Plan pracy sieci doswiadczenia i eksperymenty na zajeciach

advertisement
Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
„DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY NA ZAJĘCIACH
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH”
ROK 2014/2015
Koordynator : Ewa Wojaczyńska
Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI
„DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY NA ZAJĘCIACH MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH”
CEL OGÓLNY
Uświadomienie zadań jakie będą realizowane w sieci współpracy i samokształcenia, integracja grupy.
CELE SZCZEGÓŁOWE




Zapoznanie uczestników z
założeniami projektowymi sieci
współpracy i samokształcenia
oraz z tematyką sieci.
Zapewnienie dobrej współpracy,
integracja grupy.
Wyposażenie uczestników sieci
w umiejętności poprawnego
logowania.
Uświadomienie uczestnikom
zasad, które wpływają na
realizację indywidualnych
potrzeb uczestników sieci.
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELU







Przedstawienie się uczestników i działania integracyjne.
Sprawy organizacyjne dotyczące sieci.
Przedstawienie idei i zasad funkcjonowania sieci.
Przybliżenie roli koordynatora sieci.
Zawarcie kontraktu grupowego.
Diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników sieci.
Współpraca uczestników za pośrednictwem platformy
internetowej – zasady logowania.
 Budowanie więzi grupowej, zaufania i gotowości do pracy.
 Przyłączanie do grupy kolejnych uczestników.
SPOTKANIE/PLATFORMA
SPOTKANIE
PLATFORMA
Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CEL OGÓLNY
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania uczniów
do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
CELE SZCZEGÓŁOWE



Zwiększenie kompetencji
nauczycieli w zakresie technik
uczenia się i zapamiętywania.
Nabycie przez nauczycieli
umiejętności właściwego doboru
czynników motywujących w
zależności od ucznia, sytuacji,
kontekstu (uczeń zdolny, uczeń z
problemami, koncentracja na
zajęciach, systematyczna praca,
zadania domowe).
Poszerzenie warsztatu pracy w
zakresie metod aktywizujących
na lekcjach matematyki i
przedmiotów przyrodniczych.
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELU
SPOTKANIE/PLATFORMA
 Warsztaty z ekspertem:
„ Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do
nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych”.
SPOTKANIE
 Poszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności pracy
zespołowej przez nauczycieli i uczniów.
 Samokształcenie – opracowanie najskuteczniejszych metod
we własnej pracy, wymiana doświadczeń (dzielenie się
pomysłami metodycznymi).
 Wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod
motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się.
PLATFORMA
Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CEL OGÓLNY
Wsparcie nauczycieli w zakresie wykorzystania wiedzy z zakresu neurodydaktyki w procesie nauczania i uczenia się.
CELE SZCZEGÓŁOWE



Nabycie wiedzy dotyczącej
najnowszych badań nad
neurologicznymi
uwarunkowaniami procesu
uczenia się i wynikającymi z nich
wnioskami do wykorzystania w
pracy nauczyciela.
Poszerzenie wiedzy na temat
metod i form pracy z uczniem,
wykorzystujących potencjał
mózgu i stymulujących do
efektywnego uczenia się.
Doskonalenie umiejętności
projektowania procesu nauczania
„ przyjaznego mózgowi”.
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELU
 Warsztaty z ekspertem:
„ Neurodydaktyka i jej znaczenie w procesie nauczania
i uczenia się”.
SPOTKANIE/PLATFORMA
SPOTKANIE
 Ćwiczenia indywidualne i grupowe, burza mózgów.
 Praca nad problemami zgłaszanymi podczas szkolenia.
 Przykłady wdrażania zasad neurodydaktyki na lekcjach.
PLATFORMA
 Wykorzystanie zdobytej wiedzy do nauczania i uczenia się
„przyjaznego mózgowi”.
Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CEL OGÓLNY
Zwiększenie kompetencji w zakresie metodyki i organizacji prowadzenia zajęć z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów.
CELE SZCZEGÓŁOWE



Wzbogacenie i poszerzenie
warsztatu pracy nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych
oraz matematyki.
Przestawienie roli doświadczeń i
eksperymentów w nauczaniu
przedmiotów przyrodniczych
oraz matematyki.
Pokazy doświadczeń
modelowych i doświadczeń przy
użyciu materiałów i przedmiotów
codziennego użyv tku.
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELU
SPOTKANIE/PLATFORMA
 Warsztaty z ekspertem:
„ Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki i
organizacji prowadzenia zajęć z wykorzystaniem doświadczeń
i eksperymentów”.
SPOTKANIE
 Analiza podstawy programowej z poszczególnych
przedmiotów pod kątem wymaganych doświadczeń i
eksperymentów na zajęciach.
 Dyskusja dotycząca korelacji międzyprzedmiotowej.
PLATFORMA
 Wymiana dobrych praktyk.
Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CEL OGÓLNY
Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci współpracy i samokształcenia.
CELE SZCZEGÓŁOWE



Zapoznanie z dorobkiem pracy
sieci.
Ewaluacja pracy w ramach sieci
współpracy i samokształcenia.
Dyskusja na temat przyszłości
i dalszych działań związanych
z pracą sieci.
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELU
 Posumowanie i ewaluacja pracy sieci.
 Ocena różnych aspektów funkcjonowania sieci – w formie
dyskusji, określenie mocnych stron i obszarów
wymagających udoskonalenia.
 Wnioski do dalszej pracy.
SPOTKANIE/PLATFORMA
SPOTKANIE
PLATFORMA
Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INNE DZIAŁANIA UCZESTNIKÓW SIECI
CELE SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELU

Wyposażenie uczestników sieci
w umiejętności poprawnego
logowania na platformie.
 Logowanie się na platformie internetowej. Instrukcja
„ krok po kroku” pracy na platformie.

Doskonalenie umiejętności pracy
na platformie internetowej.
 Współpraca za pośrednictwem platformy internetowej zasady korzystania z zasobów platformy, dyskusje,
wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki
sieci.

Wzbogacenie warsztatu pracy
nauczyciela.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy
podczas zajęć edukacyjnych.
 Dzielenie się pomysłami metodycznymi związanymi
z nauczaniem matematyki oraz przedmiotów
przyrodniczych: ciekawe artykuły, programy
multimedialne, propozycje projektów przedmiotowych.
 Wymiana dobrych praktyk – lekcje, pokazy,
doświadczenia, eksperymenty.
 Publikacja efektów pracy ( wypracowanych narzędzi,
scenariusze zajęć itp.).
 Folder tematyczny „ Bank doświadczeń i eksperymentów”.
SPOTKANIE/PLATFORMA
PLATFORMA
SPOTKANIE, PLATFORMA
( w zależności od potrzeb )
PLATFORMA
SPOTKANIE, PLATFORMA
( w zależności od potrzeb )
Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
HARMONOGRAM PRACY SIECI – DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY NA ZAJĘCIACH
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH
S – spotkania
P – działania na platformie
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
Spotkanie
z ekspertem
Spotkanie
z ekspertem
Zawiązanie
grupy, cele,
potrzeby,
kontrakt
Spotkanie
z ekspertem
Ewaluacja
Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download