Biuro Projektów i Wdrożeń Proekologicznych

advertisement
Powiat Lęborski
Program ochrony środowiska
wraz z planem gospodarki odpadami
dla powiatu lęborskiego
na lata 2004 – 2007
z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2008-2011
Część 1. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA
Gdańsk, styczeń 2004
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Opracowanie:
80-354 Gdańsk, ul. Ziemowita 19 tel./fax (058) 558- 40-10 e-mail: [email protected]
Zespół w składzie
dr hab. Maciej Przewoźniak
mgr Agnieszka Burzyńska
mgr inż. Agnieszka Makowska
mgr Ewa Sawon
mgr Andrzej Winiarski
NIP 584-102-76-55
kierownik zespołu
koncepcja, nadzór i redakcja całości opracowania
zagadnienia społeczno-gospodarcze,
ochrona przyrody i krajobrazu
gospodarka odpadami
struktura środowiska przyrodniczego,
potencjał środowiska przyrodniczego,
zagrożenia przyrodnicze
zagadnienia sozologiczne,
opracowania kartograficzne
Współudział:
Starostwo Powiatowe w Lęborku. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(kierownik Bogusław Koszałka)
Urzędy Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko
Urzędy Miast Lębork i Łeba
Zespół ds. Konsultacji „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki
odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu na lata 2004-2007 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” powołany przez Starostę
Lęborskiego (skład Zespołu w części 2. „Programu...”)
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu
Lęborskiego – Zygmunt Lisiecki
2
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Spis treści:
WPROWADZENIE .................................................................................................................... 5
1. PODSTAWOWE DANE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE ................................................. 6
1.1. Użytkowanie gruntów ..................................................................................................... 6
1.2. Osadnictwo i elementy demografii ................................................................................. 6
1.3. Rynek pracy i struktura zatrudnienia............................................................................. 11
1.4. Rolnictwo ...................................................................................................................... 13
1.5. Turystyka ....................................................................................................................... 14
1.6. Produkcja pozarolnicza ................................................................................................. 16
2. STRUKTURA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ..................................................... 18
3. ZASOBY PRZYRODNICZE............................................................................................... 24
3.1. Potencjał agroekologiczny ............................................................................................ 24
3.2. Potencjał leśny .............................................................................................................. 24
3.3. Potencjał rekreacyjny .................................................................................................... 25
3.4. Potencjał wodny ............................................................................................................ 25
3.5. Potencjał surowcowy .................................................................................................... 31
4. OCENA STANU ŚRODOWISKA ...................................................................................... 33
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa ....................................................................................... 33
4.1.1. Zaopatrzenie w wodę ........................................................................................ 33
4.1.2. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków ......... 33
4.1.3. Stan czystości wód powierzchniowych ............................................................. 37
4.2. Źródła i stan zanieczyszczenia powietrza ..................................................................... 38
4.2.1. Źródła zanieczyszczeń atmosfery ...................................................................... 38
4.2.2. Stan aerosanitarny na obszarze powiatu ............................................................ 40
4.3. Klimat akustyczny ......................................................................................................... 41
4.3.1. Źródła hałasu ..................................................................................................... 41
4.4. Promieniowanie elektromagnetyczne ........................................................................... 43
4.5. Eksploatacja kopalin ..................................................................................................... 44
4.6. Gospodarka odpadami stałymi ...................................................................................... 44
4.6.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów ................................................... 44
4.6.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku...... 47
4.6.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom
unieszkodliwiania .............................................................................................. 50
4.6.4. Istniejące systemy zbierania odpadów .............................................................. 51
4.6.5. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów
3
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
innych niż niebezpieczne .................................................................................. 52
4.6.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych
niż niebezpieczne .............................................................................................. 55
5. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ...................................................................... 58
6. ZAGROŻENIA PRZYRODNICZE ..................................................................................... 61
6.1. Zagrożenie powodziowe ............................................................................................... 61
6.2. Dynamika brzegu i zagrożenia związane ze zmianami poziomu morza....................... 62
LITERATURA I MATERIAŁY ARCHIWALNE ................................................................... 63
Dokumentacja fotograficzna
Ilustracja kartograficzna w części 2. pt. Program ochrony środowiska w powiecie
lęborskim na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011”.
4
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
WPROWADZENIE
„Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim” stanowi pierwszą część
„Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego
na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”. „Program...”
zrealizowany został równolegle z „Programami...’ dla gmin powiatu lęborskiego w trzech
etapach, do których nawiązują trzy podstawowe części opracowania:
Część 1 - Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim.
Część 2 - Program ochrony środowiska w powiecie lęborskim na lata 2004-2007 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011.
Część 3 - Plan gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego na lata 2004-2007 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011.
Uchwaleniu przez Radę Powiatu Lęborskiego podlegają części 2 i 3.
Istota „Programu...”, jego cele, zasady i podstawy prawne opracowania wyjaśnione są
we prowadzeniu do części 2. pt. „Program ochrony środowiska w powiecie lęborskim na lata
2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011”.
5
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
PODSTAWOWE DANE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
1.
1.1. Użytkowanie gruntów
Powiat lęborski zajmuje powierzchnię 70699 ha i stanowi ok. 4 % ogólnej
powierzchni województwa pomorskiego.
W strukturze użytkowania gruntów powiatu lęborskiego zdecydowanie przeważają
użytki rolne (ok. 46%), przy ok. 40% udziale lasów i gruntów leśnych (tab. 1). Struktura
użytkowania gruntów w powiecie lęborskim jest zbliżone do województwa pomorskiego.
W strukturze użytkowania gruntów w powiecie lęborskim wyraźne jest przestrzenne
jej zróżnicowanie. Największa lesistość występuje na południu i północy powiatu, w gminie
Cewice (ok. 60%) i mieście Łeba (ok. 55%). Natomiast w centralnej części powiatu w
użytkowaniu gruntów przeważają użytki rolne. W gminie Nowa Wieś Lęborska stanowią
blisko 59% ogólnej powierzchni, a w gminie Wicko ok. 48%.
Tabela 1.
Użytkowanie gruntów według jednostek administracyjnych powiatu lęborskiego
Rodzaj użytkowania
Użytki rolne
Lasy i grunty
leśne
w tym:
Ogółem
grunty orne
łąki
sady
Inne
Razem
pastwiska
Lp.
ha
%
ha
%
ha
%
ha
111458
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
Jednostki
administracyjne
1.
województwo pomorskie
4398
0,20
2.
powiat lęborski
907581
32683
49,60 722359 39,50
46,20
21331 30,10
71
0,10
3.
gmina Cewice
5812
31,00
4706 25,05
11
0,06
4.
gmina Nowa Wieś
Lęborska
15903
58,80
10466 38,70
32
5.
gmina Wicko
10296
47,60
5889 27,25
6.
miasto Lębork
462
25,90
252 14,10
7.
miasto Łeba
210
14,19
18
1,23
6,10 69366
3,80
664132 36,30
3309
4,70
27434 38,80
2,56
614
3,27
11170 59,40
1804
0,12
3844 14,21
1561
5,77
8536 31,60
2600
16
0,06
3343 15,50
1048
4,85
12
0,67
176
9,85
22
1,23
-
-
128
8,65
64
4,31
7972 11,30
481
257575 14,10 1829288
10582 15,00
100
70699
100
9,60
18786
100
9,60
27039
100
6723 31,10
4589 21,20
21608
100
342 19,10
982 55,00
1786
100
663 44,80
607 41,00
1480
100
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002, Tom II, 2002, Urząd Statystyczny,
Gdańsk.
1.2. Osadnictwo i elementy demografii
Wszystkie ośrodki osadnicze powiatu lęborskiego należą do podukładu opartego o
ciążenia do ośrodka miejskiego Lęborka, stanowiącego silny ośrodek powiatowy, potencjalny
ośrodek podregionalny1. Dla ludności gminy Wicko część podstawowych usług świadczy
również Łeba.
Sieć osadnicza składa się z dużej ilości małych wsi, o zabudowie głównie skupionej.
Do większych jednostek osadniczych, liczących ok. 500 mieszkańców, należą wsie:

1
w gminie Cewice:
-
Cewice;
-
Siemirowice;
-
Maszewo;
Pankau F. (red), 2002, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Pomorskie
Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
6
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Rys. 1
7
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko


-
Łebunia;
-
Bukowina;
w gminie Nowa Wieś Lęborska:
-
Nowa Wieś Lęborska;
-
Mosty;
-
Łebień;
-
Krępa Kaszubska;
-
Kębłowo Nowowiejskie;
-
Chocielewko;
w gminie Wicko:
-
Wicko;
-
Charbrowo.
Powiat lęborski zamieszkuje 62.890 osób, a zgodnie z prognozą do 2010 r. ich liczba
wzrośnie do 68.800 osób (tab. 2). Rozmieszczenie ludności powiatu jest nierównomierne.
Ponad połowa mieszkańców (59%) zamieszkuje Lębork i 14% gminę Nowa Wieś Lęborska.
W części północnej mieszka ok. 15,5 % ludności powiatu, w tym 6,5 % w Łebie i 9 % w
gminie Wicko.
Gęstość zaludnienia wynosi aktualnie 93 osób/km2, co jest wartością mniejszą od
średniej wojewódzkiej (121 osób/km2). Spośród obszarów wiejskich, najgęściej zaludnione są
gminy Cewice - ponad 38 osób/km2 i Nowa Wieś Lęborska – 33 osób/km2.
Współczynnik feminizacji w powiecie lęborskim wynosi 104 kobiety na 100 mężczyzn
i jest porównywalny do wartości współczynnika w województwie pomorskim (105). Typowe
jest zróżnicowanie wysokości współczynnika feminizacji pomiędzy terenami wiejskimi i
miejskimi powiatu lęborskiego. Współczynnik feminizacji w gminach wiejskich jest znacznie
niższy, a w miastach znacznie wyższy od średnich krajowej i powiatowej (tab. 2), co jest
zjawiskiem ogólnopolskim.
Według danych z 2001 r., w powiecie lęborskim wystąpił niewielki przyrost naturalny
(3,2 na 1000 mieszkańców), który był jednocześnie wyższy w porównaniu z wartością dla
województwa pomorskiego (2,6), na co wpłynął znaczny przyrosty naturalny gmin wiejskich,
a zwłaszcza w gminach Wicko (8,8) i Cewice (7,5).
Powiat lęborski charakteryzuje się ujemnym saldem migracji (- 0,4%o), przy wartości
dla województwa 0,4%o. Jedynie w gminnie Nowa Wieś Lęborska odnotowano w 2001 r.
dodatnie saldo migracji. Ujemne saldo migracji jest typowe dla wsi i małych ośrodków
miejskich i jest wynikiem małej atrakcyjności lokalnego rynku pracy. Świadczy o tym
również fakt znacznego udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym (27%), w porównaniu
ze wskaźnikiem dla województwa (24%), a jednocześnie udział ludności w wieku
produkcyjnym generalnie odpowiada średniej powiatowej (odpowiednio 61 i 62%).
8
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Tabela 2.
Charakterystyka
demograficzna
administracyjnych
powiatu
lęborskiego
wg
jednostek
Udział
Udział
Przyrost
ludności w
Saldo
migracji
ludności
w
Gęstość
wieku
Współ-czynnik naturalny
wieku
zaludnienia
na 1000
przedprodufeminizacji
na 1000
produkcyjnym
prognoz [os/km2]
mieszkańców
kcyjnym
mieszkańców
a do
[%]
[%]
2011r.
Liczba mieszkańców stałych
Lp.
Jednostki
administracyjne
stan obecny
%
2
3
121
105
2,6
0,4
62,0
24,0
4
93
104
3,2
-0,4
61,0
27,0
11,5
7850
38,6
96
7,5
-13,1
60,0
31,5
14,0
13213
44
98
4,8
4,7
59,4
30,0
-
26
101
8,8
-7,0
59,9
30,0
38000
2069
108
1,4
-0,9
61,7
25,5
276
109
0,5
-10,6
62,4
23,0
1.
województwo
pomorskie
2.
powiat lęborski
62890
100
3.
gmina Cewice
7249
4.
gmina Nowa
Wieś Lęborska
8973
5.
gmina Wicko
5617
9,0
6.
miasto Lębork
36957
59,0
7.
miasto Łeba
4094
6,5
4200
2179900
2258100
68800
Źródło: Dane urzędów miast i gmin powiatu lęborskiego - ankiety diagnozy do „Programu ochrony
środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu
lęborskiego na lata 2004-2011”; Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002.
Tom II, 2002, Urząd Statystyczny w Gdańsku; Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i
społeczno-ekonomiczna. Województwo pomorskie. 2002, 2003, Urząd Statystyczny w
Gdańsku.
2
3
4
Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo pomorskie. 2002,
2003, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
prognoza ludności na rok 2010, „Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002, Tom II, 2002,
Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002. Tom II, 2002, Urząd Statystyczny, Gdańsk.
9
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Rys. 2
10
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
1.3. Rynek pracy i struktura zatrudnienia
Według danych z 2002 r. odsetek bezrobotnych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wynosił w powiecie lęborskim 20,5, przy średniej wojewódzkiej 12,8.
Tabela 3.
Lp.
Udział bezrobotnych w miastach i gminach powiatu lęborskiego w 2002 r.
Jednostki administracyjne
Odsetek bezrobotnych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym
Udział kobiet wśród
bezrobotnych
1.
województwo pomorskie
12,8
54,4
2.
powiat lęborski
20,5
54,3
3.
gmina Cewice
22,7
57,3
4.
gmina Nowa Wieś Lęborska
23,3
52,5
5.
gmina Wicko
24,5
54,4
6.
miasto Lębork
19,2
54,9
7.
miasto Łeba
16,2
48,0
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002, Tom II, 2002, Urząd Statystyczny,
Gdańsk.
Największe bezrobocie odnotowano w gminie Wicko (24,5%), a w pozostałych
gminach wiejskich powiatu lęborskiego wskaźnik ten był niewiele niższy (ok. 23%).
Najmniejsze bezrobocie było w Łebie. Odsetek bezrobotnych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wynosił tu w 2002 r. ok. 16%, co i tak było wartością wyższą od średniej w
wojewódzkiej (ok. 13%).
Udział kobiet wśród osób bezrobotnych w powiecie lęborskim był w 2002 r. analogiczny
do wskaźnika dla województwa (ok. 54%). Najmniej kobiet wśród bezrobotnych (48%)
odnotowano w Łebie, a najwięcej (ponad 57%) w gminie Cewice.
Na terenie powiatu lęborskiego odnotowano 5619 zakładów osób fizycznych, z czego
na poszczególne sekcje przypadało:
-
„handel i naprawy” – ok. 33% zakładów;
-
„hotele i restauracje” – ok. 15%;
-
„budownictwo” – 11%;
-
„przetwórstwo przemysłowe” – 10 %
-
„obsługa nieruchomości i firm, nauka” – blisko 10%;
-
„transport, gospodarka magazynowa i łączność” – blisko 7%.
Spośród pracujących w gospodarce narodowej 10826 osób, 38% zatrudnionych było w
sekcji przemysł, blisko 13% w edukacji, 10% w „ochronie zdrowia i opiece społecznej”, po
ponad 7 % w „obsłudze nieruchomości i firm, nauce” oraz „administracji publicznej, obronie
narodowej, obowiązkowych ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych”. W sekcji
„budownictwo” zatrudnionych było ok. 6%, natomiast w „rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie”
zaledwie 2% ogólnej liczby pracujących w gospodarce narodowej.
Spośród mieszkańców powiatu, których źródłem utrzymania jest praca, aż 93%5
utrzymuje się z pracy poza rolnictwem. Z niezarobkowych źródeł utrzymuje się znaczny
odsetek (40%) ogółu liczby ludności.
5
Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo pomorskie. 2002,
2003, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
11
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Rys. 3
12
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
1.4. Rolnictwo
W powiecie lęborskim występują generalnie dobre warunki dla rozwoju rolnictwa,
zróżnicowane przestrzennie.
Tabela 4.
Klasa
bonitacyjna
Jakość gleb rolniczych na terenie powiatu lęborskiego
Użytki rolne [ha]
gm. Cewice
RII i ŁII
m. Lębork
m. Łeba*
gm. Nowa Wieś
Lęborska
gm. Wicko
Łącznie powiat
-
-
10
7
17
RIII i
ŁIII
215
60
4949
3009
8233
RIV
2282
216
7784
2154
12436
RV
2192
80
2659
1087
6018
RVI
1149
106
756
740
2751
-
-
43
26
69
RzVI
* brak danych
Źródło:
Krzyżak J., Odzimek W., 2001, Profil społeczno-gospodarczy powiatu lęborskiego, FRDL –
MISTIA, Kraków
Grunty klas bonitacyjnych RIII i ŁIII stanowią blisko 28% powierzchni użytków
rolnych powiatu, natomiast grunty klasy RIV – ok. 42 %. Grunty klas RV i RVI łącznie
zajmują blisko 30% powierzchni użytków rolnych.
Jak wynika z tabeli 4, najlepsze gleby znajdują się w centralnej części powiatu (gminy
Nowa Wieś Lęborska i Wicko). Grunty klas RIII i ŁIII oraz RIV stanowią łącznie ponad 79%
powierzchni użytków rolnych w gminie Nowa Wieś Lęborska i ponad 49 % w gminie Wicko.
Dominującym kierunkiem produkcji rolnej w powiecie jest kierunek zwierzęcy (ok.
36% indywidualnych gospodarstw rolnych) i mieszany (ponad 31%6).
Na 100 ha użytków rolnych przypadają 57,4 sztuki bydła i trzody7 (przy średniej dla
województwa 130,2) w tym z dominacją trzody (36,6 sztuk, przy średniej wojewódzkiej
102,98).
Średnia powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych w powiecie wynosi 20ha9,
przy średniej wojewódzkiej 12,5 ha10. Indywidualne gospodarstwa rolne skupiają ponad 76%
użytków rolnych powiatu.
6
7
8
9
10
11
Na terenie powiatu lęborskiego prowadzona jest gospodarka rybacka w gminach11:
Cewice: obiekty hodowli ryb łososiowatych w Osowie (rz. Okalica i Czarny Potok), w
Analiza tendencji rozwojowych gospodarstw rolniczych w powiecie lęborskim. Informacja dla Komisji ds.
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17.04.2000 r. (maszynopis).
Analiza tendencji rozwojowych gospodarstw rolniczych w powiecie lęborskim. Informacja dla Komisji ds.
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17.04.2000 r. (maszynopis).
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002. Tom I, 2002, Urząd Statystyczny, Gdańsk.
Krzyżak J., Odzimek W., 2001, Profil społeczno-gospodarczy powiatu lęborskiego, FRDL-Mistia, Kraków.
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002. Tom II, 2002, Urząd Statystyczny, Gdańsk.
Wg danych Starostwa Powiatowego w Lęborku: „Wykaz hodowli ryb łososiowatych na terenie pow. Lębork
wg stanu na dzień 01.01.2004 r.” oraz wg danych Z. Lisieckiego.
