pobierz plik: Cele Projektu Elektronicznej Platformy Pracy Śląskiej

advertisement
Cele projektu
Głównym celem projektu pod nazwą „Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej
Administracji Zespolonej” jest integracja wewnętrzna służb Wojewody Śląskiego, przy jak
najszerszym wykorzystaniu narzędzi informatycznych wspomagających pracę i integrację
poszczególnych urzędów, ułatwiających przy tym mieszkańcom skorzystanie z usług
administracji rządowej.
Wnioskodawca należy do administracji rządowej. Przedmiot projektu jest zgodny
z priorytetami Planu Informatyzacji Państwa, przyczynia się do rozbudowy systemów
elektronicznej administracji, a trwałość projektu przewidywana jest na wiele lat. Projekt ma
pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE.
Głównym walorem planowanego do realizacji projektu jest wysoka wartość wskaźnika
realnie zwiększającego ilość procedur wewnętrznych, realizowanych drogą elektroniczną
w oparciu o podpis elektroniczny. Wartość dodaną projektu będzie wdrożenie innowacyjnego
środowiska pracy wspomagającego zarządzanie wieloma jednostkami z „jednego miejsca”,
w szczególności pozwalającego na wypracowanie wspólnych standardów pracy, w tym
połączenie podstawowych obiegów funkcjonujących w poszczególnych urzędach. Warto
również wskazać, ważką cechę jaką będzie posiadał projekt, czyli jego skalowalność, co
w przyszłości umożliwi rozszerzenie projektu na pozostałe jednostki podległe Wojewodzie
Śląskiemu.
Kolejnym z atutów projektu jest jego innowacyjność względem kraju. System o takim
zakresie i przeznaczeniu jak przedstawiony w niniejszym opracowaniu, z taką ilością funkcji
użytkowych, nie funkcjonuje w żadnym z województw, i jest z pewnością unikatowy w skali
całego kraju. Województwo Śląskie jest prekursorem w zakresie działań ku faktycznemu
zespoleniu administracji rządowej w terenie. Ważnym jest, iż zdolność do replikacji systemu
pozwoli przenieść wypracowane rozwiązania na inne regiony.
Warto zauważyć również, iż projekt w wysokim stopniu realizuje priorytety (założenia)
rządowych programów i planów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Projekt realizuje
bowiem Strategię rozwoju kraju na lata 2007-2015, wskazane w priorytecie I. Wzrost
konkurencyjności i innowacji gospodarki, tworząc warunki wysokiej sprawności administracji
publicznej poprzez jej „integrację za pośrednictwem technik przetwarzania i przekazywania
informacji we współpracujący ze sobą system”. Strategię rozwoju województwa śląskiego na
lata 2000-2020, projekt realizuje w zakresie realizacji II celu strategicznego, tj. Rozbudowa
oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej, w zakresie kierunku działań
3.Rozwój informatyki i telekomunikacji.
Projekt też realizuje zapisy Narodowej Strategii Informatyki opracowanej przez Polską
Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii.
Przedsięwzięcie jest dobrze przygotowane zarówno organizacyjnie jak i technicznie.
Spełnione są wszystkie wymagania natury formalno-prawnej, a termin przeprowadzenia
inwestycji zależy jedynie od możliwości uzyskania wsparcia środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych.
Projekt pn. „Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej” realizuje
cele priorytetu zapisane w URPO WSL poprzez osiągnięcie szeregu wskaźników Priorytetu.
Wpisanie projektu w zakres Priorytetu potwierdza także stopień wypełniania polityki równych
szans, polityki ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz polityki społeczeństwa
informacyjnego, z którymi niniejszy projekt koresponduje.
Projekt jest kontynuacją dwóch zrealizowanych już projektów pn. „Elektroniczna
Platforma Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej w ramach infrastruktury
Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” oraz „Dostawa i wdrożenie
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zintegrowanego systemu informatycznego
klasy ERP”. Więcej informacji o komplementarności zawarto w rozdziale 9 niniejszego
studium wykonalności.
Ważnym
atutem
projektu
jest
wysoki
stopień
gotowości
organizacyjno
–
instytucjonalnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który będzie realizował projekt. Gotowość
ta wynika z posiadania odpowiednich zasobów kadrowych i zaplecza technicznego
gwarantującego wykonalność projektu pod względem technicznym (trwałość organizacyjna),
oraz posiadanie przez osoby decyzyjne doświadczenia w zarządzaniu projektami. Gotowość
realizacji projektu wynika też z racjonalności harmonogramu działań w ramach projektu,
który gwarantuje jego rozpoczęcie niemalże natychmiast po otrzymaniu informacji o
uzyskanym dofinansowaniu jego realizacji.
Niniejszy
projekt
charakteryzuje
się
wysokim
stopniem
jego
efektywności
uwidocznionym w celowości ponoszonych wydatków przy zachowaniu jego wysokiej jakości
i innowacyjności, co w konsekwencji gwarantuje dodatkowo racjonalny stosunek nakładów
do rezultatu. Wynika z tego, że przy stosunkowo niedużych nakładach finansowych
otrzymujemy nowoczesne narzędzie wspomagające pracę jednostek podległych wojewodzie
stanowiące wartość dodaną projektu.
Beneficjant projektu gwarantuje zdolność do pokrycia przyszłych kosztów związanych
z funkcjonowaniem produktów realizacji projektu. Będzie się to odbywać przez zapewnienie
wykonalności finansowej projektu, trwałość struktury instytucjonalnej oraz zdolność do
przeciwdziałania
niekorzystnym
uwarunkowaniom
zewnętrznym.
Gwarancja
taka
charakteryzuje się zdolnością do utrzymania rezultatów projektu co najmniej 5 lat po
zakończeniu realizacji projektu.
Cele projektu pn. „Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej” to
przede wszystkim:

Wsparcie procesu realizacji zadań statutowych przez Wojewodę;

Integracja wewnętrzna służb Wojewody, poprzez wypracowanie jednolitych metod
działania i wspólnych standardów obsługi;

Zapewnienie wykonywania zadań przez jednostki podlegle wojewodzie w sposób
przejrzysty, uporządkowany, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz z zachowaniem
wysokich standardów jakości;

Zmniejszenie kosztów działalności administracji zespolonej w województwie poprzez
centralizację zadań obsługowych;
Download