwo:
podkarpackie
Obręb ewidencyjny:
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 20 z 24
Gmina:
Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna
Powiat:
brzozowski
Województwo:
podkarpackie
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Frysztak, Niebylec,Strzyżów, Wiśniowa
Powiat:
strzyżowski
Województwo:
podkarpackie
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Korczyna, Wojaszówka
Powiat:
krośnieński
Województwo:
podkarpackie
Obręb ewidencyjny:
Gmina:
Wielopole Skrzyńskie
Powiat:
ropczycko-sędziszowski
Województwo:
podkarpackie
Interesującym elementem krajobrazu jest przełom Wisłoka, który tworzy tzw. Bramę Frysztacką, a
Opis formy ochrony przyrody: także częste wychodnie skalne piaskowców uformowane przez erozję w formie ciekawych
i malowniczych ostańców. Są one poddane pod ochronę w formie pomników przyrody i rezerwatów
przyrody, np. "Prządki" i "Herby". Walory krajobrazowe tego rejonu wynikają z unikatowej budowy
geologicznej, interesującej rzeźby terenu, występowania cennych zbiorowisk roślinnych oraz bogatej
fauny.
Cechą charakterystyczną flory i fauny tego terenu jest ich przejściowy charakter polegający na
przenikaniu się wzajemnym elementów górskich i niżowych. Z gatunków roślin chronionych
występuje tu, m.in.: podrzeń żebrowiec, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, kukułka
(storczyk) plamista, kukułka (storczyk) szerokolistna, listera jajowata, pióropusznik strusi, gnieźnik
leśny, storczyk samczy, podkolan zielonawy. W parku żyje ok. 140 gatunków kręgowców
chronionych i liczne gatunki rzadkie umieszczone w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”, np.
traszka karpacka, bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz, żołna, wilk, wydra i ryś. Z bezkręgowców
spotyka się chronionego chrząszcza jelonka rogacza, 26 gatunków biegaczy, 19 gatunków trzmieli
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
i szereg rzadkich motyli podlegających ochronie jak paź żeglarz, paź królowej i tęczowiec.
nie
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
nie
Informacje o planie ochrony:
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 21 z 24
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 22 z 24
PARKI KRAJOBRAZOWE
Numer:
10
Nazwa:
Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
Data utworzenia lub ustanowienia:
16 listopada 1995 r.
Akty prawne o utworzeniu lub uznaniu:
Rozporządzenia Nr 12 Wojewody Tarnowskiego z dnia 16
listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki (Dz. Urz. Województwa Tarnowskiego Nr 13, poz.
136).
Obecnie park krajobrazowy funkcjonuje na podstawie
rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 lipca 2006 r
w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 86, poz.1301).
Powierzchnia Parku (ha): ogółem:
3086,20
Położenie geograficzne:
współrzędne geograficzne:
długość:
szerokość:
wysokość n.p.m. (m): min:
max:
rejon fizyczno-geograficzny: Obszar: Europa Zachodnia,
Podobszar: młode góry fałdowe i obniżenia przedgórskie Europa Zachodniej,
Prowincja: Karpaty,
Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie,
Makroregion: Beskidy Zachodnie
Mezoregion: Beskidy Niski
region geobotaniczny:
Położenie administracyjne Parku:
Obręb ewidencyjny:
Dębowa Jodłowa
Gmina:
Powiat:
Jodłowa
dębicki
Województwo:
podkarpackie
Opis formy ochrony przyrody:
Obejmuje rozciągnięte równoleżnikowo na długości ok. 13 km pasmo
wzgórz o wysokości 450-562 m n.p.m. i ciągnące się od przełomu rzeki
Białej, poprzez Górę Brzankę, Górę Liwecką, aż do Góry Liwocz - do
doliny Wisłoki. Grzbiet Brzanki-Liwocza cechują płaskie wierzchowiny
oraz strome zbocza dolin, z płatami osuwisk. Bierze tu początek wiele
potoków, których doliny w swych górnych odcinkach mają charakter
wciosowy, V-kształtny i są głęboko wcięte w zbocza wzgórz. Ponad
połowę powierzchni parku zajmują lasy. Dominuje tu żyzna buczyna
karpacka oraz buczyna górska. W drzewostanie przeważa buk zwyczajny
z domieszką jodły pospolitej i jaworu.
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 23 z 24
Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego:
nie
Plan ochrony:
Akt prawny o ustanowieniu planu ochrony:
nie
Informacje o planie ochrony:
REJESTR PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH woj. podkarpackiego
Strona 24 z 24
Download