13
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Osowie (Czarny Potok II – brak pozwolenia wodno-prawnego), w Okalicach (rz. Okalica),
w Unieszynie (rz. Unieszynka); ponadto w Siemirowicach (rz. Bukowina) znajduje się
obiekt możliwy do uruchomienia;
- Wicko - gospodarka rybacka prowadzona jest na wodach jeziora Łebsko przez Spółkę
Rybacką „Sandacz” z siedzibą w Łebie, a na jez. Sarbsko przez Gospodarstwo Jeziorowe
„Sarbsk” Andrzej Turek;
- Nowa Wieś Lęborska – obiekty hodowli ryb łososiowatych w: Lubowidzu (rz. Węgorza),
Lubowidzu Rybnik (dwa obiekty - rz. Kisewa i cieki leśne), Kębłowie Nowowiejskim
(dwa obiekty - rz. Kisewa), Chocielewku Dolnym (rz. Łeba), Pogorzelicach (dwa obiekty rz. Pogorzelica i ciek leśny), Malczycach-Rybki (rz. Okalica);12
- w Lęborku – hodowla ryb łososiowatych w Lęborku – Drętowo (rz. Okalica);
- w mieście Łeba (w tym połowy morskie przybrzeżne).
Na terenie powiatu lęborskiego w przeszłości funkcjonowały powszechnie również
Państwowe Gospodarstwa Rolne, przejęte w większości przez Agencję Własności Rolnej Skarbu
Państwa. Tereny te są aktualnie dzierżawione rolnikom indywidualnym i innym podmiotom.
1.5. Turystyka
Powiat lęborski charakteryzuje się atrakcyjnością turystyczną o znacznym
zróżnicowaniu przestrzennym. Do najatrakcyjniejszych należą tereny położone w pasie
nadmorskim – miasto Łeba i część gminy Wicko.
Znaczna atrakcyjność turystyczna powiatu nie znajduje odzwierciedlenia w
istniejącym stanie zagospodarowania turystycznego (poza Łebą), zwłaszcza bazy noclegowej.
Tabela 5.
Miejsca noclegowe turystyki w powiecie lęborskim (wg miast i gmin) w 2003 r.
Liczba miejsc noclegowych
Lp.
Jednostki
admini-stracyjne
Stan obecny
sezonowe
2011r.
całoroczne
ogółem
ogółem
%
sezonowe
całoroczne
ogółem
1.
powiat lęborski
11845
2042
13887
100,0
100390
25640
126030
2.
gmina Cewice
-
-
-
0,00
-
180
180
3.
gmina Nowa
Wieś Lęborska
77
63
140
1,00
390
310
700
4.
gmina Wicko
1745
550
2295
16,53
-
-
-
135
135
0,97
-
150
150
1294
11317
81,50
100.000
25.000
125.000
5.
miasto Lębork
6.
miasto Łeba13
Źródło:
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe
10023
dane urzędów miast i gmin powiatu lęborskiego - ankiety diagnozy do „Programu ochrony
środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu
lęborskiego na lata 2004-2011”
Według danych szacunkowych z 2003 r. 14 15, na terenie powiatu funkcjonowało 13887
miejsc noclegowych turystyki. Miejsca całoroczne stanowią zaledwie 15 % ogólnej liczby
12
13
14
15
Wg danych Starostwa Powiatowego w Lęborku: „Wykaz hodowli ryb łososiowatych na terenie pow. Lębork
wg stanu na dzień 01.01.2004 r.” oraz wg danych Z. Lisieckiego.
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002. Tom II, 2002, Urząd Statystyczny, Gdańsk.
Dane urzędów miast i gmin powiatu lęborskiego - ankiety diagnozy do „Programu ochrony środowiska z planem
gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu lęborskiego na lata 2004-11”.
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002. Tom II, 2002, Urząd Statystyczny, Gdańsk.
14
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
miejsc noclegowych.
Największa część bazy turystycznej powiatu skupiona jest w Łebie (ok. 82% miejsc
noclegowych) oraz w gminie Wicko (ponad 16%). Pozostałe miejscowości pełnią znikome
funkcje w obsłudze ruchu turystycznego powiatu.
15
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
1.6. Produkcja pozarolnicza
Do największych zakładów przemysłowych na terenie powiatu należą zakłady
przemysłu rolno-spożywczego, przetwórstwa ryb, elektrotechnicznego, maszynowego,
materiałów budowlanych, zakłady eksploatacji surowców, zakłady przemysłu
farmaceutycznego i drzewnego (zakłady meblarskie, stolarnie i tartaki).
Do największych zakładów na terenie powiatu lęborskiego należą następujące zakłady:



16
w Lęborku:
-
Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych;
-
Zakłady Przemysłu Drzewnego „Poltarex”;
-
Tartak „Drewbal” Przerób Drewna;
-
Zakład Przerobu Drewna (tartak) przy ul. I Armii WP 25;
-
Pomorska Korporacja Drewna S.A.;
-
„Mosaik-Profil” Sp. z o.o. (produkcja mebli);
-
PPH „AMG” s.c. (produkcja kontenerów);
-
Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych „SPOMEL”;
-
„KASTA” Laboratorium Fotograficzne;
-
„Balexmetal” (materiały budowlane);
-
Cegielnia „Dawia”;
-
Cegielnia „Wienerberger”;
-
„Farm Frites Poland” S.A. (produkcja frytek);
-
„Robex” PPU Sp. z o.o.;
-
eksploatacja złoża Lębork I („Wienerberger Ceramika Budowlana” Sp. z o.o);
-
eksploatacja złoża Lębork V (Cegielnia „Dawia”);
-
„Numafa Polska” Sp. z o.o.;
-
„Profarm”;
-
PPU „Stagal”;
-
PHU „MIMAL”;
-
PPUH „Raflin”;
w Łebie:
-
zakład przetwórstwa rybnego „DOS”;
-
zakład przetwórstwa rybnego „Ternaeben - Pl”;
-
zakłady przetwórstwa rybnego „Morfish”;
-
Stocznia „Gryf” przy ul. Turystycznej;
w gminie Cewice16:
-
„Lessafre bio-corporation” w Maszewie Lęborskim (dawna Kaszubska Wytwórnia
Drożdży);
-
ZHU Ubój, Rozbiór i Przetwórstwo, Stanisław Dyszer” w Cewicach;
Dane Urzędu Gminy Cewice - ankieta diagnozy do „Programu ochrony środowiska z planem
gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu lęborskiego na lata 2004-2011”.
16
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko


17
-
Rzeźnia Spółka z o.o. w Oskowie;
-
zakład przetwórstwa drzewnego „Drewcom” Sp. z o.o. Lębork-Mosty.
w gminie Nowa Wieś Lęborska:
-
Tartak – Przerób Drewna „Drewbal” z Nowej Wsi Lęborskiej;
-
Tartak w Chocielewku;
-
Zakład Meblarski „Krasoń” w Nowej Wsi Lęborskiej;
-
Zakład Stolarski ART Meble w Darżkowie;
-
Zakład Produkcyjno-Usługowy w Darżewie (produkcja palet);
-
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Ramkaw” w Nowej Wsi Lęborskiej;
-
Produkcja palet – usługi transportowe w Nowej Wsi Lęborskiej;
-
„Timber” Sp. z o.o. w Nowej Wsi Lęborskiej (produkcja palet);
-
Z.P.U. „Drewpalet” (produkcja palet) – Chocielewko;
-
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w Lubowidzu 10a (produkcja palet);
-
Zakład Obróbki Drewna – Nowa Wieś Lęborska;
-
Zakład Mechaniki Maszyn „Avalon” w Nowej Wsi Lęborskiej;
-
PPUH „Hryn-Bud” w Wilkowie;’
-
gorzelnie w Leśnicach i Pogorszewie;
-
eksploatacji kopalin w rejonie miejscowości: Kębłowo, Chocielewko i Nowa Wieś
Lęborska – Lębork;
w gminie Wicko17:
-
Zakład Masarniczy Antoni Stelmach i Syn w Zdrzewnie;
-
piekarnia „Miszk” w Wicku;
-
PHU „Remix” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Łebieńcu;
-
eksploatacja kruszywa naturalnego w Łebieńcu;
-
zakład eksploatacji kredy jeziornej w Roszczycach;
-
eksploatacja kruszywa na niewielką skalę we wsi Wojciechowo;
-
we wsi Charbrowo - eksploatacja kruszywa na niewielką skalę (Cegielnia
Charbrowska);
-
zakład „Segeer Dach” Sp. z o.o. w Łebieńcu - produkcja wyrobów z drewna i
dachówki ceramicznej;
-
Zakłady Metalowe „Charbrowo” Sp. z o.o. w Charbrowie.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko, 1995, Biuro
Planowania Przestrzennego w Gdańsku.
17
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
2. STRUKTURA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Pod względem fizycznogeograficznym powiat lęborski położony jest w obrębie trzech
mezoregionów: Wybrzeże Słowińsko-Kaszubskie, Pobrzeże Kaszubskie oraz Pojezierze
Kaszubskie.
Wąski pas północnej części powiatu położony jest w obrębie Wybrzeża SłowińskoKaszubskiego. Obejmuje on ciąg wydm nadmorskich (pas mierzei) i przylegający do niego od
południa pas hydrogenicznych równin przymorskich z jeziorami przybrzeżnymi Łebsko i
Sarbsko. Region w całości pozostaje w strefie nadmorskiej, ujmowanej jako strefa
energetyczno-materialnego oddziaływania morza na środowisko przyrodnicze lądu18.
Ukształtowanie powierzchni w obrębie powiatu jest w przewadze równinne – deniwelacje nie
przekraczają 2,5 m, jedynie w pasie wydm nadmorskich dochodzą do 10 m. Tereny wyżej
położone zbudowane są z piasków drobnych, miejscami występują nasypy i namuły. Wśród
zbiorowisk roślinnych na wydmach dominuje nadmorski bór sosnowy. Na równinach
organogenicznych o płytkim występowaniu pierwszego poziomu wody podziemnej
przeważają łąki i pastwiska porastające gleby torfowe i mułowo-torfowe. Środowisko
przyrodnicze tego regionu jest w znacznym stopniu zantropizowane, zwłaszcza w pasie
równin hydrogenicznych (poldery, przewaga synantropijnych zbiorowisk roślinnych).
Centralna część powiatu lęborskiego położona jest w zasięgu Pobrzeża Kaszubskiego.
Jego specyficzna cechą jest występowanie kęp wysoczyznowych (fragmenty Kępy
Łebienieckiej, Tawęcińskiej, Salińskiej i Pogorszewskiej), oddzielających je, głęboko
wciętych pradolin (Pradolina Łeby) oraz obniżeń (Obniżenie Charbrowsko-Ciekocińskie,
Rynna Zwartowska i Kisewskiej Strugi i Dolina Strugi Wilkowskiej).
W obrębie kęp wysoczyznowych przeważają powierzchniowo faliste i pagórkowate
wysoczyzny morenowe19 20, o urozmaiconej rzeźbie i deniwelacjach rzędu 5-20 m. Najwyżej
wyniesiona część powiatu położona jest w strefie pagórków morenowych na wschód od wsi
Roszczyce – ok. 120 m n.p.m. W strefie krawędziowej spadki często przekraczają 15%.
Zbocza opadające w kierunku Pradoliny Łeby pocięte są głęboko wcinającymi się dolinami
rzecznymi i wąwozami, z przejawami występowania procesów stokowych (erozyjnych i
osuwiskowych). Utwory powierzchniowe stanowią głównie gliny przewarstwione poziomami
piaszczystymi z domieszką żwirów i otoczaków oraz piaski gliniaste. Pierwsze zwierciadło
wody podziemnej występuje na ogół na znacznych głębokościach, lokalnie możliwe płytsze
występowanie w postaci sączeń śródglinowych. W użytkowaniu zaznacza się przewaga
terenów rolnych w części wierzchowinowej, a w strefie krawędziowej dominacja lasów. Duże
znaczenie biocenotyczne i ekologiczne posiadają enklawy leśne, zadrzewienia i zakrzewienia,
w tym wokół oczek wodnych, drobnych cieków, a także aleje i szpalery przydrożne. Lokalnie
w podmokłych zagłębieniach terenu występują torfowiska.
Najpotężniejszą formą dolinną oddzielającą wysoczyzny morenowe Pobrzeża
Kaszubskiego od wysoczyzn Pojezierza Kaszubskiego jest Pradolina Łeby – rozległa forma
dolinna, głęboko wcięta w wysoczyznę morenową.
Pradolina Łeby obejmuje dno i terasę zalewową z utworami bagienno aluwialnymi w
18
19
20
Przewoźniak M., 1991, Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce , Rozprawy i
Monografie, nr 172, Wyd. UG.
Gmina Wicko Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego, 1995, Biuro
Planowania Przestrzennego w Gdańsku.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Lęborska, 2002,
Słupsk.
18
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
postaci torfów, gytii i namułów organicznych. Lokalnie występują tu utwory piaszczystożwirowe z domieszką części organicznych. Wody gruntowe występują płytko pod
powierzchnią terenu i charakteryzują się z dużymi wahaniami poziomu. Omawiany obszar jest
bardzo zasobny w wody poziemne (GZWP 107). Wśród gleb przeważają kompleksy gleb
torfowych i czarnych ziem o różnym składzie mechanicznym, okresowo za wilgotne lub za
suche. Charakterystyczne jest występowanie znacznych powierzchni zróżnicowanych postaci
zbiorowisk leśnych oraz zaroślowych zbiorowisk hydrogenicznych, w tym łęgów olszowojesionowych, olsów, brzezin, borów bagiennych, wilgotnych grądów i zarośli wierzbowych
oraz duży udział torfowisk różnych typów (niskie, przejściowe, wysokie). Terasy
nadzalewowe w obrębie pradoliny to powierzchnie akumulacyjne zbudowane z piasków
fluwioglacjalnych sandrów i stożków napływowych, lokalnie przykrytych utworami
deluwialnymi. Najmłodsze terasy budują piaski rzeczne z domieszką części organicznych.
Wody gruntowe występują na poziomie 0-3 m p.p.t. a ich wahania dochodzą do 1m 21.
Południowa część powiatu lęborskiego położona jest w zasięgu mezoregionu
Pojezierza Kaszubskiego. Wysoczyzna morenowa pojezierza położona na wysokości ok. 80 –
190 m n.p.m. ma bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Północny skłon nachylony w kierunku
Pradoliny Łeby, pocięty jest licznymi dolinkami erozyjnymi. Występują tu największe
deniwelacje - nachylenia terenu przekraczają 25O. W podłożu obszaru występują piaski, żwiry
i gliny, stwarzając sprzyjające warunki dla ruchów masowych. Słabo przepuszczalne w wielu
miejscach podłoże i duże nachylenia zboczy wpływają na bardzo duży odpływ
powierzchniowy wody, co warunkuje rozwój procesów erozyjnych, których efektem są suche
formy dolinne. Krawędź wysoczyzny pokrywają lasy miejscami zbliżone składem
florystycznym do zbiorowisk naturalnych. W budowie geologicznej dominują utwory
zwałowe (głównie gliny, iły i piaski z przewarstwieniami żwirów)22. Wody gruntowe
występują na ogół głęboko, lokalne płytsze występowanie związane jest z występowaniem
sączeń z soczewek i przewarstwień piaszczysto-żwirowych.
Pod względem hydrograficznym powiat lęborski leży w obrębie zlewni dwóch rzek
przymorskich: Łupawy i Łeby. Południowa część powiatu znajduje się w zlewni Bukowiny,
dopływu Łupawy. Centralna i północna część powiatu należy do zlewni Łeby i jej dopływów
Okalicy, Strugi Krępkowskiej (d. Sitnica), Pogorzelicy - dopływy lewobrzeżne oraz Kisewy
(d. Kisewska Struga) z dopływem Strugą Wilkowską (d. Reknica), Charbrowskiej Strugi,
Strugi Białogardzkiej i Chełstu - dopływy prawobrzeżne.
W granicach powiatu znajduje się fragment jeziora Łebsko (jego całkowita
powierzchnia wynosi 7140 ha, a w granicach powiatu ok. 1580 ha), jez. Sarbsko (651,7 ha),
Jez. Lubowidzkie (158,2 ha), Jez. Kamienieckie (138,0, ha częściowo w granicach powiatu), Jez.
Święte (35,9 ha, częściowo w granicach powiatu) oraz liczne drobniejsze zbiorniki, jak Oskowo,
Brody, Osowo i Czarne.
Charakterystykę hydrologiczną23 rzek powiatu lęborskiego prezentują tabele 6 – 10.
21
22
23
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Lęborska, 2002,
Słupsk.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lębork, 2001, Gdańsk.
www.rzgw.gda.pl.
19
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Tabela 6.
Źródło: www.rzgw.gda.pl
Tabela 7.
Zestawienie przepływów charakterystycznych dla Łeby i jej dopływów (dla
okresu1951-1980)
Rzeka
Profil
SNQ - roczne[m3/s]
Łeba (pow. powiatu)
Miłoszewo
0,453
Okalica
most nad drogą Lubowidz - Lębork
0,987
Okalica
do dopływ spod Strasznicy
0,249
Okalica
ujście do Łeby
0,38
Łeba
Lębork
2,048
Kisewa (Kisewska Struga)
Białocin (pow. dopływu)
0,281
Kisewa (Kisewska Struga)
pow. ujścia Strugi Wilkowskiej
0,360
Kisewa (Kisewska Struga)
Nowa Wieś
0,493
Kisewa (Kisewska Struga)
ujście Do Łeby
0,560
Łeba
Chocielewko
2,746
Łeba
rozwidlenie na Łebę i Kan Łebski
2,793
Pogorzelica
Chojnowo
0,313
Dopływ spod Łebina
Most drogi Białogarda - Wicko
0,268
Łeba
Cecenowo
6,073
Charbowska Struga
Charbowo
0,178
Łeba
ujście do jez. Łebsko
6,680
Łeba
ujście do morza
4,768
Źródło: www.rzgw.gda.pl
20
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Przepływy charakterystyczne rzeki Bukowiny (1991)
Tabela 8.
Posterunek
wodowskazowy
Kilometr Powierzchnia SSQ
SQ
NQ
rzeki
zlewni
[m3/s] [m3/s] [m3/s]
[km]
[km2]
Kozin (rz. Bukowina)
0.2
211
0,400
1,56
0,60
WQ
[m3/s]
2,25
Źródło: www.rzgw.gda.pl
Wykaz większych rzek powiatu lęborskiego (poza Łebą)
Tabela 9.
Lp.
Nazwa rzeki
Dopływ
prawo/lewobrzeżny
Całkowita dł.
rzeki[km]
Pow.
podzlewni
rzeki [km2]
Dopływy Łeby
1 Węgorza
l
2 Okalica
l
70,20
97,0
3 Kisewa (Kisewska Struga)
p.
73,08
136,0
4 Struga Krępkowska (Sitnica)
l
79,55
39,7
5 Pogorzelica
l
81,15
126,1
6 Białogardzka Struga
p.
97,25
136,8
7 Charbowska Struga
p.
106,85
36,9
8 Chełst
p.
57,3
136,4
Dopływ Łupawy
9 Bukowina
p
28,60
210,6
Źródło: www.rzgw.gda.pl
21
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Tabela 10.
Wykaz większych jezior powiatu lęborskiego
Powierzchnia [ha]
Śr. głęb. jeziora [m]
Łebsko*
7140,0
1,6
2
Sarbsko
651,7
1,2
3
Lubowidzkie (Lubowidz)
158,2
8,0
4
Kamienieckie*
138,0
-
5
Święte*
35,9
-
Lp.
Nazwa jeziora
1
* Jeziora położone częściowo w pow. lęborskim.
