Wniosek do Powiatowej Rady Rynku Pracy w M

advertisement
Wniosek
do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mińsku Mazowieckim
o wydanie opinii w sprawie otwarcia kierunku kształcenia zawodowego
w powiecie mińskim
 Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej (Word), a następnie przesłać do
Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Kontakt: Anna Laskowska tel. (25) 759 27 13 wew.209,
e-mail: [email protected]
 Dokument w wersji elektronicznej jest aktywny, co oznacza, że w rubrykach wniosku
można wpisać dowolnie wiele informacji.
 Wniosek należy złożyć nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia PRRP.
1. Wnioskodawca
1.1. Nazwa
1.2. Organ prowadzący
1.3. Dane adresowe
i teleadresowe
1.4. Dyrektor
1.5. Osoba do kontaktów
1.6. Krótka informacja o szkole:
historia, informacje statystyczne (kadra, uczniowie, klasy )i inne ważne według Wnioskodawcy:
2. Informacje o planowanym kierunku kształcenia w zawodzie
2.1. Nazwa i symbol
cyfrowy zawodu:
2.2. Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe (w przypadku zawodu z jedną kwalifikacją
należy podać jednostki efektów uczenia się:
2.3. Wymiar praktycznej nauki zawodu u pracodawcy w całym cyklu kształcenia zawodowego:
zajęcia praktyczne praktyka zawodowa 2.4. Data uruchomienia kształcenia:
2.5.Przewidywana rekrutacja:
2.6. Zasięg rekrutacji:
2.7. Środki finansowe na uruchomienie nowego kierunku kształcenia:
1
2.8. Zaplecze dydaktyczne - wyposażenie i warunki lokalowe związane z nowym zawodem:
Czy szkoła prowadzi internat:
3. Uzasadnienie dla otwarcia planowanego kierunku kształcenia:
3.1. Informacje dotyczące zapotrzebowania na pracowników w planowanym zawodzie w skali powiatu,
województwa, kraju pochodzące z badań i analiz rynku – przeprowadzonych lub wykorzystanych
– uzasadniające szanse absolwentów na rynku pracy.
3.2. Planowana liczba absolwentów w danym roczniku:
3.3. Jakie szkoły w powiecie/powiatach ościennych realizują kształcenie we wnioskowanym zawodzie:
3.4. Liczba uczniów we wnioskowanym kierunku kształcenia w powiecie mińskim/powiatach
ościennych w ostatnich dwóch latach (podać źródło informacji):
3.5. Liczba absolwentów we wnioskowanym kierunku kształcenia w powiecie mińskim/powiatach
ościennych w ostatnich dwóch latach (podać źródło informacji):
3.6. Jakie przedsiębiorstwa/ instytucje w powiecie mińskim/powiatach ościennych mają potrzeby
kadrowe we wnioskowanym kierunku kształcenia: (proszę podać również źródło informacji):
3.7. Inne informacje, które zdaniem Wnioskodawcy uzasadniają otwarcie nowego kierunku
kształcenia:
………………………
Data
…………………………………………..
podpis Dyrektora Szkoły
2
Download