Elastyczne Formy Zatrudnienia (aspekt prawny)

advertisement
Elastyczne Formy Zatrudniania
podstawy prawne
Kancelaria Adwokacka Jarosław Kryński
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• Czym są Elastyczne Formy
Zatrudnienia?
• Podstawy Prawne
• Zalety
• Wady
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• Elastyczne formy zatrudnienia są to takie formy organizacji
pracy, które pozwalają optymalizować tryb i czas pracy, tak
aby osiągać możliwie najlepsze efekty, umożliwiają również
łączenie obowiązków służbowych z innymi prywatnymi
oczekiwaniami pracowników, np. związanymi z opieką nad
osobami zależnymi – najczęściej dziećmi.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• Elastyczne formy zatrudnienia charakteryzują się:
– dopasowaniem do rozbieżnych potrzeb pracownika i
pracodawcy, w sposób umożliwiający zaspokojenie
oczekiwań zarówno jednej i drugiej strony,
– różnorodnością możliwych form i możliwością ich
mieszania,
– pełną zgodnością z przepisami prawa pracy,
– utrzymaniem statusu pracownika przez świadczącego
pracę.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• Rodzaje Elastycznych Form Zatrudnienia
– Telepraca
– Praca Dzielona – Job-sharing
– Zadaniowy Czas Pracy
– Indywidualny Rozkład Czasu Pracy
Charakterystyczne w tych formach jest pełne oparcie na
przepisach kodeksu pracy oraz zgodność z prawem pracy.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TELEPRACA
• od niedawna uregulowana w kodeksie pracy
(od 2007 r.)
• Stosowana tam gdzie pracownicy mogą efekty
własnej pracy przekazywać drogą elektroniczną
lub, w pracy, mogą wykonywać czynności
wyłącznie przy pomocy sprzętu, bez względu na
jego lokalizację.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TELEPRACA
• Wymaga zastosowania odpowiednich
rozwiązań technologicznych –
teleinformatycznych
• Umożliwia elastyczne uregulowanie obecności
pracownika w siedzibie firmy, od całkowitej
nieobecności do systemu mieszanego – kilka
dni praca w biurze, kilka dni poza biurem
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZALETY TELEPRACY
Dla Pracownika:
– możliwość połączenia pobytu w domu z wykonywaniem
pracy
– w związku z działaniem na odległość często połączona
jest z zadaniowym – wynikowym uregulowaniem pracy
– Szczególnie przydatna w przypadku osób opiekujących
się osobami zależnymi najczęściej dziećmi lub dla osób
niepełnosprawnych ruchowo
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZALETY TELEPRACY
Dla Pracodawcy:
• Wykorzystanie Pracownika, który w inny sposób nie mógłby
świadczyć pracy
• Odpada konieczność przygotowania miejsca dla pracownika –
szczególnym przykładem jest możliwość dzielenia miejsca pracy, jeśli
pracownik częściowo pracuje na zasadzie telepracy a częściowo w
firmie
• Na podstawie stosownych porozumień Pracownik może świadczyć
pracę na swoim sprzęcie – brak konieczności zakupu stanowiska
pracy.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WADY TELEPRACY
• Wyalienowanie ze środowiska firmowego
• Poczucie bycia wyłączonym z głównego nurtu firmy
• Konieczność samodzielnej organizacji pracy i zachowania
dyscypliny
• Problem z rozdzieleniem „biura w domu” od życia
prywatnego
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WADY TELEPRACY
• Brak bezpośredniego nadzoru nad pracownikiem
• Brak fizycznego kontaktu z pracownikiem
– W zasadzie jest to kwestia mentalnego stosunku do wykonywania
pracy. Może to być wadą dla pracodawców, którzy lubią mieć
wszystko pod bezpośrednią kontrolą.