Źródło: www.rzgw.gda.pl (uzupełnione)
Warunki klimatyczne powiatu lęborskiego związane są z położeniem w strefie
oddziaływania Morza Bałtyckiego. Pod względem klimatycznym północna i centralna część
powiatu należą do Krainy Klimatu Nadmorskiego. Do charakterystycznych elementów
klimatu należą:
– przewaga wiatrów z sektora zachodniego (W i SW);
– stosunkowo wysoka temperatura stycznia (-1,2OC), najwyższe temperatury występują w
lipcu (średnia miesięczna 16,7OC), przy średniej temperaturze rocznej 7,7OC;
– średnia roczna suma opadów wynosi 679 mm, najwyższe opady notowane są w miesiącu
lipcu i sierpniu, a najniższe w okresie od lutego do kwietnia;
– największe zachmurzenie występuje w okresie jesienno-zimowym (od listopada do
lutego);
– krótki i późno zaczynający się okres zimowy;
– okres wegetacyjny trwa od I dekady kwietnia do końca listopada (200 – 210 dni).
Na kształtowanie lokalnych warunków klimatycznych zdecydowany wpływ wywiera
bliskość morza i ukształtowanie terenu. Średnia temperatura powietrza obniża się z 7,5oC w
strefie brzegowej do 7oC w centralnej części powiatu. Różnica ta jest wyraźniejsza w sezonie
wegetacyjnym kiedy średnie temperatury powietrza temperatury wynoszą odpowiednio 13,6oC
i 14,6oC24.
W strefie nadmorskiej (miasto Łeba) wpływ Bałtyku zaznacza się opóźnieniem pór
roku średnio o ok. dwa tygodnie, większą ilością opadów, wilgotnością powietrza i
częstotliwością silnych wiatrów. Z punktu widzenia balneologicznego jest to klimat wybitnie
bodźcowy, leczniczy, natomiast – poza stosunkowo krótkim sezonem letnim – mało korzystny
dla większości form wypoczynku ze względu na silne wiatry, dość niskie temperatury
powietrza i relatywnie wysoki opad atmosferyczny25.
Położenie części obszaru powiatu w Pradolinie Łeby – rozległej formie dolinnej
sprzyja występowaniu stagnacji zimnego powietrza wskutek inwersji typu adwekcyjnego i
radiacyjnego. Warunki klimatyczne charakteryzują duże dobowe amplitudy temperatur,
24
25
Gmina Wicko Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego, 1995, Biuro
Planowania Przestrzennego w Gdańsku.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby, 2000, Uwarunkowania
rozwoju przestrzennego miasta Łeby.
22
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
inwersje termiczne, częste przymrozki, długie zaleganie pokrywy śnieżnej, duża wilgotność,
zaleganie chłodnego powietrza i mgły.
W południowej części, na obszarze gminy Cewic, warunki klimatyczne (termicznowigotnościowe) ulegają zaostrzeniu w stosunku do pozostałych gmin powiatu lęborskiego –
zimy są bardziej mroźne, lata cieplejsze. Średnia temperatura powietrza półrocza zimowego
wynosi 1oC a liczba dni z przymrozkami 60-70 dni. Ilość opadów atmosferycznych jest
zróżnicowana, po północnej i północno-zachodniej stronie wzniesień morenowych sumy
opadów przekraczają 700 mm rocznie26.
26
Cieplik J., 1999, Środowisko geograficzne powiatu lęborskiego oraz warunki naturalne do wykorzystania w
obszarze doliny Łeby, Słupsk.
23
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
3. ZASOBY PRZYRODNICZE
3.1. Potencjał agroekologiczny
Na obszarze powiatu lęborskiego wśród gruntów ornych ponad 20% stanowią gleby
klas bonitacyjnych II i III, ok. 55% - gleby klasy IV, 20% - klasy V, i tylko 5% - klasy VI.
Podobnie w użytkach zielonych łąki z glebami klas II i III stanowią ok. 20%, IV ok. 55%, V –
20% i VI – zaledwie 5%. Udział procentowy gruntów zaliczanych do poszczególnych
kompleksów przydatności rolniczej w gminach powiatu lęborskiego zawiera tabela 11.
Tabela 11.
Udział procentowy gruntów zaliczanych do poszczególnych kompleksów
przydatności rolniczej na obszarze gmin powiatu lęborskiego
Kompleksy przydatności rolniczej
% udział w ogólnej
pow. użytków
Użytki zielone
Grunty orne
4.
5.
6.
0,0
10,0
39,0
16,7
0,5
35,4
gm. Wicko
8,5
0,7
m. Lębork
8,0
m. Łeba
0,0
gm. Cewice
gm. Nowa Wieś Lęborska
2.
3.
7.
8.
9.
2z.
3z.
0,8
40,5
9,2
0,2
0,3
69,4
30,9
20,2
20,6
5,4
1,1
0,1
82,2
17,8
37,8
21,5
15,3
7,2
0,4
8,6
74,9
25,1
0,0
1,8
21,9
41,4
20,1
0,9
5,9
92,7
7,3
0,0
0,0
0,0
20,7
17,2
0,0
62,1
57,9
42,1
Źródło: Warunki przyrodnicze produkcji rolniczej - woj. słupskie, 1987 .
27
Generalnie dobre warunki dla rozwoju rolnictwa (dobre gleby, korzystne
ukształtowanie powierzchni i warunki gruntowo-wodne) występują
w środkowej i
południowej części gm. Wicko oraz niemal w całej gm. Nowa Wieś Lęborska, za wyjątkiem
południowo-zachodniej części w Pradolinie Łeby. Obie gminy posiadają znaczne tereny
gruntów ornych (odpowiednio 40% i 30%) oraz użytków zielonych (20 i 22%)28.
Najmniej korzystne warunki agroekologiczne występują na terenie gminy Cewice
(słabe gleby, urozmaicone ukształtowanie terenu) oraz w obrębie miast Łeba i Lębork. Na
obszarze miasta Lęborka tereny użytkowane rolniczo przeważnie o glebach słabych i bardzo
słabych koncentrują się w peryferyjnych częściach miasta, zwłaszcza od strony zachodniej. W
Łebie udział użytków rolnych jest znikomy.
3.2. Potencjał leśny
Lesistość gmin i miast w powiecie lęborskimi29 przedstawia się następująco:
- Cewice
59,4%;
- Nowa Wieś Lęborska
31,6%;
- Wicko
31,1%;
- Lębork
19,1%;
- Łeba
44,8%.
27
28
29
Warunki przyrodnicze produkcji rolniczej - woj. słupskie, 1987.
Cieplik J., Środowisko geograficzne powiatu Lęborskiego oraz warunki naturalne do wykorzystania w
obszarze doliny Łeby (maszynopis).
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002. Tom II, 2002, Urząd Statystyczny, Gdańsk.
24
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Największe kompleksy leśne koncentrują się w południowej części powiatu (gmina
Cewice). Zasoby leśne stanowią duży potencjał gospodarczy i ekologiczny tej części powiatu,
a także odgrywają istotną rolę w przestrzeni przyrodniczej i sieci ekologicznej regionu. Są one
podstawą rozwoju lokalnego przemysłu drzewnego oraz podstawowym elementem zaplecza
dla rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej30. Charakterystyczne są zbiorowiska
kwaśnych dąbrów i buczyn pomorskich o charakterze zbliżonym do naturalnego, z dużym
udziałem, buka, dębu, grabu, sosny i świerka.
Stosunkowo dużą lesistością charakteryzuje się miasto Łeba. Lasy koncentrujące się w
północnej części miasta w pasie mierzejowym, w całości zaliczone są do lasów ochronnych
(wodochronnych i glebochronnych). Występują lasy na siedlisku brzeziny bagiennej i olsu a
także typowe postacie boru bażynowego na siedliskach boru świeżego oraz lasy brzozowodębowe.
Podstawowym założeniem gospodarki leśnej w mieście Łeba jest :
– ochrona i utrzymanie estetyczno-krajobrazowych walorów lasu;
– stworzenie najlepszych warunków rekreacji;
– korzystne dla zdrowia oddziaływanie środowiska;
– kształtowanie leśnego krajobrazu w różnych warunkach środowiska przyrodniczego przy
maksymalnym utrzymaniu lasu w stanie zadrzewionym;
– zabezpieczenie gleb przed procesami destrukcyjnymi i utrzymaniu ich zdolności
retencyjnej.
Centralna część powiatu charakteryzuje się umiarkowaną lesistością. Kompleksy
leśne, koncentrują się w strefie krawędziowej wysoczyzny (zbocza Pradoliny Łeby). Znaczny
udział mają drzewostany zgodne z typem siedliska w niewielkim stopniu zniekształcone lub
tworzące zbliżone do naturalnych zbiorowiska leśne
Najmniejszy udział procentowy powierzchni leśnej posiada gmina miejska Lębork.
Całość powierzchni leśnej w jej obrębie zaliczona jest do kategorii lasów ochronnych.
Funkcja ochronna lasów wynika (oprócz faktu położenia w granicach miasta) z ich znaczenia
dla obronności Państwa oraz, we fragmentach, z funkcji glebochronnej i uszkodzenia
drzewostanów na skutek działalności przemysłowej (II strefa uszkodzeń).
3.3. Potencjał rekreacyjny
Powiat lęborski posiada korzystne warunki przyrodnicze do rozwoju rekreacji
pobytowej, turystyki kwalifikowanej i agroturystyki, o czym decydują:
– strefa brzegowa morza, szczególnie plaża i jej zaplecze;
– znaczny udział obszarów cennych przyrodniczo i atrakcyjnych krajobrazowo w strefie
pojeziernej – znaczna lesistość i urozmaicenie rzeźby terenu;
– istnienie szlaków turystyki pieszej i rowerowej;
– rzeka Łeba – szlak turystyki wodnej łączący tereny turystyczno-rekreacyjne Pojezierza
Kaszubskiego z terenami nadmorskimi;
– występowanie obszarów i obiektów chronionej przyrody o wybitnych walorach w skali
krajowej i regionalnej (Słowiński Park Narodowy, rezerwat przyrody „Mierzeja Sarbska”).
3.4. Potencjał wodny
30
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Cewice, 1998, Słupsk.
25
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Potencjał wodny powiatu lęborskiego dotyczy zarówno wód powierzchniowych jak i
podziemnych.
Potencjał wodny w zakresie wód powierzchniowych jest znaczny. Stanowią o tym
głównie wody Łeby i jej dopływów oraz w południowej części powiatu rzeki Bukowiny. W
granicach powiatu znajduje się fragment Jeziora Łebsko – jeziora o największej powierzchni
na Pomorzu (całkowita powierzchnia wynosi 7530 ha, a w granicach powiatu 1627 ha) oraz
Jez. Sarbsko (677 ha) i Jez. Lubowidz (158 ha).
O dużym potencjale wodnym w zakresie wód podziemnych świadczy uznanie
czwartorzędowych warstw wodonośnych, na części obszaru powiatu za Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych, w tym GZWP nr 107 – „Pradolina rzeki Łeby”, GZWP nr 108 – „Salino”, GZWP
nr 114 – „Maszewo”.
Zasoby wód czwartorzędowych stanowią główne źródło zaopatrzenia miast i miejscowości
powiatu w wodę.
Tabela 12.
Główne zbiorniki wód podziemnych w granicach powiatu lęborskiego.
Powierzchnia
zbiornika
[km2]
Wiek
utworów
wód.
Klasa
jakości
wód
średnia gł.
ujęć
[m]
Zasoby dysp.
[tys. m3/d]
„Pradolina
rzeki Łeby”
195
Qp*
Id **
5 - 50
125,00
108
„Zb.
m.morenowy
Salino”
102
Qm*
Ic,Id **
10 - 40
45,00
114
„Zb.
m.morenowy
Maszewo”
100
Qm*
Ib,Ic **
10 - 50
43,00
Nr
zb.
Nazwa
zbiornika
107
Źródło: www.rzgw.gda.pl
*
Wiek utworów wodonośnych:
Qm - zb. międzymorenowe;
Qp – zb. pradolinny;
Klasy czystości wody:
Ib - czyste;
Ic - nieznacznie zanieczyszczone;
Id - znacznie odbiegające od normy.
**
26
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 107 „Pradolina rzeki Łeby”
Środkowa i środkowo-zachodnia część powiatu lęborskiego znajduje się w zasięgu GZWP
107 i jego obszaru ochronnego.
Opracowana dla GZWP 107 dokumentacja31 została zatwierdzona decyzją MOŚZNiL Nr
KDH 2/013/5914/96 z dnia 30 września 1996 r.
Ze względu na konieczność ochrony znacznych zasobów wód podziemnych bardzo
podatnych na zanieczyszczenie (płytkie występowanie – strop warstwy wodonośnej 0,5-6 m p.p.t.
oraz brak wystarczającej izolacji od powierzchni terenu) w opracowaniu dokumentacyjnym
zbiornika wyznaczono dwa obszary ochronne zbiornika: Obszar najwyższej Ochrony (ONO) i
Obszar Wysokiej Ochrony (OWO). Zgodnie z Ustawą „Prawo wodne” wymagają one
ustanowienia przez dyrektora RZGW.
Zgodnie z dokumentacją na Obszarze Najwyższej Ochrony proponuje się wprowadzić
następujące zasady gospodarowania:
1.
Zakazuje się:
a) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych, składowisk odpadów przemysłowych i
promieniotwórczych oraz innych niebezpiecznych dla wód podziemnych;
b) lokalizowania wylewisk ścieków, gnojowicy i innych substancji niebezpiecznych;
c) lokalizowania dużych składów paliw typu ZGPN, CPN oraz innych dużych obiektów
przemysłowych uciążliwych dla środowiska;
d) zrzutu ścieków sanitarnych, przemysłowych, technologicznych i innych do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych;
e) w/w zakaz obejmuje również zrzuty kanalizacji deszczowej z terenów zabudowy
mieszkaniowej, obiektów przemysłowych oraz gospodarstw rolnych;
f) zrzutu ścieków i wód wymienionych w podpunkcie d) i e) bez oczyszczenia do wód
powierzchniowych;
g) lokalizowania nowych cmentarzy (dotyczy miasta Lęborka);
h) magazynowania, składowania odpadów oraz substancji niebezpiecznych bez
utwardzonego podłoża i izolacji wykluczającej możliwość przenikania zanieczyszczeń
do gruntu;
i) lokalizowania innych obiektów (w tym wielkie fermy hodowlane oraz fermy zwierząt
futerkowych) lub prowadzenie działalności gospodarczej bez stosowania rygorów w
punkcie a)-f), h);
j) eksploatacja torfów lub innych surowców mineralnych.
2.
Nakazuje się:
a) Lokalizacja obiektów potencjalnie niebezpiecznych dla wód podziemnych powinna być
poprzedzona rozważeniem alternatywnej lokalizacji poza terenem ONO. W przypadku braku
innej lokalizacji, budowa obiektu powinna być poprzedzona: rozpoznanie
hydrogeologicznym, hydrogeochemicznym, zaprojektowaniem zabezpieczeń na wypadek
awarii. Wody podziemne wokół obiektu powinny być objęte monitoringiem lokalnym. Zrzut
wód technologicznych, opadowych i innych powinien być regulowany pozwoleniem
wodnoprawnym i objęty systematyczną kontrolą. Zaleca się preferowanie budowy obiektów
z zamkniętym systemem krążenia wody.
31
Dokumentacja hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 107 – Pradolina rzeki Łeby, 1995,
Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne sp. z o.o., Gdańsk.
27
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
b) Na terenach intensywnych upraw rolniczych (np. wielkohektarowe areały szklarni)
stosowanie nawozów sztucznych powinny regulować dopuszczalne dawki ustalone przez
stacje chemiczno-rolnicze.
c) Konieczne jest objęcie kanalizacją sanitarną i deszczową całego miasta Lęborka oraz
podłączeniem do tego systemu Nowej Wsi Lęborskiej i Mostów (dla Mostów
zrealizowane).
d) Należy objąć lokalnymi systemami kanalizacyjnymi miejscowości, gospodarstwa rolne,
oraz inne obiekty zlokalizowane na terenie ONO. Istniejące systemy oczyszczania i
odprowadzania ścieków należy zmodyfikować. W pierwszej kolejności dotyczy to wsi:
(...)Wicka, Chabrowa Nowej Wsi Lęborskiej, Leśnic, (...).
e) Na terenie niżej wymienionych obiektów należy wprowadzić następujące działania:
(...)
Wysypisko odpadów komunalnych w Lęborku
- rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych;
- ocena wpływu wysypiska na wody podziemne;
- zbadanie zakresu zanieczyszczeń w wodach podziemnych oraz tempa i kierunku
przemieszczania się;
- monitoring wód podziemnych (4 razy w roku).
Wylewisko ścieków technologicznych z zakładów drożdżowych w Leśnicach
- rozpoznanie warunków hydrogeologicznych;
- ocena wpływu zanieczyszczeń na wody podziemne;
- zbadanie zakresu zanieczyszczeń w wodach podziemnych oraz tempa i kierunku
przemieszczania się;
- monitoring wód podziemnych.
(...)
Wskazana jest neutralizacja w/w (...) ognisk zanieczyszczeń np. Poprzez bariery
ochronne i zamknięte cykle obiegu wody.
f) Należy zaniechać eksploatowania lokalnych wysypisk śmieci w miejscowościach Wicko
(23), Gęś (24), Krępa Kaszubska (37), Nowa Wieś Lęborska (45), Pogorzelice (49).
g) Należy dokonać przeglądu wszystkich pozwoleń wodno-prawnych na zrzut ścieków na
obszarze ONO oraz zobowiązać użytkowników tych obiektów, którzy nie posiadają
pozwoleń wodno-prawnych, do wystąpienia o nie.
h) Zakłady, które eksploatują własne ujęcia wód podziemnych (niezależnie do jakich celów)
należy zobowiązać do ustalenia stref ochronnych. Dotyczy to użytkowników wód
podziemnych przedstawionych w zał. tekst. nr 3. Wszystkie nieczynne (odłączone) studnie na
terenie tych obiektów powinny być zlikwidowane.”
Na obszarze (OWO) proponuje się wprowadzić następujące zasady gospodarowania:
Zakazy:
a) lokalizowania dużych wysypisk komunalnych (np. dla miasta Lęborka), wylewisk,
składowisk odpadów przemysłowych i innych niebezpiecznych dla wód podziemnych (np.
odpady promieniotwórcze),
b) lokalizowania dużych baz paliw typu ZGPN, CPN oraz innych zakładów (obiektów)
28
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
uciążliwych dla środowiska,32
c) lokalizowania zrzutu ścieków sanitarnych, technologicznych, przemysłowych do gruntu
lub do wód powierzchniowych bez oczyszczenia,
d) lokalizowania wielkich ferm hodowlanych prowadzących bezściółkowy chów zwierząt.
Nakazy:
a) Budowy lub modernizacji lokalnego systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalnią
ścieków na terenie następujących obiektów: 6-10, 16, 33-36,41,43, 47, 26, 2733.
b) Lokalizacja obiektu, który swym charakterem może stanowić zagrożenie dla wód
podziemnych, powinna być poprzedzona badaniami hydrogeologicznymi i zastosowaniem
odpowiednich zabezpieczeń w trakcie eksploatacji obiektu.
Realizowane wysypisko odpadów komunalnych dla miasta Lęborka w Czarnówku powinno
być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się odcieków do podłoża i
ONO. Koniecznie należy prowadzić monitoring wód poziemnych w sieci piezometrów.
c)
d) Lokalne (gminne) wysypiska śmieci należy eksploatować w sposób wykluczający
możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych. Należy prowadzić lokalny monitoring wód
podziemnych.
Wszystkie studnie nieczynne na terenie OWO należy zlikwidować lub prawidłowo
zabezpieczyć.
e)
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 108 „Salino”
Niewielka, wschodnia część powiatu (rejon wsi Tawęcino) położona jest w zasięgu GZWP
108.
