Wieloletni plan współpracy z NGO działających na rzecz środowisk

advertisement
Załącznik do LPRP w Powiecie Mińskim:
„Standardy współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, w szczególności
działającymi na rzecz środowisk gospodarczych w powiecie oraz rekomendacje dotyczące metod
stymulowania wzrostu zaangażowania kobiet w procesie przygotowywania i wdrażania lokalnej polityki
gospodarczej”.
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
Niniejszy dokument powstał w ramach projektu pn. „Przygotowanie modelowego programu
rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowanego w partnerstwie Fundacji
Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza,
Samorządu Województwa Mazowieckiego – który do zadań operacyjnych wyznaczył
Wojewódzki Urząd Pracy – oraz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
Dokument powstał w oparciu o następujące produkty, powstałe/wytworzone w ramach
projektu:
1. „Badanie
wizerunku
przedsiębiorców
w
powiecie
mińskim”
firma: Research Cloud – Artur Kordykiewicz
2. „Opracowanie diagnozy gospodarczej i otoczenia zewnętrznego w powiecie mińskim”
autorki: Anita Frankowiak, Elżbieta Leszczyńska
3. „Opracowanie
diagnozy
rynku
pracy
w
powiecie
mińskim”
autorki: Katarzyna Dziamara-Rzucidło, Joanna Wis-Bielewicz
4. „Poradnik modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi a
samorządem powiatowym – Cz. I Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
lokalnego rynku pracy”
autorki: Katarzyna Dziamara-Rzucidło, Joanna Wis-Bielewicz
5. „Poradnik modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi a
samorządem powiatowym – Cz. II Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
gospodarczych”
autorka: Anita Frankowiak
6. Rezultaty paneli dyskusyjnych z Grupą Roboczą
7. Rezultaty spotkań konsultacyjnych z Lokalną Radą Gospodarczą
8. Rezultaty konsultacji społecznych z mieszkańcami 13 gmin powiatu mińskiego
9. Rezultaty konsultacji z władzami powiatu
10. „Procedury i schematy tworzenia dokumentów planistycznych oraz ich konsultacji”
Autor: Tadeusz Góras
W dokumencie wykorzystano wybrane wzorce minimalne i fragmenty z „Modelu Współpracy
Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych”.
Redakcja dokumentu: Grzegorz Sowula
str.| 2
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
Standardy współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, w szczególności
działającymi na rzecz środowisk gospodarczych w powiecie.
1.1. Wieloletni plan współpracy z NGO działających na rzecz środowisk
gospodarczych w powiecie na rzecz realizacji programu
Bazując na obszarze 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe
strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych w ramach
płaszczyzny 1: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie
tworzenia polityk publicznych Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
dokonamy określenia zaproponowanych przez Model zasad współpracy przy tworzeniu lokalnych
programów, podsumowania narzędzi /wzorców minimalnych oraz zaproponujemy działania, jakie
mogą podjąć NGO powiatu na rzecz wspólnej z władzami samorządowymi realizacji celów i działań
programu rozwoju przedsiębiorczości.
Model… proponuje następującą interpretację generalnych zasad obowiązujących w relacjach samorząd
– organizacje pozarządowe1:
„Zasada suwerenności oznacza dobrowolność udziału organizacji pozarządowych w pracach nad
tworzeniem strategii i programów, prawo do udziału w tworzeniu lokalnej diagnozy, swobodę
wypowiadania własnego stanowiska (rozwiązań, postrzegania problemu itp.).
Zasada partnerstwa oznacza równość głosu i opinii formułowanych przez każdego z uczestników
współtworzących strategie i programy. Zakłada również, że partnerzy włączają się w opracowanie
strategii i programów z nastawieniem na osiągnięcie wspólnego celu.
Zasada pomocniczości oznacza, że opracowywane strategie i programy będą diagnozować problemy i
potrzeby oraz projektować rozwiązania z uwzględnieniem opinii realizatorów i odbiorców usług
publicznych. Zakłada również przekazywanie realizacji zadań publicznych lokalnym organizacjom
pozarządowym.
Zasada efektywności oznacza, że samorząd i organizacje koncentrują i łączą swoje najlepsze zasoby dla
stworzenia rzetelnych strategii i programów. Zakłada również, że realizacja zaplanowanych w
strategiach i programach zadań przebiega zgodnie z opracowanymi standardami.
Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że rekrutacja organizacji pozarządowych do współtworzenia
strategii i programów odbywa się na podstawie ustalonych i powszechnie dostępnych zasad
(regulaminu).
Zasada jawności oznacza, że informacje o każdym etapie tworzenia strategii i programów są
powszechnie dostępne, zaś wytworzone dokumenty są rozpowszechniane w całym lokalnym
środowisku, a nie tylko w gronie autorów.”
Model.. definiuje zestaw narzędzi / wzorców minimalnych dotyczący dobrych praktyk przy procedurze
tworzenia dokumentów strategicznych dla władz samorządowych2:
„1. Kreowanie strategicznych celów dla lokalnej społeczności, priorytetów do działania.
Wzorzec minimalny:
1
2
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, s. 38 i 39.
Ibidem
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
str.| 3
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
Samorząd wraz z partnerami opracowuje model dokumentów strategicznych, np. długookresowe i
średniookresowe strategie, trzyletnie i jednoroczne programy dla poszczególnych lokalnych polityk (na
podstawie danych, m.in. statystycznych oraz badań lokalnych), uwzględniające również cele
bezpośrednio związane z zagwarantowaniem równych szans wszystkim mieszkańcom.
2. Samorząd uzgadnia metodologię opracowania strategii i programów z zastosowaniem instrumentów
diagnozowania gwarantujących otrzymanie rzetelnego obrazu lokalnej społeczności, w tym obejmujące
również kwestie nierówności społecznych i dyskryminacji.
Wzorzec minimalny:
Procedura i schemat tworzenia dokumentów planistycznych.
W przypadku powiatu mińskiego można skorzystać z opisanego poniżej dokumentu: Procedury i
schematy tworzenia dokumentów planistycznych oraz ich konsultacji
3. Realizacja strategii i programów
Wzorzec minimalny:
Ewaluacja (przed wdrożeniem, w trakcie wdrożenia i po wdrożeniu).
W przypadku powiatu mińskiego – konieczność zadbania, by w dokumentach strategicznych i
programowych znalazły się zapisy dotyczące ewaluacji ex-ante, on-going lub mid term oraz ex – post
4. Wieloletnie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wzorzec minimalny:
Program wieloletni współpracy obejmuje wszystkie polityki publiczne realizowane przez samorząd,
zawarte w strategii i programach lokalnych.
W przypadku powiatu mińskiego występuje konieczność opracowania wieloletniego programu w
miejsce programów jednorocznych.
5. Upublicznianie informacji o tworzonych strategiach i programach, w tym: a) założenia, b) wykonane
analizy, c) kolejne wersje projektów, d) ostateczne wersje dokumentów.
Wzorzec minimalny:
Procedura tworzenia i konsultacji dokumentów planistycznych”
W przypadku powiatu mińskiego brak jest wieloletniego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Stworzenie takiego dokumentu wraz z zamieszczeniem w nim m.in. procedury i
schematu tworzenia dokumentów programowych, z uwzględnieniem głosu organizacji pozarządowych,
w szczególności reprezentujących środowiska gospodarcze, powinno być jednym z obszarów działań w
najbliższych latach. Ponadto warto uruchomić platformę internetową (np. forum), która pozwalałaby
mieszkańcom aktywnie uczestniczyć podczas procedury konsultowania kolejnych dokumentów
planistycznych.
Warto podkreślić fakt, że samorząd będzie dysponował dokumentem „Procedury i schematy tworzenia
dokumentów planistycznych oraz ich konsultacji”, wypracowanym w ramach projektu „Przygotowanie
str.| 4
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim”, który definiuje następujące
etapy procesu planowania partycypacyjnego3:

