Zadania_dyrektora_AP

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dyrektor szkoły
obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Obszary kompetencji dyrektora
KIEROWNIK
JEDNOSTKI
KIEROWNIK
FINANSÓW
DYREKTOR
SZKOŁY
ORGAN
NADZORU
ADMINISTRATOR
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Finansowanie szkół
Budżet państwa
Budżet jednostek samorządu
terytorialnego, w tym subwencja
oświatowa
Środki pozabudżetowe, w tym
środki rady rodziców
Środki Unii Europejskiej
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
3
3
Środki pozabudżetowe
Rachunek dochodów własnych szkół
(na mocy uchwały rady gminy)
Gromadzone przez organy społeczne
szkoły (Rada Szkoły, Rada Rodziców)
Środki organizacji pozarządowych
działających na rzecz edukacji (np.
fundacje i stowarzyszenia)
Konkursy i granty edukacyjne z różnych
źródeł
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
4
4
Źródła pochodzenia środków
 dobrowolne wpłaty rodziców
 zorganizowanie imprezy szkolnej
 organizowanie dodatkowych zajęć
 pozyskanie sponsorów
 prace świadczone na rzecz placówki w
ramach wolontariatu
 granty, dotacje
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
5
Możliwe wydatki
dofinansowywanie wycieczek, imprez
fundusz pomocy
fundowanie nagród dla dzieci
wydawanie gazetki szkolnej, strony
internetowej, ulotek i folderów o charakterze
edukacyjnym, zdrowotnym, profilaktycznym itd.
finansowanie zajęć pozalekcyjnych
dofinansowanie dzieci rodziców w trudnej
sytuacji materialnej
wyrównanie strat spowodowanych przez dzieci
 zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu
szkolnego
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
6
Dotacja celowa z budżetu
rozwój wychowania przedszkolnego, w tym
zwiększenie liczby miejsc i poprawę
warunków
rekompensata utraconych dochodów gmin w
związku z ustawowym ograniczeniem do 1
złotego wysokości opłaty za każdą godzinę
rekompensata dodatkowych wydatków
związanych ze zwiększeniem wysokości
dotacji dla tych przedszkoli niepublicznych
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
7
Zadania w zakresie finansów szkoły
Sporządzanie planów finansowych szkół
Sprawozdania finansowe szkół
Naruszenie dyscypliny finansów
publicznych
Zarządzanie nieruchomością szkolną
8
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zadania dyrektora zarządzanie nieruchomością
szkolną
Wójt udziela dyrektorom szkół,
kierującym działalnością placówki,
pełnomocnictwa w sprawach
gospodarowania mieniem komunalnym
potrzebnym do funkcjonowania szkoły
Art.. 41 ust. 1 ustawy samorządowej

9
9
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
NIERUCHOMOŚĆ SZKOLNA
• Budynek i otoczenie
• Książka obiektu
budowlanego
• Okresowe przeglądy i
konserwacja obiektu
10
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zadania samorządu i dyrektora zarządzanie
nieruchomością szkolną
Dochód uzyskany z majątku samorządu jest
dochodem własnym samorządu.
 Należności za umowy najmu, dzierżawy i
inne, muszą wpływać na konto samorządu.
 Środki tak uzyskane, mogą jeżeli postanowi
tak rada, wrócić częściowo do szkoły