• Zależność od technik teleinformatycznych
– Telepraca jest uzależniona od bezawaryjnego działania technik
teleinformatycznych, co dla niektórych pracodawców może być
wadą na wypadek awarii, braku prądu etc.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODSTAWA PRAWNA TELEPRACY
• Przepisy kodeksu pracy
Art. 675 do 6717 kodeksu pracy
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA DZIELONA JOB-SHARING
Praca dzielona jest rozwiązaniem tam, gdzie istnieje
potrzeba ponadnormatywnej ilości godzin pracy
dziennie, lub gdy osoby na tych samych stanowiskach
jednocześnie wnoszą o skrócenie tygodnia pracy, jest
to sposób na uelastycznienie stanowisk pracy, które są
ściśle związane z konkretnym miejscem np. sekretariat
biura.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA DZIELONA JOB-SHARING
• To praca na zasadzie dzielenia stanowiska.
• Dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pracy wykonuje jednakowe obowiązki w
ramach jednego stanowiska pracy.
• Forma ta może być stosowana na stanowiskach, które
umożliwiają wykonywanie tych samych czynności przez różne
osoby w innym czasie.
• Popularne zastosowanie to ochrona obiektów, praca przy
taśmie montażowej, obsługa sekretariatów, obsługa punktów
kontaktu z klientami.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA DZIELONA JOB-SHARING
• Zamiast 8 godzin pracy – osoba zatrudniona pracuje na pół
etatu a kolejny pracownik pracuje drugie pół etatu.
Umożliwia to pozostanie w pracy, kontakt z pracodawcą
przy zmniejszonej ilości obowiązków.
• Rozszerzenie czasu pracy ponadnormatywne 8 godzin.
Kolejny pracownik przejmuje stanowisko pracy.
• Pracownik pracuje w kilka dni tygodnia – w pozostałe dni
pracuje inny pracownik.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA DZIELONA JOB-SHARING
PODSTAWY PRAWNE
• Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.
• Należy dokładnie określić wymiar etatu danego pracownika.
• Pracownik dzielący stanowisko może być zatrudniony na podstawie:
– umowy o pracę na okres próbny,
– czas określony,
– czas wykonania danej pracy,
– czy w końcu na czas nieokreślony.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA DZIELONA JOB-SHARING
PODSTAWY PRAWNE
• Każdy z zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
pracowników ma wszelkie prawa i obowiązki pracownicze
wynikające z Kodeksu Pracy i innych przepisów.
• Art 29 § 1 ust. 4 kodeksu pracy – przewiduje konieczność
wskazania w umowie wymiaru czasu pracy, dopuszcza ustalenie
pomiędzy pracownikiem a pracodawcą innego niż cały etat
wymiaru czasu pracy.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA DZIELONA JOB-SHARING
ZALETY
• Zatrzymanie pracownika w firmie
• Możliwość rozszerzenia czasu działalności bez naruszania norm
czasu pracy
• Utrzymanie kontaktu z pracą zawodową
• Możliwość dalszego nabywania doświadczenia
• Brak przerwy w wykonywaniu pracy, utrudniającej znalezienie
odpowiadającej kwalifikacjom pracy po postanowieniu o
powrocie do pracy zarobkowej
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA DZIELONA JOB-SHARING
ZALETY
• Możliwość wykorzystania doświadczenia doświadczenia i
pomysłowości większej ilości pracowników
• Możliwość bardziej elastycznego reagowania na absencję
pracowników w pracy
• Możliwość wyboru przez pracowników czasu pracy najbardziej
dla nich odpowiedniego
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA DZIELONA JOB-SHARING
ZALETY
Kiedy pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy
przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?
Zgodnie z art. 151§5 Kodeksu Pracy strony powinny ustalić w umowie o pracę
dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy pracownika.
Dopiero przekroczenie tych godzin spowoduje obowiązek wypłaty dodatku. Przykład:
strony określiły, że dodatek przysługuje za pracę powyżej 7 godziny na dobę.
Pracownik A w danym dniu miał pracować w godzinach 8.00 – 12.00. W trakcie pracy
pracodawca wydał polecenie służbowe, żeby został dłużej, do godziny 16.00, by
zastąpić nieobecnego pracownika B, pracującego na tym samym stanowisku. Zatem
za pracę w godzinach 12.00 – 15.00 przysługuje pracownikowi tylko normalne
wynagrodzenie, bez dodatku.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA DZIELONA JOB-SHARING
PROBLEMY
• Problemy z dzieleniem obowiązków i odpowiedzialnością za
realizację zadania. Pracodawca powinien móc kontrolować
pracę poszczególnych pracowników i ich wkład w realizację
całego zadania.