„Wstępne działania informacyjne

Stworzenie małego zespołu zadaniowego

Powołanie zespołu partycypacyjnego

Prace nad dokumentem planistycznym

Konsultacje społeczne wstępnej wersji dokumentu

Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu planistycznego

Przedstawienie dokumentu radzie jednostki samorządu terytorialnego

Etapy wdrażania

Monitoring obywatelski”
W przypadku dokumentów o charakterze strategicznym z przyczyn oczywistych niemożliwe jest
stworzenie jednego, bezwzględnie obowiązującego kanonu / schematu; możliwe jest jednak
wyznaczenie pewnych kluczowych elementów, które przedstawiamy poniżej (na podstawie ww.
procedur i schematów tworzenia dokumentów planistycznych oraz ich konsultacji):
Źródło: T. Góras, Procedury i schematy tworzenia dokumentów planistycznych oraz ich konsultacji, s. 23.

„tytuł dokumentu, który często od razu zawiera w sobie jego główny cel, np. Plan Rozwoju
Lokalnego Systemu Opieki nad Małym Dzieckiem,
str.| 5
3
T. Góras, Procedury i schematy tworzenia dokumentów planistycznych oraz ich konsultacji” s. 11 – 22.
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM

ramy czasowe, czyli jakiego okresu dotyczy plan/program,

informacje na temat autorów, dobrą praktyką jest, aby w dokumencie umieszczać nazwiska
członków zespołu partycypacyjnego, należy również zamieścić informacje na temat metody,
według jakiej tworzony był plan,

najważniejsze rezultaty diagnozy lokalnej – w tej części często zamieszcza się podstawowe
dane
o miejscowości/powiecie, któremu poświęcony jest dokument rozwojowy, tutaj znajdują się
wyniki diagnozowania, np. przeprowadzonej analizy SWOT bądź uzyskane przy pomocy innego
narzędzia,

zdefiniowane cele strategiczne/ogólne/główne oraz cele szczegółowe/operacyjne – w
przypadku takich dokumentów jak Strategia Zrównoważonego Rozwoju definiuje się
całościową wizję rozwoju miejscowości,

lista działań i projektów wykonawczych do wyżej wspomnianych celów, które zawierają
harmonogramy, budżety i wskaźniki realizacji - dotyczy to szczególnie planów i programów 2-i
3-letnich, odnoszących się do konkretnych dziedzin.