11
11
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zadania samorządu i dyrektora zarządzanie
nieruchomością szkolną
Wójt staje na czele sztabu kryzysowego w
sprawach klęsk żywiołowych (powódź i inne
żywioły przyrody). Dyrektor każdej jednostki
organizacyjnej samorządu, w takich przypadkach,
staje się podwładnym wójta.
12
12
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
ZAGADNIENIA
Obowiązki nauczycieli
Bezpieczne warunki pracy i nauki w
szkole
Opieka nad uczniami
Zachowania uczniów – zagrożenia
13
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Prawa, obowiązki i
zadania nauczyciela
Art. 6. KN - nauczyciel obowiązany jest:
• rzetelnie realizować zadania związane z
powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły, w tym zadania
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę
14
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Prawa, obowiązki i
zadania nauczyciela
Art. 4. OSO
Nauczyciel w swoich działaniach
dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych ma obowiązek kierowania
się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie,
postawę moralną i obywatelską z
poszanowaniem godności osobistej
ucznia.
15
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Czas pracy nauczyciela
• Konieczność informowania, o podstawowych
obowiązkach pracowniczych wynika z art. 100 i
211 kodeksu pracy.
• Prawo pracy wymaga od dyrektorów, by
wszystkie sprawy związane ze sprawami
kadrowymi były przedstawiane pracownikowi
na piśmie. Dyrektor powinien wręczyć każdemu
nauczycielowi zakres obowiązków, uprawnień i
odpowiedzialności.
16
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zakres obowiązków
Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu
pracy:
1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę
sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie
pracy,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w
zakładzie pracy porządku, …
17
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zakres obowiązków
Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu
Pracy:
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem
pracownika. W szczególności pracownik jest
obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i
18
wskazówek przełożonego, …
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zakres obowiązków
Zakres obowiązków (czynności) na
stanowisku pracy:
……………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………
19
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zakres obowiązków
Zakres uprawnień
Pan/i ma uprawnienia do:
……………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………
20
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zakres obowiązków
Zakres odpowiedzialności
Pan/i jest odpowiedzialny/a za:
……………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………
21
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zakres obowiązków
Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i
odpowiedzialności jest integralną częścią
umowy o pracę zawartej dnia
…………………………. .
..............................
..........................
(data i podpis pracownika)
(podpis
dyrektora)
22
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zakres obowiązków
Zakres obowiązków (czynności) na
stanowisku pracy oraz zakres
uprawnień i odpowiedzialności
każdego nauczyciela wymaga
dostosowania na dany rok szkolny.
Dyrektor szkoły może to zrobić
wręczając aneks do zakresu
obowiązków.
23
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
WARUNKI DO PRACY I NAUKI
• Wymagania dla pomieszczeń i
sprzętu,
• Urządzenia sanitarne,
• Temperatura,
• Regulaminy pracowni,
• Wychowanie fizyczne, sport,
turystyka (regulaminy)
24
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
ŻYWIENIE
• Wymagania dotyczące pomieszczeń,
maszyn i urządzeń
• Jakość zdrowotna produktów
• Warunki higieniczne dla
zatrudnionych
• System HACCP
• Książka kontroli
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
25
ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD
UCZNIAMI
•
•
•
•
Zajęcia lekcyjne
Dyżury nauczycieli
Wycieczki, zielone szkoły
Obozy
26
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Zachowanie się uczniów w
szkole
• Udział w zajęciach edukacyjnych,
zachowanie uczniów
• Korzystanie z telefonów
komórkowych
• Usprawiedliwiania nieobecności
• Schludny wygląd
• Blokady stron internetowych w
szkołach
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
27
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
Nadzór pedagogiczny
Kontrola zarządcza
 przeprowadza ewaluację wewnętrzną;
 organizuje system kontroli
 kontroluje przestrzeganie przez
zarządczej w szkole;
nauczycieli przepisów prawa;
 wyznacza osoby do nadzoru nad
 wspomaga nauczycieli w realizacji ich
systemem kontroli;
zadań;
 wyznacza pracowników do
 organizuje szkolenia i narady;
wykonywania kontroli;
 motywuje do doskonalenia i rozwoju
 wprowadza do użytku
zawodowego;
wewnętrznego zasady kontroli
 przedstawia nauczycielom wnioski
zarządczej;
wynikające z nadzoru pedagogicznego;  monitoruje systematycznie
 obserwuje zajęcia dydaktyczne
wykonywane zadania;
prowadzone przez nauczycieli;
 prowadzi sprawozdawczość z
 opracowuje plan nadzoru
wykonania planowanych zadań;
pedagogicznego;
 ocenia system działania kontroli
Warszawa 2013 Andrzej Pery
28
 prowadzi dokumentację nadzoru
zarządczej.
pedagogicznego. „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Dziękuję
„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju
szkół i placówek w powiecie mińskim”
Download