• Pracownicy dzielący stanowisko powinni ze sobą ściśle
współpracować i się uzupełniać.
• Kwestia odpowiedzialności pracowników za mienie pracodawcy;
bardzo przydatna jest zazwyczaj na tych stanowiskach umowa o
współodpowiedzialności za powierzone mienie.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIOWY CZAS PRACY
Zadaniowy czas pracy jest przydatny w sytuacjach, gdy
wykonywana praca jest możliwa do opisania jako system zadań
wykonywanych przez pracownika samodzielnie. Wtedy można
określić zadania i ogólny czas na ich wykonanie, a szczegóły
organizacji pracy pozostawia się pracownikowi.
Pozwala to na elastyczne związanie Pracownika z Pracodawcą
łącznie z tym, iz elastycznie może być ustalana kwestia
obecności w biurze/miejscu pracy.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIOWY CZAS PRACY
Kiedy można stosować zadaniowy czas pracy:
• gdy pracownik może pracować poza normalnym rytmem pracy
przedsiębiorstwa
• gdy zapotrzebowanie na pracę jest zmienne
• gdy utrudniona lub niemożliwa jest ewidencja czasu pracy
• gdy rodzaj pracy nie wymaga sztywnych godzin jej wykonywania
• gdy pracownik może wykonywać zadania samodzielnie, bez
ścisłego nadzoru pracodawcy i jest w stanie sam określać sobie
rozkład pracy.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIOWY CZAS PRACY
Kiedy nie można zastosować zadaniowego czasu pracy:
• gdy pracownik znajduje się bezpośrednio w dyspozycji
pracodawcy, stale świadczy pracę w jednym miejscu i
określonym czasie pod nadzorem pracodawcy
• gdy praca musi być wykonywana w grupie i w ścisłym
współdziałaniu z innymi pracownikami
• gdy istnieje dokładnie ustalony i nadzorowany godzinowy czas
prac
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIOWY CZAS PRACY
Niezmiernie ważne jest, by odpowiednio określić
czasochłonność powierzonych pracownikowi zadań, tak by
przy dochowaniu należytej staranności i sumienności
pracownik mógł je wykonać w ramach podstawowego
wymiaru czasu pracy.
W zadaniowym czasie pracy również mogą występować
nadgodziny!
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIOWY CZAS PRACY
• Obowiązkiem pracodawcy jest racjonalne przydzielanie
zadań, tak aby Pracownik miał możliwość ich wykonania w
swym podstawowym wymiarze czasu pracy.
• Niemożność wykonania pracy w ramach podstawowych
norm czasu pracy musi mieć charakter obiektywny, a nie
wynikać z cech osobistych pracownika, czy sposobu
wykonywania przez niego pracy – np. w sposób opieszały.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIOWY CZAS PRACY
PODSTAWY PRAWNE – KODEKS PRACY
Art. 140. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub
jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może
być stosowany system zadaniowego czasu pracy.
Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas
niezbędny
do
wykonania
powierzonych
zadań,
uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm
określonych w art. 129.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY
• Na pisemny wniosek pracownika może zostać ustalony
indywidualny rozkład czasu pracy.
• Indywidualny rozkład czasu pracy stanowi odstępstwo od
reguły, że pracownik jest objęty systemem czasu pracy,
który ma charakter ogólny (w skali danego zakładu pracy).
• Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na
wniosek pracownika nie stanowi obowiązku pracodawcy.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY
PODSTAWY PRAWNE – KODEKS PRACY
Art. 142. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca
może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w
ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest
objęty.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY
PODSTAWY PRAWNE – KODEKS PRACY
Art. 143. Na pisemny wniosek pracownika może być do niego
stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie
jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez
mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym
przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do
12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1
miesiąca.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY
PODSTAWY PRAWNE – KODEKS PRACY
Art. 144. Na pisemny wniosek pracownika może być do niego
stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona
wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie
jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy,
nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 1 miesiąca.
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Elastyczne Formy Zatrudnienia
Czy tylko KODEKS PRACY?
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gdzie znaleźć aktualne przepisy?
• www.sejm.gov.pl/prawo
• http://isap.sejm.gov.pl
Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download