opis systemu monitoringu i ewaluacji.”4
Kwestią nie mniej istotną od stworzenia ram dla opracowywania nowych dokumentów planistycznych
oraz wieloletniego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi jest określenie
obszarów współpracy przy wdrożeniu lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie
mińskim. Możemy je zdefiniować jako:
– udział w pracach Lokalnej Rady Gospodarczej
– tworzenie partnerstw projektowych do projektów UE dotyczących: promocji przedsiębiorczości,
uzupełnienia kwalifikacji potrzebnych lokalnym przedsiębiorcom, tworzenia partnerstw lokalnych,
inicjatyw sieciowych, być może klastrowych, godzenia ról zawodowych i rodzinnych, internacjonalizacji
działalności, wspólnej reprezentacji na targach / konferencjach, organizacja wyjazdów do innych
krajów w celu poznania dobrych praktyk, promocji swojej działalności i idei organizowania się
przedsiębiorców w ramach organizacji pozarządowych
– przeprowadzanie badań wśród swoich członków dotyczących kwalifikacji / kompetencji, których
potrzebują w odniesieniu do swoich pracowników, diagnozowanie lokalnego popytu na pracę, potrzeb
poszczególnych branż. Szczególnie cenne byłyby obok badań ilościowych na ogóle przedsiębiorców
poznawanie opinii przedstawicieli poszczególnych branż w ramach np. indywidualnych wywiadów
pogłębionych czy grup fokusowych w odniesieniu do ich często unikalnych potrzeb
str.| 6
4
T. Góras, Procedury i schematy tworzenia dokumentów planistycznych oraz ich konsultacji, s.23.
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
– budowanie kapitału społecznego wśród przedsiębiorców poprzez możliwie najczęstsze wspólne
działanie, w tym z udziałem samorządu, przy zachowaniu zasad transparentności i równych szans w
udziale w tych inicjatywach. Ponadto warto rozważyć przyjmowanie kodeksów etycznego
postępowania we współpracy między przedsiębiorcami oraz promowanie udziału we wszelkich
podobnych programach już funkcjonujących w celu przezwyciężenia zdiagnozowanej bariery braku
zaufania i niechęci do współpracy przedsiębiorców.
– udział w imprezach organizowanych przez władze lokalne (np. festyny), organizowanie własnych
stoisk, promocja członków i informowanie o swojej działalności
– udział w opracowaniu dokumentacji potrzebnej do powołania oraz udział w powołanym partnerstwie
lokalnym między organizacjami a samorządem
1.2. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i
niefinansowych przez NGO reprezentujące środowiska gospodarcze
Organizacje reprezentujące środowiska gospodarcze nie są z punktu widzenia przepisów prawa w
żaden szczególny sposób uprzywilejowane w stosunku do innych organizacji pozarządowych. W
związku z tym dotyczą je te same uregulowania, co pozostałe organizacje. „Model współpracy
administracji publicznej i organizacji pozarządowych”5 podaje następujące mechanizmy i narzędzia
współpracy finansowanej:
„– ogłaszanie konkursów na realizację zadań publicznych, w tym ogłaszanych równocześnie ze
złożeniem projektu budżetu danej JST na rok następny ( art. 13 ust. 5 uodpp)
– przyjmowanie i rozpatrywanie przez JST wniosków organizacji pozarządowych o realizację zadania
publicznego (art. 12 uodpp), w tym z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19 a uodpp)
– przyjmowanie i rozpatrywanie przez JST wniosków organizacji pozarządowych o realizację zadania
publicznego (art. 12 uodpp), w tym z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19 a uodpp);
– zlecanie organizacjom pozarządowym obsługi otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych (art. 11 ust. 2a uodpp);
– podzlecanie zadań w ramach umowy na realizację zadania publicznego i regranting
(art. 16, ust. 7);
– zastosowanie lub pominięcie procedur zamówień publicznych (zgodnie ze wzorem umowy zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej).”
Model… wskazuje również szereg działań, które sprzyjają współpracy finansowej w obszarze
zarządzania jednostką administracji publicznej6:
„standaryzacja usług publicznych (obligatoryjna przy powierzaniu zadania);
 powiązanie kryteriów wyboru ofert w ramach konkursu z programem współpracy i dokumentami
strategicznymi;
 zawieranie umów wieloletnich;

5
6
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, s. 57 i 58.
Ibidem
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
str.| 7
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
 uwzględnianie w kosztach realizacji zadań publicznych zarówno wydatków merytorycznych
(bezpośrednich) jak i administracyjnych, związanych z ich realizacją (pośrednich);
 dopuszczenie w umowach z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych
możliwości dokonywania przesunięć wydatków pomiędzy pozycjami;
 jawność procedur naboru i wyboru ofert na realizację zadań publicznych;
 pracowanie i wdrożenie efektywnego systemu monitoringu i oceny realizacji zleconych zadań
publicznych.”
Z kolei uwarunkowania kulturowe w procesie współpracy finansowej obu partnerów przejawiają się
jako7:
„wspólne oferty organizacji pozarządowych (wspierające rozwój partnerstw projektowych);
wspólne, partnerskie projekty JST z organizacjami pozarządowymi finansowane ze źródeł trzecich;
 stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych;
 mieszany skład komisji konkursowych z udziałem przedstawicieli różnych sektorów, zabezpieczony
przed wystąpieniem konfliktu interesów;
 publikowanie informacji, raportów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.”