Opracowana dla GZWP 108 dokumentacja34, określająca warunki hydrogeologiczne dla
ustanowienia obszaru ochronnego czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych „Salino”
została przyjęta bez zastrzeżeń przez Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji
geologicznych - zawiadomienie DG/kdh/ED/489-6355a/2002 z dnia 03 kwietnia 2002 r.
Ze względu na naturalną odporność wód podziemnych na zanieczyszczenia obszar
strefy ochronnej GZWP 108 w zasadzie pokrywa się z wyznaczonymi granicami zbiornika
(obejmuje nieznacznie szerszy obszar – wytyczenie granic łatwych do identyfikacji w terenie).
Na obszarze GZWP 108 nie ma obszarów bardzo wysokiego i wysokiego zagrożenia.
Korzystne warunki naturalnej ochrony (nadkład 30-60 m nad użytkowym poziomem
wodonośnym, czas przesączania ok. 25 lat) kwalifikują cały obszar do strefy ochrony zwykłej.
Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” wymaga on ustanowienia przez dyrektora RZGW.
Zgodnie z dokumentacją w ramach biernej ochrony wód podziemnych zaleca się
następujące zakazy i ograniczenia:
1.
Lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi lub mogących
pogorszyć stan środowiska o ile proponowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i
technologiczne nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa, głównie z powodu zrzutu ścieków
zawierających substancje niebezpieczne i składowanie odpadów niebezpiecznych
2.
Lokalizowania inwestycji. mogących pogorszyć stan środowiska i niekorzystnie wpłynąć
32
w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów wymienionych w
podpunktach a) i b)
zgodnie z wykazem w „Dokumentacji hydrogeologicznej...” (1995)
„Dokumentacja hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 108 – Salino”, 2001, PG
Polgeol S.A., Gdańsk.
33
34
29
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
na jakość wód musi być poprzedzone raportem OOŚ i uzależnione od zastosowania
rozwiązań ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko.
3.
Zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków i wykorzystywania osadów ściekowych na
cele nieprzemysłowe.
4.
Zakazuje się rozlewania gnojowicy na polach i w lasach w nieodpowiednich dawkach.
5.
Stosowanie nawozów sztucznych i SOR powinny regulować dawki ustalone w przepisach
szczegółowych dla danego regionu.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 114 „Maszewo”
Południowo-wschodnia część powiatu lęborskiego położona jest w zasięgu GZWP 114.
Opracowana dla GZWP 114 dokumentacja35, określająca warunki hydrogeologiczne dla
ustanowienia obszaru ochronnego czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych „Maszewo”,
została przyjęta bez zastrzeżeń przez Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji
geologicznych - zawiadomienie DG/kdh/ED/489-6355b/2002 z dnia 03 kwietnia 2002 r.
Najistotniejszym elementem ochrony wód podziemnych jest usytuowanie w prawie
całego GZWP na terenach objętych ochroną prawną (KPK – poza granicą powiatu, OCHK).
Zasięg proponowanej w dokumentacji strefy ochronnej w całości znajduje się na terenie
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (poza powiatem). Zakazy i ograniczenia związane z
użytkowaniem wód podziemnych, odprowadzaniem ścieków do wód i użytkowaniem gruntów
na terenie strefy uwzględniają plany zagospodarowanie przestrzennego gmin w związku z
utworzeniem KPK i OCHK. Plany te przewidują między innymi:
– preferowanie rozwoju gospodarstw ekologicznych z gospodarką ekstensywną – z czym
związane są ograniczenia w stosowaniu nawozów;
– rozbudowę istniejących oczyszczalni ścieków, budowy nowych, małych oczyszczalni
ścieków, biobloków – głównie na terenach o funkcjach turystyczno-rekreacyjnych;
– objęcie kanalizacją wsi, zwodociągowanie wsi na bazie istniejących, nie eksploatowanych
studni;
– zakaz uzyskiwania gruntów pod produkcję rolną poprzez osuszanie torfowisk, oczek
wodnych, bagien i łąk położonych w dolinach rzek;
– rezygnację z budowy składowisk odpadów;
– wydawanie zezwoleń na budowę zakładów dla których nie będzie konieczności
wydzielania stref ochronnych;
– zalesianie nieużytków i gruntów podatnych na erozję;
– ograniczone stosowanie środków do oprysku lasów.
W dokumentacji nie przewidziano dodatkowych rygorów związanych z ochroną wód
podziemnych.
Zgodnie z Ustawą „Prawo wodne” obszar ochronny GZWP 114 wymaga ustanowienia
przez dyrektora RZGW.
35
Dokumentacja hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 114 – Maszewo, 2001, PG Polgeol
S.A., Zakład w Gdańsku, Gdańsk
30
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
3.5. Potencjał surowcowy
Na obszarze powiatu lęborskiego występują znaczne zasoby torfu, surowców ilastych i
kruszywa naturalnego.
Udokumentowane złoża kopalin na obszarze powiatu lęborskiego obejmują:
 gm. Nowa Wieś Lęborska:
– złoże surowców ilastych i ceramiki budowlanej „Lębork” – iły i mułki zastoiskowe –
dokumentacja zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii Nr
KZK/012/M/1803/67/68, koncesja udzielona firmie Wienerberger Ceramika
Budowlana sp. z o.o. na wydobycie surowców ilastych do 1925 r. (Nr 38/95 z dn.
03.11.1995 wydana przez MOŚZNiL);
– złoże surowców ilastych i ceramiki budowlanej „Nowa Wieś Lęborska” –
dokumentacja zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii Nr
KZK/012/S/3329/76) – zasoby utworów zastoiskowych a ilości 8160 tys. m3 w kat.
C2, w filarach ochronnych – 282 tys. m3 (stan na 30.06.1975 r.);
– złoże surowców ilastych i ceramiki budowlanej „Nowa Wieś Lęborska I” –
dokumentacja zatwierdzona decyzją Wojewody Słupskiego Nr 66/64 zn. OS-II-75122-1/94 zasoby iłów zastoiskowych czwartorzędowych 207,5 tys. m3 wg stanu na dzień
01.11.1993 r. ;
– złoże kruszywa naturalnego „Kębłowo” – dokumentacja zatwierdzona decyzją
Wojewody Słupskiego 1684/96 z dn. 26.09.1996 r., zasoby kruszywa w kat. C2
wynoszą 508 tys. t. Koncesja udzielona inwestorowi prywatnemu wydana decyzją Nr
416/98zn. OS-II-1-7512/37/97/98 Wojewody Słupskiego obowiązuje do 31.12.2017 r.;
– złoże kruszywa naturalnego „Kębłowo Nowowiejskie – dokumentacja zatwierdzona
decyzją Wojewody Pomorskiego Nr OŚ-Z-7512-2-7/99 z dnia 31.12.1999 r. – zasoby
kruszywa 102700 Mg w kat C1. Koncesja (decyzja nr OS-Z-7415-2/00 z dnia
05.06.2000 r. Wojewody Pomorskiego) obowiązuje do 31.12.2006 r.
– złoże kruszywa naturalnego „Pogorzelice” – karta rejestracyjna z 1987 r – zasoby w
kat C2 806,9 tys. t.;
– złoże kruszywa naturalnego „Chocielewko” - zasoby w kat. C1 72,4 Mg;
 gmina Wicko:
– złoża kredy jeziornej i gytii wapiennej „Roszczyce II” z torfem w nadkładzie– zasoby
bilansowe w kat. C1 – 6744 tys. t. Stan zasobów na dzień 31.08.199536 wynosi – 4049
tys. t + zasoby bilansowe warunkowe 2280 tys. t;
– złoże kruszywa naturalnego drobnego w okolicach Łebieńca - „Łebieniec” –
zatwierdzone zasoby na dzień 16.10.1989 r wynosiły 195 tys. m3. Warstwa złoża ma
średnią miąższość 9,3 m;
– złoże torfowe w Krakulicach eksploatowane przez „Hollas” Sp. z o.o. w Pasłęku;
 miasto Lębork:
 Lębork I o powierzchni 680.399 m2: złoże iłów i mułków – o zasobach 1.479.500 m3
udokumentowanych w kategorii „C”; złoże piasków schudzających – o zasobach
1.573.100 m3 udokumentowanych w kategorii „B”;
 Lębork V o powierzchni 74.768 m2: złoże iłów warwowych i mułków – o zasobach
275.000 m3 udokumentowanych w kategorii „A” i 518 m3 udokumentowanych w
kategorii „B”; złoże piasków schudzających – o zasobach 39.000 m3
udokumentowanych w kategorii „A” i 80.000 m3 udokumentowanych w kategorii „B”;
36
Operat ewidencyjny nr 1 PG Polgeol w Warszawie Zakład w Gdańsku.
31
proeko

Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
gmina Cewice
 Kruszywo naturalne w Oskowie.
Dotychczasowe opracowania inwentaryzacyjne wykazują, że istnieje dodatkowo na
obszarze powiatu możliwość udokumentowania niewielkich złóż kruszywa i piasku,
zwłaszcza w strefach krawędziowych na styku Pradoliny Łeby z wysoczyzną morenową oraz
dalszych złóż surowców ilastych.
Na obszarze powiatu lęborskiego występują znaczące pokłady torfu, z których
największe kompleksy znajdują się w pradolinie Łeby. Przeważają torfy niskie. Torfowiska
wysokie występują na obszarze położonym pomiędzy miejscowościami Gać i Krakulica oraz
w okolicy miejscowości Górka (rezerwat „Las Górkowski” – gm. Wicko).
Wielkopowierzchniowe torfowiska wysokie (kopułowe typu bałtyckiego) z zachowaną
roślinnością zbliżoną do naturalnej są unikalne w skali kraju.
Ze względów ekologicznych oraz z punktu widzenia ochrony zasobów wód
podziemnych (GZWP 107) eksploatacja torfów jest niepożądana. Złoża torfu w przeszłości
były eksploatowane w rejonie Żelazkowa (gmina Nowa Wieś Lęborska). Teren po
eksploatacji poddany został rekultywacji (zalesienie). Aktualnie eksploatowane jest złoże
torfu w Krakulicach (gm. Wicko).
Obecnie rozważana jest możliwość wykorzystania torfu na cele lecznictwa – Zakład
Przyrodoleczniczy Żelazkowo.
32
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
4. OCENA STANU ŚRODOWISKA
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa
4.1.1. Zaopatrzenie w wodę
Z wodociągów zbiorczych na obszarze powiatu korzysta około 94% mieszkańców:
 gmina Cewice - 92%;
 gmina Nowa Wieś Lęborska - 97%;
 gmina Wicko - 83%;
 miasto Łeba - 95%;
 miasto Lębork - 95%.
Zbiorcze zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi powiatu obywa się z ujęć wody
zlokalizowanych w poszczególnych wsiach zasilających lokalne wodociągi zbiorowe. Część
wsi połączonych jest wodociągami grupowymi W części wsi nadal zaopatrzenie w wodę
odbywa się z indywidualnych studni (wierconych i kopanych).
Zaopatrzenie miasta Łeby odbywa się z ujęć zlokalizowanych na terenie gminy Wicko
(w miejscowościach Nowęcin i Łebieniec). Zaopatrzenie Lęborka odbywa się z ujęcia
zlokalizowanego w mieście (Dolina Łeby) oraz z ujęcia zlokalizowanego na terenie gminy
Cewice (w miejscowości Okalice).
Wszystkie ujęcia posiadają wygrodzone strefy ochrony bezpośredniej, zgodnie z
ustaleniami decyzji o pozwoleniach wodno-prawnych, a niektóre z ujęć posiadają strefy
ochrony pośredniej.
4.1.2. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków
Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych na obszarze powiatu
lęborskiego są:
 zrzuty wód pooczyszczalnianych z istniejących systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni
ścieków;
 osadnictwo wiejskie oraz obiekty użyteczności publicznej (nie podłączone do systemów
kanalizacyjnych);
 obiekty przemysłowe;
 duże obiekty gospodarki rolnej oraz gospodarka rybacka;
 spływy zanieczyszczeń z dróg biegnących przy rzekach.
Na terenie
miejscowościach:
powiatu
komunalne
oczyszczalnie
ścieków
funkcjonują
w
 gm. Cewice:
 Cewice;
 Łebunia;
 Oskowo;
33
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
 Maszewo Lęborskie;
 Siemirowice;
 gm. Nowa Wieś Lęborska:
 Nowa Wieś Lęborska (2 oczyszczalnie);
 Łebień;
 Janowice;
 Obliwice;
 Pogorszewo;
 Kębłowo Nowowiejskie;
 gm. Wicko:
 Wicko (2 oczyszczalnie);
 Sarbsk;
 Łeba;
 Lębork.
W większości są to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne o zróżnicowanej
przepustowości i sprawności oczyszczania. Największe oczyszczalnie stanowią obiekty
zlokalizowane w Lęborku i Łebie (przepustowość maksymalna odpowiednio 12000 m3/d,
8600 m3/d), obsługujące obszar miast oraz odbierające ścieki z miejscowości sąsiednich.
Pozostałe oczyszczalnie obsługują pojedyncze wsie lub osiedla i charakteryzują się na ogół
niewielką przepustowością (część z nich jest przeciążona).
Ponadto w miejscowościach Zdrzewno, Krakulice, Strzeszewo, Roszczyce, Skarszewo
i Łebieniec (w dawnych PGR-ach) funkcjonują przestarzałe oczyszczalnie typu Imhoffa.
Oczyszczalnie te tylko w niewielkim stopniu oczyszczają doprowadzane ścieki.
Do systemów kanalizacji sanitarnej podłączone jest około 74% mieszkańców powiatu.
Na tą wartość wpływa głównie liczba mieszkańców Lęborka podłączonych do kanalizacji, dla
terenów wiejskich wartość ta wynosi około 36%. Kanalizację sanitarną posiadają (wg ankiet
gminnych, 2003):
 w gminie Cewice (skanalizowane 69%) – miejscowości: Cewice, Łebunia, Oskowo,
Siemirowice, Maszewo;
 w gminie Nowa Wieś Lęborska (skanalizowane 24%) – miejscowości: Mosty, Janowice,
Obliwice, Leśnice, Kębłowo Nowowiejskie, Pogorszewo oraz część Nowej Wsi
Lęborskiej i część Łebienia;
 w gminie Wicko (skanalizowane 14,7%)– miejscowości: Sarbsk, Wicko i Nowęcin;
 miasto Łeba (skanalizowane 95%);
 miasto Lębork (skanalizowane 95%).
34
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Rys. 4
35
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Ponadto na terenie powiatu funkcjonują przyobiektowe oczyszczalnie ścieków,
przeważnie odprowadzających oczyszczone ścieki do gruntu. Najwięcej tego typu obiektów
występuje w gminie Nowa Wieś Lęborska.
Na pozostałym obszarze gminy ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są w
zbiornikach bezodpływowych, z których wywożone są do punktów zlewnych w oczyszczalni
ścieków lub przez zbiorniki przepływowe odprowadzana jest do gruntu lub do wód
powierzchniowych w sposób niekontrolowany.
Ścieki przemysłowe oczyszczane są w następujących zakładach:
 „Lessafre bio-corporation” w Maszewie Lęborskim;
 Gorzelnia w Leśnicach;
 PHU „Remix” Sp. z o.o. w Łebieńcu;
 „Farm Frites” Poland S.A..
Ścieki z „Lessafre bio-corporation” w Maszewie po podczyszczeniu są odprowadzane
kolektorem grawitacyjnym na podlęborskie łąki (gm. Nowa Wieś Lęborska), gdzie
wykorzystywane są rolniczo. Zgodę na rolnicze wykorzystanie ścieków z ubojni w Oskowie
uzyskało również PPUH „Rzeźnia” Sp. z o.o. w Lęborku.
Niektóre oczyszczalnie przemysłowe przyjmują również ścieki komunalne z osiedli
mieszkaniowych.
Do wód powierzchniowych odprowadzane są także wody pochłodnicze z Gorzelni w
Pogorszewie, Gorzelni w Leśnicach, Gorzelni w Łebuni i „Lessafre bio-corporation” w Maszewie.
Ponadto do cieku trafiają wody z odwodnienia powierzchniowego kopalni kredy jeziornej i gytii
wapiennej „Roszczyce II” eksploatowanej przez firmę „Rezwap” S.C. z Łebienia.
Źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych są obiekty hodowli ryb
(łososiowatych) w miejscowościach:
 w gminie Cewice: w Osowie (rz. Okalica i Czarny Potok), w Osowie (Czarny Potok II– brak
pozwolenia wodno-prawnego), w Okalicach (rz. Okalica), w Unieszynie (rz. Unieszynka);
ponadto w Siemirowicach (rz. Bukowina) znajduje się obiekt możliwy do uruchomienia;
 w gminie Nowa Wieś Lęborska: w Lubowidzu (rz. Węgorza), Lubowidzu Rybnik (dwa
obiekty – Struga Rybnicka i cieki leśne), Kębłowie Nowowiejskim (dwa obiekty - rz.
Kisewa), Chocielewku Dolnym (rz. Łeba), Pogorzelicach (dwa obiekty - rz. Pogorzelica i
ciek leśny), Malczycach-Rybki (rz. Okalica)
 w mieście Lębork: Lębork - Drętowo (na rzece Okalicy).
Ponadto w sąsiedztwie powiatu lęborskiego funkcjonują kolejne cztery obiekty hodowli
ryb łososiowatych oddziaływujące na sta czystości wód powiatu (Rozłazino w gm. Łęczyce
na rz. Węgorzy, Kisewo w gm. Łęczyce na rz. Kisewa, Nowina w gm. Potęgowo na rz.
Pogorzelicy i Skrzeszewo na rz. Bukowinie w gm. Sierakowice).
Hodowla ryb łososiowatych powoduje znaczny przyrost stężeń zanieczyszczeń wód
związany z odpływem resztek nie zjedzonej karmy i produktów przemiany materii ryb oraz
odtlenienie wody. Ponadto powstają tu uciążliwe osady wymagające rekultywacji.
Niekorzystne efekty działalności tych obiektów, zwłaszcza dla krainy pstrąga i lipienia, to
także podnoszenie temperatury wody (nagrzewa się na dużej powierzchni stawów) oraz
zjawisko tzw. „suchych koryt”(w wyniku poboru wody z rzeki pomiędzy doprowadzalnikiem
a odprowadzalnikiem ciek naturalny zostaje prawie pozbawiony wody (np. Malczyce-Rybki
na rz. Okalicy i Kębłowo Nowowiejskie na rz. Kisewie).
Znaczącym źródłem zanieczyszczeń jest spływ wód opadowych z terenów
komunikacyjnych oraz z terenów posiadających kanalizację deszczową. Dotyczy to w
szczególności dróg o dużym natężeniu ruchu oraz baz sprzętu rolniczego i stacji paliw.
36
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Obecnie zgodnie z prawem wodnym na odprowadzanie wód opadowych z terenów
utwardzonych miast i wsi do gruntu lub wód powierzchniowych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.
4.1.3. Stan czystości wód powierzchniowych
Badaniami jakości wód powierzchniowych na obszarze powiatu lęborskiego. Spośród
cieków występujących na obszarze powiatu badaniami jakości objęto rzekę Bukowinę,
stanowiącą jeden z większych dopływów Łupawy oraz rzekę Łebę wraz z dopływami.
Wody Bukowiny (zlewnia rzeki Łupawy) badane były w 2001 r.37. Wody Łeby i jej
dopływów badane były w 2000 r.38.
Stan czystości wód płynących w punktach pomiarowych zlokalizowanych na
obszarze powiatu lęborskiego w latach 2000 i 2001.
Tabela 13.
Lp.
Rzeka
Lokalizacja punktu
Lębork Mosty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Łeba
Okalica
Kisewska Struga
Pogorzelica
Białogardzka Str.
