pobierz

advertisement
www.e-test.eu
Problemy badawcze zgłoszone w ramach projektu systemowego „Wsparcie
Regionalnej Sieci Współpracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007‐2013, Priorytet VIII ‐ Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 ‐ Transfer
wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 ‐ Regionalne strategie innowacji:
1. Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału
matrycowego wody w glebie (E-Test – IA PAN).
2. Opracowanie prototypu transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej
przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego (E-Test – IA
PAN).
3. Opracowanie modelu matematyczno-fizycznego oraz procedur kalibracyjnych
transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej
materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego (E-Test – Politechnika Lubelska).
Download