Powyższe rekomendacje powinny zostać wdrożone na poziomie powiatu, co poprawiłoby jakość i
efektywność zadań publicznych zleconych przez JST organizacjom pozarządowym, w tym w
szczególności zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości.
Warto podkreślić, że w sferze zadań publicznych zdefiniowanych w art. 4 ust 1 uodpp mamy:
– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz
– działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
– działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Jeśli chodzi o formy współpracy finansowej JST z organizacjami, to tzw. wzorzec minimalny
rekomendowany przez Model… to „ogłoszenie o konkursie, które określa kryteria wyboru ofert zgodne
z programem współpracy i innymi dokumentami planistycznymi, które funkcjonują w samorządzie”8.
W przypadku powiatu mińskiego obowiązującym dokumentem jest Program Współpracy Powiatu
Mińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2015 roku.
Co warte podkreślenia, wśród priorytetowych zadań publicznych wymienia się m.in. zadania w
zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Rekomenduje się utrzymanie tego zadania przy przygotowaniu kolejnych programów współpracy na
następne lata.
Ponadto ogłoszenia o konkursach powinny określać kryteria wyboru ofert zgodnie z programem,
zarówno jego obecną, jak i kolejnymi edycjami.
Inną formą współpracy JST z organizacjami pozarządowymi jest partnerstwo projektowe w realizacji
zadań publicznych.
7
8
str.| 8
Ibidem, s. 58.
Ibidem
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
„Forma współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w tym obszarze rozumiana jest jako
współpraca przy realizacji konkretnych projektów na rzecz realizacji zadań publicznych (tzw.
partnerstwa projektowe). Przedsięwzięcia te mają ściśle określone cele i ramy czasowe realizacji.”9
Jedną z możliwości takiej współpracy jest inicjatywa lokalna.
Jak stanowi ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie:
„Art. 19b. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu
terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę (…)”
„Art. 19c. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria
oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.
2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod
uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności
lokalnej.”
Model określa zasady, jakimi powinny kierować się organizacje oraz JST tworząc partnerstwa
projektowe10:
„Zasada efektywności oznacza, że tworzenie partnerstw pomiędzy samorządem i organizacjami
pozarządowymi ma służyć lepszemu wykorzystaniu zasobów lokalnych przy realizacji zadania
publicznego. Samorząd i organizacje dbają o jak najszerszą reprezentacje podmiotów, mogących
włączyć się w realizację zadania. Partnerstwo powinno być głównym narzędziem realizacji zadań
publicznych z wykorzystaniem środków lokalnych i pozabudżetowych.
Zasada pomocniczości oznacza, że samorząd wspiera powstawanie partnerstw projektowych.
Zasada jawności oznacza, że tworzenie partnerstw projektowych opiera się na jawnych procedurach.
Dostępna jest pełna informacja na ten temat.
Zasada suwerenności stron oznacza, że partnerstwo działa na podstawie umowy określającej zadania,
odpowiedzialność stron i zasady wystąpienia z partnerstwa.
Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że istnieją jawne procedury tworzenia partnerstw na rzecz
realizacji zadań publicznych.
Zasada partnerstwa oznacza, że umowa o współpracy przy realizacji zadania publicznego określa
zakres zadań i odpowiedzialności partnerów, zasady podejmowania decyzji i reprezentacji partnerstwa.
Strony umowy partnerskiej są równe wobec siebie i innych podmiotów.”
Wzorce minimalne przewidywane przez Model… dla partnerstw projektowych to11:
– istnienie procedury zawierania partnerstw projektowych
– informowanie przez strony internetowe organizacji pozarządowej oraz urzędów o powstaniu
partnerstwa, jego celach i działaniach
9
Ibidem, s.67.
Ibidem, s. 68 i 69.
11
Ibidem, s. 68.
str.| 9
10
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
Z kolei wzorzec minimalny dla inicjatywy lokalnej przewiduje istnienie procedury realizacji inicjatywy
lokalnej.
W szczególności zasady te powinny również dotyczyć partnerstw projektowych z organizacjami
pozarządowymi, wspierającymi rozwój przedsiębiorczości. Zapisy dotyczące inicjatywy lokalnej
dotyczyć mogą organizacji wspierających przedsiębiorczość tylko pośrednio, wobec nieuwzględnienia
w ustawie o oppiw w artykule dotyczącym zakresu inicjatywy lokalnej wspierania przedsiębiorczości.
W związku z tym proponujemy przyjęcie procedury zawierania partnerstw w celu realizacji zadań
publicznych w powiecie mińskim.
W szczególności, zgodnie z modelem, powinna ona zawierać:
„Współpraca partnerska wymaga wypracowania procedur zgodnych z obowiązującym prawem, w tym
szczególnie zasad wybierania partnerów niepublicznych, przy partnerstwach inicjowanych przez
samorząd, oraz określania kryteriów przystępowania przez samorząd do partnerstw inicjowanych przez
organizacje pozarządowe.” 12:
Powinna zostać opracowana również procedura informowania o partnerstwach projektowych,
uwzględniająca praktyczne zastosowanie zasady równości szans przy zawieraniu i funkcjonowaniu
partnerstw.
Ponadto, mimo że zapisy dotyczące inicjatywy lokalnej, jak wspomniano wyżej, nie dotyczą wyłącznie
organizacji wspierających przedsiębiorczość:
ustalenie i ogłoszenie procedur realizacji inicjatywy lokalnej usprawniłoby współpracę JST z ogółem
organizacji pozarządowych powiatu.
1.3. Opis wspierania procesów integracji środowiska NGO działających
na rzecz środowisk gospodarczych w powiecie
Cytowany wcześniej „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”
przewiduje następujące zasady, jakim powinny być podporządkowane wzajemne relacje organizacji
pozarządowych i JST w dziedzinie procesów integracji13:
„Zasada suwerenności oznacza, że integracja sektora pozarządowego ma charakter autonomiczny,
dobrowolny i oddolny oraz wynika z przekonania organizacji pozarządowych o korzyściach oraz
kosztach związanych z tym procesem.