Charbrowska Str.
Chełst
Bukowina
Lębork III
Chocielewko
Cecenowo
Łeba
Osowo I
Lębork II
Nw. Wieś Lęborska
Pogorzelice
Białogarda
Charbrowo
Ulinia
Siemirowice
Oskowo
km
biegu fiz-chem
57,8
II
52,4
II
46,6
II
25,5
II
2,0
III
10,5
I
0,1
II
1,2
II
1,5
I
2,9
II
5,7
II
9,3
II
11,4
III
5,7
III
Ocena
bakt.
hydr.
III
II
n.o.n.
II
n.o.n.
II
n.o.n.
II
III
n.o.n.
n.o.n.
II
n.o.n.
II
n.o.n.
II
II
II
n.o.n.
II
n.o.n.
II
n.o.n.
II
III
n.o.n.
n.o.n.
n.o.n.
ogólna
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
III
III
Źródło: Pismo WIOŚ w Gdańsku, delegatura w Słupsku dot. Stanu środowiska powiatu lęborskiego,
z dnia 04.11.2003 r.
W 1995 r. WIOŚ badał stan czystości pięciu jezior położonych na obszarze powiatu
lęborskiego (tab. 14).
37
38
Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego na podstawie badań monitoringowych
przeprowadzonych w 2001 roku, 2002, WIOŚ, Gdańsk.
Stan czystości wód płynących zlewni rzeki Łeby na podstawie badań przeprowadzonych w 2000 roku, 2001,
WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku.
37
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Tabela 14.
Lp.
Stan czystości wód jeziornych na obszarze powiatu lęborskiego w 1995 r.
Jezioro
Powierzchnia
Objętość misy
[ha]
[tys. m3]
Klasa czystości
Kat. podatności
na degradację
1. Łebsko
7140
117521
III
III
2. Sarbsko
651
8074
III
poza kategorią
3. Lubowidzkie
158,2
12706
III
II
35,9
-
n.o.n.
poza kategorią
-
III
poza kategorią
4. Święte
5. Kamienieckie
138
Źródło: Pismo WIOŚ w Gdańsku, delegatura w Słupsku dot. Stanu środowiska powiatu lęborskiego,
z dnia 04.11.2003 r.
Raport o stanie środowiska województwa gdańskiego w 1995 r., 199639.
4.2. Źródła i stan zanieczyszczenia powietrza
4.2.1. Źródła zanieczyszczeń atmosfery
Źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie powiatu lęborskiego stanowią:
- emitory obiektów przemysłowych;
- lokalne kotłownie zespołów zabudowy mieszkaniowej (osiedlowe);
- indywidualne źródła ciepła zabudowy mieszkaniowej i obiektów usługowych (tzw. emisja
niska);
- zanieczyszczenia komunikacyjne (emisja liniowa
samochodowej przebiegających przez teren gminy);
wzdłuż
ciągów
komunikacji
- emisja niezorganizowana pyłu z terenów pozbawionych roślinności i z terenów o
utwardzonej nawierzchni, głównie komunikacyjnych oraz dawnych wyrobisk surowców
mineralnych;
- emisje niezorganizowane pochodzące z ferm hodowlanych, oczyszczalni ścieków,
składowisk odpadów głównie w zakresie odorów oraz tlenków azotu.
Główne źródła skoncentrowanej emisji zanieczyszczeń do atmosfery zlokalizowane są
w mieście Lęborku. Są to przede wszystkim obiekty przemysłowe (w tym, głównie Cegielnia
„Wienerberger”, Cegielnia „Dawia”, Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych „Spomel”).
Znaczącą emisją charakteryzują się również obiekty przemysłowe zlokalizowane w Łebie
(zakłady przetwórstwa rybnego), w Nowej Wsi Lęborskiej (głównie zakłady na terenie
dawnego POM), Lędziechowie (cegielnia), oraz w Łebieńcu, Charbrowie i Łebuni.
Istotnymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery są również kotłownie komunalne osiedli
mieszkaniowych, głównie w Lęborku, Cewicach, Siemirowicach i Wicku oraz dużych obiektów
turystycznych w Łebie. Większe kotłownie centralnego ogrzewania posiadają również niektóre
budynki użyteczności publicznej (np. ZOZ w Lęborku, szpital, świetlice wiejskie itp.).
Istotnym obszarowym źródłem emisji jest zwarta zabudowa wielorodzinna w
śródmiejskiej części Lęborka, która ze względu na zagęszczenie zabudowy (duża liczba
emitorów) charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami przewietrzania, z czym wiąże się
39
Raport o stanie środowiska województwa gdańskiego w 1995 r., 1996, WIOŚ, Gdańsk.
38
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
skłonność do powstawania zastoisk powietrza i lokalnych inwersji. Podobną uciążliwością
charakteryzuje się zabudowa w Łebie zaopatrywana w ciepło głównie z kotłowni
indywidualnych. Są to w większości kotłownie na paliwo stałe. Nieliczne obiekty
wykorzystują jako źródło ciepła olej opałowy lub gaz.
Na terenach wiejskich powiatu najliczniejsze są indywidualne źródła energii cieplnej,
o zróżnicowanych technologicznie i paliwowo „paleniskach”, jednak w znacznym stopniu
tradycyjnie wykorzystujących węgiel i drewno. W związku ze znacznym rozproszeniem
zabudowa wiejska i związane z nią paleniska nie stanowią uciążliwego źródła zanieczyszczeń.
W sytuacjach dużych zgrupowań lub zwartej zabudowy, sumaryczna wielkość emitowanych
zanieczyszczeń może stanowić źródło lokalnej uciążliwości w sezonie grzewczym.
Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest komunikacja
samochodowa. Rozkład i natężenie zanieczyszczeń związany jest z przebiegiem tras
komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Wielkość wpływu na środowisko w
zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego uwarunkowana jest pośrednio
natężeniem ruchu pojazdów, określonego liczbą pojazdów na dobę.
Według pomiarów z 2000 r.40, trasy o największym natężeniu ruchu stanowią:
 droga krajowa nr 6 (E28);
 droga wojewódzka nr 213;
 droga wojewódzka nr 214;
Źródłem emisji niezorganizowanej na obszarze powiatu są m.in. tereny
powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych (głównie emisja pyłu) oraz składowiska
odpadów, przede wszystkim w Czarnówku, Oskowie i Lucinie (obiekty w Oskowie i Lucinie
nie spełniają wymogów dla składowisk zorganizowanych). Składowiska odpadów
charakteryzują się emisją pyłów i gazów (zawierających m.in. NH3, CO2, H2S) oraz
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, mogących rozprzestrzeniać się na znaczne odległości w
postaci aerozoli. Istotną uciążliwość stwarza emisja odorów. Dotyczy to również nieczynnych
składowisk odpadów (nie w pełni zrekultywowanych). Podobna uciążliwość ma miejsce w
otoczeniu oczyszczalni ścieków. W szczególności dotyczy to oczyszczalni ścieków w
Lęborku, wokół której wyznaczono obszar ograniczonego użytkowania.
Znaczącym źródłem odorów jest teren deszczowania ścieków przemysłowych
pochodzących z „Lessafre bio-corporation” o/Maszewo. Od czasu uruchomienia na terenie
zakładu podczyszczalni ścieków uciążliwość ta uległa znaczącemu ograniczeniu. Ponadto
źródłami odorów oraz tlenków azotu są duże obiekty hodowlane. Uciążliwość tych obiektów
koncentruje się głównie w najbliższym ich sąsiedztwie, powodując dalsze pogorszenie
warunków aerosanitarnych.
40
Ruch drogowy 2000, 2001, BP-BdiM „Transprojekt Warszawa”, Warszawa.
39
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
4.2.2. Stan aerosanitarny na obszarze powiatu
Na terenie powiatu lęborskiego stan aerosanitarny badany jest przez WIOŚ w Gdańsku
oraz PSSE w Lęborku. Wyniki pomiarów NO2 i SO2 metodą pasywną, z punktów
pomiarowych WIOŚ zlokalizowanych w Lęborku (cztery punkty pomiarowe) Łebie (dwa
punkty) oraz w gminach Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko (w 2001 r. – punkty
zlokalizowane w centrum wsi gminnej, w 2002 r. – punkty zlokalizowane na terenie gminy)
przedstawia tabela 15.
Tabela 15.
Wartości stężeń NO2 i SO2 w punktach pomiarowych sieci WIOŚ na obszarze
powiatu lęborskiego
Stężenie średnioroczne NO2
Lp.
µg/m3
Stanowisko
2001
Stęż. średnior. SO2
µg/m3
% normy
2002
2001
2002
2001
2002
1. Lębork ul. Pionierów
10,2
11,3
25,50
28,25
2,7
3,4
2. Lębork pl. Pokoju
15,4
15,7
38,50
39,25
3,6
6,0
3. Lębork ul. Jana Pawła II
12,2
12,0
30,50
30,00
2,2
-
4. Lębork ul. Krzywoustego
11,3
12,6
28,25
31,50
2,8
3,4
5. Łeba ul. Sosnowa
6,3
9,1
15,75
22,75
2,2
3,2
6. Łeba ul. Turystyczna
7,1
6,6
17,75
16,50
1,4
2,0
7. gm. Cewice
7,5
5,7
18,75
14,25
1,9
1,9
8. gm. Nowa Wieś Lęborska
9,5
4,1
23,75
10,25
-
-
9. gm. Wicko
8,5
5,0
21,25
12,50
1,4
0,8
wartość dopuszczalna
stężenie średnioroczne Da = 40 µg/m3
Źródło: Pismo WIOŚ w Gdańsku, delegatura w Słupsku dot. Stanu środowiska powiatu lęborskiego,
z dnia 04.11.2003 r.
Na stacjach monitoringowych PSSE w Łebie i Lęborku wykonywane są pomiary
stężeń NO2, SO2, i pyłu zawieszonego. Uzyskane wartości przedstawia tabela 16.
Tabela 16.
Średnioroczne wartości stężeń zanieczyszczeń
monitoringowych PSSE w Lęborku i Łebie
atmosfery
Lębork
Rok
3
NO2 µg/m
SO2 µg/m3
Pył zawieszony µg/m
3
na
stacjach
Łeba
2000
2001
2000
2001
18
17
19
12
6
19
6
8
12
16
11
14
Źródło: Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego...(2002)
Ponadto na terenie Łeby prowadzone są badania opadu pyłu w kilku punktach
pomiarowych. Średnie dla miasta wartości opadu pyłu, opadu ołowiu i kadmu przedstawia
tabela 17.
40
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Tabela 17.
Średnie wartości opadu pyłu ogółem, ołowiu i kadmu w Łebie w latach 2000 2001
Lębork
2000
Opad pyłu ogółem [g/m2/rok]
Opad ołowiu [g/m /rok]
69
Łeba
2001
46
2000
39
2001
40
2
0,009
0,005
0,004
0,015
2
0,00195
0,00036
0,00016
0,00147
Opad kadmu [g/m /rok]
Źródło: Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego...(2002).
Zmierzone wartości zanieczyszczeń na terenie powiatu były znacząco niższe od
wartości dopuszczalnych zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania pomiarów
normami41.
Brak danych pomiarowych nt. innych zanieczyszczeń atmosfery.
4.3. Klimat akustyczny
4.3.1. Źródła hałasu
Do podstawowych źródeł pogarszających warunki akustyczne na terenie powiatu
lęborskiego należą:
-
ruch kołowy odbywający się wzdłuż głównych dróg przecinających obszar powiatu;
szczególnie uciążliwość ta przejawia się w rejonach przebiegu tras przez tereny osiedli
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zwartej zabudowy wiejskiej;
-
lotnisko wojskowe w Siemirowicach (także lotnisko zapasowe w rejonie Piotrowa);
-
obiekty przemysłowe (w tym przemysł drzewny);
-
tereny eksploatacji kopalin i bazy transportowe.
Głównym źródłem hałasu na obszarze powiatu jest komunikacja samochodowa.
Największym natężeniem ruchu oraz emisją hałasu odznacza się droga krajowa nr 6 (E28).
Natężenie ruchu na tej drodze badane było w 2000 r. 42:
 na odcinku Kębłowo – Lębork – 7644 poj./d;
 w Lęborku – 6550 poj./d;
 na odcinku Lębork – Słupsk – 6638 poj./d;
WIOŚ w Gdańsku przeprowadził w 2000 r. pomiar natężenia hałasu od drogi krajowej
w miejscowości Leśnice (na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska) (Raport o stanie
środowiska..., 2001). Uzyskana wartość średnia natężenia dźwięku wyniosła w tym punkcie
Laeq = 75,6 dB, przy maksymalnym natężeniu Lmax = 97,8 dB. W okresie pomiarów natężenie
ruchu pojazdów wynosiło 306 poj./h (przy 15,7% udziale pojazdów ciężkich).
41
42
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
28.04.1998 roku, w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu
atmosferycznym (Dz.U. Nr 55 z dnia 06.05.1998 r.).
Ruch drogowy 2000, 2001, BP-BdiM „Transprojekt Warszawa”, Warszawa.
41
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Ponadto przez obszar gminy przebiegają drogi wojewódzkie43,:

nr 212 charakteryzująca się natężeniem ruchu na odcinku Osowo – Czarna Dąbrówka –
1252 poj./d.

nr 213 charakteryzująca się natężeniem ruchu:
 na odcinku Główczyce – Wicko – 1008 poj./d;
 na odcinku Wicko – Żelazna – 942 poj./d.

nr 214 charakteryzująca się natężeniem ruchu:
 na odcinku Puzdrowo – Osowo – 4678 poj./d.
 na odcinku Osowo – Lębork – 3177 poj./d;
 na odcinku Lębork – Wicko (na północ od Lęborka) – 5673 poj./d.
 na odcinku Wicko – Łeba – 4058 poj./d.
Przez obszar gminy przebiegają linie kolejowe, w tym linia Gdańsk – Szczecin
charakteryzująca się znacznym natężeniem ruchu zarówno osobowego jak i towarowego i
związaną z tym dużą uciążliwością akustyczną. Pozostałe linie kolejowe odznaczają się
umiarkowanym natężeniem ruchu. Uciążliwość akustyczna związana z funkcjonowaniem tych linii
kolejowych jest niewielka. Jedynie na obszarach zwartej zabudowy hałas kolejowy może mieć
istotne znaczenie. Ruch pociągów osobowych i towarowych koncentruje się w ciągu dnia.
Uciążliwość przejazdów pociągów związana jest ze stanem trakcji kolejowej oraz taboru.
Lotnisko wojskowe w Siemirowicach charakteryzuje się niewielką liczbą startów i
lądowań samolotów (obecnie 2 samoloty). Wokół obiektu została wyznaczona strefa ochronna
(w odległości 5000 m) z ograniczeniami dla zabudowy.
Większość punktowych, przemysłowych źródeł hałasu zlokalizowana jest w miastach,
głównie w Lęborku. Są to przede wszystkim:
-
Cegielnia „Wienerberger”;
-
Cegielnia „Dawia”;
-
„Mosaik-Profil”;
-
PPH „AMG”;
-
PPUH „Raflin”;
-
„Farm Frites” Poland S.A.
Do głównych punktowych źródeł uciążliwości akustycznej w Łebie należą:
– Chłodnia Firmy „Morfish” przy ul. Wybrzeże;
– Stocznia „Gryf” przy ul. Turystycznej;
– pozostałe tereny w porcie morskim Łeba;
– „Polmarco” Sp. z o.o. w Łebie.
Zakład „Polmarco” Sp. z o.o. uzyskał w 2001 r. decyzję określającą dopuszczalny
poziom hałasu przenikającego do środowiska.
43
Ruch drogowy 2000, 2001, BP-BdiM „Transprojekt Warszawa”, Warszawa.
42
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Istotnym źródłem hałasu jest zakład „Lessafre bio-corporation” o/Maszewo. Zgodnie z
pomiarami WIOŚ w Słupsku w 1998 r. stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu w porze dziennej w wyniku funkcjonowania Kaszubskiej Wytwórni Drożdży w
Maszewie Lęborskim (obecnie „Lessafre bio-corporation” o/Maszewo). Nowy zakład uzyskał
w 2003 r. pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska.
Do obiektów przemysłowych występujących na obszarze powiatu, stwarzających
lokalną uciążliwość akustyczną oraz będących źródłem wibracji, należą również zakłady
przemysłu drzewnego (w tym tartaki) zlokalizowane w Lęborku, Nowej Wsi Lęborskiej,
Chocielewku, Darżewie i Lubowidzu.
Źródłem hałasu jest również praca sprzętu wydobywczego w obrębie terenów
eksploatacji kopalin. Tereny tego typu występują w rejonie miejscowości Kębłowo,
Chocielewko oraz Nowa Wieś Lęborska – Lębork.
Na terenach rekreacyjnych (głównie miasto Łeba) bardzo dużą uciążliwość powoduje
hałas imprez masowych i skupisk ludności, zwłaszcza w okresie letnim. Jest to hałas o
największym natężeniu w godzinach dziennych, ale największej dokuczliwości w czasie
nocnym.
4.4. Promieniowanie elektromagnetyczne
Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są przede wszystkim
linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia:
–
400 kV: Rekowo Lęborskie – Wilkowo – Garczegorze – Pogorszewo – Janowice.
 110 kV: Opalenie (Żarnowiec) – Wicko;
 110 kV: Wicko – Lębork;
–
110 kV: Węgornia – Ługi – Mosty – Lębork;
–
110 kV: Lębork – Leśnice – Darżewo.
Podobnym oddziaływaniem charakteryzują się również główne punkty zasilania (GPZ)
zlokalizowane w Wicku oraz w Lęborku: przy ul. Krzywoustego (w południowej części
miasta) i przy ul. Nowy Świat (w części północnej).
Źródłami promieniowania elektromagnetycznego na obszarze powiatu są również
stacje telefonii komórkowej zlokalizowane w miejscowościach:
– Cewice;
– przy trasie Osowo Lęborskie – Łebunia;
– Kamieniec;
– Pogorzelice;
– Czarnówko (dwa maszty);
– Lędziechowo;
– Lucino;
– Wicko;
– Łeba (dwa maszty: na kominie kotłowni hotelu przy ul. Morskiej oraz na kominie
kotłowni OW „Wodnik” i OW „Interfer” przy ul. Nadmorskiej);
– Lębork – kilka stacji, m.in. na kominach cegielni, wieży ciśnień, „Starego Browaru” i
ZOZ.
43
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Promieniowanie stacji telefonii komórkowej emitowane jest na dużych wysokościach
(z reguły wieże z antenami o wysokości 40 - 60 m) i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Brak udokumentowania wpływu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na
środowisko przyrodnicze.
4.5. Eksploatacja kopalin
Większe tereny koncesjonowanej eksploatacji kopalin na obszarze powiatu
lęborskiego zlokalizowane są w okolicach miejscowości:
– Oskowo – gm. Cewice
– Chocielewko - gmina Nowa Wieś Lęborska;
– Kębłowo Nowowiejskie (2 złoża) - gmina Nowa Wieś Lęborska;
– Pogorzelice - gmina Nowa Wieś Lęborska;
– Nowa Wieś Lęborska (2 złoża) - gmina Nowa Wieś Lęborska;
 Roszczyce - gmina Wicko;
 Łebieniec - gmina Wicko;
 Krakulice - gmina Wicko (eksploatacja torfu)
 Lębork (3 złoża) - częściowo w Lęborku, częściowo na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.