Zasada partnerstwa oznacza równoprawne traktowanie wszystkich zaangażowanych w proces
organizacji, niezależnie od ich kondycji i kompetencji. W związku ze specyfiką procesu integracji
sektora pozarządowego, zakłada podejmowanie współpracy o charakterze długofalowym.
Zasada pomocniczości oznacza, że samorząd w jak najmniejszym stopniu ingeruje w zadania
integrujące sektor pozarządowy, tworzy jedynie warunki dla tego procesu.
Zasada efektywności sprzyja tworzeniu reprezentacji sektora pozarządowego poprzez łączenie
kompetencji i zasobów, pozwalających aktywnie uczestniczyć w procesie konsultacji polityk
publicznych (strategie, wieloletnie plany działania). Zasada odwołuje się do przekonania, że
zintegrowane środowisko lepiej i skuteczniej realizuje powierzone zadania. Zakłada również, że wiedza
12
13
Ibidem, s. 68.
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, s. 82 i 83.
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
str.| 10
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
o aktywnych – w najbliższym otoczeniu – podmiotach pozwala tworzyć porozumienia i partnerstwa,
zdolne do efektywniejszej realizacji zadań publicznych. Integracja pozwala również na eliminowanie
dublowania realizacji zadań i konkurowania o tego samego klienta.
Zasada jawności zakłada, że powszechnie dostępne są informacje o zarejestrowanych podmiotach
trzeciego sektora, porozumieniach pomiędzy organizacjami i o ich reprezentacjach, a także o udziale
przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu (np. rady zatrudnienia, rady działalności
pożytku publicznego, komisje dialogu).
Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że szanse udziału w integracji sektora mają wszystkie działające
na terenie gminy lub regionu organizacje pozarządowe. Zakłada również, że istnieje możliwość
tworzenia wielu reprezentacji branżowych trzeciego sektora, z którymi samorząd podejmuje
współpracę.”
Należy podkreślić, że samorząd nie powinien starać się odgórnie „zadekretować” procesów
integracyjnych organizacji pozarządowych, działając wbrew ich woli. Jego rola sprowadza się raczej do
inicjowania tych procesów w sposób niebezpośredni (np. wspólne inicjatywy NGO, szkolenia) oraz
ułatwianie integracji.
Zestaw narzędzi / wzorców, które proponuje Model… w tym celu jest szeroki14:
1. Ogólnodostępna baza danych o organizacjach pozarządowych.
Wzorzec minimalny:
Baza danych dostępna na stronie internetowej samorządu, portalu organizacji pozarządowych.
Diagnoza w powiecie mińskim: na stronie powiatu dostępny jest wykaz organizacji pozarządowych
działających na terenie powiatu, podane są jednak tylko podstawowe dane, brak jakichkolwiek
szerszych informacji, np. opisu organizacji, jej działalności.
2. Formalne spotkania branżowe lub problemowe z organizacjami pozarządowymi.
Wzorzec minimalny:
Organizacja spotkań przynajmniej raz w roku z uwzględnieniem tematyki przeciwdziałania
dyskryminacji i promowania równości.
Władze powiatu mińskiego powinny organizować tego typu spotkania. W szczególności możliwe
byłoby zorganizowanie spotkania dotyczącego metod zachęcania kobiet do zakładania własnej
działalności gospodarczej.
3. Nieformalne spotkania organizacji pozarządowych.
Wzorzec minimalny:
Współorganizacja nieformalnego spotkania organizacji pozarządowych, np. pikniku organizacji
pozarządowych, przynajmniej raz w roku.
Wśród zadań dla władz powiatu mińskiego LPRP PM ustanawia organizację tego typu wydarzenia.
4. Internetowe grupy problemowe i tematyczne.
Wzorzec minimalny:
str.| 11
14
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych’, s. 82 i 83.
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
Procedura powoływania grup problemowych.
5. Szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu:
–– roli i zasad funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego,
–– roli i zasad funkcjonowania federacji organizacji pozarządowych.
Wzorzec minimalny:
Szkolenia branżowe dla organizacji raz w roku.
Diagnoza dla powiatu mińskiego: ze względu na stosunkowo niewielką liczbę organizacji na terenie
powiatu oraz ich stosunkowo niewielki potencjał, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości,
wykorzystanie tego wzorca nie wydaje się konieczne.
6. Dofinansowywanie i/lub organizacja wspólnych wyjazdów przedstawicieli sektora pozarządowego
na ogólnopolskie fora inicjatyw pozarządowych lub inne spotkania tematyczne o podobnym
charakterze.
Wzorzec minimalny:
Zapis w programie współpracy umożliwiający realizacje takiego działania.
W odniesieniu do programu dla powiatu mińskiego: organizacja wspólnych wyjazdów organizacji
wspierających przedsiębiorców na konferencje i inne tego typu spotkania o charakterze regionalnym
lub krajowym powinna być koordynowana przez władze powiatu.
7. Wspólne działania promocyjne organizacji pozarządowych w ramach określonych wydarzeń
lokalnych.
Wzorzec minimalny:
Procedura włączania partnerów pozarządowych we współorganizowanie wydarzeń lokalnych;
Zapis w programie współpracy umożliwiający udział organizacji w wydarzeniach lokalnych.
W przypadku powiatu mińskiego: uzupełnienie programów współpracy o właściwe zapisy,
umożliwiające udział NGO w wydarzeniach lokalnych, których obecnie brak w Programie Współpracy
Powiatu Mińskiego z Organizacjami Pozarządowymi…
8. Udostępnienie przez samorząd kanałów informacyjnych.
Wzorzec minimalny:
Procedura wykorzystywania kanałów informacyjnych samorządu przez organizacje pozarządowe.
Program Współpracy… zawiera zapisy dotyczące promocji działalności organizacji na stronach
internetowych Powiatu oraz na telebimie przed Starostwem Powiatowym, brak jednak dopowiedzenia,
na jakich zasadach organizacje mogą korzystać z tych kanałów informacji. Potrzeba opracowania
właściwej procedury.
9. Plenarne spotkania organizacji pozarządowych.
Wzorzec minimalny:
Współorganizacja przynajmniej jednego spotkania plenarnego w roku.
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
str.| 12
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
Starostwo Powiatowe we współpracy z Lokalną Radą Gospodarczą i/lub powołaną Radą Pożytku
Publicznego powinny organizować spotkania plenarne dla NGO. Opracowaniem tematyki i promocją, w
szczególności wśród organizacji pozarządowych wspierających przedsiębiorczość, powinna zająć się
LRG.
10. Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wzorzec minimalny:
Procedura powołania RDPP.
W Powiecie Mińskim funkcjonuje już Lokalna Rada Gospodarcza, składająca się z przedstawicieli
przedsiębiorców, której zadaniem jest integracja środowisk NGO oraz usprawnienie i podniesienie
jakości dialogu pomiędzy środowiskami biznesu a administracją w procesie uzgadniania kluczowych
decyzji dla powiatu mińskiego. Funkcje LRG pokrywają się więc częściowo z działaniami Rady
Działalności Pożytku Publicznego w odniesieniu do sfery przedsiębiorczości. Mimo to warto rozważyć
powołanie RDPP jako głosu całego środowiska organizacji pozarządowych powiatu.
1.4. Zasady tworzenia partnerstw lokalnych z udziałem przedstawicieli
samorządu i NGO reprezentujących środowiska gospodarcze
Zasady, które określa Model współpracy…. w stosunkach pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi
przy powoływaniu partnerstw lokalnych:
„Zasada suwerenności oznacza, że udział w partnerstwie jest dobrowolny, każdy członek samodzielnie
określa zakres i formy swojego zaangażowania.
Zasada partnerstwa oznacza, że członkowie partnerstwa dysponują równym głosem w sprawach
partnerstwa, zaś wniesione przez nich wkłady są równie ważne.
Zasada pomocniczości oznacza, że tworzy się lokalne warunki do powstawania partnerstw, samorząd
lub organizacje pozarządowe inicjują partnerstwa w obszarach problemowych, w których działania
pojedynczych podmiotów są mniej efektywne. Zasada ta oznacza również wzmacnianie już istniejących
partnerstw poprzez włączanie się w ich aktywność. Samorząd wspiera lidera partnerstwa, unikając
pełnienia takiej funkcji.
Zasada efektywności oznacza łączenie zasobów będących w dyspozycji poszczególnych członków
partnerstwa.
Zasada jawności oznacza, że pełna i aktualna informacja dotycząca partnerstwa i jego działalności jest
powszechnie dostępna.
Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że partnerstwo jest otwarte dla wszystkich podmiotów
podzielających cele partnerstwa i akceptujących zasady jego działania.”
Zestaw narzędzi / wzorców, które proponuje Model w tym celu:
1. Istnieje dokument programowy (program współpracy) określający politykę w zakresie partnerstw
lokalnych, zawierający zapisy o obowiązku stosowania zasady równości szans w funkcjonowaniu i
działaniu partnerstwa.
str.| 13
Wzorzec minimalny:
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
Procedura powoływania i włączania się samorządu.
Diagnoza dla Powiatu Mińskiego: w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi brak
zapisów dotyczących powoływania partnerstw lokalnych, konieczne jest uzupełnienie programu.
2. Partnerstwa lokalne prowadzą działania na podstawie zawartych umów partnerskich.
Wzorzec minimalny:
Wzór umowy partnerskiej.
Diagnoza dla powiatu mińskiego: konieczność opracowania wzoru umowy partnerskiej.
3. Procedury delegowania przedstawicieli do partnerstw lokalnych.
Wzorzec minimalny:
Procedura powoływania przedstawicieli samorządu do partnerstw lokalnych;
Procedura wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do partnerstw lokalnych.
Diagnoza dla powiatu mińskiego: w chwili obecnej brak takiej procedury, dlatego warto rozważyć jej
opracowanie.
4. Przepisy określające sposób sprawowania funkcji przez członków partnerstwa (przedstawiciela
samorządu, organizacji pozarządowej i innych partnerów, np. obejmowania funkcji w organach
partnerstwa, sposobu podejmowania decyzji obowiązków w zakresie informowania organów
samorządu i organizacji pozarządowych o funkcjonowaniu partnerstwa i jego działalności itp.).
Wzorzec minimalny:
Zapisy umowy partnerskiej określają zasady działania przedstawicieli partnerów.
5. Ocena zaangażowania członków w działania partnerskie.
Wzorzec minimalny:
Zapisy umowy partnerstwa określające zasady oceny działania;
Umieszczanie informacji na stronach internetowych partnerów o efektach działania partnerstwa.
W celu wspólnego działania na rzecz przedsiębiorczości w powiecie mińskim rekomenduje się
powołanie partnerstwa lokalnego organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz samorządu, które
będzie wykorzystywać dostępne zasoby wszystkich trzech typów podmiotów. W szczególności
konieczne jest uzupełnienie programu współpracy samorządu z organizacjami o zapisy deklarujące
chęć angażowania się powiatu w partnerstwa lokalne oraz całościową procedurę powoływania i
funkcjonowania partnerstw lokalnych. Zapisy te powinny powstać przy aktywnym współudziale
środowisk organizacji pozarządowych powiatu, wyrażonym w czasie konsultacji np. w ramach Lokalnej
Rady Gospodarczej lub w ramach powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych definiuje w
następujący sposób zakres procedury powoływania partnerstw (co z powodzeniem można dostosować
do powiatu mińskiego):
„Procedura powinna określać m.in. sposób powoływania partnerstw i kryteria włączania się do nich
str.| 14
(bądź nie) samorządu oraz jego jednostek, relację samorządu wobec konkretnego partnerstwa (np.
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
lider, uczestnik lub obserwator), procedurę powoływania przedstawicieli samorządu i przedstawicieli
organizacji do partnerstw, relacje pomiędzy partnerami wewnątrz partnerstwa (udział we władzach
partnerstwa, decyzyjność, przełożenie na organy samorządowe itp.), ścieżkę postępowania w
przypadku inicjowania partnerstwa przez jednostkę samorządową oraz przez organizację, zasady
prowadzenia ewaluacji partnerstwa, sposobów jego komunikacji z interesariuszami i wspólnotą
lokalną. Należy też przemyśleć i opisać sytuację, gdy w ramach partnerstwa lokalnego pojawią się
partnerstwa projektowe, realizujące konkretne przedsięwzięcia. Partnerstwa projektowe powinny być
objęte odrębnymi regulacjami (również w programie współpracy), gdyż będą istnieć także poza
partnerstwami lokalnymi.”
„Istotne jest również określenie roli instytucji samorządowych w partnerstwach: szkół, ośrodków
pomocy społecznej, domów kultury, bibliotek, muzeów itp.
(…)