Największe tereny eksploatacji kopalin występują w północnej części Lęborka i w
rejonie Nowej Wsi Lęborskiej. Wyrobiska poeksploatacyjne występujących tu glin
ceramicznych i żwiru zajmują znaczne powierzchnie. Większość tych wyrobisk nie jest już
eksploatowana. Część z nich została częściowo zrekultywowana (wyrównanie stoków i den
niecek). Na terenach tych następuje spontaniczna sukcesja roślinności, głownie niskiej.
Na obszarze powiatu poza koncesjonowaną eksploatacją kopalin obserwuje się również, że
część złóż udokumentowanych jest eksploatowana nielegalnie oraz ma miejsce pozyskiwanie
surowców z niezbilansowanych nagromadzeń piasku, kruszywa, np. w okolicach Łebienia, w
Chocielewku, Dziechlinie, Kębłowie, Lubowidzu.
W przeszłości, w okolicach miejscowości Żelazkowo odbywała się eksploatacja torfu
(w obrębie Pradoliny Łeby). Wg Studium... (2002)44 spowodowała ona m.in. naruszenie
reżimu hydrologicznego i częściową degradację torfowiska „Czarne Bagno”.
Niekontrolowana gospodarka w zakresie pozyskiwania kopalin w rejonie Lubowidza
doprowadziła m.in. do przerwania ciągłości warstw wodonośnych.
4.6. Gospodarka odpadami stałymi
4.6.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów
Odpady z sektora komunalnego (gr. 20 03 01)
Zgodnie z treścią ustawy o odpadach art.3, p.3, odpady komunalne to odpady
powstające w gospodarstwach domowych a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Szacunek ilości odpadów komunalnych powstających na obszarze powiatu lęborskiego,
kwalifikujących się do wywożenia, przedstawia tabela 18.
44
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Lęborska, 2002.
44
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Tabela 18. Ilości odpadów komunalnych powstających na obszarze powiatu lęborskiego,
kwalifikujących się do wywożenia
Lp. Miasto
Gmina
1. gm. Cewice
2. gm. Nowa Wieś
Leborska
3. gm. Wicko
4. m. Lębork
5. m. Łeba
Liczba
Ilość odpadów tys. m3/rok
mieszkańców
Mg/rok
Stałych
gospodar
sektor
stwa
turystyka usługi
gospodar
domowe
czy
7.249
4,6
1,5
2,0
690
195
300
12.023
7,1
2,4
0,01
1.060
310
2
5.617
2,5
0,2
0,9
0,2
380
28
117
30
37.046
42,6
11,1
6,0
7.670
1.665
1080
4.100
4,1
6,5
2,6
615
845
335
Razem
66.035
60,9
6,7
18,5
10.415
873
2.622
Źródło: Materiały archiwalne urzędów miast i gmin powiatu lęborskiego
0,8
120
9,0
1.532
razem
8,1
1.185
9,5
1.372
3,8
555
59,7
10.415
14,0
1.915
95,1
15.442
W Łebie oraz gminach Wicko i Cewice wywożone odpady obliczane są wg objętości. W
Lęborku i Nowej Wsi Lęborskiej wywożone odpady są ważone na składowisku.
Obliczone szacunkowo wielkości wynikają z przyjęcia następujących złożeń:
- wskaźniki nagromadzenia zostały w gminach zróżnicowane w zależności od wielkości wsi
obrębowych:
przyjęto:
we wsiach do 300Mk
- 0,4 m3/Mk/rok;
-//-//- od 300 do 700 Mk - 0,5 -//-;
-//-//- od 700 do 1.000 Mk
- 0,6 -//-;
-//-//- powyżej 1.000 Mk
- 0,8 -//-;
- średnia gęstość odpadów w gminach 150 kg/m3;
- w Łebie przyjęto
1,0 m3/Mk/rok
i 150 -//-;
- w Lęborku
1,15 -//i 180 -//-;
- dla sektora usługowego: w gminach i w Łebie
0,2 m3/Mk/rok;
w Lęborku
0,3
-//-;
- dla ludności czasowej – turystyka sezonowa i całoroczna:
w Łebie; w sezonie letnim
0,2 m3/os./rok;
-//- zimowym
0,05 -//-;
- średnia gęstość odpadów z turystyki 130 kg/m3;
- w sektorze gospodarczym szacunek własny masy odpadów średnio w roku wynika z analizy
zakładów istniejących na danym terenie.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie lęborskim ilość odpadów komunalnych
wynosi: 0,234 Mg/Mk./rok, tj. 1,44 m3/Mk./rok.
45
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Powyższe obliczenia odnoszą się do odpadów wytwarzanych, natomiast faktyczna
masa odpadów wywożonych na składowiska jest nieco mniejsza, ponieważ zawarte umowy i
zorganizowany transport nie obejmuje 100% mieszkańców. W gminie Wicko jest to ok. 15%
mieszkańców w gminie Nowa Wieś Lęborska 25% i w gminie Cewice ponad 90%.
Odpady budowlane (gr. 17)
Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z rozbiórek
obiektów jak np. gruz budowlany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy
gipsowe. Są też inne rodzaje odpadów jak np. drewno, stal, oraz odpady niebezpieczne. Część
odpadów budowlanych jest wykorzystywana do utwardzania dróg gminnych.
Z uwagi na niewielki zakres robót w gminach ocenia się, że do unieszkodliwiania
pozostaje średnio:
- w Cewicach, Wicku i Nowej Wsi Lęb. - średnio 1,0 tys.m3/rok tj. - 150 Mg/rok
- w Łebie
- -//- 0,3 -//45 -//W Lęborku w 2002 r. powstało ok. 700 Mg odpadów budowl., w tym:
gr. 17 01 01- 470 Mg;
17 01 02 - 95 -//-;
17 01 07 - 48 -//-;
17 01 80 - 80 -//-.
Skład odpadów budowlanych jest zmienny w latach.
Osady z oczyszczalni ścieków
W gminach Cewice, Wicko i Nowa Wieś Lęborska funkcjonują komunalne małe
oczyszczalnie ścieków, w których powstaje średnio rocznie około 55 Mg osadów oraz około 20
Mg piasku i skratek.
Ilość osadów w oczyszczalniach komunalnych w miastach jest większa:
- w Łebie;
osady
210 Mg/rok;
skratki i piasek 60 -//-;
- w Lęborku:
osady
4.160 -//-;
skratki
168 -//-;
piasek
71 -//-.
Własną oczyszczalnię posiada Jednostka Wojskowa nr 4089 w Siemirowicach, w gminie
Cewice, gdzie co kilka lat wywozi się około 180 Mg osadów.
W zakładowej oczyszczalni „Farm Frites” w Lęborku w 2002 r. powstało 6.622 Mg
osadów.
Odpady z innych źródeł
gmina Cewice
Jednostka Wojskowa nr 4653 (d. 4089) w Siemirowicach złożyła sprawozdanie z ilości
odpadów wytworzonych w 2002 r.
10 01 01
118,751 Mg
żużle i popioły paleniskowe
16 01 03
5,057 -//opony
17 04 07
3,9866 -//mieszaniny metali
19 08 05
180,0
-//osady ściekowe
46
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
19 12 04
20 01 08
20 01 11
20 01 38
20 03 01
0,449 -//36,5 Mg
1,785 -//0,0032 -//3634,4 -//-
tworzywa sztuczne i guma
odpady kuchenne ulegające biodegradacji
tekstylia
drewno
szlamy ze zbiorników odpływowych służących
do gromadzenia nieczystości
gmina Wicko
Zakład Wyrobu Wędlin „Rzeźnictwo” A. J. J. Stelmach Sp. j. w Zdrzewnie złożył
sprawozdanie z ilości odpadów wytworzonych w 2002r.
gr. 02 02 81 – odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca
materiał szczególnego i wysokiego ryzyka
33,382 Mg;
gr. 02 02 03 - surowce i produkty nie nadające się do
spożycia i przetwórstwa
76,06 -//-;
gr. 02 02 01 - odpady z mycia i przygotowania surowców
1,2 -//-.
-
miasto Łeba
Port Jachtowy i Rybacki – wody zaolejone w ilościach:
2001r.
- 153,5 m3;
2002r.
- 51,2 -//-.
Wraki samochodowe
Punkt Skupu Surowców wtórnych, p. K. Bandzmer Lębork, ul. Pionierów 13 posiada
zezwolenie na przyjmowanie zużytych i nienadających się do użytku pojazdów samochodowych i
wydaje stosowne dokumenty upoważniające do wyrejestrowania samochodu.
Na terenie powiatu lęborskiego wyrejestrowano:
w 2001 r.
87 szt.;
w 2002 r.
48 szt.;
do 15.12 2003 51 szt.
Odpady niebezpieczne
W porównaniu do ilości wydanych decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych, sprawozdawczość za 2002 r. jest znikoma i nie daje wiarygodnego poglądu
odnośnie faktycznie wytworzonych odpadów niebezpiecznych.
Należy przyjąć, że dane odnośnie źródeł, ilości i sposobów unieszkodliwiania będą
sukcesywnie zbierane w dalszych fazach wprowadzania systemu ewidencji odpadów.
Należy zaznaczyć, że na terenie powiatu nie jest prowadzona zbiórka przeterminowanych
lekarstw, które z konieczności trafiają do odpadów komunalnych.
4.6.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku
Składowisko w Czarnówku
Wg sprawozdania za 2002 r. złożonego przez Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu
Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku, na składowisko przywieziono następujące ilości i rodzaje
odpadów, które podlegają n/w metodom odzysku:
47
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
R 3 – Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (włączając kompostowanie, lub inne biologiczne procesy przekształcania)
R 13 – Magazynowanie odpadów, które mają być poddane procesom recyklingu, odzysku i in.
wykorzystania.
R 14 – Inne działania umożliwiające wykorzystanie
Tabela 19. Odpady ze składowiska w Czarnówku poddawane procesom odzysku.
Ilość odpadów Metoda
Mg
odzysku
1
Odpadowa masa roślinna
39,34
R3
2
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania itp.
258,98
R3
3
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
6.510,43
R3
4
Inne niewymienione odpady
23,32
R3
5
Popioły lotne z węgla
12,99
R14
6
Żużle odlewnicze
213,16
R14
7
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania
339,00
R14
8
Pyły z gazów odlotowych
310,10
R14
9
Wybrakowane wyroby ceramiczne itp.
0,98
R14
10
Zużyte opony
0,41
R14
11
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
467,53
R14
remontów
12 17 01 02
Gruz ceglany
94,53
R14
13 17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
47,42
R14
odpadów ceramicznych
14 17 01 80
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
78,69
R14
15 17 02 01
Drewno
0,36
R13
16 17 02 02
Szkło
4,66
R13
17 17 05 04
Gleba, ziemia w tym kamienie
97,30
R14
18 19 08 01
Skratki
1,90
R13
19 19 08 05
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
4.709,86
R3
20 19 12 01
Papier i tektura
2,13
R13
21 19 12 02
Metale żelazne
14,47
R13
22 19 12 03
Metale nieżelazne
0,69
R13
23 19 12 04
Tworzywa sztuczne
8,72
R13
24 19 12 05
Szkło
8,54
R13
25 19 12 07
Drewno i inne niż wymienione w 19 12 06 24,
24,70
R13
26 20 01 02
Szkło
0,34
R13
27 20 01 11
Tekstylia
3,14
R13
28 20 01 39
Tworzywa sztuczne
5,22
R13
29 20 01 40
Metale
0,56
R13
30 20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
213,57
R3
31 20 02 02
Gleba i ziemia w tym kamienie
32,61
R14
32 20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
51,18
R13
Razem
13.567,83
Źródło: sprawozdanie Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku za
2002 r.
Lp.
Kod
Odpadów
02 01 03
02 03 01
02 03 05
02 03 99
10 01 02
10 09 03
10 09 08
10 09 10
10 12 08
16 01 03
17 01 01
Rodzaj odpadów
48
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Punkty skupu surowców wtórnych
1. Punkt Skupu p. K. Bandzmer, ul. Pionierów 13, Lębork
Wg sprawozdania w 2002 r. skupiono następujące rodzaje i ilości materiałów:
grupa
rodzaj
ilość Mg
20 02 02
- odpadowa tkanka zwierzęca
2,3
16 01 04
- pojazdy zużyte lub nienadające się do użytku119,1
16 06 01
- akumulatory ołowiowe
486,8
17 04 01
- miedź, brąz, mosiądz
43,3
17 04 02
- aluminium
56,3
17 04 03
- ołów
1,0
17 04 04
- cynk
1,7
17 04 05
- żelazo i stal
29.154,5
2. P.P.H.U. „Rena” Z. Pakieła, Mosty ul. Zielona 7
Punkt skupu ul. Pionierów 17
Wg sprawozdania w 2002r. skupiono następujące rodzaje i ilości materiałów:
grupa
rodzaj
ilość Mg
17 04 01
- miedź, mosiądz, brąz
181,6
17 04 02
- aluminium
392,5
17 04 03
- ołów
17,3
17 04 04
- cynk
37,1
17 04 05
- żelazo i stal
279,6
3. Firma Handlowo-Usługowa „TOP-MET” S. Jasień
Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 38;
Wg sprawozdania za 2002r. skupiono następujące rodzaje materiałów:
grupa
rodzaj
ilość Mg
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
332,1 Mg;
15 01 02 -//z tworzyw sztucznych
49,1 -//-;
*
16 06 06 - selektywnie gromadzony elektrolit
1,65-//-;
17 04 05 – żelazo i stal
382,0 -//-;
17 04 07 – mieszaniny metali
719,0 -//-;
20 01 40 – metale
157,4 -//-.
Pozostałe punkty skupu nie złożyły sprawozdań za 2002 r.
Selektywna zbiórka surowców wtórnych
W 2002 r. w ramach selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Lęborka zebrano:
odpady z tworzyw sztucznych – 17000 kg;
stłuczka szklana
– 25000 kg.
W 2003 r. w ramach selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Cewice zebrano:
odpady z tworzyw sztucznych – 422 m3
stłuczka szklana
– 75 m3.
Brak danych o ilościach odpadów, zebranych na terenie pozostałych gmin.
Odpady powstające w sektorze gospodarczym
gmina Cewice;
W Jednostce Wojskowej nr 4653 (d. 4089) w Siemirowicach, są sprawozdania za 2002 r.
Odzysk dotyczył następujących ilości i kategorii odpadów.
10 01 01
86,321 Mg
(żużle i popioły)
49
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
13 02 08*
19 12 04
20 01 11
20 01 38
1,192 -//0,449 -//0,084 -//0,0032 -//-
(oleje silnikowe)
(tworzywa sztuczne i guma)
(tekstylia)
(leki nietoksyczne)
Brak danych odnośnie odzysku odpadów w pozostałych jednostkach sektora
gospodarczego. Dane takie należy wyegzekwować w dalszym terminie (za rok 2003).
4.6.3. Rodzaj i ilość odpadów
unieszkodliwiania
poddawanych
poszczególnym
procesom
Składowanie odpadów na składowisku w Czarnówku (metoda D5)
Podstawowa metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie
składowiskach.
na
Na terenie powiatu lęborskiego czynne są trzy składowiska.
1. Gmina Nowa Wieś Lęborska – Czarnówko - trafiają tu odpady z Lęborka i gminy Nowa
Wieś Lęborska.
Wg sprawozdania za 2002 r. złożonego przez Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu
Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku, składowano rodzaje i ilości odpadów przedstawione w tab. 20.
Tabela 20.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Charakterystyka odpadów składowanych na składowisku w Czarnówku
Kod
odpadu
02 01 99
10 12 08
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 02
17 02 03
17 03 80
17 06 04
19 08 01
19 08 02
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 03
20 03 07
20 03 99
Ilość w Mg
Rodzaj odpadu
Inne nie wymienione odpady
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Odpady7 innych materiałów ceramicznych
Szkło
Tworzywa sztuczne
Odpadowa papa
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 03
Skratki
Zawartość piaskowników
Odpady ulegające biodegradacji
Inne odpady z parków, cmentarzy nieulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady z czyszczenia placów i ulic
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych grupach
334,59
Razem
7,16
4,85
17,76
4,41
2,52
4,21
2,6
119,11
11,99
168,36
70,93
7,57
3,15
10.661,56
12,44
19,01
334,59
11.452,22
Źródło: sprawozdanie Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w
Czarnówku za 2002 r.
50
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
2. Gmina Wicko, składowisko w Lucinie, trafiają tam odpady z Łeby i części gminy Wicko.
Ponieważ na składowisku nie ma wagi, ilość odpadów jest określana przez obsługę wg
pojemności i stopnia napełnienia taboru, przywożącego odpady.
Ilość odpadów składowana na składowisku w Lucinie:
1998 r.
9,0 tys. m3;
1999 r.
10,4 -//-;
2000 r.
11,4 -//-;
2001 r.
12,8 -//-;
2002 r.
14,3 -//-.
3. Gmina Cewice, składowisko w Oskowie
Ponieważ na składowisku nie na wagi, ilość odpadów określana jest przez obsługę wg
pojemności i stopnia napełnienia taboru, przywożącego odpady. Rejestracja uwzględnia miejsca
skąd przywożone są odpady, w podziale na gm. Cewice i gm. Kartuzy oraz pozostałe gminy.
Brak danych o ilości odpadów złożonych na składowisku od początku eksploatacji. Wg danych
„Elwoz”, w 2002r. ilość odpadów przywieziona do Oskowa wynosiła:
- z terenu gm. Cewice
8,1 tys. m3
tj. ok. 1.185 Mg;
- z terenu miasta i gminy Kartuzy 12,8 -//-//1.920 -//-;
- z terenu innych gmin
4,6 -//-//675 -//-;
3
razem
25,5 tys. m
tj. ok. 3.780 Mg.
Spalanie odpadów medycznych (metoda D 10)
W spalarni odpadów medycznych działającej przy Szpitalu w Lęborku spalane są odpady
szpitalne oraz przywożone z gabinetów medycznych z terenu powiatu lęborskiego:
- średnio rocznie za Szpitala
ok. 160 Mg;
-//-//z gabinetów -//- 6 Mg.
Brak sprawozdania z ZOZ za 2002 r.
Spalarnia nie spełnia aktualnie obowiązujących wymogów lokalizacji obiektów.
4.6.4. Istniejące systemy zbierania odpadów
Odpady komunalne
Odpady komunalne powstające w zabudowie mieszkaniowej gromadzone sa w zasadzie w
pojemnikach, ustawionych na posesjach.
Stosowane pojemniki:
- V = 0,11 m3 i podobne małe – w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej;
- V = 1,1 m3 i podobne
– dla obiektów usługowych i w osiedlach mieszkaniowych;
- Kontenery kP 7
- w osiedlach mieszkalnych i sektorze gospodarczym.
Pojemniki są własnością częściowo Urzędów Miast i Gmin, firm wywozowych i
Spółdzielni Mieszkaniowych.
Tylko na terenie gminy Wicko system zbierania odpadów oparty jest na workach
firmowych, sprzedawanych w sklepach. Jest to system mało efektywny.
Wytwarzający odpady zawierają indywidualne umowy z firmami wywozowymi
działającymi na danym terenie.
51
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Selektywna zbiórka surowców wtórnych
System selektywnej zbiórki surowców wtórnych: szkła i tworzyw sztucznych jest
systematycznie rozwijany na obszarach:
gminy Cewice;
w Łebie;
w Lęborku.
Na terenie gmin: Wicko i Nowa Wieś nie prowadzi się selektywnej zbiórki surowców
wtórnych.
Odpady poprodukcyjne
Podmioty gospodarcze powinny
zatwierdzonymi planami.
prowadzić
gospodarkę
odpadami
zgodnie
z
4.6.5. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych
niż niebezpieczne
Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku
Składowisko odpadów pobudowane zostało na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w
miejscowości Czarnówko.