Należy także określić, w jaki sposób partnerstwa będą określały swoje wieloletnie i roczne plany pracy
oraz ich spójność z dokumentami planistycznymi i politykami publicznymi samorządu.”
W działalności partnerstw lokalnych ważną rolę odgrywa samorząd. Może być stroną inicjatywną, jego
udział podnosi prestiż przedsięwzięcia, jego rola to również promocja idei partnerstwa lokalnego.
Ponadto może udostępnić infrastrukturę (siedzibę, miejsce na biuro).
1.5. Rekomendacje dotyczące metod stymulowania wzrostu
zaangażowania kobiet w działania na rzecz przygotowania i
wdrażania lokalnej polityki gospodarczej
Mimo formalnego zabezpieczenia praw kobiet do równego udziału w życiu społecznym – zarówno w
dokumentach prawa krajowego, rozlicznych strategiach i postulatach oraz wytycznych
ponadnarodowych (m.in. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym) – praktyka
wskazuje na zbyt niską, w stosunku do zasady równości, reprezentację zarówno we władzach
samorządowych jak i w organizacjach pozarządowych. Zdiagnozowana sytuacja na terenie powiatu
mińskiego wymaga podjęcia szeregu działań w celu zmiany tej sytuacji, w szczególności w kontekście
aktywizacji i uczestnictwa kobiet w działaniach i władzach lokalnych organizacji wspierających
przedsiębiorczość. Ponadto działaniami uzupełniającymi byłyby inicjatywy na rzecz likwidacji barier w
przedsiębiorczości kobiet.
Wśród wielu działań które mogą podjąć władze samorządowe na rzecz równego traktowania kobiet i
mężczyzn, jest m.in. podpisanie ww. Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
Dotychczas jedynym znanym przypadkiem w Polsce, gdzie władze gminne zdecydowały się na taki
krok, jest gmina Nysa, która ponadto przyjęła dokument strategiczny Równościowy Plan Działania dla
Gminy Nysa na lata 2008 – 2010.
Zapisy Europejskiej Karty… ustanawiają następujące zasady działania sygnatariuszy:
„1.
Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo
Zasada ta musi być stosowana przez samorządy lokalne i regionalne we wszystkich obszarach ich
kompetencji, obejmuje ich zobowiązanie do eliminacji wszelkich form dyskryminacji bezpośredniej i
pośredniej.
2.
Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji i
str.| 15
nierównego traktowania są brane pod uwagę.
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
Różnorodne formy dyskryminacji oparte na płci, rasie, kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym i
społecznym, cechach genetycznych, języku, religii czy wierze, przekonaniach politycznych lub innych,
przynależności do mniejszości narodowej, urodzeniu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej
czy statusie społeczno-ekonomicznym muszą być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu równości
pomiędzy kobietami i mężczyznami.
3.
Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem
demokratycznego społeczeństwa.
Prawo do równości kobiet i mężczyzn wymaga od władz lokalnych i regionalnych podjęcia wszelkich
dostępnych środków i odpowiednich strategii w celu promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet
i mężczyzn we wszystkich sferach procesów decyzyjnych.
4.
Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.
Władze lokalne i regionalne muszą promować eliminację stereotypów i przeszkód, które przyczyniają
się do nierównego statusu kobiet i które mają wpływ na nierówny podział ról pomiędzy kobietami i
mężczyznami w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
5.
Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne
jest promowanie równości kobiet i mężczyzn.
Perspektywa równości płci musi być brana pod uwagę przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów,
które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej np. poprzez techniki głównego nurtu
zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting). W tym
celu doświadczenie kobiet w życiu lokalnym, warunki życia i pracy, muszą zostać zbadane i wzięte pod
uwagę.
6.
Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzędziami do promowania
równości kobiet i mężczyzn.
Działania władz lokalnych i regionalnych muszą obejmować plany i programy uwzględniające równość
płci oraz muszą być wyposażone w środki finansowe i osobowe potrzebne do ich wdrażania.”15
Realizacja zasad i ustaleń Karty... powinno obywać się m.in. w formie przyjmowanych Równościowych
Planów Działania.
Spośród proponowanych wyżej działań wyjaśnienia w szczególności wymaga zasada budżetowanie pod
kątem płci (gender budgeting). Pewne wskazówki co do możliwości jej praktycznego zastosowania
znajdują się w raporcie United Nations Development Programme „Budżetowanie wrażliwe na płeć a
jakość życia. Raport z projektu Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów” z 2013 r.16.
Katalog działań skierowany był konkretnie do jednej z gmin, jednakże część z nich z powodzeniem
można zastosować w przypadku samorządu powiatu mińskiego17:
„1. Planowanie polityk publicznych i tworzenie dokumentów strategicznych:
• gromadzenie wszelkich dostępnych danych statystycznych w podziale na płeć (…)
15
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
M. Korona, Z. Łapniewska, E. Pieszczyk, M. Siciarek, Budżetowanie wrażliwe na płeć a jakość życia. Raport z
projektu Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów” , United Nations Development Programme,
2013.
17
Ibidem, s. 110 i 111.
16
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
str.| 16
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
• uwzględnianie perspektywy i potrzeb osób należących do różnych grup społecznych, poddawanie
jednoczesnej uwadze różnorodnych cech badanej społeczności, np. płci i wieku, sprawności fizycznej
lub intelektualnej, statusu społeczno-ekonomicznego, orientacji seksualnej, przynależności narodowej
lub etnicznej.
2. Realizacja polityki lokalnej:
analiza potencjalnego wpływu prowadzonych działań na kobiety i mężczyzn, (…) (np. stworzenie
„listy kontrolnej” do zadań realizowanych przez gminę, z pytaniami: Do kogo skierowane jest zadanie?
(do ilu kobiet i ilu mężczyzn?) Kto będzie realizował zadanie? (Ile kobiet, ilu mężczyzn?) Jak realizacja
zadania wpłynie na sytuacje kobiet i mężczyzn?