Obiektem zarządza Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Sp. z o.o. w której
udziałowcami są: Miasto Lębork i Gmina Nowa Wieś Lęborska.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele gospodarki odpadami
przeznaczono teren o powierzchni 48 ha. Obecnie w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest część terenu
o powierzchni 28,85 ha z czego czynna część składowiska zajmuje 5,14 ha.
Lokalizacja obiektu jest bardzo korzystna:
- dogodny dojazd z Lęborka, gdzie powstaje znaczna część odpadów;
- położenie w centralnej części powiatu lęborskiego;
- osłonięty lasami od strony południowej, wschodniej i częściowo północnej.
Składowisko zostało zbudowane w 1994 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami
technicznymi i wymogami ekologicznymi. Składowanie odpadów rozpoczęto w 1995 r.
Niecka składowiska uszczelniona jest powłoką hydroizolacyjną z geomembrany HDPE
grubości 2 mm z przysypką o gr. 0,5 m, wykonany drenaż oraz zbiornik odcieków. Teren
ogrodzony. Wyposażenie techniczne: zaplecze techniczno socjalne, waga samochodowa, brodzik
dezynfekcyjny, zasieki na surowce wtórne, prasa do belowania, magazyn odpadów
niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych.
Na składowisku pracuje sprzęt: kompaktor, spychacz DT-75, ciągnik, spycharko
ładowarka.
Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków miejskich trafiające na składowisko, są osuszane
na poletkach a następnie wykorzystywane do rekultywacji terenów pod zalesienie. Podjęte zostały
czynności wstępne – próby kompostowania ich wraz z innymi odpadami „zielonymi”.
Brak instalacji do odgazowania odpadów.
Cały obiekt objęty jest systemem monitorowania wód podziemnych, wyniki są pozytywne.
Eksploatacja składowiska prowadzona jest prawidłowo.
52
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Instrukcja eksploatacji składowiska została zatwierdzona decyzją Starostwa Powiatowego
w Lęborku Nr 20/2002 z dnia 27.3.2002 r. z ważnością do 31.12.2011 r.
Składowisko odpadów w Oskowie
Właścicielem składowiska jest Urząd Gminy w Cewicach.
Wg zawartej umowy, do maja 2004 r. składowiskiem zarządza firma „ELWOZ-Woźniak”
Sp. z o.o. w Sierakowicach, ul. Słupska 2. (tel. 058-681-93-970).
Składowisko położone jest w odległości ok. 2 km od Oskowa i ok. 6 km od Cewic, w lesie
przy drodze z Oskowa do Czarnej Dąbrówki.
Składowisko w Oskowie zostało oddane do eksploatacji w dniu 11 marca 1993 r. pismem
z dnia 11 marca1993 r. nr IIA-17/16/93 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Słupsku.
Składowisko położone jest na terenie wysoczyzny morenowej, w strefie zalegania piasków
i żwirów. Powierzchnia terenu jest morfologicznie bardzo zróżnicowana, deniwelacje dochodzą do
kilkudziesięciu metrów. Od strony północnej i zachodniej składowisko otoczone jest lasami, od
strony południowej są nieużytkowane grunty rolne a od wschodu przylega niewielki lasek,
nieużytek i pastwisko. Od strony północnej, w odległości ok. 0,35 km płynie rzeka Bukowina.
Najbliższe siedlisko zlokalizowane jest w odległości ok. 2 km.
Ogólna powierzchnia składowiska wynosi 5,16 ha, z czego 0,8 ha stanowi eksploatowana
kwatera. Teren składowiska, położonego w głębokiej niecce po wyeksploatowanym żwirowisku
nie został ogrodzony. Przed rozpoczęciem eksploatacji nie wykonano żadnych robót
przygotowawczych. Składowisko nie posiada uszczelnienia dna i skarp, brak systemu zbierania
odcieków. Do wysypiska prowadzą dwie drogi: stara droga dochodząca do dna wyrobiska oraz
nowa przez las, prowadząca do wierzchołka skarpy, co umożliwia zrzucanie odpadów.
Starostwo Powiatowe w Lęborku decyzją nr ROŚ II-7624/22/3/2003 z dnia 27.03.2003 r.
zatwierdziło „Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Oskowie gm.
Cewice”, która obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2005 r.
Zrezygnowano z wykonania piezometru kontrolnego, ponieważ do głębokości 23m ppt nie
stwierdzono występowania wód gruntowych. Przyjęto, że jest to głębokość która w przybliżeniu
odpowiada rzędnej poziomu wody w rzece Bukowinie.
Na składowisku pracuje jeden spychacz DT-75 służący do przemieszczania i zagęszczania
odpadów. Brak wagi, odpady rejestrowane są wg szacunku napełnienia samochodów
przywożących odpady.
Na składowisko w Oskowie przywożone są odpady komunalne i budowlane z terenu
gminy Cewice oraz części powiatu kartuskiego.
Na składowisku nie wolno składować odpadów niebezpiecznych oraz płynnych.
Brak danych o ilości odpadów złożonych na składowisku od początku eksploatacji. Wg
danych „Elwoz”, w 2002 r. ilość odpadów przywieziona do Oskowa wynosiła:
- z terenu gm. Cewice
8,1 tys. m3
tj. ok. 1.185 Mg
- z terenu miasta i gminy Kartuzy
12,8 -//-//1.920 -//- z terenu innych gmin
4,6 -//-//675 -//razem
25,5 tys. m3 tj. ok. 3.780 Mg
Składowisko odpadów w Lucinie
Na terenie gminy Wicko, koło osady Lucin zlokalizowane jest składowisko odpadów,
którym wg umowy użyczenia zarządza Urząd Miasta w Łebie. Na składowisko w Lucinie
53
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
przywożone są odpady z Łeby i gminy Wicko. Eksploatacją składowiska zajmuje się Spółka
Cywilna „Sanipol” z Łeby; umowa z Urzędem miasta zawarta jest do końca 2005 r.
Obiekt w Lucinie funkcjonuje od 1971r. na podstawie decyzji PWRN - Wydz. Rolnictwa i
Leśnictwa w Gdańsku z dnia 30 czerwca 1971 r.
Składowisko zajmuje obszar o powierzchni 5,26 ha. Teren jest ogrodzony siatką, dno nie
uszczelnione. Zaplecze techniczne stanowi budynek gospodarczy murowany, przeznaczony na
składowanie środków dezynfekcyjnych i jako dyżurka dla pracowników. Na składowisku
wydzielone są kwatery na składowanie surowców wtórnych: szkła i tworzyw sztucznych. Ponadto
wydzielone są kwatery do składowania gruzu.
Starostwo Powiatowe w Lęborku decyzją nr 04/2003 z dnia 13.3.2003 r. zatwierdziło
„Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów w Lucinie gm. Wicko”, która obowiązywać będzie
do 31.12.2005 r.
Brak wagi, odpady rejestrowane są wg szacunku napełnienia samochodów przywożących
odpady.
Spalarnia odpadów medycznych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
ZOZ w Lęborku, ul. Zwycięstwa 12
Spalarnia zlokalizowana jest na terenie Szpitala, w budynku wspólnym z kotłownią i
pralnią; każde z pomieszczeń ma odrębne wejście.
Typ i charakterystyka spalarni: SO – 150-0
- poj. komory spalania
0,28 m3;
- wydajność spalania przy wilgotn. 75%
150 kg/h;
- temp spalania
1.000-1.300 0C;
- gotowość pracy
900 0C;
- zużycie paliwa (olej opałowy)
8 – 12 kg/h;
- zapotrzebowanie mocy elektr.
2,2 kW;
- ilość spalin
1.500 m3;
- emitor ceram 4-ro kanałowy z metalowymi wkładami.
Termicznemu przekształceniu odpadów w spalarni podlegają odpady szpitalne oraz z ok.
70 gabinetów medycznych z terenu powiatu lęborskiego:
średnio miesięcznie:
13,0 Mg ze szpitala
0,5 -//- od innych wytwórców
W wyniku spalania powstają odpady niebezpieczne:
- gr.
19 01 11*
- żużle i popioły paleniskowe, średnio w roku ok. 5,5 Mg.
Odpady te wywożone są do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – Szadółkach.
Spalarnia SO-150 jest urządzeniem przestarzałym, w którym trudno jest dotrzymać obecne
wymagania ochrony środowiska. Nie posiada instalacji oczyszczania spalin umożliwiającej
redukcję zanieczyszczeń kwaśnych (HCl, HF, SO2), dioksyn, furanów,, met. ciężkich (Hg, Cd, As),
brak jest też kontroli przebiegu procesu (pomiary temp., ciśn., stężenia tlenu oraz wilgotn. gazów
w komorze dopalania) oraz systemu informowania o wystąpieniu ewentualnej awarii. Spalarka nie
posiada dodatkowych zabezpieczeń przed spadkiem temperatury podczas spalania lub podaniem
odpadów do komory o zbyt niskiej temperaturze. Ciepło powstające w procesach spalania nie jest
odzyskiwane, nie dokonuje się pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Wniosek: stosowana technologia nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących tego typu
instalacji.
54
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
Decyzja Wojewody Pomorskiego z 29.11.99 nr 05-7635/ SM/6/99/eb zezwalająca na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
pochodzących z terenu szpitala oraz przyjmowanych z zewnątrz z innych służb medycznych i
weterynaryjnych w spalarni typu SO-150 – ważna jest do 31.12.05 r.
Decyzja Wojewody Pomorskiego z 12.1.01 nr OŚ-III/6610/108-1/2001/ZW o
dopuszczalnej emisji dla kotłowni szpitala i spalarni odpadów szpitalnych ważna jest do 31
stycznia 2005 r.
4.6.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż
niebezpieczne
Przedsiębiorstwa zbierające odpady
Na terenie powiatu lęborskiego, w zakresie odbioru odpadów komunalnych działają firmy
umieszczone w tabeli 21.
Tabela 21 Niektóre firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych na terenie powiatu
lęborskiego.
Lp.
Nazwa
Adres
1. Usługi Komunalne i Transportowe „RETHMANN” Lębork
ul. Kossaka 91/95
2.
Przeds. Wielobranżowe :AGORA” S.A.
ul. Kossaka 81
3.
ELWOZ” Sp. z o.o. Oddział Sierakowice
Sieraowice
ul. Słupska 2
Osowo
gm. Cewice
Łeba
ul. Nowęcinska 31
Usługi Komunalne i Transportowe
Z. Naczk
5. „SANIPOL” Sp. c.
Usługi Sanitarno Transportowe
K. Kokociński i A. Wąsik
Źródło: Materiały archiwalne urzędów miast i gmin powiatu lęborskiego
4.
Tabela 22.
Nazwa
1.
Przeds. Usługowo Transport
„O-MED.” Z. Hinca
ZRHU „NEUTIL”
D. J. Kotarscy
„SERWIS SŁUPSK” Sp. z o.o.
ul. Grodzka 6
Usługi Transportowo Sprzętowe
Kowalewski, Babij
3.
4.
gm. Cewice
m. Łeba
gm. Wicko
Firmy prowadzące obiór odpadów innych niż komunalne
Lp.
2.
Obsługiwane gminy
miasto Lębork
gmina Cewice
gm. Nowa Wieś
Lęborska
miasto Lębork
gm. Cewice
gm. Nowa Wieś
Lęborska
gm. Cewice
Adres
Załakowo 14
83-342 Kamienica Królewska
Dudzicze
gm. Dębnica Kasz.
76-200 Słupsk
ul. Grodzka 6
Lubowidz 14
Zakres działalności
Nr decyzji Starostwa Pow.
gr. 18 01 03
zezw. Nr 58/00 z 29.12.00
gr. 02 01
utylizacja padłych zwierząt
gr. 13 05, 13 08, 16 07
20 01 zezw. Nr 25/02 z 16.7.02
Gr. 10 09
zezw. Nr 37/02 z 5.9.02
55
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
5.
6.
7.
Transport” Roboty Ziemne
Zmechanizowane
J. Rudnicki
„Tagen Serwis” Gendera
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ul. Polna 5A
gr. 17 01 01
zezw. Nr 6/03 z 7.4.03
76-200 Słupsk
ul. Piłsudskiego 10/2
Zakład Ogólnobudowlany
J. Karolik
Lębork
ul. Jagiellońska 12 C
gr. 17 06 odpady zawierające
azbest
zezw. Nr 18/03 z 16.6.03
gr. 17 06 odpady zawierające
azbest
zezw. Nr 20/03 z 26.6.03
Źródło: Materiały archiwalne urzędów miast i gmin powiatu lęborskiego
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z odzyskiem odpadów.
Największym zakładem prowadzącym odzysk odpadów jest Przedsiębiorstwo
Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku. Ponadto na terenie powiatu
funkcjonują punkty skupu surowców wtórnych, wymienione w tabeli 23.
Tabela 23.
Firmy prowadzące skupu surowców wtórnych
Lp.
Właściciel
1.
Kazimierz Bandzmer
2.
Skup i Sprzedaż Surowców
Wtórnych E.M. Sopyłło
3.
P.P.H.U. ”Gumet”
P.P.H.U. ”Rena”
Z. Pakieła
5. „Metal Car”
M. Marszałek
6. Kazimierz Bandzmer
4.
Adres
Lębork
ul. Pionierów 13
Lębork
ul. Pionierów 7
Lębork
ul. Głowackiego 1
Lębork
ul. Pionierów 17
Lębork
ul. Staromiejska 3/2
Łeba
ul. Kościuszki 118
Nr i data decyzji Starostwa
Powiatowego
9/99 z 25.3.99
21/02 z 16.5.2002r.
33/02 z 18.8.2002 r.
34/02 z 12.8.2002 r.
90/01 z 22.10.2001 r.
28/03 z 8.9.2003 r.
21/02 z 16.5.2002 r.
Źródło: Materiały archiwalne urzędów miast i gmin powiatu lęborskiego
Selektywną zbiórką surowców wtórnych, (szkła i tworzyw sztucznych) zajmują się:
-
Na terenie gminy Cewice: „ELWOZ” w Sierakowicach”;
-
W Łebie: „Sanipol” s.c. w Łebie;
-
W Leborku: Usługi Komunalne i Transportowe „RETHMANN” Sp. z o.o.Lębork, ul.
Kossaka 91-95.
56
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Przedsiębiorstwa zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów
Tabela 24. Wykaz Przedsiębiorstw zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów na terenie
powiatu lęborskiego
Lp.
Adres
Obsługiwane gminy
Właściciel
1. Przedsiębiorstwo Składowania
Czarnówko
miasto Lębork
i Przerobu Odpadów
gm. Nowa Wieś
gmina Nowa Wieś
Lęborska
Lęborska
2. „Sanipol” s.c.
Łeba
miasto Łeba
Usługi Sanitarno-Transportowe
ul. Nowęcińska 31 gmina Wicko
K.Kokociński A.Wąsik
3. „ELWOZ” sp. z o.o.
Sierakowice
gmina Cewice
ul. Słupska 2
Źródło: Materiały archiwalne urzędów miast i gmin powiatu lęborskiego
57
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
proeko
5. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
Na obszarze powiatu lęborskiego występują następujące formy ochrony przyrody (w
tym krajobrazu), w rozumieniu Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody45:
- Słowiński Park Narodowy (SPN) – na terenie miasta Łeba i gminy Wicko;
- 3 rezerwaty przyrody (na terenie miasta Łeba – 1 i gminy Wicko - 2);
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Fragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na
południe od Lęborka” (na terenie Lęborka i gmin Cewice oraz Nowa Wieś Lęborska);
- użytek ekologiczny;
pomniki przyrody.
Tabela 25. Formy ochrony przyrody w powiecie lęborskim wg gmin (stan na 30.12.2000 r.)
Powierzchnia w ha (z jednym znakiem po przecinku)
Miasto/gmina
Powierzchnia
Parki
[ha])
narodowe Rezerwaty
przyrody
(bez
(bez otuliny)
otuliny)
województwo
powiat
lęborski
Cewice
Nw. Wieś
Lęborska
Wicko
Parki krajobrazowe
(bez otuliny)
razem
Obszary
Użytki
w tym
rezerwaty i chronionego ekolopozostałe krajobrazu giczne
formy
ochrony
przyrody
Suma pow. objętych
różnymi formami ochrony
przyrody
Stanowiska
dokumentacyjne
Zespoły
przyrodniczokrajobrazowe
[ha]
Procentowy
udział w
ogólnej
powierzchni
miasta
/gminy
Liczba
pomników
przyrody
1 829 288,0
23416,2
7 130,1
167 856,2
15 127,9
392 713,0
777,1
23,2
13 054,0
597 092,3
32,6
1945
70 699,0
2675,7
452,6
0,0
0,0
16 131,0
0,0
0,0
0,0
19259,3
27,2
104
18 786
9 431,0
9 431,0
50,2
17
27 039
6 000,0
6 000,0
22,2
24
2474,9
11,4
62
700,0
39,2
-
653,4
44,1
1
21 608
Lębork
1 786
Łeba
1 480
2322,0
152,9
353,7
299,7
*
700,0
* w styczniu 2003 r na terenie gm. Wicko i gm. Główczyce został uznany za użytek ekologiczny kompleks
torfowisk i mokradeł „Karkulice” o łącznej powierzchni 314,63 ha.
Źródło:
Kostarczyk A., Przewoźniak M. (red.), 2002, Materiały do monografii przyrodniczej
Regionu Gdańskiego, T.8. Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczokulturowego w województwie pomorskim, Marpress, Gdańsk
Słowiński Park Narodowy utworzony został 1 stycznia 1967 r., na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. (Dz.U. Nr 42 poz.254).
Całkowita powierzchnia Parku wynosiła wówczas 18618 ha, z czego ponad 2600 ha46
znajduje się na terenie powiatu lęborskiego (ok. 2300 ha w gm. Wicko i ok. 350 ha w Łebie).
SPN utworzono w celu ochrony cennych nadmorskich ekosystemów lądowych i
wodnych, w tym unikatowych w skali wybrzeża Europy ruchomych wydm i procesów
eolicznych. Ze względu na obszary wydmowe i wodno-błotne stanowi unikat przyrodniczy na
kontynencie europejskim i w rejonie Morza Bałtyckiego.
Na terenie powiatu SPN obejmuje część wód jez. Łebsko, pas wzdłuż wschodniego
brzegu jeziora, półwysep Żarnowski oraz kompleksy leśne: porastający dawne wydmy
nadbrzeżne z okresu transgresji morza litorynowego na południe od Półwyspu Żarnowskiego i
kompleks leśny porastający wydmy nadmorskie.
45
46
Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, zm. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z późn. zmianami.
Rozporządzeniem RM z 02 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 16 marca
2004 r. Nr 43) powiększono SPN do 32.744,03 ha, w tym 21.572,89 ha w woj. pomorskim i 11.171,14 ha
wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Ustanowiono też otulinę Parku o powierzchni 30.220 ha.
58
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
SPN wpisany został przez Światową Unię Ochrony Przyrody (z kategorią II) na
światową listę parków narodowych. W 1977 r. i jako pierwszy w Polsce uznany został przez
UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery47.
Dla Parku opracowywany jest obecnie plan ochrony (końcowa faza).
Rezerwat krajobrazowy „Mierzeja Sarbska” utworzony został w 1976 r., na mocy
Zarządzenia MLiPD z dnia 10 listopada 1976 r. (MP Nr 42 z 1976 r., poz. 206) w celu ochrony
naturalnych zbiorowisk wydmowych i bagiennych wykształconych w specyficznych warunkach
wąskiej (ok. 1 km) mierzei nadmorskiej48. Poza SPN, jest to jedyne miejsce na polskim
wybrzeżu z ruchomymi wydmami parabolicznymi. Znajdują się tu torfowiska i bory bażynowe
oraz olsy. Stanowi ostoję puchacza. Rezerwat zajmuje powierzchnię 546,63 ha, w tym na terenie
powiatu lęborskiego ok. 330 ha. Rezerwat posiada plan ochrony.
Rezerwat „Las Górkowski” utworzony został w 1984 r. na mocy Zarządzenia
MLiPD49. Rezerwat znajduje się na terenie gminy Wicko i zajmuje powierzchnię 99,4 ha50.
Obejmuje on torfowisko wraz z brzeziną bagienną i olesem w dolinie Łupawy (oddziały leśne
316 i 317 Leśnictwa Wrzeście, Nadleśnictwo Lębork). Celem ochrony jest zachowanie
torfowiska wraz ze starodrzewem i charakterystycznymi dla gleb torfowych zbiorowisk
roślinnych (cel dydaktyczno-naukowy).
Florystyczny rezerwat „Nowe Wicko”, utworzony został w 1984 r. na mocy
Zarządzenia MLiPD51. Rezerwat znajduje się na terenie gminy Wicko i zajmuje powierzchnię
24, 5 ha52. Obejmuje silnie zarośnięte jezioro eutroficzne wraz ze zbiorowiskami szuwarowymi,
zaroślami łozowymi, olesem, łęgiem i brzeziną bagienną (działka ewidencyjna nr 7 na gruntach
wsi Wicko, własność Skarbu Państwa). Celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora z
naturalnymi zespołami roślinnymi oraz stanowiska woskownicy europejskiej na południowowschodniej granicy zasięgu.
OChK „Fragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka”
zatwierdzony został Uchwałą Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia
08.12.1981 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz obszarów
krajobrazu chronionego (Dz.Urz WRN w Słupsku Nr 9, poz.23).
Powierzchnia OChK wynosi 16.731 ha, z czego blisko 92 % (15.350 ha) znajduje się na
terenie powiatu lęborskiego. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje zalesiony fragment
wysoczyzny morenowej i część doliny Okalicy i Unieszynki.
Użytek ekologiczny „Karkulice” (uznany przez Wojewodę Pomorskiego w styczniu
2003 r.53) obejmujący kompleks torfowisk i mokradeł na granicy gmin Wicko i Główczyce, o
łącznej powierzchni 314,63 ha. W gminie Wicko użytek ten obejmuje działki nr 443 i 445 obr.
Charbrowo stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Słowińskiego Parku Narodowego.
Na terenie powiatu lęborskiego znajdują się 104 pomniki przyrody, z czego 62 na
terenie gminy Wicko, 24 na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, 17 w gminie Cewice i 21 w
Łebie. Brak pomników przyrody w Lęborku.
Wykazy licznych, planowanych na terenie pow. lęborskiego form ochrony przyrody i
47
48
49
50
51
52
53
Czochański J. (red.), 2001, Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego woj.
pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
Przewoźniak M., 1995, Ochrona przyrody w regionie gdańskim, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (MP Nr 15, poz. 108, późniejszymi zmianami).
Ochrona środowiska w woj. pomorskim w 2000 r., 2001, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (MP Nr 15, poz. 108, późniejszymi zmianami).
Ochrona środowiska w woj. pomorskim w 2000 r., 2001, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Rozporządzenie Nr 2/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie uznania niektórych
obszarów za użytki ekologiczne
59
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
krajobrazu, zawarte są w 2. części „Programu...”, obejmującej planowane zadania z zakresu
ochrony środowiska.
60
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
6. ZAGROŻENIA PRZYRODNICZE
Zagrożenie powodziowe
Dla obszaru powiatu lęborskiego nie zostały wyznaczone obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi zgodnie z ustawą „Prawo wodne”54 – nie zostały sporządzone przez
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej studia określające granice obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodziowego, nie zostało wydane rozporządzenie ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej określające obszary potencjalnego zagrożenia
powodzią.
6.1.
Rzeka Łeba na terenie powiatu lęborskiego jest rzeką uregulowaną, płynącą częściowo
w obwałowaniu55. Obwałowania funkcjonują również przy jeziorze Łebsko (na granicy
Słowińskiego Parku Narodowego). Mimo regulacji rzeki obserwowane były wylewy
powodziowe Łeby, m. in. jesienią 1998 r. Sytuacja ta związana była z brakiem konserwacji
urządzeń przeciwpowodziowych (zarośnięte koryto oraz skarpy wałów – utrudnienie dla
odpływu wezbranych wód i lodów)56.
W latach 1999 – 2000 zostały przeprowadzone częściowe prace konserwacyjne
umocnień brzegowych w dolinie Łeby (remonty wałów przeciwpowodziowych, wycinka
drzew w korycie rzeki). Brak konserwacji i remontu (także modernizacji) urządzeń
przeciwpowodziowych na pozostałym obszarze powiatu.
Według Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
sporządzonych dla gmin powiatu lęborskiego, do najbardziej zagrożonych na
niebezpieczeństwo powodzi należą:
-
Miasto Łeba - usytuowanie nad morzem w ujściowym odcinku rzeki Łeby (tereny
spełniające warunki dla „obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią” wg ustawy
„Prawo wodne”). Zagrożenie powodziowe nie obejmuje jedynie pasa wydm
zlokalizowanego w graniach miasta; Część południowo-wschodnia miasta znajduje się w
zasięgu terenów zalewowych rzeki Łeby (są to tereny spełniające warunki dla „obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią” wg ustawy „Prawo wodne”);
-
rejon miejscowości Mosty (gm. Nowa Wieś Lęborska);
-
tereny zalewowe w dolinie Łeby (międzywale) poniżej Lęborka (gm. Nowa Wieś
Lęborska i Wicko);
-
obszary objęte sztucznym systemem odwadniającym (polderem) w rejonie jez. Sarbsko i
tereny położone na zapleczu wałów od jez. Łebsko (gm. Wicko);
-
brzeg jeziora Łebsko na obszarze SPN (gm. Wicko i m. Łeba);
-
tereny zalewowe dolin większych dopływów Łeby, w tym Charbrowskiej Strugi, ujście
Kisewskiej Strugi (gm. Nowa Wieś Lęborska i Wicko).
Poza rejonami miast Łeba i Lębork oraz i miejscowości Mosty, ww. tereny są na ogół
nie zainwestowane. Wystąpienie wód Łeby może tu mieć miejsce w przypadku niesprzyjających
warunków meteorologicznych, w okresach jesienno-zimowych i wiosennych.
54
55
56
Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r.) z późniejszymi
zmianami.
Pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Woj. Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy Oddział Lębork,
z dnia 15.02.2000 r.
Pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Woj. Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy Oddział Lębork,
z dnia 15.02.2000 r.
61
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
W przypadku miasta Łeba system melioracyjny (poldery „Miasto Łeba” i „Sarbsk III”)
stwarza możliwość odwodnienia terenu w sytuacji zagrożenia powodziowego. Miasto nie ma
kanalizacji deszczowej. Istniejące krótkie odcinki odprowadzają wody opadowe do kanałów,
rowów melioracyjnych oraz do kanału Portowego. W przypadku deszczu nawalnego możliwe
jest podtapianie ulic. Ochrona przed powodzią wymaga stałego udrażniania ujściowego
odcinka rzeki Łeby.
W Lęborku pomimo regulacji rzeki znaczna część miasta (w obrębie dawnej terasy
zalewowej rzeki) narażona jest na niebezpieczeństwo powodzi przy tzw. wodzie stuletniej.
Dynamika brzegu i zagrożenia związane ze zmianami poziomu morza
Brzeg morski w granicach powiatu lęborskiego w rejonie Łeby (mierzeja jez. Łebsko),
w okresie ubiegłego i bieżącego stulecia (1881-1976) generalnie podlegał akumulacji57. W
latach 1960–1983 linia brzegowa mierzei cofała się w tempie 2,11 m w ciągu roku.
Równocześnie erozji podlegało podnóże wydmy przedniej. Zapewne podobne procesy
występują we wschodniej części Łeby (mierzeja jez. Sarbsko). Ograniczenia w cofaniu się
linii brzegowej na tym obszarze związane są z zastosowaniem technicznych środków ochrony
brzegów (ostrogi).
6.2.
Na mocy Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. ustanowiony został wieloletni program
mający na celu zabezpieczenie brzegów przed zjawiskiem erozji „Program ochrony brzegów
morskich” Dz. U. z 2003 r. Nr 67, poz. 621 z dnia 18 kwietnia 2003 r.
W programie zapisano szczegółowe zadania oraz nakłady na ich realizację na
wyspecyfikowanych odcinkach brzegu. Na obszarze miasta Łeba program przewiduje na
odcinku 180 – 183 km sztuczne zasilanie i modernizację umocnień brzegowych.
W ostatnich dwustu latach wystąpił trend wzrostu poziomu morza od 0,5 do 1,5 mm/r
(Cyberski i Wróblewski, 1999). Na okres stuletni (wiek XXI) szacuje się wzrost poziomu w
przedziale od 30 do 100 cm, Zeidler58 (50–100 cm), Rotnicki i Borzyszkowska59 (50–80 cm),
Cyberski i Wróblewski60 (30 cm). W okresie najbliższego dziesięciolecia 2000–2010 średni
wzrost poziomu morza nie wywoła prawdopodobnie skali zagrożenia. Ekstremalne wielkości
spiętrzeń będą stanowić potencjalne zagrożenia dla brzegu morskiego i jego zaplecza z
podtapianiem obszarów przyległych. Działalność profilaktyczna w kierunku umocnienia i
podniesienia istniejących zabezpieczeń staje się koniecznością.
Skutki przedstawionych procesów na obszarze powiatu lęborskiego dotyczyć będą
miasta Łeby i mogą obejmować:
-
wzrost natężenia abrazji brzegu morskiego;
-
podniesienie pierwszego poziomu wody podziemnej z podtapianiem niżej położonych
terenów;
-
wzrost zagrożenia powodziowego o charakterze odmorskim.
57
58
59
60
Przyrodnicza waloryzacja morskich części obszarów chronionych HELCOM BSPA województwa
pomorskiego. 1 Słowiński Park Narodowy, 2000, Centrum Biologii Morza PAN, Gdynia.
Zeidler R., 1992, Assesment of the unverability of Poland‘s Coastal Areas to sea level rise: Aplication of the
IPCC Common Methodology, Poland‘s National Foundation Environmental Protection, NFOŚ.
Rotnicki K., Borzyszkowska W., 1999, Przyspieszony wzrost poziomu morza i jego składowe na polskim
wybrzeżu Bałtyku w latach 1951-90, Ewolucja geosystemów nadmorskich Południowego Bałtyku.
Cyberski J, Wróblewski A., 1999, Recent and forecast changes in sea level along the polish coast during the
period 1900-2100, Quatenary Studies in Poland, Special issue.
62
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
LITERATURA I MATERIAŁY ARCHIWALNE
Analiza tendencji rozwojowych gospodarstw rolniczych w powiecie lęborskim. Informacja dla
Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 17.04.2000 r. (maszynopis)
Cieplik J., 1999, Możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych doliny rzeki Łeby.
Środowisko geograficzne powiatu lęborskiego oraz warunki naturalne wykorzystania
w obszarze Doliny Łeby, Słupsk.
Cyberski J, Wróblewski A., 1999, Recent and forecast changes in sea level along the polish
coast during the period 1900-2100, Quatenary Studies in Poland, Special issue
Czochański J. (red.), 2001, Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania
przestrzennego woj. pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk
Dane urzędów miast i gmin powiatu lęborskiego - ankiety diagnozy do „Programu ochrony
środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu
lęborskiego na lata 2004-11
Dane Urzędu Gminy Cewice, w tym ankieta diagnozy do „Programu ochrony środowiska z
planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu lęborskiego na
lata 2004-2011”
Dane Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, w tym ankieta diagnozy do „Programu ochrony
środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu
lęborskiego na lata 2004-2011”
Dane Urzędu Gminy Wicko, w tym ankieta diagnozy do „Programu ochrony środowiska z
planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu lęborskiego na
lata 2004-2011”
Dane Urzędu Miasta Lęborka, w tym ankieta diagnozy do „Programu ochrony środowiska z
planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu lęborskiego na
lata 2004-2011”
Dane Urzędu Miasta Łeba, w tym ankieta diagnozy do „Programu ochrony środowiska z
planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu lęborskiego na
lata 2004-2011”
Dokumentacja hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 107 – Pradolina
rzeki Łeby, 1995, Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne sp. z o.o., Gdańsk.
Dokumentacja hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 108 – Salino,
2001, PG Polgeol S.A., Gdańsk.
Dokumentacja hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 114 – Maszewo,
2001, PG Polgeol S.A., Zakład w Gdańsku, Gdańsk
II polityka ekologiczna państwa, 2001
Gmina Wicko Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego, 1995,
Biuro Planowania Przestrzennego w Gdańsku
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Lęborka, 2000, Biuro Dokumentacji
Przyrody, Gdańsk.
Jasnowski M. 1990, Torfowiska woj. słupskiego – stan, zasoby, znaczenie, zasady
zagospodarowania, ochrona, Akademia Rolnicza w Szczecinie i Wojewódzkie Biuro
Planowania Przestrzennego w Słupsku, „Nauka – Praktyce”
63
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Koncepcja gospodarki ściekowej i wodociągowej na terenie gminy Cewice, 2002
Kostarczyk A., Przewoźniak M. (red.), 2002, Materiały do monografii przyrodniczej Regionu
Gdańskiego, T.8. Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczokulturowego w województwie pomorskim, Marpress, Gdańsk.
Krajowy plan gospodarki odpadami (M.P. z 2003r. Nr 11 poz. 159)
Krzyżak J., Odzimek W., 2001, Profil społeczno-gospodarczy powiatu lęborskiego, FRDLMistia, Kraków
Kształtowanie polityki przestrzennej w województwie słupskim w latach 1995-1998, 1998,
wojewódzkie biuro Planowania Przestrzennego, Słupsk
Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo
pomorskie. 2002, 2003, Urząd Statystyczny w Gdańsku
Ochrona środowiska w woj. pomorskim w 2000 r., 2001, Urząd Statystyczny w Gdańsku
Operat ewidencyjny nr 1 PG Polgeol w Warszawie Zakład w Gdańsku
Pankau F. (red.), 2002, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Pismo WIOŚ dotyczące stanu środowiska powiatu lęborskiego, 2003.
Pismo WIOŚ w Gdańsku, delegatura w Słupsku dot. Stanu środowiska powiatu lęborskiego, z
dnia 04.11.2003 r.
Pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Woj. Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy
Oddział Lębork, z dnia 15.02.2000 r.
Plan gospodarki odpadami dla woj. pomorskiego, 2003, ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o.
Wrocław
Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007 – 2010
Poradnik. Jak własnymi siłami opracować gminny lub powiatowy program ochrony
środowiska, 2003, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Starostwo
Powiatowe w Płocku, Zarząd Główny LOP.
Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Odzysk i unieszkodliwianie odpadów Oskowo”
zmiana MPOZP gminy Cewice, 2001/2002, Biuro Planowania Przestrzennego w
Słupsku
Program ochrony środowiska dla województwa słupskiego 1997-2010, 1997, Wojewódzkie
Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Wojewódzkiego w Słupsku, Słupsk
Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2003 – 2010, 2003,
ARCADIS Ekokonrem Sp. z o.o., Wrocław, Oddział Katowice
Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, 2002
Przestrzeganie ustawy o ochronie środowiska na terenie powiatu lęborskiego – powietrze,
woda, gleba, 2003, informacja WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku na sesję
Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 21.11.2003
Przewoźniak M. (red.), 1995, Ochrona przyrody w regionie gdańskim, Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań.
Przewoźniak M. 2002, Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu
64
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
gdańskiego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
Przewoźniak M. 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej pobrzeży
południowobałtyckich w Polsce, w: Ewa Roo-Zielińska (red.) i Jerzy Solon (red.)
„Między geografią i biologią – badania nad przemianami środowiska
przyrodniczego”, PAN IGiPZ, Warszawa
Przyrodnicza waloryzacja morskich części obszarów chronionych HELCOM BSPA
województwa pomorskiego. 1 Słowiński Park Narodowy, 2000, , Centrum Biologii
Morza PAN, Gdynia
Raport o stanie środowiska województwa gdańskiego w 1995 r., 1996, WIOŚ
Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego na podstawie badań monitoringowych
przeprowadzonych w 2001 roku, 2002, WIOŚ, Gdańsk
Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego na podstawie badań monitoringowych
przeprowadzonych w 2001 roku, 2002, WIOŚ, Gdańsk
Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2000 roku, 2001, WIOŚ, Gdańsk
Raport o stanie środowiska województwa słupskiego w latach 1995 – 1996, 1997, WIOŚ w
Słupsk
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002. Tom I, 2002, Urząd Statystyczny,
Gdańsk
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002. Tom II, 2002, Urząd Statystyczny,
Gdańsk
Rotnicki K., Borzyszkowska W., 1999, Przyspieszony wzrost poziomu morza i jego składowe
na polskim wybrzeżu Bałtyku w latach 1951-90, Ewolucja geosystemów
nadmorskich Południowego Bałtyku
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 28.04.1998 roku, w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji
zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym (Dz.U. Nr 55 z dnia 06.05.1998 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania
planów gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2003r. Nr 66 poz. 620)
Ruch drogowy 2000, 2001, BP-BdiM „Transprojekt Warszawa”, Warszawa
Stan czystości wód płynących zlewni rzeki Łeby na podstawie badań przeprowadzonych w 2000
r., 2001, WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku
Stanowisko ZMiUW Woj. Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy oddział Lębork
Strategia rozwoju powiatu lęborskiego, 2001, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wydział
Promocji i Rozwoju Powiatu, Lębork
Strategia rozwoju miasta Lęborka 2004-2012, 2004.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko, 1995,
Biuro Planowania Przestrzennego w Gdańsku
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś
Lęborska, 2002, Słupsk Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie
zwierząt gospodarskich. Województwo pomorskie. 2002., 2003, Urząd Statystyczny
w Gdańsku.
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice, 1998,
Słupsk
65
proeko
Raport o stanie środowiska w powiecie lęborskim
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko, 1995,
Biuro Planowania Przestrzennego w Gdańsku
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lęborka w zakresie
problematyki ochrony środowiska przyrodniczego, 2001, BPiWP „Proeko”, Gdańsk
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łeba, 2000, J.
Alkiewicz i inni
Szadkowska-Izydorek M. 1996, kierunki zagospodarowania przestrzeni leśnej (w:) Studium
zagospodarowania przestrzennego woj. słupskiego, Wojewódzkie Biuro Planowania
Przestrzennego, Słupsk (maszynopis).
Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r.) z
późniejszymi zmianami.
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628).
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.627).
Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.2001.100.1085).
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r.
(Dz.U.2001.63.638).
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r.
(Dz.U.2001.63.639).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
(Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).
Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich.
Województwo pomorskie. 2002., 2003, Urząd Statystyczny w Gdańsku
Warunki przyrodnicze produkcji rolniczej - woj. słupskie, 1987, Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa, Puławy
www.rzgw.gda.pl
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 28.04.1998 roku, w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń
substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym (Dz. U. Nr 55 z dnia
06.05.1998 r.).
Zeidler R., 1992, Assesment of the unverability of Poland‘s Coastal Areas to sea level rise:
Aplication of the IPCC Common Methodology, Poland‘s National Foundation
Environmental Protection, NFOŚ.
66
Download