analiza potencjalnego wpływu prowadzonych działań na osoby z różnych grup społecznych i o
różnych cechach (np. w jakim wieku są osoby, które są beneficjentami konkretnego działania gminy?
Jaka jest ich sytuacja ekonomiczna/zawodowa/stopień sprawności fizycznej? Czy są osoby, które nie
korzystają z działań prowadzonych przez gminę? Jakie to grupy? Dlaczego są nieobecne?)

ewaluacja działań i wydatków gminnych pod katem płci – czy prowadzone działania i wydawane
środki wpływają na zmianę sytuacji kobiet i mężczyzn w gminie?

3. Partycypacja społeczna:

otwartość na włączanie się mieszkanek i mieszkańców w procesy konsultacyjno-decyzyjne
bardziej staranne informowanie mieszkanek i mieszkańców o decyzjach podejmowanych przez
samorząd gminy, zróżnicowanie kanałów komunikacji

 wzmocnienie i upowszechnianie już istniejących procedur wpływania obywatelek/obywateli na
życie publiczne (dyżury radnych Gminy, zebrania wiejskie) oraz narzędzi partycypacji obywatelskiej
(konsultacje społeczne)
4. Edukacja antydyskryminacyjna: zwiększanie wiedzy i świadomości (…) w zakresie wspierania
równych szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji poprzez szkolenia
antydyskryminacyjne, warsztaty, wizyty studyjne, udział w projektach tematycznych
promowanie istniejących rozwiązań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na szczeblu
lokalnym, których elementem może być budżetowanie wrażliwe na płeć (np. Europejska Karta
Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, Równościowe Plany Działania)

informowanie mieszkanek i mieszkańców o przywiązaniu samorządu do zasady równości kobiet i
mężczyzn”

W szczególności w kwestii gender budgeting skierowane są następujące rekomendacje18:
„Kolejna rekomendacja do budżetów byłoby włączenie kryteriów równości płci do procedury
budżetowej. Oznacza to udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
• w których działach budżetu mogą być zawarte fundusze przeznaczone na aktywności przyczyniające
się do równości płci?
18
M. Korona, Z. Łapniewska, E. Pieszczyk, M. Siciarek „Budżetowanie wrażliwe na płeć a jakość życia. Raport z
projektu Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów” United Nations Development Programme
,Warszawa, 2013, s. 37.
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
str.| 17
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
• w jakich istniejących pozycjach wydatków można zawrzeć nowe programy na rzecz równości płci?
• czy potrzebne są dodatkowe fundusze na zbieranie danych z podziałem na płeć w ramach
wyszczególnionych możliwości stwarzanych przez samorząd?
• jakie dane posiada gmina, dzięki którym można byłoby zaobserwować zmiany zjawiska nierówności
statusu kobiet i mężczyzn w gminie?
• jakie zasoby (materialne i niematerialne) powinny być skierowane tylko do kobiet, aby miały one
równe szanse na dobre życie?
• jaki jest udział procentowy wydatków skierowanych do kobiet i dziewczynek w całkowitych
wydatkach gminy i jak zmienia się on w czasie?”
Wśród innych promujących równość działań, które może podjąć samorząd i które wskazane są w ww.
Raporcie… są następujące, o których warto wspomnieć:

„stymulowanie organizacji pozarządowych do odpowiednich działań na rzecz równości m.in.
poprzez ogłaszane konkursy i udzielane dotacje dla organizacji i instytucji zajmujących się
wyrównywaniem szans;

wspieranie infrastruktury odciążającej kobiety od prac opiekuńczych, które wykonują w zakresie
znacznie większym niż mężczyźni, w tym: opieki nad dziećmi, osobami zależnymi i w podeszłym wieku;

analiza lokalnych dokumentów strategicznych pod kątem eliminacji zapisów dyskryminujących
bądź stereotypowo traktujących role kobiet i mężczyzn;

wyznaczenie w ramach urzędów osoby odpowiedzialnej za politykę antydyskryminacyjną, która
wśród swoich obowiązków mogłaby mieć opracowywanie raportów nt postępów i sytuacji na terenie
powiatu bądź gminy w zakresie polityki równych szans;

stworzenie narzędzia ewaluującego wdrażane zmiany „uwzględniające np.: udział w całkowitych
wydatkach – wydatkachów na cele priorytetowe dla kobiet, balans płci uczestniczek i uczestników
szkoleń publicznych, udział wydatków na sport chłopców i dziewczynek , oraz inne wskaźniki”;

zastanowienie się przy projektowaniu infrastruktury nad odmiennymi potrzebami kobiet i
mężczyzn (dobrym przykładem mogą być państwa skandynawskie, „w których rządzący za cel postawili
sobie równy dostęp kobiet i mężczyzn do zasobów miejskich. Zaowocowało to poszerzeniem
str.| 18
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM
chodników, oświetleniem parków, inwestycjami w transport miejski oraz bezpiecznymi terenami
zielonymi i placami zabaw”)” 19
Ogólne bariery w przedsiębiorczości kobiet nie różnią się zasadniczo od tych dla mężczyzn20. Różnice
występują w takich dziedzinach jak: konieczność godzenia ról zawodowych i rodzinnych, zwalczanie
stereotypowego myślenia o typowym podziale ról w społeczeństwie, gorszy dostęp do finansowania.
Rola samorządu w przezwyciężaniu tych barier sprowadzałaby się do działań informacyjnych w celu
zwalczania stereotypowego myślenia a także we wsparciu kobiet w opiece nad osobami zależnymi (w
tym udział bądź inicjowanie projektów w ramach działań współfinansowanych przez UE dotyczących
tego obszaru, szerzej opisanych w rozdziale LPRP dotyczącym celów i zadań).
W przypadku zwiększenia zaangażowania kobiet w prace samorządu i organizacji wspierającej
przedsiębiorczość szczególne warte uwagi jest tworzenie ww. infrastruktury odciążającej od
obowiązków utrudniających aktywną pracę zawodową oraz promocja przez władze samorządowe
polityki równościowej poprzez szkolenia urzędników, podnoszenie kwestii uczestnictwa kobiet podczas
różnorodnych wystąpień i uroczystości z udziałem władz lokalnych, pogadanki w szkołach, spotkania z
kobietami – przedsiębiorcami, zakładkę dotyczącą kwestii równości na terenie powiatu na stronach
powiatu i gmin, szkolenia dla kobiet.
19
Ibidem, s. 37 – 39.
A. Borowska, Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce, Kwartalnik Wydziału Zarządzania
Politechniki Białostockiej Ekonomia i Zarządzanie 3/2013, s. 160.
20
Projekt „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w Powiecie Mińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
str.| 19
Download